Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori 

Pogledajte: �emu slu�i i �to su ciljevi ove rubrike?

Ako i Vi imate temu, pri�u doga�aj ili komentar javite nam se na e-mail adresu: urednistvo@arhiva.croatia.ch

Arhiva starijih tekstova ovdje

Zadnji tekstovi:

HKUD Kolovrat iz Luzerna na 72-oj Olmi u St. Gallenu

14.10.2014.

Ovih lijepih jesenskih sun�anih dana u metropoli isto�ne �vicarske, u gradu St. Gallenu, se od 9. do 19. listopada odr�ava 72. OLMA. Ovog puta je gost St. Gallena bio kanton Luzern pod motom "R��dig guet!", �to bi u slobodnom prijevodu bilo od prilike "za dobru u�ivanciju". U toj �arolikoj grupi od 1400 sudionika u sve�anoj dvosatnoj povorci bila je prvi put i jedna udruga stranaca. Ponosna sedma grupa bila je grupa Hrvatica i Hrvata, �lanova HKUD-a "Kolovrat" iz Luzerna ...
Op�irnije

Predstavljanje knjige hrvatskog branitelja Ivana Buzova

10.10.2014.

Hrvatski branitelj Ivan Buzov koji je obi�ao sva rati�ta u Hrvatskoj, a kasnije i u BiH, danas boluje od �etiri vrste karcinoma, ali kao �to to bude kod ratnika u ratu, tako je i u miru, ratnik se nikada ne predaje. Ivan Buzov nije se predao, on ne tra�i pomo� od nikoga, nego nastoji svojim umije�em prikupiti novac za operaciju, pa je odlu�io objaviti zbirku pjesama od kojih je neke napisao za vrijeme boravka na rati�tu.
Op�irnije

Hrvatska ve�er sa Zlatkom Pejakovi�em u Baaru
7. Hrvatska ve�er Hrvatske katoli�ke misije Zug

19.09.2014.

Hrvatska katoli�ka Misija Zug i ove je godine organizirala humanitarnu 7. po redu Hrvatsku ve�er, s koje je sva dobit namijenjena za sveti�te Kond�ilo-Komu�ina u Bosni i Hercegovini. Uz nastup glazbenog sastava Romantic i pjeva�ice Lucije, a posebno uz nastup poznatog pjeva�a Zlatka Pejakovi�a, svaki gost je mogao zaplesati i razveseliti se uz pjesmu i glazbu koju su izvodili....
Op�irnije

�ibenska pobjednica Bernarda Bruno:
Pjesmom i molitvom pobje�ujem sljepo�u

31.08.2014.

Prva nagrada stru�nog ocjenjiva�kog suda i druga nagrada �ibenske publike rezime su nastupa Bernarde Bruno, �vicarske pjeva�ice hrvatskih korijena (prezime joj je izvorno Brunovi�), na netom odr�anim Ve�erima dalmatinske �ansone. I ne bi to mo�da bilo ni�ta �udno da Bernarda na �ansonu nije stigla kao debitantica i da se cijeli �ivot ne bori s nedostatkom vida...
Op�irnije

"S ponistre se vidi �olta"
27. ro�endan klape Chorus Croaticus iz Berna

30.08.2014.

Pod geslom "S ponistre se vidi �olta", bernska klapa "CHORUS CROATICUS" je u subotu, 23. kolovoza 2014., prigodnom fe�tom na �iovu, to�nije u Okrugu Gornjem, obilje�ila svoj 27. ro�endan - klapa je osnovana 21. kolovoza 1987. godine....
Op�irnije

Hrvatsko kulturno dru�tvo NAPREDAK - Be�
16. Ljetna akademija u Be�u dosad najbrojnija

29.08.2014.

HKD Napredak Austrija (Glavna podru�nica Be� i Podru�nica Tirol) preko svoga Fonda za stipendiranje "Fra Ivan Franjo Juki�" odr�ao je dosad brojem najja�u Ljetnu akademiju za studente iz stare domovine. 43 studenata razli�itih smjerova i godina studija, od toga nekolicina starijih gimnazijalaca, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije (Vojvodine) apsolvirali su od 3. do 23. kolovoza/augusta obiman i raznovrstan program Akademije...
Op�irnije

17. "Dalmatinska �ansona" u �ibeniku:
Bernarda Brunovi� pjesmom "Olujna no�"
odu�evila stru�ni ocjenjiva�ki sud i publiku

26.08.2014.

U �ibeniku je u subotu, 23. kolovoza 2014., zavr�ila 17. 'Dalmatinska �ansona'. Najboljom pjesmom, po odluci stru�nog ocjenjiva�kog suda, progla�ena je 'Olujna no�' na�e �vicarske Hrvatice Bernarde Brunovi�, na koju smo bili ponosni i kada je u finalu za izbor �vicarske pjesme za "Eurovision Song Contest 2011" osvojila 2. mjesto....
Op�irnije

11. memorijalni susret s dijasporom u Poto�anima

23.09.2012.

Tradicija obilje�avanja memorijalnog dana i susreta sa dijasporom iz �vicarske od�a�ke Op�ine nastavila se i ove, 2012. godine. U petak, 07. rujna, zakupljenim autobusom skupina od preko 30 osoba iz skoro svih dijelova �vicarske zaputila se put Od�aka, to�nije put Poto�ana, a jo� to�nije put Jo�ave, gdje je za 08. rujna planirano obilje�avanje 11. memorijalnog dana...
Op�irnije

Jedna sun�ana i vesela nedjelja

22.09.2012.

Nedjeljno poslijepodne proveli smo na sportskim terenima kantonalne �kole Reussb�hl u Luzernu, dru�e�i se s roditeljima i njihovom djecom koja polaze hrvatsku nastavu u obli�njoj �koli Meierh�fli u mjestu Emmenbr�cke i malo udaljenijoj �koli Moosmatt u Luzernu....
Op�irnije

Najmla�a Miss Amerike u domovini djeda i bake

30.06.2012.

Kad je prije dvije godine osvojila titulu Miss Amerike, za tada 17-godi�nju Teresu Scanlan, ujedno i najmla�u pobjednicu tog natjecanja ljepote, �ula je i cijela Hrvatska i to zahvaljuju�i njenom podijetlu. Njeni baka i djed, Nives i Franko Jelich rodom su s Ilovika ...
Op�irnije

Monografija
DRU�TVO ME�IMURACA �VICARSKE -
ME�IMURJE U �VICARSKOJ 1992. - 2012.

29.06.2012.

Upravo pravovremeno za Dan obilje�avanja i proslavu 20. godi�njice Dru�tva Me�imuraca �vicarske, iz tiska je iza�la monografija DRU�TVO ME�IMURACA �VICARSKE - ME�IMURJE U �VICARSKOJ 1992. - 2012. i bit �e predstavljena posjetiteljima proslave 20. obljetnice Dru�tva u subotu, 30. lipnja 2012., u dvorani Sporthalle Unterrohr, u Schlierenu...
Op�irnije

Tradicionalni piknik KUD-a Silvije Strahimir Kranj�evi� iz Z�richa u Schlierenu

29.06.2012.

U subotu, 9. lipnja 2012, odr�an je ve� tradicionalni piknik KUD-a Silvije Strahimir Kranj�evi� iz Z�richa, ali po prvi put na sportskom terenu Unterrohr u Schlierenu. Piknik organiziraju �lanovi uprave uz vrijedne pomaga�e za aktivne i pasivne �lanove te sponzore i darovatelje KUD-a jednom godi�nje sa ciljem...
Op�irnije

Uspje�na "Hrvatska no�" u Biel-u

27.06.2012.

Ugodna ljetna ve�er, u prelijepom ljetnom vrtu restorana l'ecluse u Bielu, privukla je u subotu 23. lipnja 2012. godine sladokusce i ljubitelje hrvatske kuhinje i dalmatinske pisme. Kulinarski me�tar i vlasnik restorana �eljko �uji� sa svojim suradnicima virtuozno je udovoljio svim prohtjevima...
Op�irnije

Hrvati Makedonije Hrvatima �vicarske
i redovna proba KUD-a S. S. Kranj�evi�

22.06.2012.

Kada je u travnju ove godine predsjednik KUD-a S. S. Kranj�evi� Stjepan Drozdek s delegacijom Volkshochschule Oberes Freiamt (VHS OF) i Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF) posjetio Makedoniju, sastao se u Skopju, Tetovu i Bitoli s tamo�njim Hrvatima, �lanovima Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji (ZHRM)...
Op�irnije

Znanstvena monografija o kanadskim Hrvatima

07.06.2012.

U organizaciji Hrvatske matice iseljenika i Instituta dru�tvenih znanosti Ivo Pilar u Velikoj dvorani HMI-a 5. lipnja uprili�ena je promocija knjige Marina Sopte "Hrvati u Kanadi". U spomenutoj knjizi, koja je skra�ena verzija autorove doktorske disertacije, istra�iva�ki je upotpunjeno i sistematizirano znanje...
Op�irnije

Tradicionalni izlet NK Marjana

06.06.2012.

Hrvatsko sportsko dru�tvo Marjan Zug organiziralo je i ove godine, u subotu 2. lipnja 2012., svoj tradicionalni proljetni izlet u Sparenh�tte kod Menzingena. Iako je bilo prelijepo vrijeme odaziv nije bio kako su organizatori o�ekivali....
Op�irnije

FC Croatia 92 Chur proslavila 20 godina postojanja

25.05.2012.

U subotu, 12. 05. 2012., jedini hrvatski nogometni klub u kantonu Graub�nden na dostojan je na�in obilje�io svoju 20. obljetnicu. Vrlo lijepu i jo� bolje organiziranu proslavu nije moglo pokvariti ni vrlo lo�e vrijeme te ve�eri, kao ni izostanak o�ekivanog broja posjetitelja. Oni koji su bili, dostojno su slavili i dobro se zabavljali....
Op�irnije

Prezentiranje nove knjige Mirka Bok�i�a

24.05.2012.

Mirko Bok�i� pi�e stihove od svoje osme godine �ivota. Pi�e o svemu �to ga osje�ajno doima i za �to misli da �e i �itatelje interesirati. Njegova lirika nije �isti osje�aj, nego i govor razmi�ljanja. Svoju novu knjigu "Lebensspiegelungen" predstavit �e u subotu, 16. lipnja 2012. u ateljeu "Atelier am Krautb�hl" u Nagoldu, Freudenst�dter Str. 56/2...
Op�irnije

Srijedom u HMI

29.04.2012.

U sklopu zanimljivog Mati�inog projekta "Srijedom u Matici", ovoga puta iznimno u �etvrtak, 26. travnja 2012. Matica je ugostila uglednog kulturnog djelatnika i poduzetnika, Damira Murkovi�a iz Trsta, koji je utemeljitelj i predsjednik Hrvatske zajednice u Trstu...
Op�irnije

SVJETSKI DAN KNJIGE
Hrvatski autori u Wiesbadenu: Apel za pisanu rije�

26.04.2012.

Na jednom predstavljanju knjige htio sam govoriti svom �ovjeku, ali nije ga bilo. Na�alost, Hrvati ovdje u tu�ini su nezainteresirani za knjigu, za hrvatsku knjigu. Molim vas, napravimo ne�to da se to promijeni. Moramo na neki na�in uzdignuti hrvatsku knjigu me�u Hrvatima...
Op�irnije

Posjet Zajednici Hrvata u Republici Makedoniji

25.04.2012.

Od 14. do 21. travnja 2012. delegacija Volkshochschule Oberes Freiamt (VHS OF) i Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF) je krenula u posjet svojim dugogodi�njim partnerskim organizacijama u Makedoniji. Priklju�io im se i Stjepan Drozdek, �lan GGF-a i predsjednik KUD-a S. S. Kranj�evi�, koji je to putovanje iskoristio i za posjet Zajednici Hrvata u Republici Makedoniji ...
Op�irnije

KUD "Silvije Strahimir Kranj�evi�" na me�unarodnom MusicFestu u Pragu

22.04.2012.

"Zlatni grad", "Grad s tisu�u tornjeva", "Kruna svijeta", "Grad zlatnih krovova" ili jednom rije�ju - Prag !!! A u Pragu svoju prvu ovogodi�nju turneju imao je KUD "Silvije Strahimir Kranj�evi�" iz Z�richa, gdje je na Festivalu KUD-ova postigao ponovo, ve� po tko zna koji puta, izvrstan rezultat ...
Op�irnije

Kao i svake godine Cro�ene proslavile
Internacionalni Dan �ena 2012 u Arbonu

10.04.2012.

Kao i svake, tako i ove godine, su Cro�ene iz Arbona i okolice organizirale proslavu svoga dana, Internacionalnog Dana �ena, i bile zajedno u prostorijama H�D "Zagreb". Izvje�taj donosimo s malim zaka�njenjem, ali za sje�anje na lijepe doga�aje nikad nije kasno...
Op�irnije

6. kazali�ni susreti u�enika Hrvatske nastave u �vicarskoj

01.04.2012.

Veselo i razigrano bilo je u subotu, 24. o�ujka 2012. godine, na �estim kazali�nim susretima malih kazali�nih dru�ina hrvatske nastave u �vicarskoj Konfederaciji. Susreti su okupili mnogobrojne u�enike hrvatske nastave, njihove roditelje i prijatelje te sve koji su za�eljeli �uti poznatu hrvatsku rije�...
Op�irnije

Susret u Arbonu hrvatskih udruga isto�ne �vicarske

29.03.2012.

Nakon prvog i drugog susreta predstavnika hrvatskih udruga sa �ireg podru�ja Z�richa te susreta predstavnika sportskih klubova i studenata s istog podru�ja, odr�anih u prostorijama Generalnog konzulata u Z�richu, uslijedio je u Arbonu, u prostorijama H�K Zagreb, i sastanak s predstavnicima hrvatskih udruga isto�ne �vicarske....
Op�irnije

Izbor za Miss Z�rich 2012
Izme�u 12 finalistkinja je i Sara Senn, "na�e gore list"

27.03.2012.

