Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 
 
   

05.03.2005.

 
 
�irimo poslovanje na Norve�ku i Island
 

 


Mr. Luka Mili�i�, predsjednik Uprave Dalekovoda

Dalekovod je drugu godinu za redom dobitnik Zlatne kune kao najbolja velika tvrtka u Hrvatskoj. Tvrtka se bavi projektiranjem, proizvodnjom, izgradnjom, a specijalizirala se za in�enjering-usluge elektroenergetskih, prometnih i telekomunikacijskih objekata.

Uz Zlatne kune, Dalekovod je i dobitnik presti�ne nagrade "Najbolje gra�evinsko poduze�e u jugoisto�noj Europi", magazina Finance Central Europe iz Londona, tako�er u zadnje dvije godine.
O uspjesima Dalekovoda i poslovnim planovima razgovarali smo s predsjednikom Uprave tvrtke mr. Lukom Mili�i�em.

P: Dalekovod ve� drugu godinu za redom dobiva Zlatnu kunu u kategoriji velikih tvrtki. Kako tu nagradu dodjeljuju va�i kolege poduzetnici, �to je prema va�em mi�ljenju razlog da vas smatraju najboljom tvrtkom u protekle dvije godine?
O: Dalekovod od 1999. godine neprestano ostvaruje zna�ajan kvantitativni i kvalitativni rast koji se o�ituje u rezultatima poslovanja na kraju svake poslovne godine. U tom smo razdoblju pove�ali ukupan prihod �etiri puta. U me�uvremenu smo zna�ajno ulagali u strojeve, tehnologije, informatiku i ljude tako da danas s ponosom mo�emo re�i da je, pokraj obnovljenog i moderniziranog strojnog parka, na�a najve�a komparativna prednost i snaga u ljudskom potencijalu, velikom broju visokokvalificiranih i stru�nih ljudi koji jako dobro poznaju i posao i tr�i�te.

Zatim, ve� drugu godinu za redom dobitnici smo priznanja kao najbolja gra�evinska tvrtka u jugoisto�noj Europi, �to o�ito potvr�uje da smo na pravom putu i da na�a vizija biti lider u svojoj djelatnosti u srednjoj i jugoisto�noj Europi, dr�i vodu. Vjerujem da su to osnovni razlozi za�to su nas i ove godine prepoznali HGK i na�i kolege poduzetnici. No, iz sporta, a i iz svijeta biznisa znamo da je jedno posti�i uspjeh, a drugo - mnogo te�e - odr�ati ga. Zato smo s ovim priznanjem izuzetno ponosni, ono nas obvezuje, ali i poti�e na nove poslovne uspjehe.

P: Koliko su vi�e nego dobrim rezultatima Dalekovoda pridonijeli infrastrukturni projekti u Hrvatskoj, koji su bili u velikom zamahu proteklih godina i kako �e se njihovo usporavanje odraziti na poslovanje va�e tvrtke?
O: Hrvatska je u proteklom razdoblju bila prisiljena intenzivno ulagati u svoju infrastrukturu, a smatramo da �e tako biti i ubudu�e. U po�etku je to bila elektroenergetika, potom ceste, a do�i �e i doba kad �e se ve�a pa�nja posvetiti i �eljeznici. Kako je Dalekovod ve� dugo pozicioniran na tr�i�tu radova i proizvoda za navedenu infrastrukturu, a kako svojim ljudskim, strojnim i financijskim kapacitetom mo�e od svih subjekata na hrvatskom tr�i�tu najkvalitetnije odgovoriti tim izazovima, logi�no je da zna�ajno participiramo u tim poslovima.

To je razlog da smo proteklih godina bili u zamahu, a iz ve� navedenih razloga, o�ekujem to i u budu�nosti, i to ne samo zbog situacije na doma�em tr�i�tu, ve� i zbog sna�nog izlaska u inozemstvo �ije pripreme ve� dulje traju, a u posljednje vrijeme se sve vi�e ostvaruju s tendencijom daljeg rasta.

P: Koji su poslovni rezultati Dalekovoda za 2004. godinu? Koliki je udio izvoza u ukupnim prihodima? Kakva su vam o�ekivanja za ovu godinu?
O: Prema preliminarnim i nerevidiranim rezultatima poslovanja za 2004. godinu, Dalekovod �e ostvariti ukupan prihod 1,25 milijardi kuna i dobit prije oporezivanja 90 milijuna kuna, uz udio izvoza 24 posto u prihodu od prodaje. Kako ti pokazatelji imaju trend kontinuiranog stabilnog rasta u proteklom razdoblju, te zbog ve� sad ugovorenih poslova, o�ekujemo da �e se to nastaviti i u budu�nosti.

