Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 
 
   

21.03.2005.

 
 
Mogu�nosti kori�tenja Interneta u poslovanju potpuno neiskori�teno u hrvatskom gospodarstvu
 

 

Mi smo mali, nepoznati, skupi, nekompetentni - naj�e��e su rije�i hrvatskog dru�tva dana�njice u vrijeme nove ekonomije. Pitam se �esto jesmo li bas takvi i tra�im odgovore na pitanje �to je to �to nas �ini takvima u vrijeme globalizacije, rijeci koju svi koriste a malo tko zapravo i razumije.

Kad sam kod rije�i, Internet. Jo� jedna velika stvar o kojoj ve� i pred�kolska generacija ne�to zna. �askom �e nam nabrojiti nekoliko klju�nih stvari: igrice, pri�e, e-mail, fotografije, glazba, kupovina, tatino pla�anje ra�una, u�enje velikog brata, ili pak mamino tra�enje recepta i galamu na stariju sestru zbog nedostupnosti telefona u vrijeme njenog chata. Dakle, zabava i posao. Komunikacija i prijenos informacija. I mi - nepoznati i nekompetentni.

Mo�emo li stvari promijeniti? Postati poznati, veliki i kompetentni? Da, mo�emo. Svrsishodnim, dobro planiranim elektronskim poslovanjem. Rije� broj tri. Enterprise business ili elektroni�ko poslovanje na�in je poslovanja koji ujedinjuje upotrebu ra�unala, komunikacijskih mre�nih tehnologija i baza podataka za potrebe poslovanja. Drugim rije�ima, elektroni�ko poslovanje tvrtke je sustav poslovanja i razmjene informacija dobavlja�a, distributera, kupaca i dioni�ara putem Interneta.

U poslovne svrhe, ljudi su skloni razmi�ljati o Internetu i elektroni�kom poslovanju samo kao online kupovini i prodaji ili pak o nekakvim web stranicama koje bi bilo dobro imati zbog elemenata i atributa modernog poslovanja. Na �alost, radi se o problemu globalnih razmjera.

Da, bez obzira koliko nula ponudi Google, malo je tvrtki koje su iskoristile i koriste sve beneficije Interneta kao npr.: smanjenje ukupnih tro�kova poslovanja, brza dvosmjerna komunikacija sa okolinom, ve�a produktivnost i efektivnost, razmjena informacija i znanja, penetracija na nova tr�i�ta, privla�enje novih kupaca, zadovoljavanje potreba postoje�ih kupaca i partnera, harmonizacija i standardizacija poslovanja, informiranije zaposlenika (a znamo da je samo zadovoljan radnik dobar radnik), bolji management zahvaljuju�i realnim, a�urnim i brzo dostupnim informacijama, stvaranje kompetentnosti, bolje slike i imid�a poduze�a, pove�anje profita itd.

Da li je Va�a tvrtka koristi prednosti elektroni�kog poslovanja? Imate svoje web stranice? Ako bez razmi�ljanja mo�ete odgovoriti sa: DA, svakoj od sljede�ih tvrdnji, Vi poslujete online i gradite svoju budu�nost.

Komuniciramo sa potro�a�ima, kupcima, partnerima i zaposlenima putem e-maila i newsletter aplikacija.
Prodajemo i/ili promoviramo svoje proizvode i usluge kroz web site i e-mail.
Koristimo www za pronala�enje informacija kao npr. ponude, cijene, kataloga proizvoda/usluga, telefonskih brojeva, adresa i sl.
Koristimo Web za istra�ivanje.
Koristimo Web kao promotivno sredstvo i medij kako bismo promovirali tvrtku, na�e ljudske potencijale, usluge i proizvode i dr.
Koristimo Web pri dono�enju poslovnih odluka.
Koristimo Web za pra�enje konkurencije i stvaranje partnerstava.

Ukoliko ste na jedno ili vi�e tvrdnji odgovorili sa NE, dobro razmislite o njima. Za nekoliko godina, koje �e brzo do�i, dugoro�ni planovi, vizije i ciljevi mogli bi izgubiti smisao. Elektroni�ko poslovanje postaje standard name�u�i nove norme poslovanja. Sam opstanak i dugoro�nu uspje�nost tvrtki odre�uju dana�nje sposobnosti managementa i managera da unaprijed anticipiraju sve ve�a o�ekivanja i potrebe potro�a�a, poslovnih partnera, klijenata, dr�ave i dru�tva u cjelini.

Ukoliko pak jo� niste prigrlili elektroni�ko poslovanje, po�nite o njemu razmi�ljati jo� danas. Kako ga uspje�no implementirati, pro�itajte u nastavku.

"It is not necessary to change. Survival is not mandatory."
W. Edwards Deming, business and management educator

Sabina A. Latin
E-business specialist grap.net info http://www.grapnet.com/

 
   
 
 
       

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.