Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


Beni�: Djeca bez roditeljske skrbi su naša savjest
�elimo šti�enicima Doma uljepšati uskrsne blagdane

Posavinu s Hercegovinom u vrijeme poplava povezivali su brojni gra�ani koji su na poplavljene prostore tri posavske op�ine upu�ivali humanitarnu pomo�.

Bilje�imo i uzvratne humanosti. Posavska tvrtka Eurocompany iz Osje�ka, op�ina Od�ak, potpomogla je Dom za djecu bez roditeljske skrbi “Ivan Pavao II.” u Vionici, op�ina �itluk, koji je po�eo s radom u vrijeme Domovinskog rata.

 

Stru�no osoblje na �elu sa sestrom Kornelijom i s fra Kornelijem trenuta�no skrbi o 58 djece bez roditeljske skrbi s podru�ja cijele BiH.

Briga za djecu

Posebnost Doma “Ivan Pavao II.” je što ustanova besplatno skrbi o djeci do završetka njihovog školovanja. Va�nost takve ustanove koja bez nov�ane naknade brine na najbolji mogu�i na�in o toj djeci prepoznala je informati�ka posavska tvrtka Eurocompany iz Osje�ka (op�ina Od�ak).

- �elja nam je šti�enicima Doma uljepšati uskrsne blagdane, pa smo se opredijelili za prigodan dar, ra�unalo s prate�om opremom i printer, koji �e im poslu�iti da upijaju informati�ka znanja.


Bo�o Beni�, vlasnik tvrtke Eurocompany

Djeca bez roditeljske skrbi su naša savjest. Stoga smo na ovaj na�in �eljeli i konkretno dati potporu radu Doma i njihovim šti�enicima u njihovom napretku u obrazovanju, odgoju i odrastanju, ka�e Bo�o Beni�, vlasnik tvrtke Eurocompany.

Kroz svoje desetogodišnje poslovanje tvrtka Eurocompany je i ranije naglašavala upravo socijalnu senzibiliziranost prema potrebitima, a osobito djeci.

Odazivaju se pozivima na gotovo sve humanitarne akcije i pru�aju ruku onima kojima je to potrebno. To su ve� �esto �inili na od�a�kom podru�ju, a ovoga Uskrsa Bo�o je nagovijestio kako donacija ne�e izostati i za nekoliko djece s podru�ja Orašja. Kako humane ljude uvijek prati i poslovan uspjeh, tako se i Eurocompany kroz desetogodišnji rad razvijao i zauzeo lidersko mjesto u djelatnosti koju obavlja.

Humana tvrtka

Zapo�eli su sa svega dva djelatnika i skromnim potencijalima, a danas su prisutni u svakom dijelu BiH.

Nije ih zaobišla ni poplava nakon koje su ponovno krenuli od nule, no Bo�ina ljubav prema rodnom kraju i predanost poslu glavni su razlozi zašto se iz Posavine nisu pokrenuli prema Švicarskoj, ve� je tvrtka postala još ja�a. Posebno su ponosni na mlade profesionalne kadrove, na �elu s direktorom Andrejem Beni�em.

Kako bi djeci bez odgovaraju�e roditeljske skrbi barem malo uljepšala uskrsne blagdane, vode�a bosanskohercegova�ka tvrtka na podru�ju refurbished informati�ke opreme Eurocompany iz Posavine, Domu za djecu bez roditeljske skrbi “Ivan Pavao II.” u Vionici velikodušno je darovala ra�unalo s prate�om opremom kao i printer.

Tim plemenitim �inom zapravo je �eljela pru�iti potporu šti�enicima te dje�je ustanove u njihovu napretku, obrazovanju, odgoju i odrastanju. 

 

Izvor: Ve�ernji list, Nada Koturi�, Mile Pavlovi�
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.