Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   

Dobro do�li na stranice "Dijasporskog foruma"!

to �eli nova rubrika na hrvatskom internet portalu www.arhiva.croatia.ch ?

Hrvati u dijaspori prate doga�anja u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, dakle na onim prostorima koji naj�e��e nazivaju i Domovina. Sve �to se tamo doga�a ima odjeka i u iseljeni�tvu. U ovoj rubrici:

  • eljeli bismo komentirati ono �to nam iz tih prostora dolazi - putem elektroni�kih i putem pisanih medija - pojedine vijesti, doga�aje, osobe i njihove istupe, doga�aje od zna�aja za dijasporu i ali i od zna�aja za domovinu.
  • ne bismo �eljeli natpisima u "Dijasporskom forumu" ponavljati ono �to su domovinski mediji ve� "istro�ili" nego objavljivati kriti�ka zapa�anja i primjedbe, osvrte dakle, sve ono �to s europske distance mo�e ukazati i na druge puteve i druga�ija promi�ljanja.
  • eljeli bismo dakle na stranicama Portala polemizirati, ali ne sva�ati se, kritizirati ali iznositi i prijedloge, slu�ati odnosno �itati mi�ljenje drugih, ali iskazati i svoje osobne stavove.

Pozivamo stoga sve posjetitelje Hrvatskog internet portala www.arhiva.croatia.ch da nam se svojim primjedbama, prijedlozima, zapa�anjima, osvrtima itd. pridru�e u kreiranju i ure�ivanju ove rubrike, kako bi ona postala doista pravi "dijasporski forum" - dakle mjesto na kojem se ljudi susre�u, promi�ljaju, konstruktivno diskutiraju i zaklju�uju.

Na gornjoj traci nalazi se ikonica pisma, kliknite na nju kako biste do�li na stranicu za komentare.

 


Untitled Document

 

Kako do�ivjeti stotu
7 savjeta koje bi svatko trebao slijediti
- 19.01. 2012.

Ni za sve zlato (svijeta) ne prodaje se sloboda
- 11.01. 2012.

Hrvatski posrtaji pri iskoraku
- 09.01. 2012.

O Hercegovini za neupu�ene Nehercegovce: Ljubu�ki vs. �iroki i Grude - muke mladog Ljubu�aka
- 11.05. 2010.

Rudi Tomi�: Moram re�i, mediji (ne)promi�ljeno subsumiraju pojmove Osvrt na Slobodne Dalmacije: �to je nama na�a Herceg-Bosna dala?
- 07.06. 2009.

Me�unarodni simpozij na temu Migrantske zajednice u sjevernoj i Ju�noj Americi
- 17.04. 2009.

Lobiranje za zakonske izmjene - Bilje�ka o 2. Me�unarodnom simpoziju o lobiranju 2. travnja 2009.
- 15.04. 2009.

Akademik Vladimir Ibler o sporu sa Slovenijom Popustimo li na moru, izgubit �emo dio Istre
- 25.01. 2009.

Je li ljubav finula?Hrvatska i njeno iseljeni�tvo - Povratak Hrvata iz iseljeni�tva
- 25.01. 2009.

Hrvatska politi�ka kultura: Nove verzije za stare perverzije
- 17.01. 2009.

Odlazak voljene osobe - I kako �ivjeti s osje�ajem gubitka nama nekog tako dragog
- 02.12. 2008.

Prijateljstvo, ljubomora i jal
- 16.11. 2008.

�rtve MUP-ove birokracije
- 16.11. 2008.

U Hrvatskoj "Bejruta" nema i ne�e ga biti
- 31.10. 2008.

Dr. Branimir Molak: Poklonili im ribu za odgodu ulaska u EU
- 13.03. 2008.

Depolitizacija dr�avne uprave na hrvatski na�in ili dr�avnoj upravi po�eljni zombiji
- 12.03. 2008.

Filip �orluki�: Dijalogom prema ekumenizmu
- 07.02. 2008.

Neprijeporna XI. Izborna jedinica?
- 12.11. 2007.

�udna otkri�a B.P.
- 30.10. 2007.

KAKVU OCJENU ZASLU�UJE HRVATSKI SABOR? Ili Tko re�e da se kota� povijesti ne mo�e vratiti unazad?
- 26.10. 2007.

NA RASKRI�JU MIGRACIJSKE POLITIKE EU
- 24.08. 2007.

Kafi� "Pri �tefeku" Veseli diktator
- 22.08. 2007.

Me�unarodni uspjeh predstave ZKM-a "S druge strane"
- 20.07. 2007.

Domovina se voli i jezikom
- 18.07. 2007.

Iseljenici kao ne�eljeni gosti
- 17.07. 2007.

Prona�eni izgubljeni raj
- 02.02. 2007.

Svaki �ovjek mo�e na�i pravi put
- 14.10. 2006.

Upoznajmo Europu preko iseljenika-povratnika !
- 07.10. 2006.

Istina o ulozi iseljenih Hrvata tijekom Domovinskog rata (1991-1995)
- 14.08. 2006.

Iz ameri�ke kr��anske perspektive SMISAO �IVOTA "Propovjednik"
- 10.06. 2006.

Iz ameri�ke kr��anske perspektive - Nesvatljive, ali istinite pojave me�u nama Hrvatima!
- 07.05. 2006.

Reagiranja - Josip Mayer
- 06.05. 2006.

�to ima novoga momentalno u Hrvatskoj?
- 25.04. 2006.

Kako zastupnici Hrvata izvan Domovine u Hrvatskom saboru predstavljaju svoje bira�e?
- 08.01. 2006.

ISTRA�IVANJE �to Hrvati misle jedni o drugima pitanje je i iseljeni�kog FORUMA
- 17.11. 2005.

ARHIVA