Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 


HUMANITARNE STRANICE

Mnogima u domovini jo� je uvijek potrebna kako moralna, tako i materijalna pomo�.
U nadi da jo� uvijek ima ljudi dobrog srca, koji su spremni pomo�i,
Hrvatski portal donosi i ove humanitarne stranice:

Humanitarna pomo� - od srca srcu!
 
Uvjereni smo, da �emo putem ovih stranica otvoriti mnoga srca dobrih ljudi,
koji su spremni nesebi�no pomo�i najpotrebitijima u domovini.
Mi jo� uvijek vjerujemo u nezaboravnu izreku:
 
Dok je srca bit' �e i Kroacije!
   
 
 
O�ajni roditelji tra�e pomo�
za svoje dijete
�eljela bih da prestanu ovi najja�i bolovi u glavi

Ovo je jedina �elja petogodi�nje djevoj�ice iz Zadra, Stephanie Milda koja boluje od te�ke bolesti, Arnold - Chiarijeve melformacije (ACM). To je bolest razvojne anomalije baze mozga kod koje odre�ene mo�dane strukture srastaju u kanal le�ne mo�dine, odnosno kosti ura��uju u mozak uslijed �ega malena Stephanie mo�e ostati paralizirana, ali i umrijeti... Opširnije

 
Veseli djedovi Bo�i�njaci su se vratili
Razveselite i Vi svojim darom djecu bez roditelja

Mailom mi je stigao dopis s pozivom na sudjelovanje u humanitarnoj akciji u okviru koje skupina prijatelja tijekom Bo�i�nih blagdana obilazi dje�je domove i bolnice i tamo daruje djecu. Ako ovih dana putujete u Zagreb, ponesite i Vi sa sobom neki dar za tu djecu, a gdje i kako dar predati pogledajte... Opširnije

 
Pri�a iz �ivota - Bolest zaustavila dje�ji osmjeh
Humanitarni koncert za Nikol

Nikol Tomi�i� u�enica je 6. razreda Osnovne �kole Mahi�no, no u �kolu ne ide jer boluje od rijetkog tumora. Iako tumor nije zlo�udan ipak nije ga mogu�e odstraniti. Predlo�ena terapija je skupa... Opširnije

 
Dvadeset godina hrvatskog humanitarnog foruma �vicarske

Na dana�nji dan, 19. rujna 1991. osnovan je Hrvatski humanitarni forum �vicarske. U proteklih 20 godina poslao je u Hrvatsku, a djelomi�no i Bosnu i Hercegovinu, 336 transporata humanitarne pomo�i, ostvario preko 100 kumstava za djecu ratom i posljedicama rata osiroma�enih obitelji i u okviru raznih projekata poslao u domovinu i znatnu financijsku pomo�... Opširnije

 
Dvadeset godina poslije:
ni hendikepirani u ratu protiv Hrvatske nisu bili po�te�eni

Po�tovani, obra�am se sa zamolbom da objavite ovo pismo svjedo�enja jedne muke i zahvale onima koji su je pomogli nositi iz razdoblja Domovinskog rata, a povodom 20 godina od opisanog doga�aja. O svemu napisanom postoji provjerljiva dokumentacija... Opširnije

 
Hrvatsko humanitarno dru�tvo Sarajevo-moj dom
Pomo� starim i iznemoglim osobama s ciljem o�uvanja zdravlja

Skupina mladih entuzijasta u Sarajevu, �ele�i dio sebe i svoje dobrote ugraditi u �ivote onih koji su ostali sami i napu�teni i za koje naj�e��e nitko ne mari i ne pita, osnovala je novu humanitarnu udrugu pod imenom "Hrvatsko humanitarno dru�tvo Sarajevo-moj dom". Pomognimo im u ostvarivanju njihovih humanitarnih projekata... Opširnije

Nogometni reprezentativci posjetili "Maestral",
donijeli darove i uru�ili dvije vrijedne donacije
Osvrnimo se usput i na vrijednu donaciju HHF-a

