Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

06.09.2006.


BJELOVARSKI SAJAMNa press konferenciji u Novinarskom domu dana 5. rujna predstavljen je 14. Me�unarodni Bjelovarski poljoprivredni i sto�arski sajam. Sajam se or�ava u od 8. do 10. rujna, a otvara ga u petak 8. rujna predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesi�. Bjelovarski sajam jedan od najve�ih u regiji i stoji uz bok Veronskom , Novosadskom i Radgonskom a prostire se 22.000,00 m2.
Uz hrvatske poljoprivredne i sto�arske proizvo�a�e sudjeluju sa svojim izlo�cima i 10 stranih dr�ava koje participiraju svojim iskustvima i postignutim rezultatima u vidu obznanjenja svijih uspjeha i iskustava.
Posebna interesantnost je predstavljanje i javna aukcija simentalske pasmine krava koje su podjednako dobre u proizvodnji mlijeka i mesa dok su alpske pasmine koje su izda�nije u proizvodnji mlijeka potpuno neupotrebljive kao izvor mesne mase.
Uz sve sto�arske pasmine na podru�ju RH predstaviti �e se i kompletna poljoprivredna proizvodnja te vo�arstvo s te�i�tem na uzgoju jabuka. �eli se posti�i da svaki zainteresirani proizvo�a� jabuka ima najmanje 60 ha vo�njaka na kojoj se povr�ini ostvaruje akonomi�na proizvodnja.
Sajam se nalazi na podru�ju sela Gudovec nedaleko Bjelovara, a povezan je lokalnim vlaki�em "Bubijem" kako bi se �to vi�e izbjegla automobilska gu�va. Uz sajam planira se nova Poslovna zona veli�ine 400 ha �to bi jo� vi�e potaknulo poljoprivrednu prizvodnju i olap�alo problematiku skladi�tenja i prerade pojedinih poljoprivrednih proizvoda.
Na sajmu je prisutna i te�ka poljoprivredna mehanizacija i gotovo se svake godine ostvari promet u visini o 2.000.000,00 Eura. Tu su zastupljeni sajamski popusti od 5% i dr�avni poticaji u visini od 25% na ulo�ena sredstva koji se vra�aju investitoru.

Za portal iz Zagreba Darko Ku�le

  

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.