18-godi�nja Sara Senn iz Nussbaumena, k�i �vicarca i Hrvatice, pa tako unekoliko i "na�e gore list", koja je jesenas postala pobjednica i nova Miss RVBW, izme�u 700 kandidatkinja izabrana je u finalni krug od 12 finalistkinja za izbor Miss Z�rich 2012. Sara je pod brojem 7 pa ve� sad mo�ete putem SMS-a glasati za Saru: SMS 939 / tekst: Miss ZH 7 ...
Op�irnije / Deutsch

Ve�ernjakova domovnica 2012
Rekord Hrvata iz �vicarske - osvojili su �etiri Domovnice

25.03.2012.

Od utemeljenja Ve�ernjakove domovnice Hrvati iz �vicarske redovno se nalaze me�u nominiranim i me�u laureatima. Ove godine ostvarili su rekord i odnijeli �etiri Domovnice - Tambura�ki sastav Alkari, Ana �an�ar, Kristina �undov i Ana Marija Crnogor�evi�...
Op�irnije

Drugi susret hrvatskih udruga u Generalnom konzulatu RH u Z�richu

24.03.2012.

Kao �to je na kraju prvog sastanka predstavnika hrvatskih udruga sa �ireg podru�ja Z�richa dogovoreno, drugi po redu sastanak odr�an je u srijedu, 21. o�ujka 2012. na istom mjestu, u prostoriji Generalnog konzulata RH u Z�richu....
Op�irnije

Finalna gala ve�er u Bad Homburgu
Ve�ernjakove domovnice 2012 u rukama najpopularnijih hrvatskih iseljenika

20.03.2012.

U subotu, 17. o�ujka 2012., u Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu u Njema�koj odr�ana je pred vi�e od 500 uzvanika finalna gala ve�er izbora za Ve�ernjakovu domovnicu 2012., koja se prema izboru �itatelja Ve�ernjeg lista i izborom stru�nog �irija dodjeljuje najpopularnijim hrvatskim iseljenicima...
Op�irnije

U Bad Homburgu predstavljena knjiga Naranyjin pla�

20.03.2012.

U subotu, 17. o�ujka 2012., nekoliko sati prije po�etka finalne gala ve�eri za dodjelu Ve�ernjakove domovnice, u Bad Homburgu v.d. H�he, predstavljena je knjiga Naranyjin pla�, autorice Marijane Dokoza.
Op�irnije

Ve�ernjakova DOMOVNICA 2012
Sutra �emo znati tko su dobitnici Domovnice

16.03.2012.

Kao svake godine i ove godine se u okviru spektakla Ve�ernjakova domovnica 2012 odr�ava izbor najpopularnijih hrvatskih iseljenika u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla. Finalna ve�er izbora odr�at �e se sutra, u subotu 17. o�ujka 2012. u 19:30 sati u Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu u Njema�koj...
Op�irnije

Godi�nja skup�tina Zajednice Hercegova�kih Hrvata u �vicarskoj

15.03.2012.

Zajednica Hercegova�kih Hrvata odr�ala je svoju 10-tu izbornu Godi�nju skup�tinu u Domu NK Croatia. Marko Mali� predsjednik zajednice pozdravio je na po�etku skup�tine sve �lanove i goste, te im se zahvalio na odazivu...
Op�irnije

Knjiga "Povijest ameri�kih Hrvata"
�to se sve ne zna o Hrvatima u SAD-u

13.03.2012.

Mnogo se toga o ameri�kim Hrvatima ipak ne zna, naro�ito ne o epizodama iz njihove povijesti koje su s vremenom izblijedjele u kolektivnom sje�anju. Od zaborava ih je, me�utim, u dobroj mjeri uspio sa�uvati Juraj �krivani�, Dubrov�anin koji se 1886. preselio u SAD...
Op�irnije

Ve�ernjakova DOMOVNICA 2012
Danas pro�itajte koga ste svojim glasovima odveli u finale izbora

11.03.2012.

Ve�ernji list je u subotu, 10. o�ujka 2012., objavio listu najpopularnijih hrvatskih iseljenika koje su �itatelji svojim glasovima odveli u finale izbora za Ve�ernjakovu domovnicu 2012. ....
Op�irnije

Susret hrvatskih udruga u Generalnom konzulatu RH u Z�richu

07.03.2012.

Na prijedlog Generalnog konzula RH u Z�richu Hrvoja Cvitanovi�a u prostorijama Generalnog konzulatg su se sastali predstavnici hrvatskih udruga sa �ireg podru�ja Z�richa, sa svrhom da jedni drugima predstave svoju udrugu, te�i�te svojih djelatnosti i planove predstoje�ih aktivnosti, kako bi bolje koordinirali svoje djelatnosti....
Op�irnije

Ve�ernjakova DOMOVNICA 2012
Nastavljeno je predstavljanje nominiranih kandidata

01.03.2012.

Ve�ernji list je nastavio s predstavljanjem nominiranih kandidata za izbor najpopularnijih hrvatskih iseljenika u okviru spektakla Ve�ernjakova domovnica 2012. Od petka 24.02.2012. do srijede 29.02.2011. predstavljeni su hrvatski sportski amaterski klubovi izvan domovine, najpopularnije glumice i glumci, glazbene grupe i medijske osobe...
Op�irnije

Osvrt na maskenbal KUD-a "S. S. Kranj�evi�"

29.02.2012.

Vrijeme tako brzo prolazi, da je veseli, lijepi, vrlo dobro organizirani te pravi obiteljski maskenbal KUDa S. S. Kranj�evi� od subote, 18.2.2012., u prostorijama NK Croatie te ujedno probnom lokalu KUDa u ovo korizmeno vrijeme ve� pro�lost...
Op�irnije

Ve�ernjakova DOMOVNICA 2012
Po�elo je predstavljanje nominiranih kandidata

24.02.2012.

Ve�ernji list je po�eo s predstavljanjem nominiranih kandidata za izbor najpopularnijih hrvatskih iseljenika u okviru spektakla Ve�ernjakova domovnica 2012. Za po�etak u kategoriji profesionalni sporta�/sporta�ica i mlade sportske nade...
Op�irnije

Hrvatske poklade u Churu

23.02.2012.

Hrvatska zajednice Graub�nden priredila je u subotu, 18. velja�e 2012. vrlo lijepu pokladnu zabavu, uz glazbu i veselje do ranih jutarnjih sati. Na zabavi je, uz sudjelovanje velikog broja kostimiranih i maskiranih, izabrana i "najbolja maska-kostim", kako me�u djecom, tako i me�u odraslima...
Op�irnije

Ve�ernjakova DOMOVNICA 2012
Izbor najpopularnijih iseljenika

19.02.2012.

Kao svake godine i ove godine se u okviru spektakla Ve�ernjakova domovnica 2012 odr�ava izbor najpopularnijih hrvatskih iseljenika u kategorijama sporta, glazbe,i glume i spektakla. Novost ovogodi�njeg izbora je kategorija - mlade sportske nade...
Op�irnije

Proslava 25. obljetnice Zajednice �ena HKM Bern
Izvje��e sa zabave

16.02.2012.

U subotu, 04. velja�e 2012., Zajednica �ena HKM Bern je proslavila jubilarnu 25. obljetnicu svoga postojanja i djelovanja. Uz bogat kulturno zabavni program �ene su stvorile neponovljivo �iv i topao ugo�aj....
Op�irnije

Zavi�ajni klub Pe�nik proslavio 20. obljetnicu aktivnog djelovanja u �vicarskoj

05.02.2012.

Zavi�ajni klub Pe�nik iz �vicarske je u subotu, 28. sije�nja 2012., u Rheinfeldenu proslavio dvadesetu obljetnicu svog aktivnog djelovanja. U prepunoj dvorani u ime doma�ina goste je pozdravio voditelj programa Marko Matijevi�...
Op�irnije

Mlada holivudska zvijezda obo�ava dolaziti u Na�ice!

04.02.2012.

Pred nama je jo� jedna, 84. dodjela Oscara. Me�u filmovima koji ove godine konkuriraju za ovu presti�nu nagradu nalazi se i "Jako glasno i nevjerojatno blizu" ("Extremely Loud and Incredibly Close"), drama nominirana u kategorijama za najbolji film i najbolju sporednu mu�ku ulogu. Glavnu ulogu nosi �etrnaestogodi�nji Thomas Horn, dje�ak koji po maj�inoj strani vu�e korijene iz Hrvatske!...
Op�irnije

Jel�i�i se vra�aju ku�i

02.02.2012.

Nakon vi�e od dvadeset godina provedenih u �vicarskoj, Dijana Jel�i�-Star�evi�, autorica i dipl. fizioterapeutkinja s vlastitom privatnom terapeutskom praksom u Embrachu i Zdenko Jel�i�, poznati hrvatski i internacionalni filmski i kazali�ni glumac i autor, ove se godine definitivno vra�aju u domovinu, to�nije u Zagreb...
Op�irnije

Ab heute, Samstag, 28. Januar 2012 um 20:10 Uhr, auf SF 1
Die gr�ssten Schweizer Talente II
Unter den Kandidaten ist auch eine Kroatin

28.12.2011.

In der zweiten Staffel von "Die gr�ssten Schweizer Talente" zeigt das Schweizer Fernsehen in Zusammenarbeit mit Grundy Schweiz AG acht aufgezeichnete Castingsendungen und vier Liveshows aus der Bodensee-Arena Kreuzlingen...
mehr

Dr�avni referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji Portalov foto zapis s glasa�kog mjesta u Generalnom konzulatu RH u Z�richu

24.12.2011.

Nakon �to smo na portalu po�etkom sije�nja objavili Objavu Veleposlanstva RH u Bernu i Generalnog konzulata RH u Z�richu o prethodnoj registraciji bira�a za Dr�avni referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Zahtjev za prethodnu registraciju, posjetio sam glasa�ko mjesto u Generalnom konzulatu RH u Z�richu s namjerom fotografijama dokumentirati tijek glasanja...
Op�irnije

Ivan Marjanovi� De Tonya:
Kr��anska Hrvatska i sje�anja na Bo�i�

17.12.2011.

Bo�i� je, pored Uskrsa drugi najve�i kr��anski blagdan. Prema ovom autoru, religija je duhovno, a ne materijalno bogatstvo u �ovjekovoj du�i i u du�i naroda. Prema ovome, kr��anstvo, u svim svojim oblicima vjere, i ono prije raspada Rimskog Carstva u Isto�no i Zapadno, i danas, je bratsko duhovno bogatstvo...
Op�irnije

Udruga roditelja u�enika HD� Arbon ugostila "Brodske leptiri�e"

16.12.2011.

Zahvaljuju�i suradnji Udruge roditelja (M�O) HD� Arbon, Hrvatske katoli�ke misije Frauenfeld, Hrvatskog �portskog dru�tva "Zagreb" Arbon i Hrvatskog kulturnog centra Arbon u subotu 10.12.2011. organizirano je gostovanje "Brodskih leptiri�a" u Arbonu...
Op�irnije

Adventski koncert klape Chorus Croaticus i Bernskog mandolinskog orkestra

10.12.2011.

U subotu, 3. prosinca 2011. u 19.30, odr�an je u katoli�koj crkvi sv. Josipa (Kath. Kirche St. Josef) u K�niz-u kraj Berna ve� tradicionalni adventski koncert klape Chorus Croaticus...
Op�irnije

Ivan Marjanovi� De Tonya: �ivot je glineni lonac

08.12.2011.

Autor je opisao hrvatsku svakodnevicu kako je vidi povratnik koji se s puno nostalgije i nade, sretan da to kona�no mo�e, vra�a u svoju domovinu Hrvatsku, a onda, nakon izvjesnog vremena, vide�i da to nije Hrvatska kojoj se nadao, koju je o�ekivao na�i, duboko razo�aran ponovno se vra�a u iseljeni�tvo, u zemlju iz koje je do�ao...
Op�irnije

Parlamentarni izbori RH u Z�richu

06.12.2011.

Nakon �to smo na portalu objavili Objavu Veleposlanstva RH u Bernu i Generalnog konzulata RH u Z�richu o prethodnoj registraciji bira�a za glasovanje na nastupaju�im parlamentarnim izborima u Republici Hrvatskoj i Zahtjev za prethodnu registraciju, dobili smo poziv Generalnog konzulata RH u Z�richu da na portalu donesemo izvje�taj s bira�kog mjesta u Z�richu ...
Op�irnije

Osijek - �arobnjak na obali Drave, 2. dio
Slavonija i tambure pune bombona

04.12.2011.

Nakon �to mi je poslao prilog u kojem je opisao hrvatsku svakodnevicu, kako ju vidi povratnik iz Amerike, koji se duboko razo�aran do�ivljenim u domovini Hrvatskoj ponovno vra�a u iseljeni�tvo, �to �emo zbog izborne �utnje objaviti tek poslije izbora, vidjev�i na na�em portalu prilog "Uz Dan grada Osijeka", Ivan Marjanovi� De Tonya, neovisni hrvatski i ameri�ki knji�evnik, poslao mi je dva lijepa priloga o Osijeku ...
Op�irnije

Osijek - �arobnjak na obali Drave, 1. dio

03.12.2011.

Nakon �to mi je poslao prilog u kojem je opisao hrvatsku svakodnevicu, kako ju vidi povratnik iz Amerike, koji se duboko razo�aran do�ivljenim u domovini Hrvatskoj ponovno vra�a u iseljeni�tvo, �to �emo zbog izborne �utnje objaviti tek poslije izbora, vidjev�i na na�em portalu prilog "Uz Dan grada Osijeka", Ivan Marjanovi� De Tonya, neovisni hrvatski i ameri�ki knji�evnik, poslao mi je dva lijepa priloga o Osijeku...
Op�irnije

Inicijativa biv�e u�enice, pijanistice Tatjane Niki�:
Klaviri i �kolski namje�taj za �kole u Kutini

23.11.2011.