Dom za djecu "Maestral" u Splitu je ustanova socijalne skrbi koja zbrinjava djecu bez roditelja i djecu bez odgovaraju�eg roditeljskog staranja. Za �ti�enike doma petak 27.05.2011. je bio poseban dan, kojeg nikada ne�e zaboraviti. Toga dana dom su posjetili "Vatreni", nogometni reprezentativci Hrvatske ... Opširnije

 
Ususret 20. obljetnici Hrvatskog humanitarnog foruma �vicarske

Hrvatski humanitarni forum �vicarske (HHF) navr�it �e 19. rujna ove godine 20 godina svoga postojanja. Osnovan je 19.09.1991. godine. Povodom predstoje�e 20. obljetnice ve� sada po�injemo objavljivati priloge o HHF-u, koji �e nas podsjetiti na djelovanje HHF-a za vrijeme ratnih i poratnih godina... Opširnije

 
Humanitarna organizacija
INICIJATIVA NOVA moli za pomo� obiteljima u Hrvatskoj koje �ive u neljudskim uvjetima

Na preporuku Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, a zatim i Veleposlanstva RH u �vicarskoj, prvo telefonom, a zatim i mailom, portalu se obratio predsjednik humanitarne organizacije INICIJATIVA NOVA Silvio Novak sa zamolbom za pomo� obiteljima u Hrvatskoj koje �ive u neljudskim uvjetima i hitno trebaju pomo�... Opširnije / ZAMOLBA

 
HD� Arbon se pridru�ila bo�i�noj humanitarnoj akciji
"BO�I� U DOMU - BO�I� U SRCU"

Potaknuti bo�i�nom adventskom humanitarnom akcijom za pomo� djeci Hrvatske "BO�I� U DOMU - BO�I� U SRCU", u�enici Hrvatske dopunske �kole Arbon i njihovi roditelji darovali su djecu iz Doma za nezbrinutu djecu Klasje iz Osijeka... Opširnije

 
"BO�I� U DOMU - BO�I� U SRCU" - Bo�i�na humanitarna akcija za pomo� djeci Hrvatske, o Bo�i�u 2009. godine

Da bismo i ove godine uljep�ali Bo�i� i bo�i�ne blagdane djeci ratom i posljedicama rata socijalno ugro�enih obitelji o kojima se brinu i poma�u ih Centar za dijete Osijek i Centar za dijete Slavonski Brod, Hrvatski humanitarni forum �vicarske i ove godine moli sve svoje �lanove i prijatelje da otvore svoja srca... Opširnije

 
Zamolba za pomo� Udruzi obitelji hrvatskih branitelja lije�enih od PTSP-a

Udruga obitelji hrvatskih branitelja lije�enih od posttraumatskog stresnog poreme�aja Republike Hrvatske zamolila je pismom od 12. studenoga 2009. za pomo� u donaciji u bilo kojem obliku. Mo�da im u ovo predbo�i�no vrijeme i �itatelji portala mogu pomo�i... Opširnije

 
18. godina Hrvatskog humanitarnog foruma �vicarske

Hrvatski humanitarni forum Švicarske (HHF) osnovan je na današnji dan prije 18 godina, 19.09.1991. Povodom 18. obljetnice donosimo kratki osvrt na djelovanje HHF-a danas, nakon punih 18 godina od osnivanja ... .Opširnije

 
"BO�I� U DOMU - BO�I� U SRCU" - Bo�i�na humanitarna akcija
za pomo� djeci Hrvatske, o Bo�i�u 2008. godine


Jo� nije kasno da i Vi pomognete!!! Na portalu objavljena Bo�i�na humanitarna akcija pokazuje prve lijepe rezultate; do 12. prosinca 2008. upla�eno je pedesetak uplata, no i u zadnjih osam dana je vjerojatno stiglo jo� uplata, a to �e pokazati slijede�a izvje��a banke, koja uvijek sti�u nekoliko dana kasnije...Op�irnije

 
"BO�I� U DOMU - BO�I� U SRCU" - Bo�i�na humanitarna akcija
za pomo� djeci Hrvatske, o Bo�i�u 2008. godine


