Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

23.09.2005.


Po�etni�ke gre�ke u elektroni�kom poslovanju

 

Danas poduzetnici vrlo jednostavno mogu kreirati online prodavaonicu u kojoj �e prezentirati proizvode, na�in pla�anja i distribuciju. Budu�i da je kreiranje kvalitetnih web stranica prili�no jednostavan zadatak, treba ih smatrati isklju�ivo alatom ili platformom za uspje�no elektroni�ko poslovanje.

Poduzetnici �esto zanemaruju �injenicu da klju� uspjeha le�i u kvalitetnom marketin�kom planu, stoga navodimo 3 naj�e��e gre�ke u elektroni�kom poslovanju:

Istra�ivanje mi nije potrebno!
Atraktivna ideja ili vlastito mi�ljenje o proizvodu nikad nisu dovoljni za uspje�no elektroni�ko poslovanje. Ukoliko se poduzetnik odlu�i zadovoljiti odre�enu ni�u, tj. mali uski segment potro�a�a, potrebno je ulo�iti u kvalitetno istra�ivanje koje �e dokazati isplativost takve investicije. Uz to, potrebno je pa�ljivo istra�iti aktivnosti konkurencije kako bi poduzetnik mogao zaklju�iti isplati li mu se boriti s ve�om i ja�om konkurencijom. Svakako, bitan je odnos ponude i potra�nje te cijena proizvoda u odnosu na konkurenciju.

Obogatit �u se vrlo brzo!
Ve�ina poduzetnika o�ekuje brzo boga�enje putem Interneta. Takva o�ekivanja, jednostavno, nisu realna. Na po�etku poslovanja, ono �to mogu o�ekivati jest kontinuirano u�enje. Dugoro�no, ukoliko poduze�e slijedi marketin�ki plan, poduzetnik mo�e o�ekivati zaradu i uspjeh. Ne �elimo obeshrabriti budu�e poduzetnike, ali kao i svaki posao, i ovaj na Internetu nosi odre�eni rizik te zahtijeva planiranje.

Ovdje nema ulaganja!
Otvaranje virtualne prodavaonice na Internetu je puno povoljnije od otvaranja stvarne prodavaonice, ali nije besplatno. Ukoliko poduze�e ne ulo�i u promotivne aktivnosti prodavaonice, ne mo�e o�ekivati pa�nju od strane potencijalnih potro�a�a. Kad govorimo o ulaganju, nisu u pitanju milijuni kuna, ve� puno manji bud�eti. �ak i karta za luna park ima svoju cijenu pa je nezamislivo da poslovanje na Internetu nema.

mr.sc.Elvira Mlivi�

www.lilalo.com
http://www.grapnet.com

 

 

 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.