Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

20.02.2007.


Porezna prijava: najva�nije su dobre pripreme

 

Svake godine uvijek ista proba za �ivce: u ku�u dolepr�a porezna prijava i �trapacira nam �ivce. Za onog tko se dobro pripremio i ima pri ruci sve potrebne dokumente, ispunjavanje porezne prijave i nije neka �arolija.

Pi�e Martin Vetterli / prijevod Portal Team

Prije nego �to odlu�ite ispuniti poreznu prijavu, najbolje je pripremiti sve potrebne dokumente. Konkretno, trebate pripremiti:

- kopiju zadnje porezne prijave

- sve isprave o primljenoj pla�i (i za povremena dodatna zaposlenja)

- sve obra�une, uklju�uju�i i obra�un kamata Va�ih banaka i po�tanskog konta

- popis vrijednosnih papira i obra�un kupovina i prodaja, kao i pripisanih dividenda

- isprave o mirovinama (AHV, IV, penziona kasa, SUVA itd...)

- potvrde o pla�enim iznosima za 3. stup (privatna vezana �tednja) i za 2. stup (tzv. penziona kasa kod poslodavca)

- sve potvrde o kamatama na dug

- potvrde putnih tro�kova i tro�kova no�enja i prehrane na putu

- potvrde tro�kova zbog bolesti, nesre�e i invaliditeta

- potvrde tro�kova za pre�kolovanje i dalju izobrazbu

- potvrde o iznosima potpore radno ograni�eno sposobnim osobama

- sve potvrde o op�ekorisnim prilozima (ukoliko iznose vi�e od 200.- franaka godi�nje)


Uputa
Vlasnici ku�a moraju k tome prilo�iti potvrde o ubranoj stanarini ili o vrijednosti stanarine kod vlastite upotrebe, a ako je potrebno i potvrde o tro�kovima pregradnje i renoviranja.

U dobre pripreme spada, ne samo za IT-freakove, kod kantonalne porezne uprave nabaviti CD-ROM "Private Tax 2006" za kantonalnu poreznu prijavu. Cijena je izme�u 15.- i 25.- franaka, a mo�e se i besplatno "skinuti" s interneta. Ovdje!

Prvi korak: Ispuniti pomo�ne listove

Prvo se ispune dodatni i pomo�ni listovi. Kao prvo popis vrijednosnih papira (Wertschriften-Verzeichnis), pomo�u kojeg se izra�una imovina i prihodi od imovine. Zatim slijede pomo�ni listovi za popis izdataka za sticanje prihoda od imovine (Gewinnungsauslagen), odnosno za druge tro�kove pri obavljanju posla (Berufsauslagen), za tro�kove zbog bolesti, nesre�e i invaliditeta (Krankheitskosten), tro�kove za pre�kolovanje i dalju izobrazbu (Umschulungs- und Weiterbildungskosten), kao i popis dugovanja (Schuldenverzeichnis).

Vlasnici ku�a ili stanova moraju uz to ispuniti i pomo�ni list s prihodima i poreznom vrijednosti od nekretnina u privatnom vlasni�tvu (Hilfsblatt �ber Einkommen und Steuerwert von Liegenschaften im Privatverm�gen). Pomo�ni list za nekretnine (Hilfsblatt f�r Liegenschaften) je obavezan samo za one, koji su ku�u ili stan iznajmili. No podatke o osobnom kori�tenju ku�e ili stana unosi se direktno u glavni formular. - Samostalno privre�uju�i moraju ispuniti jo� i pomo�ni list za porezne obveznike sa samostalnim privre�ivanjem (Hilfsblatt f�r Steuerpflichtige mit selbst�ndigem Erwerb).

Sve dobivene podatke iz pomo�nih listova unosi se tada u glavni formular.

Drugu korak: Ispuniti glavni formular

Tek kao drugi korak ispunjava se glavni formular, zbog sigurnosti prvo duplikat. Nakon �to je sve kontrolirano, prenose se svi podaci u original. Na kraju treba potpisati sve pomo�ne listove i glavni formular i sve skupa poslati na porezni ured op�ine.

Tamo se prvo napravi predkontrola, jesu li prilo�eni svi ispunjeni formulari. Tek tada ide porezna prijava na kantonalnu upravu za razrezivanje poreza. Ispunjena porezna deklaracija je osnova za provizorno razrezivanje poreza, na osnovu kojeg se pla�a porez.

Tek kasnije - u pravilu nakon godinu dana - ispituju porezni slu�benici sadr�aj Va�e porezne prijave. Nakon �to je to obavljeno, dobije se definitivno razrezivanje poreza, protiv kojeg se eventualno mo�e podnijeti protest.

Ispuniti poreznu prijavu se isplati

Pravovremeno ispuniti poreznu prijavu se isplati. Ina�e se porez razrezuje po slu�benom postupku. To se obi�no napravi na osnovu dosada�njih poreznih prijava, a u slu�aju sumnje, na osnovu pretpostavljenih �ivotnih tro�kova. Sigurno je, da se u tom slu�aju lo�ije pro�e. No i tada jo� postoji mogu�nost spasa, ulo�iti rekurs i naknadno poslati ispunjenu poreznu prijavu.

PS.Ako se ne �elite upu�tati u avanturu ispunjavanja porezne prijave, mi Vam preporu�avamo agenciju Lingua-Adria.

 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.