Da bismo i ove godine uljep�ali Bo�i� i bo�i�ne blagdane djeci ratom i posljedicama rata socijalno ugro�enih obitelji o kojima se brinu i poma�u ih Centar za dijete Osijek i Centar za dijete Slavonski Brod, Hrvatski humanitarni forum �vicarske i ove godine moli sve svoje �lanove i prijatelje da otvore svoja srca... Op�irnije

 
Pomognite preuzimanjem kumstva potrebitoj djeci u domovini


Hrvatski humanitarni forum se obra�a �itateljima portala, koji su u mogu�nosti preuzeti jedno kumstvo, s molbom da ne oklijevaju, nego da se odlu�e za kumstvo jednom od dolje navedene djece i na taj na�in pomognu tome djetetu i njegovoj obitelji... Op�irnije

 
17. obljetnica Hrvatskog humanitarnog foruma �vicarske


Hrvatski humanitarni forum �vicarske (HHF) osnovan je na dana�nji dan prije 17 godina, 19.09.1991. Prije godinu dana, povodom 16. obljetnice HHF-a, na portalu smo objavili niz dokumenata HHF-a... Op�irnije

 
Adventska ve�er 2007 u Spreitenbachu


HHF-Hrvatski humanitarni forum i HKK-Hrvatski kulturni klub �vicarske i ove su godine, u subotu, 15. prosinca 2007. priredili tradicionalnu humanitarnu Adventsku ve�er u Spreitenbachu. �isti prihod ove ve�eri ide u korist potrebitoj djeci Hrvatske
... Op�irnije
/ Fotogalerija

 
Zamolba za nov�anu pomo� �upi Rasno, op�ina �iroki Brijeg /
Bitte um eine Geldspende f�r die Pfarrei Rasno in Herzegowina


Hrvatski obiteljski centar iz Zuga moli �itatelje portala za pomo� �upi Rasno. �upa Rasno se nalazi oko 40 km zapadno od Mostara, op�ina �iroki Brijeg
... Op�irnije
/ Deutsch

 
"BO�I� U DOMU - BO�I� U SRCU" - Bo�i�na akcija Hrvatskog humanitarnog foruma


Da bi bar nekima od socijalno ugro�enih obitelji u domovini uljep�ao Bo�i� i bo�i�ne blagdane, Hrvatski humanitarni forum �vicarske i ove godine moli sve posjetitelje portala da otvore svoja srca ... Op�irnije

 
POZIV na humanitarnu Adventsku ve�er u Spreitenbachu
EINLADUNG zum Adventsabend in Spreitenbach


HHF-Hrvatski humanitarni forum i HKK-Hrvatski kulturni klub �vicarske srda�no pozivaju Vas i Va�e prijatelje na tradicionalnu humanitarnu Adventsku ve�er u subotu, 15. prosinca 2007. u 18:00 sati u Spreitenbachu. �isti prihod ove ve�eri ide u korist potrebitoj djeci Hrvatske ... Op�irnije
/ Deutsch / Pozivnica

 
 
Transporti Hrvatskog humanitarnog foruma �vicarske


Nakon �to smo povodom 16. obljetnice Hrvatskog humanitarnog foruma �vicarske (HHF) na portalu predstavili ovu humanitarnu organizaciju i objavili pregled svih 335 transporata HHF-a, najavili smo i objavljivanje jednog dijela najinteresantnijih dokumenata ... Op�irnije

 
Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama "Put u �ivot" - PU�


Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama "Put u �ivot" - PU�, nakon 12 godina djelovanja ju�er je uselila u novi vlastiti prostor, prilago�en djeci i mladima s razli�itim vrstama i stupnjevima te�ko�a ... Op�irnije

 
Humanitarni koncert u Stuttgartu


Humanitarni koncert za izgradnju Klini�ke bolnice u Mostaru, odr�at �e se 18. studenog 2006. godine s po�etkom u 19.00 sati u Liederhalle-Hegelsaal, Berliner Platz 1-3, Stuttgart. Nastupaju Dra�en Ze�i� i Mate Buli� ... Op�irnije