Osnovna glazbena �kola Borisa Papandopula i O� Mate Lovraka nedavno su primile vrijedne donacije iz �vicarske. Na inicijativu biv�e u�enice O� Mate Lovraka i Osnovne glazbene �kole, Tatjane Niki�, koja �ivi i radi u �vicarskoj...
Op�irnije

Hrvatsko kulturno dru�tvo NAPREDAK - Be�
Koncert prijateljstva - Konzert der Freundschaft

14.11.2011.

Po�tovani �lanovi i prijatelji Napretka, srda�no pozivamo Vas i Va�e prijatelje na Koncert prijateljstva - Konzert der Freundschaft koji KKV Napredak Austria organizira u petak, 25.11.2011. u 19:00 sati u dvorani Festsaal Bezirksamt Margareten...
Op�irnije / Plakat

Chorus Croaticus & Berner Mandolinen Orchester
Adventski koncert - Adventskonzert

11.11.2011.

Chorus Croaticus i Berner Mandolinen Orchester srda�no pozivaju Vas i Va�e prijatelje u subotu, 3. prosinca 2011., u 19.30 sati, na Adventski koncert u crkvi Kath. Kirche St. Josef, Stapfenstrasse 25, u K�nizu...
Op�irnije / Einladung

HRVATSKI BAR dobitnik dr�avne nagrade Zlatni Lanin za 2011. godinu
BAR CROATA - Ganador del Premio Nacional LANIN DE ORO - Edici�n 2011

07.11.2011.

U subotu 29. listopada odr�ano je u Alumin�, u pokrajini Neuqu�n, novo dodjeljivanje dr�avne nagrade Zlatni Lanin Udruge za umjetnost, kulturu i komunikacije Patagonije (APACC) za radio- i televizijske programe �irom zemlje. Na� radijski program BAR CROATA (HRVATSKI BAR) dobitnik je prve nagrade...
Op�irnije / Espanol

Lipo li je Arbonsko �ijalo, tako bi se svakog dana dalo...

06.11.2011.

Hrvatske �ene iz Arbona i okolice organizirale su u prostorijama H�D Zagreb u Arbonu �ijalo po uzoru na slavonska, �oka�ka �ijala. Dvadesetak vrijednih �ena-sna�a odmah se primilo �ijanja perja uz pri�e i sje�anja na ta davna vremena kada su �ijala bila omiljeni narodni obi�aj.
Op�irnije

Maraton i kist ruku pod ruku
Bri�kula 'doplivao' do izlo�be i u �vicarskoj

29.10.2011.

Veseli nas vidjeti da, kao �to portal povremeno prenosi interesantne priloge iz drugih izvora, isto tako i prilozi objavljeni na portalu ponekad poslu�e drugim medijima za njihove priloge. Pogledajmo �lanak Slobodne Dalmacije o Toniju Pavi�i�u Donki�u, baziran na prilogu s portala...
Op�irnije

Odr�ana zabavna ve�er HKUD-a "Posavina" Z�rich-Baden

26.10.2011.

Dvorana u Schlierenu kraj Z�richa u subotu, 15. listopada 2011., bila je popunjena do posljednjeg mjesta, a kao i prethodnih godina uvijek se tra�ilo mjesto vi�e, �to govori svima da je doma�in te ve�eri bilo HRVATSKO KULTURNO UMJETNI�KO DRU�TVO "POSAVINA" Z�RICH-BADEN...
Op�irnije

Odr�ana 4. jesenska zabava Hrvatske zajednice Graub�nden

21.10.2011.

�etvrta jesenska zabava Hrvatske zajednice Graub�nden ove se godine dogodila ranije nego pro�lih godina - i to ba� na dan kada je me�u Hrvatima u �vicarskoj bilo zabava na pretek. Usprkos toj silnoj poplavi i konkurenciji, ovogodi�nja zabava bila je do sada najbolje organizirana i posje�ena...
Op�irnije

EUROVISION SONG CONTEST BAKU 2012
Nakon briljantnog nastupa pro�le godine
dajmo Bernardi Brunovi� opet svoj glas

17.10.2011.

Nakon briljantnog nastupa Bernarde Brunovi� pred milijunskom TV publikom na."Grosse Entscheidungs-Show - Eurovision Song Contest 2011" (Veliki show odluke), na kojem se birala pjesma koja �e predstavljati �vicarsku na Eurovision Song Contestu 2011 i na kojem je Bernarda osvojila drugo mjesto, glasujmo i ove godine za Bernardu...
Op�irnije / Deutsch

Poziv na Grupnu izlo�bu Kunst Forum International
i na ART INTERNATIONAL Z�RICH 2011,
uz osvrt na izlo�bu "Alternative & Renewable Energiy + Recycling"

12.10.2011.

Srda�no vas pozivamo na Grupnu izlo�bu koja �e se odr�ati u galeriji Kunst Forum International u Meisterschwandenu od 15. do 29. listopada 2011. i na otvorenje izlo�be u subotu, 15. listopada od 16:00 do 18:00 sati. Na izlo�bi svoja djela izla�e i dvoje hrvatskih umjetnika, Toni Pavi�i� Donki� i Iris Smokvina, �lanica Kravate, udruge hrvatskih likovnih umjetnika u �vicarskoj...
Op�irnije / Deutsch

Odr�ana Balegova�ka zabavna ve�er

10.10.2011.

U subotu, 01.listopada 2011., u Schlierenu kraj Z�richa je odr�ana Balegova�ka zabavna ve�er. Bilo je ugodno i nezaboravno ponovno vidjeti osobe iz mladosti i iz rodnog kraja, a to nam je i bio cilj, okupiti nas sve Balegov�ane ra�trkane po cijeloj �vicarskoj na jednom mjestu...
Op�irnije

Poziv na pjesni�ki susret s Ljerkom Totch Naumovom

01.10.2011.

U ponedjeljak, 3. listopada 2011. u 12 sati, �e se u Dru�tvu hrvatskih knji�evnika u Zagrebu, Trg bana J. Jela�i�a 7/1, predstaviti ugledna i nagra�ivana pjesnikinja, esejistica i prevoditeljica iz Skoplja, �lanica Dru�tva hrvatskih knji�evnika i Dru�tva pisaca Makedonije, koja pi�e na makedonskom i hrvatskom jeziku...
Op�irnije

10. memorijalni dan u Poto�anima

21.09.2011.

U petak, 09. rujna 2011. godine ponovno se okupila skupina od oko 30-tak putnika koji su se autobusom "Prevoz-turista" iz skoro svih dijelova �vicarske zaputili put Od�aka, to�nije put Poto�ana, a jo� to�nije put Jo�ave, gdje je za 10. rujna planirano obilje�avanje 10. memorijalnog dana...
Op�irnije

Pobjednica ovogodi�njeg izbora Miss RVBW je Sara Senn
Sara ist die sch�nste Pendlerin von Baden und Umgebung

20.09.2011.

U okviru proslave 10. obljetnice Metro Shopa u Badenu i humanitarnog koncerta Rock for Children odr�an je i izbor za Miss RVBW - Miss regionalnog prometa Baden - Wettingen. Pobjednica i nova Miss RVBW postala je 18-godi�nja Sara Senn iz Nussbaumena, k�i �vicarca i Hrvatice, pa tako unekoliko i "na�e gore list"...
Op�irnije / Deutsch

Magazin - emisija Radio Jadrana iz Berna

17.09.2011.

Redovne radio-emisije Radio Jadrana iz Berna mo�ete �uti svakog tjedna, nedjeljom od 18 do 19 sati na frekvenciji 95.6 MHz, a svakog drugog tjedna, neposredno prije redovne emisije, od 17 do 18 sati, mo�ete dodatno �uti i emisiju MAGAZIN Radio Jadrana...
Op�irnije

Poetski razgovor s raperom "Chres Slawinsky" alias Zlatan Jak�i�,
pisac, poet, autor, raper

16.09.2011.

Chres je u izvo�enju, posebno senzibilan, sna�nog poetskog izraza specifi�na glasa koji pjesmi daje izvanrednu poetsku sliku. Ima veliku dubinu i �irinu poetskog izraza, koji nisu svi u stanju doku�iti, zato mu je krug obo�avatelja u�i, vi�eg obrazovnog stupnja...
Op�irnije

Dr. �eljko Matu�:
'Gospo�tina, skromnost, po�tovanje, to se negdje u me�uvremenu izgubilo'

15.09.2011.

Ime dr. �eljka Matu�a iz prve �e 'locirati' samo stariji ljubitelji nogometa. A rije� je o najtrofejnijem hrvatskom nogometa�u u povijesti i �lanu prve Dinamove generacije u Ligi prvaka...
Op�irnije

Hrvatski kulturni dan u Jevi�ovki
Moravski Hrvati ipak nisu suha grana

12.09.2011.

O budu�nosti ove hrvatske manjine uglavnom se govori pesimisti�no, kao o suhoj grani hrvatskog naroda koja �e uskoro nestati zbog biolo�kih razloga, ali nije sve ba� tako crno. Na �elu Udruge od 2009. nalazi se Jan (Ive) Kopriva, mladi informati�ar iz Brna, a desna ruka mu je mla�a sestra Lenka Koprivov�, novinarka �e�kog radija u Pragu...
Op�irnije

Francuska odu�evljena novom knjigom Miroslava Radmana
Miroslav Radman's latest book a hit in France

05.09.2011.

Najnovija knjiga Miroslava Radmana pod nazivom "Nadi�i na�a biolo�ka ograni�enja", koja govori o �ivotu i smrti, istra�ivanju i istra�iva�ima s dobrom dozom kritike te o duhu vremena (Zeitgeist) u kojem �ivimo, privukla je veliku pozornost francuske javnosti...
Op�irnije / English / Entretien avec Miroslav Radman

Prestala ljetna stanka - slu�ajte opet Radio Jadran Bern

29.08.2011.

Glavni urednik Radio Jadrana Davor Novakovi� nas je obavijestio, da je i za Radio Jadran iz Berna prestala ljetna stanka i da opet mo�ete redovno slu�ati emisije ...
Op�irnije

Poziv na predstavljanje monografije i dodjelu godi�njeg priznanja 2011
Einladung zur Buchpr�sentation und Preisverleihung 2011

26.08.2011.

U ponedjeljak, 29. kolovoza 2011. u 19 sati odr�ava se u Bad Ragazu u Schuler B�cher Bad Ragaz, Bartolom�platz 3, predstavljanje monografije hrvatske slikarice Du�anke Jablanovi�, a u subotu, 3. rujna 2011 u 17 sati u M�rchenb�hne Trillevip, Flums-Hochwiese, istoj umjetnici �e biti dodjeljeno godi�nje nagradno priznanje za 2011. godinu...
Op�irnije / Deutsch

Izlo�ba plivaju�eg slikara Tonija Pavi�i�a - Donki�a

17.08.2011.

U Gradskoj lo�i u Hvaru otvorena je izlo�ba slika Tonija Pavi�i�a-Donki�a, legendarnog hrvatskog pliva�a, ro�enog u Vrbanju, a koji posljednjih 15-tak godina �ivi u �vicarskoj...
Op�irnije

Ivan �iki�: Gra�ani bi trebali razlikovati �injenice od senzacionalizma

17.08.2011.

Prenosimo intervju s prof. dr. Ivanom �iki�em o njegovu ljetovanju, uspjesima malog tima splitskog laboratorija za tumorsku biologiju i planovima za budu�nost, koji je za Slobodnu Dalmaciju vodila Javorka Lueti�...
Op�irnije

Crtice iz povijesti Hrvata u Americi
Od �ibenika do New Yorka - "bez �olda"

13.08.2011.

Kao i niz drugih hrvatskih Bilo je to po�etkom 20. stolje�a kad se iz Hrvatske i drugih zemlja srednje i ju�ne Europe masovno i�lo tra�iti sre�u u Americi. I�lo se iz potrebe - iz �elje za kruhom i slobodom, vjerovalo se onima koji su prodavali ne samo putne karte nego i "maglu", i�lo se jer "svi idu", a i�lo i samo da se ide...
Op�irnije

Pomo� Hrvatske katoli�ke misije Bern
franjeva�kom samostanu u Vukovaru

12.08.2011.

Kao i niz drugih hrvatskih humanitarnih organizacija i Hrvatskih katoli�kih misija u inozemstvu, tako i Hrvatska katoli�ka misija Bern preko svojih projekata i humanitarnih akcija prikuplja sredstva za pomo� potrebitima i za razne projekte u domovini...
Op�irnije

U Buenos Airesu predstavljena knjiga "Hrvati u Argentini"

05.08.2011.

U veleposlanstvu Republike Hrvatske u Buenos Airesu odr�ana je promocija knjige "Hrvati u Argentini". Govorili su Domagoj Vicenzo Prosoli, otpravnik poslova, autorica Carmen Vrlji�ak Verlichak i Vlatko Ramiro Prodan...
Op�irnije

Hrvatska nastava u �vicarskoj

01.08.2011.

HD� - Hrvatsku dopunsku �kolu su 1990. osnovali hrvatski roditelji uz pomo� misija. Od 1993. �kola je u nadle�nosti Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske, koja bira u�itelje, propisuje program i odobrava ud�benike. HD� su u me�uvremenu preimenovane u HN - Hrvatska nastava..
Op�irnije / Popis �kola po kantonima

Knji�evna ve�er uz predstavljanje knjige Slavice Zubak

15.06.2011.

U subotu 4.06. 2011. u Bernu je odr�ana promocija knjige ,,Kad mirisi se izgube u daljini'' autorice Slavice Zubak. Slavica Zubak dobro je poznata hrvatskoj zajednici u Bernu. U svoje 23 godine �ivota u �vicarskoj aktivno djeluje humanitarnim radom u gotovo svim akcijama hrvatske zajednice...
Op�irnije

H�D Zagreb Arbon u posjeti Vukovaru

07.06.2011.

Skoro svake godine igra�i veteranske mom�adi H�D Zagreb Arbon organiziraju posjet jednom od mno�tva prijateljskih klubova u domovini. Ove godine izbor je pao na na� herojski grad - Vukovar. Ve� dugi niz godina postojala je �elja �lanova da se posjeti Vukovar, a ove godine je to i ostvareno.
Op�irnije

KAKO SE ARTIKULIRA(LO) HRVATSTVO
Zabilje�ke o Hrvatima u �vicarskoj
2. dio

07.06.2011.

