Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

25.10.2007.


Doznake iz inozemstva sudjeluju sa 3,3 posto u hrvatskom BDP-u
Ove godine su emigranti u svijetu poslali svojim ku�ama 300 milijardi dolara, sto milijardi vi�e nego lani
Pribli�no 150 milijuna radnika emigranata u svijetu poslalo je ove godine 300 milijardi dolara svojim obiteljima, pokazalo je istra�ivanje UN-ova Me�unarodnog fonda za razvoj poljoprivrede i Me�uameri�ke razvojne banke. Prema veli�ini radne emigracije Rusija je u samom vrhu budu�i da na nju otpada 48 posto ukupnog broja ekonomskih emigranata iz cijele isto�ne Europe, no istovremeno je i najatraktivnije odredi�te za gastarbajtere zemalja biv�eg Sovjetskog Saveza. Istra�ivanje dviju me�unarodnih institucija trebalo je dati procjenu o koli�ini i zna�enju novca kojeg radni emigranti, tzv. gastarbajteri �alju u svoju zemlju. Prema ukupnom priljevu doznaka iz inozemstva, regionalno gledano, na prvom mjestu je Azija sa 114 milijardi dolara. Nakon nje slijedi Latinska Amerika sa 68 milijardi, isto�na Europa sa 50, Afrika sa 39 te Bliski istok sa 29 milijardi dolara. �to se pak zemalja ti�e, najvi�e novca odlazi u Indiju (24,5 milijardi dolara godi�nje), a uz bok su joj Meksiko sa 24,5 miljardi dolara i Kina sa 21 milijardom dolara, dok su na �etvrtom mjestu Filipini (14,6 milijardi), a na petom Rusija (13,8 milijardi dolara). Kad je u pitanju Europa, najvi�e sredstava odlazi u Rusiju, s tim �to doznake �ine relativno mali dio bruto doma�eg proizvoda (BDP), odnosno tek 1,4 posto.

Za razliku od Rusije, u mnogim drugim zemljama isto�ne Europe slika je potpuno druk�ija. U Ukrajini je, primjerice, ukupan iznos poslanog novca 8,5 milijuna dolara ili oko osam posto tamo�njeg BDP-a, s tim �to ovaj novac pokriva gotovo 20 posto izdataka prosje�nog stanovnika. Emigranti u Bjelorusiju �alju 2,3 milijarde dolara ili 6,3 posto BDP-a. Moldavski radnici svojim doznakama osiguravaju 31,4 posto nacionalne privrede, premda je apsolutan iznos skroman, tek ne�to ve�i od milijardu dolara. U Albaniji je udio novca kojeg njeni gra�ani ostvaruju na privremenom radu u inozemstvu ve�i od 21 posto BDP-a, u Bosni i Hercegovini iznad 20 posto, a u Srbiji i Crnoj Gori vi�e od 11 posto. U Hrvatskoj doznake �ine 3,3 posto BDP-a, odnosno 1,4 milijarde dolara. U srednjoj Europi, u koju su u ovom istra�ivanju uklju�ene i balti�ke zemlje, zna�enje doznaka je kudikamo manje. U Estoniji i Latviji one �ine po 2,3 posto, a u Litvi 1,6 posto BDP-a. Najvi�i pokazatelj u ovoj skupini zemalja ima Rumunjska (3,9 posto). Studija je prvi sustavni poku�aj godi�njeg�izra�una vrijednosti doznaka u svijetu, a prija�njih godina takve je procjene davala Svjetska banka. Prema njenim izra�unima, pro�le godine su doznake u svijetu iznosile 207 milijardi dolara, a ovogodi�njih 300 milijardi dolara jasan je pokazatelj va�nosti ovih prihoda za mnoge zemlje. Analiti�ari nagla�avaju da su ovi brojevi znatno ve�i, uzmu li se u obzir i nelegalni i neformalni kanali. Zemlje u razvoju su, primjerice, 1980. godine ovim putem primile oko 18,4 milijardi dolara, a na rast doznaka odrazila se gospodarska liberalizacija i rastu�e prekograni�ne emigracije, no isto tako i sofisticiraniji na�ini bilje�enja transfera novca iz inozemstva. Autori studije zaklju�uju da doznake imaju ve�u va�nost nego se prije pretpostavljalo, a u istra�ivanju su se slu�ili slu�benim podatcima sredi�njih banaka, financijskih institucija, anketama te akademskim radovima.

Izvor: http://www.poslovni.hr/ 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.