 
URE�UJEMO PU�EVU KU�ICU


Ovih dana obratila nam se gospo�a Lidija Bona�i�-Kre�i�, tajnica Udruge roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u �ivot'' - PU�, sa zamolbom da objavimo podatke o njihovoj akciji URE�UJEMO PU�EVU KU�ICU ... Op�irnije / Akcija / Projekt

 
15 GODINA HRVATSKOG HUMANITARNOG FORUMA �VICARSKE


Hrvatski humanitarni forum �vicarske (HHF) osnovan je na dana�nji dan prije 15 godina, 19.09.1991, od nekoliko hrvatskih obitelji, koje su tada ve� dvadesetak godina �ivjele u �vicarskoj, ali nisu zaboravile svoju hrvatsku domovinu ... Op�irnije

 
15 JAHRE DES KROATISCHEN HUMANIT�REN FORUMS


Das Kroatische humanit�re Forum (KHF) wurde vor genau 15 Jahren, am 19.09.1991, von einigen kroatischen Familien gegr�ndet, die damals bereits seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz gelebt... Mehr

 
Zamolba za pomo� bolnici u Mostaru

Na adresu Hrvatskog humanitarnog foruma �vicarske stigla je zamolba za pomo� bolnici u Mostaru. Bolnica se nalazi u vrlo te�kom stanju. Bolni�ki inventar je djelomi�no stariji od 40 godina, a bolnica nema sredstava da ga obnovi ... Op�irnije

 

 
O Uskrsu 2006. - Poziv sestara milosrdnica za pomo� projektu Lu�nica

Primili smo dopis sestara milosrdnica iz Zagreba sa zamolbom za pomo� projektu Lu�nica koji rado objavljujemo, jer projekt smatramo korisnim. Objavljujemo i popratno pismo u kojem sestra Miroslava, odgovorna za projekt, obja�njava o �emu se kod tog projekta radi... Op�irnije

 

Humanitarna akcija: "Bo�i� u domu - Bo�i� u srcu" (2005)

Sudjelujte u humanitarnoj akciji Hrvatskog humanitarnog foruma za pomo� djeci Hrvatske o Bo�i�u 2005. godine... Op�irnije

 

Ve�er sonata Johannesa Brahmsa u vili Boveri u Badenu

Ve�er sonata Johannesa Brahmsa u izvedbi pijaniste Jak�e Zlatara i violiniste Radovana Lorkovi�a, odr�ana 3. lipnja 2005. u vili Boveri u Badenu, odu�evila je sve prisutne. Bio je to jo� jedan u nizu sada ve� tradicionalnih koncerata... Op�irnije - Fotozapis

 

Hrvatski humanitarni forum: Zamolba za pomo�

Na adresu Hrvatskog humanitarnog foruma stiglo je pismo, zamolba za pomo� 18-godi�njoj Kristini, kod koje je nedavno otkriven rak limfnih �vorova, te joj je, pored ostalog �to mo�e dobiti od HZZO, potrebna i kemoterapija, za koju hrvatsko zdravstveno osiguranje ne snosi tro�kove. Hrvatski humanitarni forum poziva posjetitelje portala da pomognu... Op�irnije.

 

HUMANITARNA AKCIJA: "BO�I� U DOMU - BO�I� U SRCU"

I ove godine Vam se Hrvatski humanitarni forum obra�a s molbom da se u ovo vrijeme Do�a��a i Bo�i�nih blagdana, prilikom tradicionalnog bo�i�nog darivanja, sjetite i onih najpotrebitijih. djece i obitelji pogodjenih ratom, posljedicama rata i socijalnim nepravdama u osiromasenoj Domovini. Ove godine pomo� �aljemo Caritasu Biskupije Djakovo za njihov Centar za dijete u Osijeku, a kakve su njihove potrebe i kako se uklju�iti u ovu akciju humanitarne pomo�i pro�itajte u prilogu.

 

HUMANITARNA ADVENTSKA VECER

HUMANITARNA ADVENTSKA VECER u korist Centra za dijete Caritasa Osijek odrzat ce se u SUBOTU, 14. PROSINCA 2002. u 18:00 sati u Spreitenbachu.