Hrvati su se u �vicarskoj veoma brzo prilagodili, a pojedini su shvatili da je demokracija najbolji protuotrov protiv straha. Tako su se po�eli i politi�ki artikulirati. Ovdje ne nabrajamo sve �to su Hrvati u �vicarskoj uop�e poduzeli i za �to su skupljali potpise...
Op�irnije / Peticija Kazali�ni trg /

Hrvatsko kulturno dru�tvo NAPREDAK - Be�
Razgovor u Centru

06.06.2011.

Po�tovani �lanovi i prijatelji Napretka, srda�no pozivamo Vas i Va�e prijatelje u srijedu, 08. lipnja 2011. u 20h, na "Razgovor u Centru", na ustaljenom mjestu u Schwindgasse 14...
Op�irnije / Pozivnica-Einladung /

KAKO SE ARTIKULIRA(LO) HRVATSTVO
Zabilje�ke o Hrvatima u �vicarskoj
1. dio

06.06.2011.

Hrvatsko se iseljeni�tvo za vrijeme jugoslavenske dr�ave dijelilo na politi�ku i gospodarsku emigraciju. Dvadesetak godina nakon II. svjetskog rata veliki su postotak hrvatskog iseljeni�tva diljem Europe �inili politi�ki emigranti, izbjeglice...
Op�irnije / Pravila Hrv. Dru�tva / Popis HKZ '73

20. obljetnica Hrvatske nastave u �vicarskoj i
5. Susret malih kazali�nih dru�ina

02.06.2011.

U subotu, 28. svibnja 2011., u K�snachtu pokraj Z�richa, po peti je puta za redom odr�an Susret malih kazali�nih dru�ina Hrvatske nastave u �vicarskoj Konfederaciji. Ove godine susret je imao i sasvim poseban karakter, slavila se i okrugla dvadeseta obljetnica osnutka i izvo�enja Hrvatske nastave u �vicarskoj...
Op�irnije

Promid�ba Hrvatske u prodajnom centru Herti u Zugu Proljetna fe�ta Obiteljskog centra Zug

31.05.2011.

I ove godine imali smo prigodu dru�iti se u prodajnom centru Herti u Zugu. Naime u subotu, 21. svibnja 2011., zahvaljuju�i Hrvatskom obiteljskom centru koji je bio organizator dru�enja, prodajni centar Herti bio je hrvatski centar..
Op�irnije

ZLATNI CVIT 2011: GLASOVANJE NAPETO DO SAMOG KRAJA ONLINE GLASOVANJE TRAJE DO 27. SVIBNJA 2011.!

23.05.2011.

Izgleda da su se �vicarski Hrvati ove godine previ�e opustili (ili da ka�em ulijenili?) i slabo sudjeluju u glasanju. No mo�da jo� nije kasno; mailom na adresu info@zlatnicvit.com mo�emo glasati svaki dan, do 27. svibnja 2011. u 12 sati - ali samo jednom dnevno ...
Op�irnije

Hrvatska na pragu ulaska u CERN Intervju Radio Jadrana s hrvatskim znanstvenikom dr. Brigljevi�em

23.05.2011.

Radio Jadran nas je tamo jo� od 1999. u emisijama na hrvatskom jeziku �esto pozitivno iznenadio svojim prilozima. Prenosimo intervju glavnog urednika emisije Davora Novakovi�a i voditelja Ivice Severdije u kojem im je poznati hrvatski znanstvenik Vuko Brigljevi� telefonom odgovarao na pitanja o ulasku Hrvatske u CERN ....
Op�irnije

ZLATNI CVIT 2011 - NOVO STANJE GLASOVANJA ONLINE GLASOVANJE TRAJE DO 27. SVIBNJA 2011.!

17.05.2011.

Izgleda da su se �vicarski Hrvati ove godine previ�e opustili (ili da ka�em ulijenili?) i slabo sudjeluju u glasovanju. No mo�da jo� nije kasno; mo�emo glasovati svaki dan, ali samo jednom dnevno mailom na adresu info@zlatnicvit.com ili kuponima "Slobodne Dalmacije"...
Op�irnije

ZLATNI CVIT 2011 - PRVO STANJE GLASOVANJA GLASOVANJE TRAJE DO 27. SVIBNJA 2011.!

13.05.2011.

Izaberite Va�e favorite i po�aljite kupon iz dnevnog ino-izdanja "Slobodne Dalmacije" na adresu: Agentur mediazzz, "Zlatni cvit", Postfach 200143, D-64300 Darmstadt. Glasovati mo�ete i online tj. po�aljite maksimalno jednom dnevno e-mail s imenom/imenima va�eg/va�ih favorita na adresu: info@zlatnicvit.com....
Op�irnije

Dom nogometnog kluba NK Croatia Z�rich:
otvorenje novoure�enih prostorija

12.05.2011.

U subotu, 7. svibnja 2011., najstariji hrvatski nogometni klub u �vicarskoj NK Croatia Z�rich pozvao je �lanove kluba, sponzore, prijatelje i goste na otvorenje i posvetu preure�enih i novoure�enih dru�tvenih prostorija, Doma NK Croatie u Z�rich-Oerlikonu .
Op�irnije

Odr�an izbor za najljep�u Hrvaticu �vicarske

05.05.2011.

U subotu 30. travnja 2011. odr�an je u Stadthalle Dietikon u organizaciji najstarijeg hrvatskog nogometnog kluba u �vicarskoj, NK Croatia Z�rich, izbor za najljep�u Hrvaticu �vicarske, uz vrlo lijepi prigodni okvirni program...
Op�irnije

Akademski slikar Dubravko Naumov predstavljen u Torontu

02.05.2011.

U centralnom dijelu Toronta u renomiranoj Bezpala Brown Gallery, 9. travnja 2011. u nazo�nosti brojne publike sve�ano je otvorena grupna izlo�ba umjetnika Dubravka Naumova, akademskog slikara hrvatskih korijena koji �ivi u Torontu, Lu�ke Ko��ak, kiparice i Li Wengeirl, fotografa iz �vicarske...
Op�irnije

ZLATNI CVIT 2011
Po�etak drugog kruga glasovanja 2011.

23.04.2011.

Iz mnogobrojnih prijedloga �itatelja Slobodne Dalmacije i posjetitelja web stranice Zlatnog cvita pod adresom www.zlatnicvit.com iskristalizirali su se do sada najuspje�niji kandidati u pojedinim kategorijama izbora za Zlatni cvit 2011....
Op�irnije

ZLATNI CVIT 2011

04.04.2011.

Po�etkom travnja po�inje glasovanje za Zlatni cvit 2011. Pro�le godine �itatelji Slobodne Dalmacije su za pobjednika u kategoriji web stranica godine izabrali na� portal www.arhiva.croatia.ch. Samo po sebi se razumije, da �emo i ove godine projekt Zlatni cvit pratiti od samog po�etka do progla�enja rezultata na zavr�noj sve�anosti ....
Op�irnije

Me�unarodni Dan �ena u Arbonu
Ula�ite u �ene, one su potencijal za postizanje razvoja i mira

25.03.2011.

Kao i svake godine povodom me�unarodnog Dana �ena sastale su se na�e hrvatske �ene u prostorijama H�D "Zagreb" u Arbonu. Bio je to veseli skup hrvatskih �ena s malim programom samo za "nju" te simboli�nim domjenkom...
Op�irnije

Peta dodjela priznanja "Ve�ernjakova Domovnica"

18.03.2011.

Bad Homburg, �ivopisno mjesto u blizini Frankfurta i poznato njema�ko lje�ili�te i ove je godine, za jedan dan, bilo sredi�te hrvatske dijaspore. U subotu, 12. o�ujka. 2011. u nekada�njoj ljetnjoj rezidenciji cara Wilhelma II, progla�eni su pobjednici u kategorijama glazbe, glume, zabave i sporta po izboru �itatelja i stru�nog �irija...
Op�irnije / Stranice Ve�ernjeg lista

Ivo Andri� je Hrvat iz Bosne
(9. listopada 1892. - 13. o�ujka 1975.)

17.03.2011.

S malim zaka�njenjem dogovorili smo s autorom objavljivanje na portalu priloga koji nam je poslao uz obljetnicu smrti nobelovca Ive Andri�a, a u kojem na vrlo interesantan na�in razmatra Andri�evu nacionalnu pripadnost, s �ime neki u Hrvatskoj imaju izvjesnih problema...
Op�irnije

Ivana Martinovi� i Ilija Kova�i�
osvojili Ve�ernjakovu domovnicu 2011

15.03.2011.

Ovogodi�nji izbor "Ve�ernjakove domovnice" mo�e se ocijeniti kao vrlo uspje�an za Hrvate iz �vicarske: Ivani Martinovi� pripala je "Domovnica" u kategoriji najbolja glumica, a Ilija Kova�i� je progla�en za najboljeg u kategoriji sporta�a amatera. Osim toga MNK Croatia 97 Appenzell je dobila visoko priznanje HNS-a...
Op�irnije

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 9. dio
Zadnji tjedan glasovanja:
5 kandidata iz �vicarske u finalu

08.03.2011.

U subotnjem Ve�ernjem listu, tjedan dana prije finalne ve�eri Domovnice, mogli smo pro�itati da su pro�log tjedna �itatelji iz �vicarske marljivo glasovali, �to je 5 na�ih kandidata iz �vicarske odvelo u finale, gdje neki od njih imaju realne �anse osvojiti Domovnicu - naravno ako i ovog tjedna marljivo nastavimo podr�avati ih...
Op�irnije / Tjedni pregled / Finalisti Domovnice

KROS Hrvatska radio emisija
KROS Kroatische Radiosendung

06.03.2011.

Po�tovani �itatelji portala, prenosimo Vam KROS-Novosti br. 41 i 42 Hrvatskog radija / Glas Hrvatske / Ovdje Hrvatska, a tko je tamo? - 104,8 MHz, Karlsruhe, s linkom na radioemisiju i informacijama o aktivnostima Hrvata u Karlsruheu i okolici kao i drugim zanimljivim informacijama ...
Op�irnije / Blutspende

Upoznajmo Osijek i Osje�an(k)e:
Kristina Kuzmi� Crocco ostvarila ameri�ki san
Osje�anka �e u svom showu kod Oprah kuhati i slavonska jela

02.03.2011.

Jo� jednom o Osje�anki Kristini Kuzmi�, koja je u reality showu Oprah Winfrey "Your Own Show" dobila vlastitu TV emisiju: Kristina �e Amerikancima sjajno pribli�iti i na�u slavonsku i mediteransku kuhinju. Kristinini roditelji, Vlasta i Peter Kuzmi� su presretni...
Op�irnije

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 8. dio
Tjedni pregled glasovanja:
Kandidati iz �vicarske jo� uvijek imaju realne �anse

27.02.2011.

U ju�era�njem, subotnjem Ve�ernjem listu, glavni urednik inozemnog izdanja Stipe Pu�a nam je dao tjedni pregled glasovanja za Ve�ernjakovu domovnicu. Naravno da nas veseli da na�i kandidati iz �vicarske jo� uvijek imaju realne �anse osvojiti Domovnicu, a posebno nas veseli da �e i ove godine zvijezda finalne ve�eri biti na�s Bernarda Brunovi�...
Op�irnije / Tjedni pregled / Bernarda Brunovi� / Ivana Martinovi�

Upoznajmo Osijek i Osje�an(k)e: Osje�anka Kristina Kuzmi� na Oprinoj televiziji dobila vlastiti show

27.02.2011.

Zavr�io je "Your Own Show", reality show Oprah Winfrey u kojem se za pobjedu borila i Osje�anka Kristina Kuzmi�. Oprah je iznenadila finaliste i glavnu nagradu - vlastitu TV emisiju - obe�ala i Kristini i njezinu protivniku Zachu Anneru...
Op�irnije

Hrvati Vojvodine: Josipovi�u i Tadi�u, za�titite nas!

26.02.2011.

Na blogu Ve�ernjeg lista u kolumni Bumerang pro�losti, Zvonimir Despot je 17. velja�e 2011. objavio otvoreno pismo Hrvata Vojvodine od 14. velja�e 2011., upu�eno predsjedniku Republike Hrvatske Ivi Josipovi�u i predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadi�u...
Op�irnije

Velika fe�ta �vicarskih Hrvata iz Tramo�nice
Tramo�nica selo moje, sve me tebi zove

22.02.2011.

Zavi�ajni klub Donja Tramo�nica iz �vicarskog grada Thuna u subotu, 05. velja�e 2011. godine, po �esti puta je organizirao humanitarnu zavi�ajnu zabavu u Grenchenu u dvorani Luxory, pod motom "Tramo�nica selo moje, sve me tebi zove"...
Op�irnije

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 7. dio
Glasovima �itatelja u drugi krug DOMOVNICE
u�lo je i 8 kandidata iz �vicarske

21.02.2011.

Evo nas na kraju prvog kruga glasanja za Ve�ernjakovu domovnicu. Od ukupno 71 kandidata, u drugi krug ih je u�lo 47; po 6 u kategorijama sporta�a profesionalaca, amatera i sportskih mom�adi, glazbenika, glazbenica i glazbenih sastava te 7 glumaca/glumica i 4 s podru�ja zabave i spektakla....
Op�irnije / VL-Lista za 2. krug / VL-Drugi.krug-1 / VL-Drugi krug 2

More svjetlosti - izlo�ba grafika Vlahe Brangjolice

20.02.2011.

U �etvrtak 17. travnja u Domu kulture u Kumanovu otvorena je izlo�ba grafika mr. Vlahe Brangjolice. Ovo je druga njegova izlo�ba u Kumanovu. Pozdrav svim posjetiocima je uputila predsjednica ZHRM g-dja Snje�ana Troja�anec...
Op�irnije

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 6. dio
I ove godine �itatelji portala imat �e za koga glasati:
za na�eg �vicarskog internacionalca Ivana Rakiti�a

09.02.2011.