P: Strategija Dalekovoda je �irenje na tr�i�tima ili samostalno ili kroz konzorcije. Za�to niste u konzorciju doma�ih tvrtki koje se natje�u za gradnju dionice autoceste Dugopolje-Plo�e?
O: To�no je da Dalekovod gradi svoj nastup na tr�i�tu infrastrukturnih objekata na osnovi vlastita grozda tvrtki i u konzorciju s doma�im gra�evinskim i elektroenergetskim poduze�ima. No, natje�aji koji su provedeni za izgradnju dionice autoceste Dugopolje-Plo�e bili su koncipirani na na�in da su pru�ali mogu�nost nu�enja izrazitim gra�evinarima.

To je i razlog za�to nas nema na popisu dobitnika. No, znaju�i na�e sposobnosti kao i potrebu svih gra�evinara da kooperiraju na radovima za opremanje autocesta i tunela, te rje�avanju energetskog napajanja tih objekata, to sa sigurno��u vjerujemo da �emo se na�i u realizaciji te dionice autoceste u suradnji s konzorcijem doma�ih gra�evinskih tvrtki.

P: Radnici dr�e vi�e od 50 posto dionica tvrtke. Kako to da je me�u 10 najve�ih dioni�ara Dalekovoda i Zagreba�ka banka?
O: Moram vas ispraviti, �to sada�nji, a �to biv�i radnici Dalekovoda dr�e danas, nakon dva uspje�no provedena programa radni�kog stjecanja dionica (ESOP) vi�e od 80 posto dionica tvrtke, tako da ni jedna fizi�ka osoba nema vi�e od jedan posto u svome vlasni�tvu.

Razlog �to u podacima Sredi�nje depozitarne agencije figurira Zagreba�ka banka kao jedna od deset najve�i dioni�ara je u �injenici da su 30-ak posto dionica Dalekovoda radnici kupili kreditom iste banke, pa ona ima fiduciju nad tim dionicama dok se kredit ne otplati.

P: Koliko Dalekovod ima ukupno dioni�ara?
O: Broj se naravno svaki dan mijenja, sada ih ima oko 1200. P: Koji su vam planovi na doma�em i inozemnim tr�i�tima, planirate li dalje akvizicije? O: Pokraj akvizicije koje smo dosad proveli kupnjom ve�inskog paketa dionica Tvornice konstrukcija i stupova u Doboju, pu�tanja u rad moderne cin�aonice u Dugom Selu, posjedovanja tvrtki-k�eri u Njema�koj, Poljskoj, Sloveniji i BiH, ovih smo dana osnovali predstavni�tvo u Norve�koj pripremaju�i se tako na o�ekivane dolaze�e poslove u toj zemlji i na Islandu.

Osim toga, ve� dugo radimo na pripremama za akviziciju jednog poduze�a u Srbiji i Crnoj Gori, �to je sve na tragu ostvarivanja vizije i misije koju smo pred sebe postavili.

P: O kojim se to poslovima u Norve�koj i na Islandu radi, a za koje se, kako ka�ete, Dalekovod priprema? Gdje tu va�a tvrtka vidi svoju �ansu?
O: Na Islandu smo ovih dana dobili posao isporuke na�ih proizvoda ovjesnog i spojnog materijala za dalekovode u vrijednosti tri milijuna eura, a u Norve�koj je u tijeku odabir ponu�a�a za projektiranje, proizvodnju i monta�u visokonaponskih dalekovoda i u naju�em smo krugu da dobijemo posao velike vrijednosti.

P: Na dodjeli Zlatne kune najavili ste da �e Dalekovod osim najboljeg poduze�a iz svoje bran�e u jugoisto�noj Europi uskoro postati i najbolji u srednjoj Europi. Na koji na�in to namjeravate postati?
O: Me�u ostalim, rekao sam da smo osnovali poduze�e u Var�avi. Ujedno smo certificirali-homologirali na�e proizvode za elektroprivredu, ceste i �eljeznice, a prvi poslovi za �eljeznice su ve� po�eli.

Autor Razgovarao Josip Bohutinski, Ve�ernji list

 
   
 
 
       

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.