HHF-Hrvatski humanitarni forum Baden, HKK-Hrvatski kulturni klub Baden i HID-Hrvatsko inzenjersko drustvo Neuenhof Vas srdacno pozivaju, da svojim prisustvom uvelicate ovu humanitarnu vecer i spojivsi ugodno s korisnim, uz dobru zabavu, jelo i pice, u ugodnom drustvu, ujedno i pomognete potrebitoj djeci Hrvatske. Izvrsite pravovremeno Vasu rezervaciju, jer je broj mjesta u dvorani ogranicen.

Opsirnije pogledajte na prilozenim pozivnicama: HRVATSKI - DEUTSCH

 

Hrvatski humanitarni forum

323. TRANSPORT HRVATSKOG HUMANITARNOG FORUMA

Mnoge hrvatske humanitarne organizacije i udruge prestale su djelovati, no HHF - Hrvatski humanitarni forum neumorno djeluje i dalje. Ove godine HHF ulazi u desetu godinu svoga rada.

U �etvrtak, 01. velja�e 2001. godine, iz �vicarske je otpremljen 323. HHF-transport humanitarne pomo�i Hrvatskog humanitarnog foruma iz Badena. Po�iljka se sastojala od 110 m3 rabljenog, vrlo dobro o�uvanog poku�stva, madraca, ku�nih potreb�tina, odje�e i obu�e, a otpremljena je na adresu Caritasa u Od�aku, kamo je stigla ve� u subotu ujutro, 03. velja�e o.g. S obzirom da Hrvatski humanitarni forum vi�e nema vlastito skladi�te, humanitarna pomo� je pripremljena i utovarena pod znatno ote�anim uvjetima, direktno kod darovatelja, tvornica i prodavaonica poku�stva u Suhru, Reinachu, Endigenu i Wettingenu. nastavak ovdje

 

JEDNOKRATNA POMO� - BO�I�NI DAR DRAGICI S. IZ VUKOVARA:

Trenutno glavni projekt Hrvatskog humanitarnog foruma su kumstva djeci ratom i posljedicama rata stradalih obitelji, pa je u zadnje vrijeme, u dva navrata, u Areni objavljen mali �lan�i� s pozivom HHF-a za preuzimanje kumstava. Na taj poziv nije se, na�alost, nitko odazvao, ali smo na objavljenu adresu HHF-a dobili nekoliko o�ajni�kih apela za pomo� iz raznih dijelova Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Jednom mjese�no �emo objavljivati po jedno takvo pismo - apel za pomo�, za koje ocijenimo da je uvjerljivo i gdje nam uspije provjeriti u pismu navedene podatke. Pogledajte prvo pismo

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pomognite humanitarni projekt
"MALA KU�A ZA NA�U DICU"
Predsjednica Udruge roditelja djece s posebnim potrebama "Na�a dica" iz Ka�tela Novog obratila nam se sa zamolbom da na portalu predstavimo njihov projekt "MALA KU�A ZA NA�U DICU" i zamolimo �itatelje portala i hrvatske udruge u dijaspori da pomognu u okviru svojih mogu�nosti... Op�irnije
19. godina Hrvatskog humanitarnog foruma �vicarske
Hrvatski humanitarni forum �vicarske (HHF) osnovan je na dana�nji dan prije 19 godina, 19.09.1991. Povodom 19. obljetnice podsjetit �emo na djelovanje HHF-a za vrijeme ratnih i poratnih godina, punih 19 godina marljivog rada na dobrobit ratom i posljedicama rata pogo�enog stanovni�tva Hrvatske i djelomi�no Bosne i Hercegovine... Op�irnije
Humanit�re Aktion: "Weihnachten daheim - Weihnachten im Herzen" (2006)
Unterst�tzen Sie die humanit�re Weihnachtsaktion 2006 des Kroatischen humanit�ren Forums zugunsten der Kinder Kroatiens ... mehr
 

 

 

 

 

 


 