Hrvatski kulturni centar u Arbonu u �vicarskoj organizirao je Tjedan hrvatske ba�tine, koji je zapo�eo 28. sije�nja 2011. u dvorani ZiK - Kulturlebt u Arbonu, a sastojao se od izlo�be i radionice standardnih plesova...
Op�irnije

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 6. dio
I ove godine �itatelji portala imat �e za koga glasati:
za na�eg �vicarskog internacionalca Ivana Rakiti�a

09.02.2011.

I evo nas i na kraju predstavljanja nominiranih kandidata za Ve�ernjakovu domovnicu. Danas predstavljamo najpopularnije sporta�e profesionalce, izme�u 11 nominiranih i na�eg "�vicarca" Ivana Rakiti�a. Nakon �to smo i njih predstavili, na izbor stoji 71 kandidat, no portal, naravno, preporu�a kandidate iz �vicarske...
Op�irnije / VL-sportasi profesionalci / VL-lista nominiranih

Sabor kumanovskog ogranka Zajednice Hrvata u Makedoniji

09.02.2011.

U subotu, 05. velja�e 2011. godine kumanovski ogranak Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji odr�ao je svoj 3. redovni sabor, koji je ove godine bio i izborni. Na saboru su, pokraj redovnih i izvanrednih �lanova ogranka, bili nazo�ni...
Op�irnije

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 5. dio
I ove godine �itatelji portala imat �e za koga glasati:
za na�e �vicarske nogometne zvijezde, Vukadina, Kova�i�a i Zrnu

08.02.2011.

Nakon �to smo predstavili glazbene sastave TS Alkari i HKUD Posavina Z�rich-Baden, pijanisticu Miu Elezovi�, glumicu Ivanu Martinovi�, ekipe MNK Croatia 97 Appenzell i NK Croatia Z�rich, danas predstavljamo sporta�e amatere, me�u kojima su trojica iz �vicarske; Ante Vukadin, Ilija Kova�i� i Vedran Zrno...
Op�irnije / VL-sportasi amateri

Matin restoran je uvijek rasprodan

08.02.2011.

Gailingen am Hochrhein - U ovom malom simpati�nom njema�kom gradi�u �ivi Mato Filipovi� sa svojom suprugom Jolom. Mato je porijeklom iz malog sela Boka u blizini Ora�ja, a supruga mu je Poljakinja. Mato ve� vi�e od trideset godina radi u ugostiteljstvu...
Op�irnije

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 4. dio
I ove godine �itatelji portala imat �e za koga glasati:
za klub NK Croatia Z�rich

06.02.2011.

Nakon �to smo predstavili glazbene sastave TS Alkari i HKUD Posavina Z�rich-Baden, pijanisticu Miu Elezovi�, glumicu Ivanu Martinovi� i ju�er MNK Croatia 97 Appenzell, danas predstavljamo i daljnjih pet za Ve�ernjakovu domovnicu nominiranih najpopularnijih sportskih mom�adi / ekipa...
Op�irnije / VL-Amaterski klubovi 3 / VL-Amaterski klubovi 4

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 3. dio
I ove godine �itatelji portala imat �e za koga glasati:
za klub MNK Croatia 97 Appenzell

05.02.2011.

Nakon �to smo prekju�er predstavili glazbene sastaveTS Alkari i HKUD Posavina Z�rich-Baden i ju�er pijanisticu Miu Elezovi� i glumicu Ivanu Martinovi�, danas predstavljamo prvih �est za Ve�ernjakovu domovnicu nominiranih najpopularnijih sportskih mom�adi / ekipa...
Op�irnije / VL-Amaterski klubovi 1 / VL-Amaterski klubovi 2

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 2. dio
I ove godine �itatelji portala imat �e za koga glasati

04.02.2011.

Nakon �to smo ju�er predstavili Tambura�ki sastav TS Alkari i HKUD Posavina Z�rich-Baden, danas predstavljamo za Ve�ernjakovu domovnicu nominirane najpopularnije glazbenice, glazbenike, glumce, glumice, voditeljice i manekenke...
Op�irnije / VL-lista nominiranih / VL- glazbenice / VL-glazbenici / VL-glumice+spektakli

Ve�ernjakova domovnica 2011 - 1. dio
I ove godine �itatelji portala imat �e za koga glasati

03.02.2011.

Na finalnoj ve�eri u subotu 12. o�ujka u Kongresnoj dvorani u Bad Homburgu u Njema�koj bit �e izabrani najuspje�niji iseljenici Hrvatske u kategorijama �porta, glazbe, glume, zabave i spektakla. Na listi nominiranih je i �est nominacija iz �vicarske pa �e i ove godine �itatelji portala imat za koga glasati...
Op�irnije / VL-Alkari / VL-HKUD Posavina

Prozor u svijet. Dan pri�a u Povijesnom muzeju Badena

01.02.2011.

S pri�ama, poezijom, pjesmama, plesovima i razgovorima na mnogim jezicima i s uvodom na njema�kom jeziku otvorili su sudionici iz raznih zemalja svijeta u subotu 22. sije�nja 2011. u Povijesnom muzeju Badena nove horizonte. Hrvate je predstavljala Sibila Kne�evi� Bartod s poezijom Tina Ujevi�a....
Op�irnije

Hrvatsko kulturno dru�tvo NAPREDAK - Be�
Razgovor u Centru, te�aj njema�kog jezika, �kola gitare i tambure

31.01.2011.

Po�tovani �lanovi i prijatelji Napretka, srda�no pozivamo Vas i Va�e prijatelje u srijedu, 02.02.2011. u 20h, na "Razgovor u Centru", a zainteresiranima mo�emo ponuditi te�ajeve njema�kog jezika, gitare i tambure...
Op�irnije / Te�aj njema�kog jezika / �kola gitare i tambure / Razgovor u Centru

Pjesni�ki svjetovi Antona Kika�a

31.01.2011.

Pjesme je po�eo pisati tek 1988. godine, a bile su izvedene na Hrvatskom glazbenom festu u Torontu, na Splitskom festivalu, te na festivalima u Po�egi i Cavtatu. Autor je vi�e pjesama koje su pjevali, danas pokojni Tomislav Iv�i�, Krunoslav Cigoj, Vera Svoboda, Mladen Grdovi�, Dra�en �anko, Tanja Mr�i� i drugi....
Op�irnije

Naco Zeli� - 80 godina �ivota i rada za kulturu vojvo�anskih Hrvata

29.01.2011.

Vijest koju smo dobili na sam dan odr�avanja prigodnog programa obilje�avanja navr�enih 80 godina �ivota istaknutoga ba�koga Hrvata pravnika i kulturnoga djelatnika Nace Zeli�a, objavljujemo s dan zaka�njenja, ali va�no je upoznati �ivot i djelo toga istaknutog hrvatskog djelatnika...
Op�irnije

SRIJEDOM U MATICI Guillermo Miguel Terrazas prezentira tango

23.01.2011.

HMI: Pridru�ite nam se po prvi puta ove godine u razgovoru koji kao i obi�no vodi Ljerka Gali�. Svoje dugogodi�nje plesno umije�e �uvenog plesa tango predstavit �e nam Guillermo Miguel Terrazas - Willy, plesa� iz Buenos Aires-a...
Op�irnije

Nova Miss Amerike porijeklom je Hrvatica Miss America 2011 has Croatian roots

23.01.2011.

Osim �to je jedna od najmla�ih Miss Amerike, 17-godi�nja Teresa Scanlan iz Nebraske porijeklom je Hrvatica. Ona je tijekom pro�log vikenda u Las Vegasu progla�ena novom Miss Amerike...
Op�irnije
/ English

Ivan �iki� me�u osobama koje su obilje�ile 2010. u Njema�koj

20.01.2011.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (ugledne dnevne novine u Njema�koj) u izdanju od 26. prosinca izabrao hrvatskog znanstvenika prof. dr. Ivana �iki�a me�u osobe koje su obilje�ile 2010. godinu u njema�koj dr�avi Hessen...
Op�irnije

Duhovna ve�er s prijateljima u Kumanovu

19.01.2011.

U Domu kulture "Trajko Prokopiev" u Kumanovu 22. prosinca 2010. godine odr�ana je "Duhovna ve�er s prijateljima" u organizaciji Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji. Ovo vrijeme blagdana okupilo je ljude dobre volje na predivnu ve�er s prijateljima...
Op�irnije

Abeceda odrastanja Kristijan Stojkovski: Kako se slika ljubav

10.01.2011.

U zborniku pjesama "Abeceda odrastanja" i ove godine su objavljene najljep�e pjesme mladih hrvatskih pjesnika, koji �ive u iseljeni�tvu i mladih �lanova knji�evne sekcije Knji�evno-likovnog dru�tva "Re�etari" iz Re�etara, a koje su poslane na natje�aj "RE�ETARA�KI SUSRETI PJESNIKA".
Op�irnije

Hrvatska i makedonska pjesnikinja Ljerka Totch Naumova

06.01.2011.

O hrvatskim udrugama u Makedoniji donedavno smo malo znali, ustvari gotovo ni�ta. Nakon prvog priloga o Hrvatima u Makedoniji, upoznali smo i autoricu toga teksta, hrvatsku i makedonsku pjesnikinju Ljerku Totch Naumovu pa ju rado predstavljamo i �itateljima portala.
Op�irnije
/ Zrno pjeska na dnu ti�ine

Posjet predsjednika Ive Josipovi�a Makedoniji i makedonskim Hrvatima

05.01.2011.

Da Republika Hrvatska i njeni najvi�i predstavnici poklanjaju odre�enu pa�nju i hrvatskim udrugama u prijateljskim zemljama pokazalo se i u srpnju protekle godine, kada je prilikom posjeta Makedoniji predsjednik RH Ivo Josipovi� na�ao vremena susresti se i s predstavnicima hrvatskih udruga u Makedoniji.
Op�irnije

Izlo�ba Hrvatski Bo�i� u Skopju

04.01.2011.

Muzej Makedonije i Etnografski muzej iz Zagreba imaju uspje�nu suradnju na polju razmjene izlo�bi koje predstavljaju tradicionalnu kulturu Hrvatske i Makedonije. U svezi te dugogodi�nje suradnje 23. prosinca otvorena je u prostorijama Muzeja Makedonije u Skopju izlo�ba Hrvatski Bo�i� .
Op�irnije

EUROVISION SONG CONTEST 2011
Veli�anstveni nastup Bernarde Brunovi�!

15.12.2010.

Odli�an nastup Bernarde Brunovi� na ovogodi�njem izboru �vicarske pjesme za Eurosong doveo nas je u poziciju da na trenutak budemo ponosnija nacija, jer nas je Bernarda predstavila u nekom ljep�em svijetlu...
Op�irnije

EUROVISION SONG CONTEST 2011
Briljantni nastup Bernarde Brunovi� u Finalu !!!
Najiskrenije �estitke na osvojenom 2. mjestu !!!

14.12.2010.

Najiskrenije �estitke Bernardi na fenomenalnom nastupu u finalu Eurovision Song Contesta na kojem je briljirala i odu�evila ne samo glavnog urednika i �itatelje portala, nego i u dvorani svu publiku i �lanove stru�nog �irija, a i milijunsku publiku pred TV ekranima, fantasti�nim izvo�enjem svoje pjesme "Confidence" i svojim nevjerojatnim glasovnim mogu�nostima koje su do�le do punog izra�aja...
Op�irnije

Degustacija vrhunskih hrvatskih vina
Degustationen - Adventszeit 2010 mit kroatischen Weinen

11.12.2010.

Uvoznik hrvatskih vina Vallis Aurea iz Schaffhausena srda�no Vas poziva u nedjelju i ponedjeljak 12. i 13. prosinca u restoran Sonne u Ennetbadenu te u subotu i nedjelju 18. i 19. prosinca 2010. u restoran Falken u Schaffhausenu na degustaciju vrhunskih hrvatskih vina.
Op�irnije-Ausf�hrlicher

Adventska ve�er Hrvatskog humanitarnog foruma
i Hrvatskog kulturnog kluba �vicarske

09.12.2010.

Tradiciju humanitarnih Adventskih ve�eri Hrvatskog humanitarnog foruma i Hrvatskog kulturnog kluba �vicarske, s koje �ista dobit ide za pomo� djeci Hrvatske, nastavili smo i ove godine, u subotu 4. prosinca 2010. Iako nas je iz godine u godinu sve manje i manje.
Opširnije

HKUD Posavina Z�rich - Baden
na velikoj humanitarnoj akciji "Jeder Rappen z�hlt"

30.11.2010.

HKUD Posavina Z�rich - Baden o�arao je i zadivio brojnu publiku svojim nastupom u subotu, 27. studenoga 2010. u Badenu, u okviru velike humanitarne sabirne akcije "Jeder Rappen z�hlt" (Svaka rapa se ra�una) u korist djece ratnih i konfliktnih podru�ja diljem svijeta...
Opširnije

Adventski koncert Chorusa Croaticusa

14.11.2010.

Chorus Croaticus �e u subotu, 11. prosinca 2010., u 19:30 sati, u Marienkirche, u Bernu, Wylerstrasse 24, odr�ati Adventski koncert uz sudjelovanje maestra Ive Crmari�a na klaviru i orguljama, na koji srda�no poziva sve prijatelje i poklonike dalmatinske pisme i prigodnih adventskih pjesama u Bernu i �ire ...
Opširnije

BAMBI - Hrvatska igraonica i radionica

08.11.2010.

Od srijede, 17. studenoga 2010., u Hrvatskom institutu u Riedenu kraj Badena svake srijede od 15:00 do 17:00 sati otvorena su vrata Hrvatske igraonice i radionice Bambi za pred�kolsku djecu u pratnji odraslih ...
Opširnije

Kroatischer Wein trumpft an Expovina auf
Hrvatsko vino uspje�no na sajmu Expovina u Z�richu

06.11.2010.

