Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

08.08.2005.


Konkurentnost hrvatskog gospodarstva u slobodnom padu

 

Konkurentnost hrvatskog gospodarstva u slobodnom padu

Nedavno izvje��e Hrvatskog nacionalnog vije�a za konkurentnost je jako zabrinjavaju�e. Hrvatska je izgubila jo� 12 mjesta i sada se nalazi na 79. mjestu od ukupno 104 promatranih zemalja u svijetu. Bugarska i Rumunjska ('Vjesnik' od 5.07.2005) su nas pro�le tako da danas samo Albanija je u Europi iza nas. Vidi attachment http://www.vjesnik.hr/html/2005/07/05/Clanak.asp?r=gos&c=1

Poznata je �injenica da su konkurentnost tj. rentabilitet poduze�a, a i nacionalnog gospodarstva, usko vezani za nivo korupcije zemlje. TI - Transparency International, subvencioniran po Svjetskoj banci, posmatra korupciju svake zemlje u raznim sektorima, kako bi iz toga zaklju�ili koliki je rentabilitet privrede. Ta uska korelacija korupcije i konkurentnosti je o�evidna tako na pr. Finska je po korupciji na poziciji 1 (najmanja korupcija u svijetu), a istovremeno je njeno gospodarstvo najrentabilnije, dakle isto pozicija 1. Sve skandinavske zemlje su po jednom i drugom me�u 10 prvih u svijetu. Dakle disciplina, po�tivanje zakona pravne dr�ave, a ne volje pojedinaca.

2003. godine TI je stavio Hrvatsku po korupciji na 59. mjesto. Taj isti TI u listopadu 2004. stavio je Hrvatsku na 67. mjesto ('Ve�erni List' od 20.10.04) . Po direktoru TI - Croatia, Hrvatska gubi rat protiv korupcije, a prof. J. Kregar: 'Hrvatska se bori protiv korupcije samo rije�ima'. Interesantno i u listopadu 2004. WEF � World Economic Forum stavio je Hrvatsku isto na 67. mjesto po konkurentnosti privrede. U svibnju jedan izvje�taj TI najavljuje daljnji porast korupcije ('Vjesnik' od 21.05.05), a pravosu�e je za 80.7% gra�ana Hrvatske najkorumpiraniji sektor.
Danas smo na 79. mjestu u svijetu po rentabilnosti, a vjerojatno onda i po korupciji.

Znamo kako je do�lo do toga. Da se omogu�i plja�ka nacionalih dobara (privatizacija) i drugih resursa, kao na pr. i onih 27-28 milijardi dolara do�lih iz inozemstva, morala se je napraviti takva 'pravna' dr�ava. To je vrlo brzo uspjelo Pa�ali�evoj komisiji i Potrebi�inom DSV - Dr�avnom sudbenom vije�u. Brzo su bili maknuti s du�nosti svi sudci koji imaju potrebne moralne kvalitete i zamijenjini s onima koji to nemaju i koji �e suditi kako im se ka�e. Dakle, ne moramo se �uditi da nijedan od velikih, na pr.: Kutle, Guci�, �arini�... nije osu�en i nije morao vratiti ni lipe.

Mislim da ne�emo nikad zaboraviti tragi-lakrdije na�eg pravosu�a: g�a. Ankica Tu�man nije prijavila svoje ra�une s vi�e 100'000 DM kod Zagreba�ke Banke. Jedna druga Ankica, revoltirana i po�tena gra�anka, to je prijavila i tako izgubila svoje radno mjesto, a Ankica Tu�man bila je oslobo�ena krivnje magi�nom izjavom S. Sokola za povijest: 'Novac nije imovina!'.

