Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 
 
   

 

 
 
�vicarska privreda usporeno raste i dalje
 

 

�vicarska privreda usporeno raste i dalje
�vicarska privreda je svoj rast nastavila i u drugom kvartalu 2004. Realni tuzemni bruttoprodukt (BIP- Bruttoinlandprodukt) pove�ao se za 0,4 %. To je manje nego �to su analiti�ari o�ekivali. Oni su o�ekivali porast tuzemnog bruttoprodukta od 0,5 %.


Tuzemni bruttoprodukt (BIP) se u usporedbi s drugim kvartalom 2003. pove�ao za 0,2 %. Pove�anje zahvaljuje pove�anoj tuzemnoj potra�nji robe i usluga, saop�io je sekretarijat za privredu (seco).
Privreda se dodu�e u drugom kvartalu nije i dalje ubrzano oporavljala, ali zato ima sve �ire upori�te.
Uz privatnu potro�nju, koja se pove�ala za 0,4 %, doprinjela su prije svega investiciona ulaganja svoj dio porastu tuzemne potra�nje za 1,7 %. �itav iznos investicija porastao je izme�u travnja i lipnja za 1,3 %. Na podru�ju investicija za opremu bilo je 1,8 %, a u gra�evinarstvu 0,8 %, zahvaljuju�i stanogradnji.
Nasuprot tome izdatci vlade za potro�nju su bili ne�to slabiji. Pove�ali su se samo za 0,1 %.
To je najni�i porast unazad godinu i pol dana. Uz to je taj lagani porast, kako izjavljuje seco, nastao isklju�ivo zbog pove�ane sume za pla�e.
Istovremeno se mo�e izvjestiti o nazadovanju u eksportnoj privredi. Izvoz robe i usluga smanjio se za 0,9 %. Ali to se nazadovanje u svakom slu�aju treba interpretirati s oprezom. Jer je polazna to�ka usporedbe visoki nivo eksportne privrede, nakon dinami�nog razvoja od sredine 2003. godine.
Na kraju je rezultirala ukupna potra�nja, koja je ispala 0,8 % ve�om nego u prethodnom kvartalu. U usporedbi s istim kvartalom pro�le godine bio je to plus od 1,3 %.
Unato� ne�to ni�em porastu, Sekretarijat za privredu (seco) ostaje uvjeren da �e ostatak teku�e godine i slijede�a godina biti dobri.
Jo� uvijek se pretpostavlja da �e situacija u svjetskoj privredi ostati pozitivna i da �e se porast na europskom prostoru jo� jednom lagano ubrzati. Dodu�e visoke cijene nafte djeluju na to negativno, no nasuprot tome fenomenu djeluje niski nivo kamata kako u �vicarskoj, tako i u inozemstvu.
(prevod sa njema�kog jezika)

 
   
 
 
       

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.