Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

18.02.2007.


EU PARTNERS FRAN�IZA

 

U Zagrebu je potpisan ugovor o fran�izi pod nazivom "EU PARTNERS" koja pokriva usluge na podru�ju savjetovanja oko nepovratnih sredstava Europske unije, izme�u Apriori komunikacija iz Zagreba i slovenske konzultantske tvrtke RR & CO . Sve�anost potpisivanja ugovora odr�ana je u dvorani "Tomislav", zagreba�kog hotela Antunovi� na dan sv.Valentina, 14.2.2007.(dobra simbolika Hrvatskog "bra�nog" statusa s EU-zajednicom ?!).

Tvrtka RR & Co. Razvila je vlastiti poslovni model na podru�ju savjetovanja oko dobivanja nepovratnih sredstava EU, kojeg vi�e godina primjenjuje i koji sa na tr�i�tu pokazao vrlo uspje�nim, te je za�ti�en pod imenom "EU PARTNERS".

Potpisivanjem ugovora, zagreba�ka agencija Apriori Komunikacije slu�beno preuzima operativno i komunikacijsko upravljanje fran�izom EU PARTNERS za 8 zemalja JI Europe (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna gora, Makedonija, turska, Rumunjska, Bugarska)

Nepovratna sredstva su neposredno pla�anje neprofitnog karaktera, kojeg raspisivatelj, u ovom slu�aju EU, namijeni za promociju ili postizanje ciljeva. Ciljevi EU i Hrvatske kod dodjeljivanja nepovratnih sredstava nisu u svemu identi�ni , a najvi�e se odnose na pove�avanje konkurentnosti gospodarstva, poticanje ulaganja u istra�ivanja i razvoj, o�uvanje okoli�a, edukaciju...

Programi koji se sufinanciraju s nepovratnim sredstvima koja se dobivaju putem natje�aja, mogu biti centralizirani �to zna�i da ih neposredno izvodi EU, sredstva su dostupna svima koji se prijave, ne samo iz EU, ve� i iz svih zemalja �lanica programa i obi�no se pripremaju na engleskom. A mogu biti i decentralizirani - tada ih vode pojedine zemlje EU, sredstva su namijenjena ljudima i projektima iz pojedine zemlje ili regije i prijava se pi�e na nacionalnom jeziku.

Sa 2007. godinom po�inje unutar EU period novog financijskog okvira koji �e trajati sedam godina kada �e, na primjer za sedmi okvirni program, za istra�ivanja i razvoj biti namijenjeno 50,5 milijardi eura, a Hrvatska �e samo iz financijskog instrumenta pod nazivom IPA (Instrument for Pre-Acession Assistance) u periodu 2007. - 2009. dobiti oko 435 milijuna eura.

Vrlo je va�no uspostaviti osobni kontakt sa savjetnicima natje�aja, jer sam postupak prijave za dobivanje sredstava, zahtijeva puno birokracije, te je va�no poznavati nekoga tko je upoznat i naklonjen va�em projektu. Dobra prijava projekta klju�ni je korak postupka kod uspje�nog dobivanja nepovratnih sredstava, a uspjeh prijave ovisi i o na�inu prezentacije odre�enog poslovnog primjera: detaljan opis projekta, jasna analiza njegovih prednosti za lokalnu i Europsku sredinu i dobro sastavljen plan.

Financiranje se odnosi na to�no definiran projekt, kao na primjer istra�ivanje za razvoj novog proizvoda, usluge, o�uvanja okoline ili sli�no, a potrebno je dokazati i da je projekt sposoban pre�ivjeti i nakon zavr�etka odre�enog perioda, plan mora biti dobro napisan i sadr�avati jasno navedene rezultate.

Od presudne va�nosti mo�e biti i lokacija - jer odre�eni programi djeluju na nacionalnoj osnovi , a neki se izvode lokalno i ba� geografska lokacija mo�e biti presudna. Va�an je i pravni status organizacije jer raspisivatelj unaprijed definira koja su sredstva na raspolaganju za koje tipove organizacija (tvrtke, neprofitne organizacije i sli�no), uz to�no definiranu svrhu kori�tenja nepovratnih sredstava.

Na sastanku u Lisabonu u o�ujku 2000. godine voditelji zemalja EU postavili su optimisti�ni europski cilj: u roku deset godina postati najkonkurentnije i najdinami�nije gospodarstvo na svijetu, koje �e se temeljiti na znanju i koje �e biti sposobno kontinuirano gospodarski rasti s vi�e boljih radnih mjesta , te boljom socijalnom kohezijom. Zbog toga raspisivatelji nepovratnih sredstava kod njihova dodjeljivanja, navode kao zahtjev i obavezno sudjelovanje sa drugim tvrtkama i ustanovama, a najaktualniji oblik, trenutno su tehnolo�ke platforme.

Nepovratna sredstva u praksi naj�e��e pokrivaju izme�u 15 i 75 %, stoga su jedan od zahtjeva i vlastita, definirana sredstva, a nepovratna sredstva se ispla�uju u skladu s unaprijed utvr�enim vremenskim rasporedom : u redovitim ratama, vra�anje tro�kova retroaktivno ili na osnovu dokumentacije o nastalim tro�kovima. Odluke za dotacijske sheme mogu biti brze, dok kod kompleksnih prijava za dr�avna sredstva postupci mogu trajati i do vi�e mjeseci, pa i do godine dana.

IPSN je jedan od izvora financiranja, koji zemljama koje pristupaju Europskoj uniji poma�e kod priprema za sam ulazak u EU.

Za Hrvatsku je va�an podatak da po prvi put u njenoj povijesti ima gotovo neograni�en pristup do nepovratnih sredstava Europske unije jer kao predpristupna zemlja mo�e dobiti predpristupnu pomo� preko instrumenta IPA. Hrvatska �e mo�i sudjelovati i unutar zajedni�kih programa EU, kao �to su Okvirni program i program CIP ( Competitiveness and Innovation Framework Programme ).

A kada postane punopravna �lanica EU, dobiva dodatnu mogu�nost kandidiranja za sredstva u visini 308 milijardi eura koja su namijenjena strukturnim fondovima i rezervirana su isklju�ivo za zemlje �lanice EU.


Daniel Koleti�, Apriori komunikacije i Mateja Stani�- Rudolf, generalni menad�er za RR & Co

Zbog toga su potpisnici ugovora : gospo�a Mateja Stani� Rudolf, generalni menad�er za RR & Co, te gospodin Daniel Koleti� za Apriori komunikacije istaknuli koliko je va�na edukacija za cijelu Hrvatsku i sve tvrtke, ustanove i organizacije koje mogu ponuditi odre�eni projekt, kako bi ga �to bolje prezentirali, po�tuju�i sve uvjete natje�aja te iskoristili �to ve�i dio od mogu�e mase i ne vi�e sami, pridonijeli op�em razvoju i zamahu svoje domovine , a time i �ire zajednice europskih zemalja.

ekskluzivno za www.arhiva.croatia.ch
prof. Dragica Pongrac, urednica Psiholo�ke pomo�i

 

 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.