S interesom sam pro�itao �lanak koji je pod gornjim naslovom u Schaffhauser Nachrichten napisao Mark Gasser, u kojem pi�e o velikom uspjehu Josipa Bla�evi�a, hrvatskog trgovca vinom i njegove tvrtke "Wallis Aurea" (Zlatna dolina) iz Schaffhausena. Svojim prvim nastupom na Internacionalnom sajmu vina osvojio je 5 medalja, dvije zlatne i tri srebrene.... Opširnije / Deutsch

EUROVISION SONG CONTEST 2011 �itatelji portala, svoj glas dajmo Bernardinoj pjesmi !!!

02.11.2010.

Tko �e predstavljati Švicarsku na EUROVISION SONG CONTEST-u 2011 u Njema�koj? Stiglo je oko 300 pjesama, od kojih publika treba izabrati 10 koje ulaze u u�i izbor. Jedna od pristiglih pjesama je i pjesma ‘Confidence’ (Povjerenje), �vicarske Hrvatice Bernarde Brunovi�. Pozivamo sve �itatelje portala da svoj glas daju na�oj Bernardi...
Opširnije

BAMBI - Hrvatska igraonica i radionica

29.10.2010.

Od srijede, 17. studenoga 2010., u Hrvatskom institutu u Riedenu kraj Badena svake srijede od 15:00 do 17:00 sati otvorena su vrata Hrvatske igraonice i radionice Bambi za pred�kolsku djecu u pratnji odraslih ...
Opširnije

Najve�i u Europi susret iseljenih Posavljaka u Schlierenu
"Uz zvuke �argije i violine igrala djeca Posavine"

28.10.2010.

Hrvatsko kulturno-umjetni�ko dru�tvo HKUD "Posavina Z�rich - Baden" organiziralo je u subotu 16. listopada tre�u po redu folklornu fe�tu, 3. Posavsko sijelo. Iz domovine je stigao HKUD "Napredak" Od�ak, a iz Be�a KUD "Bosanska Posavina Be�". Preko tisu�u Posavljaka, najvi�e iz od�a�koga kraja, ispunili su dvoranu u Schlierenu...
Opširnije

Ivan Barbi� - drugi "Master of wine" �vicarske

24.10.2010.

�vicarska je do sada imala samo jednog vinskog eksperta s titulom "Master of wine". Uskoro �e imati jo� jednoga, kada 2011. godine ta presti�na titula bude priznata i na�em u Zagrebu ro�enom Hrvatu Ivanu Barbi�u, sinu preminulih Jasne i Ljubomira Cice Barbi�a, koji je s roditeljima do�ao u �vicarsku kao trogodi�nje dijete...
Opširnije
/ Degustacija vina / Der wahre Meister

Okofilm Productions:
CASTING za mlade djevojke od 12 - 16 godina

23.10.2010.

Okofilm Productions organizira casting, audiciju, za djevoj�ice/djevojke od 12 do 16 godina za glavnu ulogu u igranom filmu koji �e se idu�e godine snimati u Hrvatskoj i u �vicarskoj. Tra�e se motivirane kandidatkinje koje su dvojezi�no odrasle u �vicarskoj i govore i svoj materinski jezik, hrvatski, bosanski ili srpski...
Opširnije
/ CASTING-Flyer

HMI: Znanstveno-stru�ni kolokvij
Hrvati u Malaguenu, provincija C�rdoba, Argentina
Od �i�arije do Anda

16.10.2010.

Znanstveni interes istra�iva�ice Sonie Sincich, mlade argentinske profesorice povijesti hrvatskih korijena, usmjeren je na fenomen lan�ane migracije iz istarskog sela Prapo�a u Argentinu....
Opširnije
/ espanol (castellano)

"ePeT - House of Silver"
Davorka Epet s nakitom u samostalnost
Schmuck-Shop von Davorka Epet

14.10.2010.

Izgubiti radno mjesto danas se mo�e dogoditi svakome, bez obzira na zanimanje i bran�u. Na�a aktivna i poznata Hrvatica s Bodenskog jezera, Davorka Epet, ostala je bez posla, ali, kako ka�e, umjesto zabiti glavu u pijesak i samosa�aljevati se, odlu�ila je od svog hobija napraviti zanimanje....
Opširnije
/ Deutsch

Zabavna ve�er �upe Novo Selo-Balegovac

12.10.2010.

U Schlierenu kraj Z�richa je u ve�ernjim satima subote 25.09.2010. bilo je veselo i zabavno. Okupili su se mnogobrojni Balegov�ani i mnogo drugih osoba iz Bosanske Posavine, otprilike oko 250 do 300, iz cijele �vicarske....
Opširnije

Oktoberfest u Marbachu - praznik Hrvata

08.10.2010.

Za nama je jo� jedan Oktoberfest, ne onaj u M�nchenu, nego u Marbachu, u organizaciji H�D Rheintal Balgach. Kao i one protekle, tako �e i ova fe�ta ostati u lijepom sje�anju 500-tinjak posjetitelja ovogodi�njeg izdanja Oktoberfesta na hrvatski na�in...
Opširnije

Hrvatska ima svoju Mona Lisu !

05.10.2010.

Svojevremeno, za vrijeme portalove ljetne stanke, propustili smo objaviti jednu tada aktualnu vijest, no za interesantne priloge nikada nije kasno pa evo: Kako jedan neobi�ni potez tajnog obo�avatelja mo�e za sobom povu�i lavinu doga�anja svjedo�i ova pri�a....
Opširnije
/ Deutsch

Glas tamburice iz dijaspore na festivalu u Po�egi

27.09.2010.

Mirko Pe�ar nastupio je na po�e�kom festivalu "Zlatne �ice Slavonije" - Po�ega 2010., odr�anom od 02.09.2010. do 05.09.2010. i dospio do finala....
Opširnije

Abschiedsapero von Nevenka Fuchs,
Direktorin der Kroatischen Zentrale f�r Tourismus in Z�rich

25.09.2010.

Nach 5 ausserordentlich erfolgreichen Jahren als Direktorin der Kroatischen Zentrale f�r Tourismus in Z�rich, in welchen Kroatien, bis dahin in der Schweiz eher als eine wenig attraktive Tourismusdestination galt, zu einer DER Trenddestination aufgestiegen ist, verl�sst Nevenka Fuchs am 30. September die Schweiz und kehrt nach Zagreb zur�ck weil ihr Mandat zu Ende ist...
mehr

Opro�tajni domjenak Nevenke Fuchs,
direktorice Hrvatske centrale za turizam u Z�richu

25.09.2010.

Nakon 5 izuzetno uspje�nih godina djelovanja u Z�richu, u kojima je Hrvatsku, do tada u �vicarskoj jedva poznatu turisti�ku destinaciju, dovela na zavidni nivo trend destinacije, direktorica Hrvatske centrale za turizam u Z�richu, Nevenka Fuchs, 30. rujna 2010. napu�ta �vicarsku i vra�a se u Zagreb, jer joj prestaje mandat...
Opširnije

Damatinska pjesma u �vicarskim alpama
Osvrt na cjelove�ernji koncert klape Chorus Croaticus u Sigriswilu

17.09.2010.

U subotu, 11. rujna 2010, svega dan nakon �to su svojim nastupom na Hrvatskoj ve�eri, u okviru 8. Internacionalnog festivala animiranog filma Fantoche u Badenu, svojim pjesmama odu�evili �vicarsku i internacionalnu publiku, klapa Chorus Croaticus iz Berna je u mjesnoj crkvi u �vicarskom Sigriswilu odr�ala vrlo uspje�an cjelove�ernji koncert...
Opširnije

8. Internacionalni festival animiranog filma FANTOCHE
Zadnji dan s hrvatskim filmovima i zatvaranje festivala

14.09.2010.

U nedjelju, 12. rujna 2010., zadnjeg dana festivala, na repertoaru 8. Internacionalnog festivala animiranog filma FANTOCHE u Badenu, uz niz internacionalnih filmova, prikazana su u okviru programa TERRA INCIGNITA: KROATIEN, jo� jednom i sva tri hrvatska filmska bloka, a zatim smo na zavr�noj sve�anosti prisustvovali progla�enju pobjednika i podjeli nagrada i na kraju pogledali pobjedni�ke filmove...
Opširnije
/ Schlusscommuniqu� DE.pdf

8. Internacionalni festival animiranog filma FANTOCHE
HRVATSKA VE�ER

12.09.2010.

U petak, 10. rujna 2010., na 8. Internacionalnom festivalu animiranog filma FANTOCHE u Badenu je u okviru festivalskog programa TERRA INCOGNITA: KROATIEN u prepunom arealu Merker, u Fantoche centru, odr�ana HRVATSKA VE�ER koju je organizirao Hrvatski kulturni klub Švicarske sa sjedištem u Badenu, a poslije koje �e svima prisutnima Hrvatska biti itekako poznata - TERRA COGNITA...
Opširnije

8. Internacionalni festival animiranog filma FANTOCHE
Hrvatska se predstavila s jo� dva filmska bloka

10.09.2010.

U �etvrtak, 9. rujna 2010. na repertoaru 8. Internacionalnog festivala animiranog filma FANTOCHE u Badenu prikazana su u okviru programa TERRA INCOGNITA: KROATIEN daljnja dva hrvatska filmska bloka ...
Opširnije

Po�eo FANTOCHE -
8. Internacionalni festival animiranog filma

09.09.2010.

U utorak 7. rujna 2010. u Badenu je po�eo FANTOCHE - 8. Internacionalni festival animiranog filma; ujutro u 11:00 sati konferencijom za medije, a poslijepodne u 17:30 pozdravnim aperom, u 18:00 sve�anim otvaranjem, a nakon toga ve� i prvim filmom ...
Opširnije

Danas po�inje 8. Internacionalni festival animiranog filma FANTOCHE RASPORED HRVATSKIH FILMOVA

07.09.2010.

Danas, 7. rujna u Badenu po�inje 8. Internacionalni festival animiranog filma FANTOCHE i traje do 12. rujna 2010. Na Festivalu mo�ete pogledati 33 hrvatska crtana filma, svrstana u 4 bloka od po sedamdesetak minuta, a svaka predstava daje se po nekoliko puta u badenskim kinima ...
Opširnije

Osvrt na tri dana Kappi fe�te u Badenu

07.09.2010.

Trodnevna fe�ta, od petka, 27.08. do nedjelje 29.08.2010., odr�ana povodom 100 godina Kappelerhofa nadma�ila je sva o�ekivanja. Veseli nas da su tome uspjehu znatno doprinjeli Hrvatice i Hrvati Kappelerhofa i njihovi prijatelji iz bli�e i dalje okolice...
Opširnije

Cjelove�ernji koncert Chorusa Croaticusa u Sigriswilu
Konzert mit dem Chorus Croaticus in Sigriswil

04.09.2010.

Pozivamo sve prijatelje dalmatinskog klapskog pjevanja u subotu, 11. rujna 2010., na cjelove�ernji koncert Chorusa Croaticusa u crkvi u Sigriswilu...
Opširnije
/ Deutsch

Pismo Kluba povratnika iz iseljeni�tva "Krasna zemljo"
hrvatskoj Vladi i oporbenim strankama u Saboru RH

02.09.2010.

Ninoslav Mogorovi�, predsjednik Kluba povratnika iz iseljeni�tva "Krasna zemljo", uputio je pismo hrvatskoj Vladi i oporbenim strankama zastupljenim u Saboru RH, za koje ka�e da je jasno da ga masovni mediji u Hrvatskoj ne�e objaviti, a kako se pismo ti�e inozemnih Hrvata i hrvatskih povratnika, objavljujemo ga na portalu...
Opširnije

Kappi fe�ta u Badenu - FOTOZAPIS tre�eg dana
Kappi F�scht - FOTOREPORT vom dritten Tag

01.09.2010.

Trodnevna fe�ta odr�ana povodom 100 godina udruge gra�ana kvarta Kappelerhof u Badenu nadma�ila je sva o�ekivanja. Pogledajte Fotozapis tre�eg dana
Das dreit�gige Fest "100 Jahre Quartierverein Kappelerhof" in Baden �bertraf alle Erwartungen. Siehe: Fotoreport vom dritten Tag

Kappi fe�ta u Badenu - FOTOZAPIS druge ve�eri
Kappi F�scht - FOTOREPORT vom zweiten Abend

31.08.2010.

Trodnevna fe�ta odr�ana povodom 100 godina udruge gra�ana kvarta Kappelerhof u Badenu nadma�ila je sva o�ekivanja. Pogledajte Fotozapis druge ve�eri
Das dreit�gige Fest "100 Jahre Quartierverein Kappelerhof" in Baden �bertraf alle Erwartungen. Siehe: Fotoreport vom zweiten Abend

Kappi fe�ta u Badenu - FOTOZAPIS prve ve�eri
Kappi F�scht - FOTOREPORT vom ersten Abend

30.08.2010.

Trodnevna fe�ta odr�ana povodom 100 godina udruge gra�ana kvarta Kappelerhof u Badenu nadma�ila je sva o�ekivanja. Pogledajte Fotozapis prve ve�eri
Das dreit�gige Fest "100 Jahre Quartierverein Kappelerhof" in Baden �bertraf alle Erwartungen. Siehe: Fotoreport vom ersten Abend

Kunst Forum International Meisterschwanden
Utisci s izlo�be slika "Abstraktna tendencija" 2010
Eindr�cke von Bilderausstellung "Tendenz Abstrakt" 2010

17.08.2010.

I ove godine posjetilli smo u Meisterschwandenu otvorenje izlo�be slika "Abstraktna tendencija" u galeriji Kunst Forum International, gdje je na zajedni�koj izlo�bi s drugim umjetnicama i umjetnicima svoje slike izlo�ila i Iris Smokvina, �lanica Kravate, udruge hrvatskih likovnih umjetnika u �vicarskoj...
Opširnije
/ Deutsch

Pomo� iz Berna u Kraljevu Sutjesku

15.08.2010.

