Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

28.02.2007.


PREDSJEDNIK MESI� OTVORIT �E POSLOVNO - LOGISTI�KI CENTAR �URO �AKOVI� MONTA�E U NJEMA�KOJ

 

Prije 50 godina �uro �akovi� Monta�a zapo�ela je sa svojim poslovanjem na njema�kom tr�i�tu. Danas u srijedu 28. velja�e, predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi� u pratnji ministra gospodarstva, rada i poduzetni�tva Branka Vukeli�a , te predsjednika Hrvatske gospodarske komore, Nadana Vido�evi�a , otvorit �e novo izgra�eni poslovno - logisti�ki centar u Oberhausenu. Hrvatska delegacija bit �e upoznata od strane menad�menta poslovno - logisti�kog centra s planovima i izazovima tr�i�ta EU.

"Moj tim i ja po�a��eni smo �to �e ba� predsjednik Mesi� otvoriti novi centar. U ovom trenutku u SR Njema�koj na razli�itim lokacijama radi i boravi 380 na�ih radnika. Potrebe ovog tr�i�ta su i ve�e, ali zakonska regulativa radnih dozvola ne dozvoljava prisustvo ve�eg broja na�ih djelatnika. To je ujedno i jedan od izazova, pa se nadam da �e gospodarska delegacija i o tome razgovarati s njema�kim institucijama", istaknuo je direktor podru�nice Djuro Djakovic Montaze d.d. u Oberhausenu, gospodin Jozo Nikoli� .

Predsjednik Mesi� ujedno je i prvi predsjednik neke dr�ave koji �e posjetiti grad Oberhausen, te �e se tom prilikom upisati u Zlatnu knjigu toga grada.

Dodatne informacije:

Tea Duvnjak, odnosi s javno��u

Mob: +385 99 310 34 18

 


 

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.