Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

chsmall.gif (1598 Byte) �vicarska - o integraciji stranaca i ostale korisne informacije

stranica je namjenjena Hrvatima iz BiH i Hrvatske koji �ive ili su �ivjeli u �vicarskoj

Savezno povjerenstvo za strance i integracija stranaca

Savezno povjerenstvo za strance (EKA) odr�alo je u srijedu, 3. sije�nja godi�nju konferenciju za tisak na kojoj je predstavilo sada�nje stanje u EKA i plan budu�eg rada na polju integracije stranca.

Na �elu Saveznog povjerenstva za strance je od o�ujka 2000. godine Rosemarie Simmen, biv�a stale�ka savjetnica, a podpredsjednik je dr. Walter Schmid. Savezna vlada je 20. prosinca 2000. potvrdila vodstvo i izabrala nove �lanove EKA za razdoblje od 2001. do 2003. godine. Tko u novom mandatu predstavlja Hrvatice i Hrvate u �vicarskoj, informirati �emo Vas idu�eg tjedna.

Na godi�njoj konferenciji za tisak bio je i novoizabrani generalni tajnik Mario Gattiker koji je zajedno s W. Schmidom govorio o novom raspolo�enju u Saveznom povjerenstvu za strance, te o ve�oj otvorenosti za integraciju stranaca pri Savezu koja je nastala zahvaljuju�i i boljem privrednom stanju. Savez je za ovu godinu stavio na raspolaganje 10 milijuna franaka za integracijske projekte. U sredi�tu zanimanja su bili novi Zakon o strancima kao i totalna revizija zakona za primanje u dr�avljanstvo. Po mi�ljenju vodstva Saveznog povjerenstva za strance bi pripadnici tre�e generacije trebali dobiti automatski �vicarsko dr�avljanstvo, ako to oni �ele i ako im njihova domovina podrijetla dopu�ta dvostruko dr�avljanstvo. Stranci koji su u �vicarsku do�li kao djeca i ovdje poha�ali �kolu trebali bi imati pravo na olak�ano primanje dr�avljanstva. Ministrica policije i pravosu�a Ruth Metzler zadu�ila je jednu stru�nu radnu skupinu da izradi prijedlog o novom primanju u dr�avljanstvo koji �e biti predan na razmatranje u svibnju 2001. "�vicarskoj bi trebalo biti u interesu da osobe koje su ovdje provele �itav �ivot snose i politi�ku odgovornost", re�eno je na konferenciji za tisak.

Savezno povjerenstvo za strance je do sada primilo 164 molbe za sufinanciranje integracijskih projekata. Do kraja o�ujka se o�ekuje da �e ih biti oko 300, rekao je Schmid. Smatra se da �e biti i dobrih projekata za koje se ne�e mo�i odobriti sredstva, pa se o�ekuje da �e EKA zatra�iti od Vlade da slijede�e godine povisi sredstva za integracijske projekte.

Cijenjeni posjetitelji Portala, Hrvatska radna skupina za integraciju je predlo�ila 2 projekta:

  • Hrvatski portal kojeg vodi i jo� uvijek financira stru�njak za komunikaciju Zvonko Ljuti� i
  • Amatersko kazali�te pod vodstvom glumca Zdenka Jel�i�a. �vrsto se nadamo da �e oba projekta biti prihva�ena.

U zadnjoj privrednoj krizi stranci su trostruko vi�e bili nezaposleni nego �vicarci, a 1/4 mladih stranaca uop�e ne zavr�ava nikakav zanat, �to treba hitno mijenjati. Osim toga bilo je i rije�i o novoj radnoj snazi iz inozemstva. Dok �vicarsko udru�enje za obrt �eli radnu snagu koja im treba, bez obzira na kvalifikaciju, �vicarski savez sindikata �eli uz kvalificiranu radnu snagu omogu�iti rad u �vicarskoj i iz socijalnih, kulturnih i humanitarnih potreba.

Savezno povjerenstvo za strance je svjesno ove proturije�nosti u tra�enjima, izjavila je predsjednica Rosemarie Simmen i dodala da se integracija treba pospje�iti izobrazbom i do�kolovavanjem stranaca u �vicarskoj. Ova tema �e zasigurno biti jedna od klju�nih tema unutar totalne revizije Zakona o strancima.

Blagica Alilovi�

 

po�etak  
   Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.