Humanit�re Aktion: "Weihnachten daheim - Weihnachten im Herzen" (2005)
Unterst�tzen Sie die humanit�re Weihnachtsaktion 2005 des Kroatischen humanit�ren Forums zugunsten der Kinder Kroatiens ... mehr.
"BO�I� U DOMU - BO�I� U SRCU" - bo�i�na akcija Hrvatskog humanitarnog foruma (2004.)  
Da bi djeci bar nekih socijalno ugro�enih obitelji u Domovini uljep�ao Bo�i� i bo�i�ne blagdane, Hrvatski humanitarni forum �vicarske i ove godine moli sve posjetitelje portala da otvore svoja srca ... Op�irnije.  
10 USPJE�NIH GODINA HRVATSKOG HUMANITARNOG FORUMA  

Hrvatski humanitarni forum iz Badena u �vicarskoj poslao je u Domovinu zna�ajnu humanitarnu pomo� i u upravo protekloj 2001. godini, u kojoj je slavio i 10. obljetnicu svoga djelovanja.
U prosincu je otpremljen 330., a 25. SIJE�NJA 2002. i 331. HHF - transport humanitarne pomo�i! Znacajnu pomo� HHF je ostvario i svojim programom kumstava, kao i s vi�e projekata jednokratne pomo�i. Donosimo kratki tekst o Forumu na hrvatskom i jedan, nesto du�i, na njema�kom jeziku.
Pogledajte oba teksta, a s onim, na njema�kom jeziku, predstavite HHF i Va�im �vicarskim i njema�kim prijateljima. (ZM)

HRVATSKI

DEUTSCH

 
Stalna humanitarna akcija:
"KUMSTVA"
 

Nije istina da ni�ta ne mo�emo u�initi...

Mnogi izbjeglice i prognanici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine jo� uvijek se ne mogu vratiti u svoje domove.

Neki su bez obzira na to ve� izgubili svoj status izbjeglica ili prognanika, a s tim i sva (skromna) prava, koja su im kako-tako omogu�avala skromnu egzistenciju.

No i oni, koji su se kao povratnici vratili u svoje domove, nemaju od �ega �ivjeti; nema za sve dovoljno radnih mjesta, a i mnogi zaposleni mjesecima ne primaju pla�e.

U toj i takvoj situaciji oni su veliki gubitnici, ali najve�i gubitnici su njihova djeca.

Djeca bez perspektive - djeca neizvjesne budu�nosti!
Djeca tu�nog osmjeha!

Nije istina da ni�ta ne mo�emo u�initi...

Vratimo veseli osmjeh na lica te djece!

Ali kako? Pa evo, kako:

POMOGNITE KUMSTVOM BAREM JEDNOM DJETETU!

Nijedno ljudsko bi�e, a posebno nijedno dijete, ne smije izgubiti nadu i vjeru u novi po�etak. Dijete koje pomognete, Va�e budu�e kum�e, kao i njegova obitelj, znat �e cijeniti Va�u pomo� i bit �e Vam neizmjerno zahvalni. Ve� iznosom od 50 franaka mjese�no znatno �ete pomo�i ovim napa�enim obiteljima, kako materijalno tako i moralno, jer �e s pravom ste�i divan osje�aj da nisu sasvim i od svih napu�teni; da u svijetu ima dobrih ljudi, koji su spremni pomo�i kad je najpotrebnije. U tim obiteljima i u toj djeci na�i �ete nove iskrene prijatelje.

Odaberite dijete za koje �elite preuzeti kumstvo i javite nam se na adresu:

HHF-Hrvatski humanitarni forum
Postfach
CH-5401 Baden

ili na HHF-fax / telefon: 056 / 282 36 86
(izvan �vicarske: 0041 56 / 282 36 86)

Tu mo�ete dobiti sve potrebne informacije i uplatnice za Va�e uplate, koje se mogu upla�ivati mjese�no, kvartalno, polugodi�nje ili jedanput godi�nje.

 
Regionalni ured za prognanike, povratnike i izbjeglice Osijek zamolio nas je, na�i kumstva za slijede�u djecu: kliknite ovdje...  
   
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.