Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 
 
   

 

 
 
Obveznice Atlantic grupe uvr�tene na Zagreba�ku burzu
 

 

Predsjednik Uprave Atlantic Grupe, g. Emil Tedeschi i direktor Zagreba�ke burze g. Marinko Papuga potpisali su danas Ugovor o uvr�tenju 15 milijuna Eura vrijednog izdanja obveznica Atlantic Grupe u Slu�beno tr�i�te (prvu kotaciju) Zagreba�ke burze.
Ovo je prvi slu�aj da su obveznice jednog dru�tva s ograni�enom odgovorno��u uvr�tene u najvi�u burzovnu kotaciju u Republici Hrvatskoj.
Atlantic Grupa je ovim pothvatom napravila zna�ajan iskorak u smislu ispunjavanja uobi�ajenih svjetskih standarda transparentnosti poslovnog upravljanja. Zbog izdavanja korporativnih obveznica, Atlantic Grupa je objavila prospekt kojim na uvid javnosti daje sveobuhvatne i vrlo detaljne podatke o svom poslovanju te se podvrgla proceduri Komisije za vrijednosne papire i Zagreba�ke burze.
Atlantic Grupa izdala je obveznice ukupne vrijednosti izdanja 15 milijuna Eura, s dospije�em 13. srpnja 2007. godine i kamatnom stopom od 5,75% (detalji izdanja u prilogu), a Zajedni�ki Agenti i Pokrovitelji izdanja su Zagreba�ka banka d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.
Po�etak trgovine obveznicama Atlantic Grupe putem trgovinskog sustava Zagreba�ke burze je 15. srpnja 2004.
U slu�beno tr�i�te Zagrebacke burze, pored obveznica Atlantic Grupe, uvr�teno je jo� 5 izdanja korporativnih obveznica (Agrokor, BINA-Istra, Hypo Alpe-Adria Bank, PLIVA, Podravka), 8 izdanja dr�avnih ili od dr�ave garantiranih obveznica te jedno izdanje municipalnih obveznica (Koprivnica). Pored njih u paralelno tr�i�te uvr�tene su i obveznice Beli��a i Plave Lagune.
Ukupna tr�i�na kapitalizacija obveznica na Zagreba�koj burzi tako je dosegla 28,6 milijardi kuna i to je razlog za�to je Zagreba�ka burza referentno tr�i�te dugovnih vrijednosnih papira za doma�e i strane investitore.
Nakon sve�anog potpisivanja, predsjednik Uprave Atlantic Grupe, g. Emil Tedeschi kazao je: "Danas, kada je Corporate governance jedna od klju�nih tema svjetskog businessa, Atlantic Grupa je ovim uvr�tenjem svojih obveznica u prvu kotaciju Zagreba�ke burze dokazala da je spremna svoje poslovanje podvrgnuti mehanizmima nadzora koje uvjetuje izlazak na financijsko tr�i�te, te svoj kredibilitet i financijsku atraktivnost potvrditi i na tr�i�tu kapitala."

Direktor Zagreba�ke burze Marinko Papuga �estitao je g. Tedeschiju i svim sudionicima ovog uspje�nog projekta te naglasio: "S obzirom na opse�nost prospekta i iskazanu odlu�nost Atlantic Grupe da izdanje zadovolji sve propisane burzovne standarde razotkrivanja te da se obveznice uvrste u najvi�u burzovnu kotaciju, mogu samo izraziti svoju �elju da i druge hrvatske kompanije slijede ovaj primjer i na ovako ambiciozan i profesionalan na�in iza�u na tr�i�te kapitala."

20 srpnja, Zagreba�ka burza

 
   
 
 
       

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.