Ljeto je vrijeme kada mnogi na�i ljudi koji �ive i rade u inozemstvu posje�uju rodni kraj, rodbinu, prijatelje, odlaze na odmor. Ali ne dolaze se u Domovinu praznih ruku. Iseljenici, uvijek spremni pomo�i potrebnima u kraju i zemlji iz koje potje�u, i ovoga su se puta iskazali...
Opširnije

Internacionalna fe�ta kultura u Arbonu
IKA Internationales Kulturenfest Arbon

09.08.2010.

U subotu 3. srpnja 2010. u glazbenom paviljonu Musikpavillon Jakob Z�llig u Arbonu je odr�ana Internacionalna fe�ta kultura (IKA Internationales Kulturenfest Arbon). Po divnom sun�anom vremenu, pod plavim nebom, Internacionalna fe�ta kultura u Arbonu je toga dana bila vrlo uspje�na..
Opširnije

Hrvatski slikar Ago Josip Skenderovi� na "Skopskom ljetu"

08.08.2010.

Izlo�ba Age Josipa Skenderovi�a, istaknutog hrvatskog slikara koji ve� dugo godina �ivi u Parizu, otvorena je 29. srpnja u Kulturno informativnom centru u Skopju, u suradnji velike kulturne manifestacije "Skopsko ljeto" i Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji...
Opširnije

Promid�ba pjesmom u Neyruzu, u kantonu Fribourg
Koncert klape Chorus Croaticus i
mje�ovitog zbora La Chanson du Moulin

07.08.2010.

�vicarski mje�oviti zbor La Chanson du Moulin i klapa Chorus Croaticus iz Berna odr�ali su u subotu 19. 06. 2010. u Neyruzu, u kantonu Fribourg, vrlo uspje�an zajedni�ki koncert i dijalog dvaju glazbenih naslije�a...
Opširnije

Intimni kadar zbilje Du�anke Jablanovi�
Izlo�ba u izlo�benom prostoru Porezne uprave u Zagrebu

03.08.2010.

U atraktivnom izlo�benom prostoru Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske u Aveniji Dubrovnik 32, u Zagrebu, izlo�eno je od 24. lipnja do 20. rujna 2010. �ezdeset radova slikarice i grafi�arke Du�anke Jablanovi�. Ako se prije zatvaranja izlo�be na�ete u Zagrebu, ne propustite priliku pogledati je...
Opširnije
/ Katalog izlo�be

Simon Moser i Hrvati
Mlada misa �vicarskog sve�enika za hrvatske vjernike u Bernu

03.08.2010.

Kada je 05. lipnja 2010. banjalu�ki biskup Franjo Komarica krizmao 49 mladih Hrvatica i Hrvata u Bernu, u propovijedi se posebno osvrnuo na �injenicu da na�e hrvatske katoli�ke misije u Europi i svijetu relativno dobro funkcioniraju...
Opširnije

FANTOCHE - TERRA INCOGNITA: KROATIEN
HRVATSKA VE�ER na festivalu FANTOCHE

02.08.2010.

Od 7. do 12. rujna 2010. odr�ava se u Badenu FANTOCHE - 8. Internacionalni festival animiranog filma, a ove godine je pod nazivom TERRA INCOGNITA: KROATIEN gost festivala HRVATSKA, to�nije re�eno, proslavljena Zagreba�ka �kola crtanog filma ...
Opširnije
/ Deutsch / Zagreba�ka �kola crtanog filma / HRVATSKA VE�ER

Ksenija Sanjkovi�, Iva Ljubi�i� i Juraj Slipac
odr�ali �etiri koncerta u �vicarskoj

02.08.2010.

U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji i suorganizaciji udruge Moj svijet te uz potporu Ureda za kulturu Grada Zagreba, Odjela za kulturu MVPEI RH i KUD-a "Kolovrat" iz Luzerna, u �vicarskoj su...
Opširnije

Sve�ano obilje�ena 40. obljetnica Hrvatske katoli�ke misije u Darmstadtu
�etrdeset ljeta stopama vjere

15.06.2010.

�ivot hrvatskoga �ovjeka u tu�ini bio bi znatno te�i da nije bilo hrvatskih katoli�kih misija koje su kroz godine i desetlje�a slu�ile kao mjesta okupljanja, obnavljanja vjere, njegovanja obi�aja, tradicije i hrvatskoga jezika...
Opširnije

Slatinsko sijelo u Egerkingenu:
"Posavinu i Slatinu moju, sa�uvat cu ja za djecu svoju"

15.06.2010.

U subotu 05. lipnja 2010. u �vicarskom Egerkingenu odr�ano je 4. Slatinsko sijelo pod motom "Posavinu i Slatinu moju, sa�uvat cu ja za djecu svoju". Uz bogata ponudu doma�ih jela i pi�a i u glazbenom dijelu ponuda se svodila na doma�e...
Opširnije

Hrvatsko kulturno dru�tvo NAPREDAK - Be�
Razgovor u Centru i Sve�ana akademija povodom 15 godina dru�tva

14.06.2010.

Po�tovani �lanovi i prijatelji Napretka, srda�no pozivamo Vas i Va�e prijatelje u srijedu, 16.06.2010. u 20h, na "Razgovor u Centru" i u petak, 18.06.2010. u 16h, u Wiener Kursalon na Sve�anu akademija povodom 15 godina dru�tva...
Opširnije
/ Razgovor u Centru / Sve�ana akademija

40. obljetnica Hrvatske katoli�ke misije u Darmstadtu

09.06.2010.

�etrdeseta obljetnica Hrvatske katoli�ke misije u Darmstadtu bit �e obilje�ena velikom sve�ano��u od 10.-13. lipnja. Slavlje u Darmstadtu zapo�inje duhovnom obnovom u �etvrtak i petak, 10. i 11. lipnja (u 19 sati, crkva St. Fidelis) koju �e predvoditi dr. fra Ante Vu�kovi�...
Opširnije

Chorus Croaticus na koncertu u Salle de l'Aigle-Noir a Neyruz

08.06.2010.

Chorus Croaticus i La Chanson du Moulin �e u subotu, 19. 06. 2010. u 20:15 sati, u Salle de l'Aigle-Noir a Neyruz odr�ati zajedni�ki koncert na koji srda�no pozivaju sve poklonike lijepe glazbe i dalmatinske pisme u tome dijelu �vicarske i �ire ...
Opširnije
/ Fran�ais / Program

Humanitarni koncert "Djeca za djecu i njihov osmijeh na licu"

04.06.2010.

Makedonsko-hrvatska udruga za promicanje kulturnih vrijednosti i veza "Spectrum" u suradnji s dje�jim zborom "Pahuljice" iz Zagreba organizator je projekta "Djeca za djecu i njihov osmijeh na licu".... Opširnije

Osniva�ka skup�tina �vicarske podru�nice
Kluba gospodarstvenika iseljene Hrvatske

01.06.2010.

Kao �to je u Grosskrotzenburgu u Midas Limes Forumu na Osniva�koj skup�tini Kluba gospodarstvenika iseljene Hrvatske odr�anoj 1. svibnja 2010. dogovoreno, po�elo je s osnivanjem podru�nica u zemljama �lanova Kluba. Prva takva podru�nica upravo je osnovana u �vicarskoj...Op�irnije

"HERZ-Buch-Taufe" - der Baden zeigt HERZ-Aktion 2009

27.05.2010.

Am Samstag, 22. Mai 2010 wurde im Restaurant Roter Turm in Baden das Buch "Von Herz zu Herz" unserer Kroatin und Schweizer B�rgerin SuzAna Senn-Bene� vorgestellt, als Erinnerung an die letztj�hrige, von ihr initiierte Aktion "Baden zeigt Herz"... mehr

Predstavljanje knjige SuzAne Senn-Bene�: "Kr�tenje knjige srca"

27.05.2010.

U subotu, 22. svibnja 2010. u restoranu Roter Turm u Badenu predstavljena je uz bogati program knjiga "Herz-Buch" (Knjiga srca) na�e Hrvatice Suzane Senn-Bene�, koja je pro�le godine u Badenu pokrenula akciju Baden zeigt Herz (Baden pokazuje srce)...  Opširnije

Kultura i kreativitet za Liechtenstein

25.05.2010.

Udruga KulturGilde Liechtenstein prezentirala je svoj koncept u Kne�evom Dvoru u Vaduzu. Ekonomija kulture i kreativnosti je stajala u sredi�tu razgovora sa Princem nasljednikom Aloisom von und zu Liechtenstein...  Opširnije

Uz dana�nji blagdan Duhove
DAVOR PAVUNA: Vjera je iznad znanosti

23.05.2010.

Moj mentalni sklop tih godina vi�e je naginjao agnosticizmu. U kona�nici sam mislio; dragog Boga ne poznam. S druge strane htio sam saznati Istinu - ali kao istra�iva�, znanstvenik. I onda se dogodilo...  Opširnije

Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji:
Prezentacija i objavljivanje web stranice

20.05.2010.

U prostorijama Doma kulture "Trajko Prokopiev" u Kumanovu u punoj dvorani izvr�ena je prezentacija web stranice Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji iz Kumanova. Prezentaciji web stranice nazo�ili su gosti iz Skopja...  Opširnije

Druga Livanjska no� Livanjske zajednice iz �vicarske
Livnjaci iz �vicarske za Livnjake iz cijele Evrope

14.05.2010.

Nedavno registrirana prva Livanjska zajednica iz �vicarskog grada Z�richa protekle subote organizirala je svoju Drugu Livanjsku no� u sportskoj dvorani Unterrohr u Schlierenu. Da bi se lak�e u�ivjeli u ozra�je fe�te, evo mi�ljenja jednog gosta...  Opširnije

Odr�ana osniva�ka skup�tina Kluba poduzetnika iseljene Hrvatske

11.05.2010.

Kao �to je Branimir Petranovi�, dobitnik Zlatnog cvita za najpopularnieg poduzetnika 2008. godine, u svom intervjuu TV postaji Z1 najavio, u Grosskrotzenburgu je u Midas Limes Forumu 1. svibnja, na dan zavr�ne gala ve�eri s dodjelom ovogodi�njeg Zlatnog cvita Slobodne Dalmacije, odr�ana i osniva�ka skup�tina Kluba poduzetnika iseljene Hrvatske...  Opširnije

Promocija knjige Dnevnik iz tu�ine
Knjiga nade i ponosa australskih Hrvata

07.05.2010.

Knjiga je autenti�no svjedo�anstvo hrvatske emigrantkinje 20. stolje�a Senjkinje Boras Podravac. To je pri�a o nadi i vjeri u bolje sutra i prilagodbi �ivotu u novim sredinama od Argentine do Australije, tj. od Buenos Airesa do Canberre...  Opširnije

"Zlatni cvit" za osobu godine pripao dr. �iki�u
arhiva.croatia.ch najbolji je portal

04.05.2010.

U dvorani “Midas Limes Foruma”, u Großkrotzenburgu kod Frankfurta, odr�ana je završnica “Zlatnoga cvita”, nagradnog natjecanja �itatelja europskog izdanja “Slobodne Dalmacije”. Glasuju�i kuponima ili elektroni�ki, �itatelji “Slobodne” odlu�ili su tko �e biti laureati...  Opširnije

Hrvati nisu dobri katolici: svi su ljuti, a vjernik mora biti vedar

04.05.2010.

Povodom predstavljanja u Zagrebu knjige Zdenka Jel�i�a, novinar je s njim napravio kratki intervju. " ... Kad dolazim u Zagreb isklju�ujem centar za ljutnju, jer znam da bi me u �vicarskoj razljutilo ono �to je ovdje normalno. Ka�em u �ali da Hrvati nisu dobri katolici, jer svi su ljuti, a vjernik mora biti raspolo�en, vedar...  Opširnije

Tradicionalna humanitarna ve�er hercegova�kih Hrvata

03.05.2010.

NK �iroki Brijeg i Zajednica hercegova�kih Hrvata u �vicarskoj su u subotu, 24. travnja 2010. u prostorijama NK Croatie u Z�richu organizirali ve� tradicionalnu humanitarnu Hercegova�ku ve�er u korist odli�nih studenata iz BiH. Pogledajmo izvje�taj s te ve�eri objavljen u Ve�ernjem listu...  Opširnije

Hrvatsko kulturno dru�tvo NAPREDAK - Be� Vas poziva...

02.05.2010.

Po�tovani �lanovi i prijatelji Napretka, srda�no pozivamo Vas i Va�e prijatelje na sljede�i "Razgovor u Centru", koji Napredak prire�uje 05.05.2010. u 20 sati u u Schwindgasse 14, 1040 Wien...  Opširnije / Pozivnica / Einladung

"Geliebte Heimat" - Dunja Rajter �ber Kroatien

01.05.2010.

Ende M�rz 2010 hat Dunja Rajter in der Zeitschrift H�RZU einige touristische Kroatien-Tipps gegeben. Die K�nstlerin, aufgewachsen in Zagreb, ist heute zwar im hessischen Langen zu Hause. Doch in ihr Geburtsland kehrt sie regelm��ig zur�ck... Opširnije

Poziv na izlo�bu slika i skulptura "Predmetna tendencija"
Einladung zur Ausstellung "Tendenz Gegenst�ndlich"
im Kunst Forum International in Meisterschwanden

30.04.2010.

Srda�no vas pozivamo na grupnu izlo�bu "Predmetna tendencija" koja �e se odr�ati u galeriji Kunst Forum International u Meisterschwandenu od 1. do 22. svibnja 2010. - otvorenje izlo�be u subotu, 1. svibnja u 18:00 sati. Uz druge umjetnike/ce, na izlo�bi izla�e i na�a Nada Sch�nenberger - Petrak, �lanica Kravate, udruge hrvatskih likovnih umjetnika u �vicarskoj... Einladung und mehr

Osniva�ka skup�tina Kluba poduzetnika
Intervju s osniva�em Kluba poduzetnika, Branimirom Petranovi�em

29.04.2010.

