Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

17.02.2005.


Svjetski uspjeh male zagreba�ke tvrtke

 

Mala tvrtka Altpro iz Zagreba trenuta�no se bori za posao modernizacije
�eljeznica na dalekoisto�nom tr�istu, a nedavno su dobili poslove
modernizacije �eljeznice u Indiji i Pakistanu, te �e pobolj�ati
sigurnost 90 vlakova britanske �eljeznice.
Za te poslove izborili su se u nadmetanju s gigantima poput Siemensa i
Alcatela. Te svjetske korporacije imaju na desetke tisu�a zaposlenih i
moderne pogone, a tvrtka Altpro razvila se s 19 zaposlenih u "sto kvadrata"
unutar zagreba�kog Tehnolo�kog parka.
Tajna Altproa krije se u inovaciji i kvaliteti sigurnosnog ure�aja,
koji se ugra�uje u vlakove i �ine.
"Na�a tvrtka temelji se na znanju, a na�i su proizvodi najkvalitetniji i
najjeftiniji na tr�i�tu", nagla�ava direktor Altproa Zvonimir Viduka.
Altpro sudjeluje u 15 svjetskih projekata modernizacije �eljeznica, od
Velike Britanije do Tajvana. A direktor Viduka ponosan je i na
�injenicu da je Altpro jedina tvrtka izvan Europske unije koja je
�lanica Unife, europske organizacije proizvo�a�a
�eljezni�ke opreme.
Vlasnici su i certifikata o usugla�enosti proizvoda s najnovijim europskim
standardima koji je prava rijetkost me�u tvrtkama u jugoisto�noj
Europi.
Prepri�ava da se strani partneri ugodno iznenade kad im pokazu listu
klijenata za probne ugradnje iz Slovenije, Srbije i Crne Gore,
Ma�arske, Poljske, �vedske, Austrije i Spanjolske. No, njihov uspjeh
gradio se po trnovitom putu.
"Prije deset godina nekolicina nas je oti�la iz Kon�ara i krenuli smo
od nule. Unato� silnim te�ko�ama stvorili smo 13 proizvoda
svjetske kvalitete", pri�a Viduka. U uspjehu im je, kako ka�e, pomogao
direktor Tehnolo�kog parka Marijan Ozani�, koji je prepoznao njihovu
viziju te im po povoljnim uvjetima dao na kori�tenje prostor u zgradi Parka
i osigurao podr�ku Grada.
Viduka navodi da trenutno rade na novom razvojnom projektu za koji �e
prvi prototip ugraditi 15. o�ujka na ma�arskim �eljeznicama.
Zvonimir Viduka smatra da bi dr�ava morala vi�e pomagati doma�im
tvrtkama s visokotehnolo�kim programima i tehnologijom, jer one stvaraju
novu industriju znanja.
Dodaje da je njihov najve�i problem mali poslovni prostor koji usporava
razvoj tvrtke te marketing koji pla�aju uz pomo� nepovoljnih
kredita.
Ipak, Zvonimir Viduka zahvalan je na pomo�i koju je tvrtka dobila od
Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak
(HBOR), gdje, ka�e, ima pojedinaca s osje�ajem za razvoj poduzetni�tva.


Tomislav Marinovi�, vijesnik hr

 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.