Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

07.09.2006.


Izve�taj s press konferencija: GISDATA d.o.o.Zagreba�ka tvrtka GISDATA d.o.o. lokalni vo�a na podru�ju telekomunikacijskog softvera na press konferenciji 5. rujna u hotelu Sheraton, objavila je potpisivanje presti�nog poslovnog ugovora sa strankom Telekom Slovenije.
Taj posao ostvarila u jakoj me�unarodnoj konkurenciji uz softversku podr�ku tvrtke "Telcordia Tehnologies.Inc locirane" u Piscataway, New Jersy ,USA koja je nastala iz �uvenih Bell Laboratories i koja je globalni dobavlja� telekomunikacijskih softvera i usluga.
Ugovori uklju�uju , licenciju i primjenu vi�e Telcordia softverskih proizvoda i to
1. Telcordia Netvork Enginer
2. Telcordia Granite Invertory
3. Telcordia Customer Number Manager (CNUM)
za potporu napretku i modernizaciji telekomunikacijske inftastruktute, telekomunikacijskih usluga i operativnih postupaka u Telekom Slovenije.
Fiksni operateri koji �ele odr�ati korak s pove�anom konkurencijom, a prepoznali su je Telekomi Italije , Slova�ke, Ma�arske i Slovenije i omogu�ili vi�e novih usluga, a time su odr�ali ekonomi�nost svojeg poslovanja.
Primjenom nazna�enih programa operateri fiksne telefonije ostvaruju u�tedu na pojedinim problemima planiranja i projektiranja i do 10 % od prija�njeg potrebnog vremena.
Glavni razlog za dobivanje tako opse�nog, odgovornog i kreativnog posla tvrtka GISDATA d.o.o. mora zahvaliti poznavanju problematike na regionalnom podru�ju i inplementaciji i rje�avanju lokalnih problema te u stalnoj i brzo dostupnoj podr�ci.

Za portal iz Zagreba Darko Ku�le

  

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.