Osim �to �e se 1. svibnja u Midas Limes Forumu dodijeliti nagrade najpopularnijim iseljenicima prema mi�ljenju �itatelja Slobodne Dalmacije, planirana je i jo� jedna zanimljiva manifestacija. Naime, Branimir Petranovi�, najpopularniji poduzetnik i dobitnik Zlatnog cvita iz 2008. godine, odr�at �e svoje obe�anje...  Opširnije

ZLATNI CVIT SLOBODNE DALMACIJE 2010
DVA DANA DO FINALA: U VODSTVU JE PORTAL arhiva.croatia.ch
HO�E LI I POBIJEDITI - OVISI O VAMA I VA�EM GLASU !!!
Glasovati mo�ete sve do 30. travnja 2010. u polno� !!!

28.04.2010.

Dva dana uo�i velikog finala Zlatnog cvita 2010. favorit za "web stranicu godine" je i dalje portal arhiva.croatia.ch, ali ga tek sitnice dijele od Radio Lijepa na�a. Pro�le godine su nas Hrvati Njema�ke "na ciljnoj crti" nadglasali. O Vama ovisi ho�e li se to dogoditi i ove godine!!! Za svoj portal mo�ete glasovati do 30. travnja 2010. u polno� - vidi –>  Opširnije

ZLATNI CVIT SLOBODNE DALMACIJE 2010
U VODSTVU STRANICA arhiva.croatia.ch
Glasovati mo�ete sve do 30. travnja 2010.!!!

26.04.2010.

Tjedan dana uo�i velikog finala Zlatnog cvita 2010., zanimljivo je baciti pogled na aktualno stanje glasovanja. Prema pristiglim glasovima glavni favorit za "web stranicu godine" je i dalje portal arhiva.croatia.ch, ali se prvom mjestu pribli�io i Radio Lijepa na�a. Za svoj portal mo�ete glasovati do 30. travnja 2010 - vidi –>  Opširnije / Zlatni cvit

 

ZLATNI CVIT SLOBODNE DALMACIJE 2010
U VODSTVU STRANICA arhiva.croatia.ch

20.04.2010.

To �to je na� portal trenutno u vodstvu ne zna�i da �e i pobijediti! Naime, i pro�le godine �itatelji portala su svojim glasovima portal www.arhiva.croatia.ch doveli do vode�e pozicije, ali su pred sam kraj posustali, dok su drugi do kraja neumorno glasali za svoje portale i u fini�u na� je portal "na ciljnoj crti" prestignut. Ne dozvolimo da se to dogodi i ove godine ...
 Opširnije / Zlatni cvit

 

Nagra�ena glavna tajnica Hrvatskog centra u Be�u

18.04.2010.

Austrija je odlikovala gradi��ansku Hrvaticu Gabrijelu Novak-Karall. U be�koj pala�i Porcia dodijeljeno joj je visoko odli�je Republike Austrije - Austrijski po�asni kri� za znanost i umjetnost ...
 Opširnije

 

Hrvatski turisti�ki sajam u Swiss�telu Z�rich
Ferienmesse Kroatien im Swiss�tel Z�rich

16.04.2010.

Nakon tiskovne konferencije u petak 9. travnja i Hrvatskog turisti�kog sajma za individualnu publiku u subotu 10. travnja, Hrvatska centrala za turizam Z�rich organizirala je u ponedjeljak, 12. travnja 2010. i prezentaciju turisti�ke ponude za agente koji prodaju odmor u Hrvatskoj, za leisure agente i, prvi put, za tzv. MICE-agente....
 Opširnije / Deutsch

 

Hrvatski tjedni u Z�richu - velika promocija hrvatskog turizma

16.04.2010.

Ne dogodi se �esto da Vam u Z�richu na ulici pristupi hostesa, ponudi prospekte i pita jeste li ve� ljetovali u Hrvatskoj. Ali ovu zadnju, sun�anu subotu upravo to se je doga�alo...
 Op�irnije

 

Vlado Franjevi�: "Ber�hrung der Stille"

14.04.2010.

Dnevni list Liechtensteiner Vaterland u ju�era�njem broju najavljuje izlo�bu s temom "O �ivotu i smrti" i �itanje umjetnika Vlade Franjevi�a iz njegove zbirke pjesama "Dodir ti�ine". Otvorenje izlo�be je danas, 14. travnja 2010. u 18 sati u Zemaljskom muzeju Liechtensteina...
 Deutsch

 

Hrvatski turisti�ki sajam u Swiss�telu Z�rich
Kratki izvje�taj s ne�to ve�im fotozapisom

12.04.2010.

Hrvatska centrala za turiizam Z�rich uprili�ila je u subotu 10. travnja 2010. od 11 do 16 sati u hotelu Swiss�tel Z�rich Hrvatski turisti�ki sajam, a nakon sajma, od 10. do 25. travnja i Hrvatske tjedne s raznolikim turisti�kim, kulturnim i kulinarskim ponudama....
 Opširnije

 

Sutra, u subotu, svi u Z�rich na Hrvatski turisti�ki sajam!!!
Hrvatski tjedni i Hrvatski turisti�ki sajam u Swiss�telu Z�rich

09.04.2010.

Hrvatska centrala za turiizam Z�rich uprili�ila je sutra, u subotu 10. travnja 2010. od 11 do 16 sati u hotelu Swiss�tel Z�rich Hrvatski turisti�ki sajam, a nakon sajma, od 10. do 25. travnja i Hrvatske tjedne s raznolikim turisti�kim, kulturnim i kulinarskim ponudama....
 Opširnije / Deutsch / Kroatische Wochen

 

Hrvatsko kulturno dru�tvo NAPREDAK - Be� Vas poziva...

07.04.2010.

Po�tovani �lanovi i prijatelji Napretka, srda�no pozivamo Vas i Va�e prijatelje priredbe koje Napredak prire�uje i to 07.04.2010. "Razgovor u Centru", 18.04.2010. komedija "Pid�ama za �estero" i na novi, besplatan, a kvalitetan te�aj njema�kog jezika...
 Opširnije / Razgovor u Centru / Pid�ama za �estero / Te�aj njema�kog

 

Suprotstavljena umjetnost - Gegens�tzliche Kunst:
Davorka Gudelj Kleflin & Bernhard J�ggi

05.04.2010.

Ona slika na svili i potje�e iz Hrvatske. On je iz Wohlena i posvetio se kaligrafiji. Davorka Gudelj Klefin (slike) i Bernhard J�ggi (bakrorezi) izla�u do 11. travnja 2010. svoja djela u op�inskoj zgradi u Wohlenu, Foyer Gemeindeverwaltung, Kapellstrasse 1...
 Opširnije / Deutsch / Mitten unter uns

 

ZLATNI CVIT SLOBODNE DALMACIJE 2010
Najpopularnija hrvatska internet stranica u iseljeništvu www.arhiva.croatia.ch?
Zašto ne? Vaši glasovi o tome odlu�uju!!!

31.03.2010.

Prošle godine �itatelji portala su svojim glasovima portal www.arhiva.croatia.ch doveli do vode�e pozicije, ali su pred sam kraj posustali, dok su drugi do kraja neumorno glasali za svoje portale i u finišu naš je portal „na ciljnoj crti“ prestignut. Ne dozvolimo da se to dogodi i ove godine...
 Opširnije

 

Na� pliva� maratonac Toni Pavi�i� Donki� na japanskom:

TSUGARU TJESNAC U MISLIMA JEDNE RIBE

29.03.2010.

IOd Tonija Pavi�i�a Donki�a dobio sam interesantnu obavijest: "Evo jedan �lanak na japanskom! Te�ko je razumjeti, ali se radi o mojoj pro�losti, kako sam do�ivio Domovinski rat te o sportu. Nau�io sam par rije�i japanskog pa...
 Opširnije /

 

Dvije ovogodi�nje izlo�be umjetni�kih crte�a Davora Vranki�a u Hrvatskoj

18.03.2010.

Iako dijelovi razli�itih ciklusa, tridesetak umjetni�kih crte�a Davora Vranki�a zajedno �ine jedinstveni ciklus pod nazivom "Dozvoli da te u�inim stvarnim" (Let Me Make You Real), �to je i naziv izlo�be koja je po�etkom godine odr�ana u Osijeku, a zatim i u Rijeci...
 Opširnije

 

Ve�ernjakova domovnica 2010.
- do�ivljena iza fotoobjektiva i stola broj 31 u dvorani

13.03.2010.

Ovogodi�nja finalna ve�er Ve�ernjakove domovnice 2010 ostat �e nama, Hrvatima i na�im Hrvaticama iz �vicarske koji smo dobili pozivnice i odazvali se pozivu organizatora Stipe Pu�e, po mnogo �emu u posebnoj uspomeni....
 Opširnije

 

Te�aj za crkveno vjen�anje u Hrvatskoj katoli�koj misiji Bern

09.03.2010.

Ve� petu godinu za redom, od kako HKM Bern vodi fra Gojko Zovko, u prostorijama Hrvatskog katoli�kog centra se organizira te�aj za crkveno vjen�anje. Ove godine je to odr�ano kao cijelodnevni te�aj 06. o�ujka 2010. godine...
 Opširnije

 

Malo nas je - al' nema gdje nas nema!!!
Lisa Jericevich: U Hollywoodu sam �minkala i Dalaj-lamu

09.03.2010.

Iako je sanjala o pozivu lije�nice, Lisa je nakon srednje �kole iz zabave izabrala �minkanje koje se na kraju pretvorilo u njezin �ivotni poziv. Ona je tulumarila s Grace Jones, anga�irao ju je Richard Branson, a njezinom se radu divio...
 Opširnije

 

Kome treba dijaspora?! ZNA SE!

07.03.2010.

Portal Hrvatski glas Berlin objavio je interesantan prilog Emila Cipara pod gornjim naslovom. U �lanku je rije� o tome kako se domovina, bolje re�i Vlada RH i vladaju�a stranka, odnose prema Hrvatima u dijaspori...
 Opširnije

 

Vlado Franjevi�: Zbirka DODIR TI�INE
Projekt: "Vom Tod zum Leben"

03.03.2010.

Poziv da sudjeluje na izlo�bi "Od smrti do �ivota" Vlado Franjevi� je iskoristio tako da je organizatoru projekta vl�. Thomasu Beerleu predlo�io �itanje svojih stihova na istu temu. I to na hrvatskom i njema�kom...
 Opširnije / Deutsch / �ber das Projekt

 

Hrvatska matica iseljenika
Iza�ao Hrvatski iseljeni�ki zbornik 2010.

25.02.2010.

Hrvatski iseljeni�ki zbornik 2010. izi�ao je ovih dana iz tiska u nakladi Hrvatske matice iseljenika. Hrvatski iseljeni�ki zbornik 2010. sa sa�etcima na engleskom i �panjolskom jeziku ima 8 tematskih cjelina, koje se sastoje od 38 samostalnih autorskih priloga, raspore�enih na 392 stranice...
 Opširnije

 

Chorus Croaticus: 17. ve�er prijateljstva
Moto: Nije u �oldima sve

06.02.2010.

Poslije dvije godine pozvao je opet Chorus Croaticus prijatelje i poznanike te ljubitelje dobre klapske pjesme na ve�er prijateljstva u Bern-B�mpliz (Kleefeld-Zentrum). Odaziv je bio velik broj i do�li su ljudi iz svih krajeva lijepe i snijegom oki�ene �vicarske...
 Opširnije /  Deutsch

 

Fiesta San Blas - Hrvati Lime u �ast sv. Vlahe

28.01.2010.

Ve� tradicionalna fe�ta Hrvatica i Hrvata u Limi u Peruu, La Fiesta de San Blas - proslava u �ast sv. Vlahe, za�titnika grada Dubrovnika, odr�ana je ove godine u subotu 23. sije�nja 2010. u organizaciji hrvatske udruge Dubrovnik....
 Opširnije

 

Hrvati Lime u �ast sv. Vlahe

23.01.2010.

Kao i svake godine, tako i ove, Hrvati u Ju�noj Americi, u Peru-u, pozivaju na fe�tu u �ast Sv. Bla�a (Sv. Vlaho). Proslava se ve� tradicionalno odr�ava u Klubu Dubrovnik (Asociaci�n Croata DUBROVNIK), Avenida San Felipe 568, Jesus Maria LIMA 11-PERU ...
 Opširnije

 

Z�rich bogatiji za jo� jednu hrvatsku udrugu:
CroMOT Jastreb Z�rich

20.01.2010.

Krajem pro�le godine u Z�richu je osnovan moto klub pod imenom CroMOT Jastreb Z�rich. Bila je to inicijativa �lanova NK Croatia, koji su �eljeli svoj hobi ovjekovje�iti osnivanjem udruge....
 Opširnije

 

Memorijalni turnir u prstenu "Pero Juri� - �ikin"

11.01.2010.

Premda je skoro �itav svoj radni vijek proveo u �vicarskom gradi�u Leukerbadu Pero Juri�-�ikin bio je i ostao jedan od najve�ih i najboljih igra�a prstena koje je imala Bosanska Posavina....
 Opširnije

 

Vlado Franjevi�, umjetnik XXI. stolje�a

09.01.2010.

Svjetski renomirani hrvatski slikar i pisac Vlado Franjevi� ro�en je 1963. god. u Martincu kraj �azme. Slikarski smjer na �koli Primjenjene Umjetnosti u Zagrebu zavr�io je 1985., a 1989. godine se preselio u �vicarsku. Od 1993. god. �ivi u Kne�evini Liechtenstein...
 Opširnije

 

Izvje�taj s proslave Sv. Nikole u Brunnenu

05.01.2010.

I pro�log prosinca, u organizaciji Misijskog vije�a Schwyz, odr�ana je proslava Nikolinja u �upnoj dvorani u Ibachu. U�enici HD� pripremili su i izveli svoj neobi�no raznolik program, kojeg su zapo�eli pod vodstvom �. sestre Zdenke, otpjevav�i prigodnu pjesmu "Do�i Niko"...
 Op�irnije

 
 
 
ARIHVA 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009


2009/2008/ 2007/ 2006/ 2005 / 2004

 

 

 
Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.