Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

01.03.2007.


PREDSJEDNIK MESI� OTVORIO NOVI POSLOVNO - LOGISTI�KI CENTAR �� MONTA�E U NJEMA�KOJ

 


Predsjednik Mesi� sve�ano otvara novi objekt DDM u Oberhausenu

Oberhausen, 28.02.2007. - Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi�, uz nazo�nost gradona�elnika Grada Oberhausena Klausa Wehlinga, a u pratnji �lanovavisoke hrvatske delegacije sve�ano je otvorio novi poslovno - logisti�ki centar podru�nice Djuro Djakovic Montaza d.d.u Oberhausenu koja je ve� pedeset godina prisutna na tr�i�tu SR Njema�ke. Simboli�nim otkrivanjem znaka Djuro Djakovic Montaze uz nazo�nost djelatnika podru�nice, Predsjednik se zadr�ao u pratnji svojih suradnika u obilasku logisti�kog centra, a iza zatvorenih vrata odr�an je i kra�i sastanak kojem su uz predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesi�a, prisustvovali i gradona�elnik Grada Oberhausena gospodin Klaus Wehling, ministar gospodarstva, rada i poduzetni�tva gospodin Branko Vukeli�, pomo�nica savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo gospo�a Helena Kasani�, predsjednik Hrvatske gospodarske komore gospodin Nadan Vido�evi�, predsjednik Uprave HBOR-a gospodin Anton Kova�ev, ravnatelj Agencije za promicanje izvoza i ulaganja gospodin Slobodan Mikac, veleposlanica Republike Hrvatske u Njema�koj gospo�a Vesna Cvjetkovi�, generalna konzulica Republike Hrvatske u D�sseldorfu gospo�a Katarina Trstenjak, te predsjednik Uprave �uro �akovi� Holding d.d. gospodin Zdravko Stipeti�, direktor dru�tva �uro �akovi� Monta�a d.d. gospodin Darko Kati�, izvr�ni direktor tvrtke �uro �akovi� Monta�a d.d. gospodin Vlatko Bleki� i predstavnici doma�ina direktor podru�nice Djuro Djakovic Montaza d.d. gospodin Jozo Nikoli�, tehni�ki direktor podru�nice Djuro Djakovic Montaza d.d. gospodin Drago �ugura, te direktor Financijskih, kadrovskih i op�ih poslova podru�nice Djuro Djakovic Montaza d.d. gospodin Mirko Bitunjac. Na kra�em sastanku direktor podru�nice gospodin Jozo Nikoli� upoznao je hrvatsku delegaciju s povije��u njema�ke podru�nice �� Monta�e, a tehni�ki direktor podru�nice gospodin Drago �ugura pribli�io aktualnosti vezane za njema�ko tr�i�te, te dao naznake planova i ciljeva za drugu polovicu ove i po�etak sljede�e poslovne godine. Prilikom simboli�nog otkrivanja znaka Djuro Djakovic Montaze, u svom obra�anju predsjednik Mesi� je istaknuo:

"Vrlo sam ponosan �to jedna hrvatska tvrtka, kao �to je �uro �akovi� Monta�a,ve� vi�e desetlje�a uspje�no posluje na vrlo zahtjevnom tr�i�tu kao �to je tr�i�te SR Njema�ke ".

"Ovo je povijesni trenutak, a za nas ujedno i velika �ast da predsjednik Republike Hrvatske otvara na� novi objekt u Oberhausenu. Velika je �ast �to smo ugostili i ministra gospodarstva, rada i poduzetni�tva gospodina Vukeli�a, te ostale �lanove hrvatske delegacije", izjavio je direktor njema�ke podru�nice Djuro Djakovic Montaza d.d. u Oberhausenu gospodin Jozo Nikoli�. Novi poslovno - logisti�ki centar smje�ten je u Industrijskoj zoni Oberhausena na povr�ini od 2691 m2. Vrijednost objekta iznosi 905 000 eura, te su od toga vlastita sredstva 255 000 eura, a ostatak je osiguran putem kredita. Pregovori o po�etku prvog posla na tr�i�tu SR Njema�ke zapo�eli su jo� 1956. godine, a 1965. godine zapo�eta je organizacija podru�nice u Oberhausenu. Prvim ugovorom na izradi �eli�ne konstrukcije i tla�nih dijelova kotla, s firmom Babcock Werke, anga�irano je 150 radnika u proizvodnim halama ove firme, a na temelju njega je u nekoliko narednih godina zapo�elo ugovaranje monta�nih radova na objektima koje je ugovorila i izradila tvrtka Babcock Montage (termoelektrane u Staudingenu, Frimmersdorfu, Weissweileru, Mannheimu i dr.). Odli�na suradnja s tvrtkom Babcock doprinijela je stjecanju referenci na tr�i�tu SR Njema�ke i ugovaranju poslova s novim partnerima - Krupp, Mannesmann Seifert, Balcke D�rr, Steinm�ller, Omical i dr. Tako je rastao i nivo ugovorenih poslova i broj zaposlenih �� Monta�a na tr�i�tu SR Njema�ke kroz Sporazum o izvo�enju radova na osnovu ugovora o deta�manu, kao i zna�aj podru�nice u SR Njema�koj za ukupno poslovanje, rast i razvoj tvrtke �uro �akovi� Monta�a u cjelini. U 2007. godini planira mo ostvariti poslovne prihode od gotovo 19 milijuna eura na monta�i novih i remontima postoje�ih energetskih objekata u SR Njema�koj �to �e anga�irati gotovo 45% radnih kapaciteta tvrtke. Treba istaknuti da je u periodu od osnutka podru�nice, pa do danas, putem nje realizirano oko 45 milijuna sati i oko 990 milijuna eura.

NAPOMENA:

Slu�beni naziv podru�nice �� Monta�e u Oberhausenu je Djuro Djakovic Montaza d.d.


Predsjednik Mesi� u obilasku novog objekta u pratnji direktora podru�nice Joze Nikoli�a

 

 


 

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.