�to Vam se mo�e dogoditi ako ste po�ten i savjestan policajac u RH i na�ete Va�eg gradona�elnika na prekr�aju, koji onda bje�i, a Vi ga uhvatite i ustanovite uz sve to da ima previ�e promila? Ako ne prihvatite mito i ne pocjepate prijavu izgubit �ete radno mjesto, a on �e i dalje biti gradona�elnik. To su samo neki od bisera na�eg pravosu�a.

Kad je to tako, onda je jasno da dijaspora, iako vrlo aktivna na po�etku rata, nema vi�e nikakvog interesa investirati u Hrvatsku. To su pokazali i mnogobrojni sabori dijaspore u inozemstvu na pr. onaj u Clevelandu, Pittsburgh-u i... Da su Hrvati u iseljeni�tvu specijalno 'lijepo' tretirani po sada�njoj vlasti vidi �lanak na na�em portalu 'Od hrvatskog pravosu�a mogao bi u�iti i David Copperfield' http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/050707.php

Tako Hrvatska sve vi�e izolira i gubi dijasporu, a ona je mogla biti prozor u svijet s vrlo korisnim kontaktima, izvorima informacija i financiranja. No zato je potreban fair play, po�tenje, po�tovanje dogovorenog, a i pravna dr�ava. Za�to je uspjelo Irskoj, Izraelu, Italiji, Indiji, pa �ak i Kini, ostvariti tako dobre i korisne veze s njihovom dijasporom?

Quo Vadis Hrvatska s dugovima koji rastu? Onaj vanjski radi pritiska MMF-a sporije, sada se novac vi�e posu�uje kod na�ih banaka (91% banaka je u stranim rukama).
Otac na�eg 'ekonomskog �uda' B. �kegro digao je visoko Kunu i stalno je govorio: 'To se ne isplati proizva�ati, to �emo uva�ati, uva�ti, uva�ti... . U stvari on je kontinuirano pomagao svoj uvozni�ki lobby. Lobby koji ne misli ni na �to drugo, nego kako brzo i lako zaraditi novac. Me�u njima skoro i nema in�enjera, lije�nika, povjesni�ara i drugih..., samo ve� generacijama trgovci.

Nekad smo na� uvoz pokrivali s 85% izvoza, a danas smo spali na svega 45%. Tako na� dug stalno raste, a mi vjerujemo da �emo s turizmom sve to popraviti. Od toga mogu profitirati samo oni koji su na moru i imaju ne�to za ponuditi, a tih ima malo. Sad i ubudu�e ve�ina na�ih gostiju bit �e na�i sjeverni susjedi sve do Poljske, kojima se je standard popravio, a gdje je sve mnogo jeftinije nego u Hrvatskoj, hrana, pi�e... i koji su jo� uvijek skromni i �tedljivi, tako da �e to godinama uglavnom biti picnic- ili konzerva-turizam. Ostavit �e nam svoje otpatke, a ne novac.

Nemojmo zaboraviti stravi�nu �injenicu, pred 15 godina Hrvatska je bila mnogo bogatija i naprednija zemlja od svih 10 zemalja, osim Slovenije, koje su 1.5.2004. u�le u EU. Danas je situacija diametralno suprotna, sve te zemlje su nas pre�le. Neke, kao na pr. Cipar, i 2 1 puta!

Morat �emo postati skromna, marljiva i po�tena nacija, ostvariti pravnu dr�avu i rije�ti se grije�nih struktura. To �e biti jako te�ko. Predsjednik S. Mesi� �esto, kao svojevremeno za 'Novi list' od 24.12.2002., ka�e: '... U ovoj zemlji ima mo�nih ljudi koji ka�u da su za ulazak u EU, ali to nije istina, oni vole izoliranu Hrvatsku kako bi mogli i dalje plja�kati'. Tom prilikom je rekao i: '�elio bih jedno pravosu�e koje ne�e od suda praviti tragi-circus'. Naravno, to bi �eljeli svi po�teni gra�ani Hrvatske.

Za portal: I.Sladoljev, Alijansa za pravnu dr�avu

 

 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.