Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

01.03.2016.

 
 

Hrvatski plemi�ki zbor - predavanje dr. sc. Suzane Miljan:
Plemstvo Zagreba�ke �upanije u doba kralja
�igmunda Luksemburškoga (1387.-1437.)

http://plemstvo.hr/Pred_Piplovic_files/image001.jpg
HRVATSKI PLEMI�KI ZBOR
Collegium Nobilium Croaticum

Mlada uspješna znanstvenica dr. sc. Suzana Miljan s Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti odr�ala je u ponedjeljak, 22. velja�e 2016., predavanje u okviru tribine Uloga plemstva u odr�anju hrvatske samostalnosti i dr�avnosti pred punom dvoranom Hrvatskog plemi�kog zbora u Teslinoj ulici u Zagrebu.

https://lh3.googleusercontent.com/-YkjuzIw8NQU/VtDBNNyEmDI/AAAAAAAAEQw/g40_b9F-E40/s720-Ic42/19-HPZ-S-Miljan-2016-02-22.JPG

Tema predavanja je bila Plemstvo Zagreba�ke �upanije u doba kralja �igmunda Luksemburškoga (1387.-1437.). Srednjovjekovnu su Slavoniju u doba kralja �igmunda sa�injavale tri ve�e �upanije – Zagreba�ka, Kri�eva�ka i Vara�dinska i manja Viroviti�ka �upanija. Zagreba�ka �upanija bila je prostorno zaokru�ena na granici srednjovjekovne Slavonije i srednjovjekovne Hrvatske, gdje su se miješali utjecaji hrvatskog i ugarskog obi�ajnog prava. To je bilo podru�ju s relativno brojnim plemstvom. Broj�ano ono je obuhva�alo izme�u 3% i 5% populacije stanovništva. U zemljama krš�anskog zapada u�eš�e plemstva je bilo puno ni�e. To brojno plemstvo odigralo je va�nu uloga u društvenom i politi�kom �ivotu Ugarsko–Hrvatskog Kraljevstva toga doba.

Sigismund_Dürer.jpg

Zanimljivo je istaknuti da je to plemstvo imalo široki spektar društvenih skupina, od ni�eg plemstva (na podru�ju Turopolja ili Morav�a) do visoke aristokracije (knezova Zrinskih i Kostajni�kih, grofova Celjskih, Albena, obitelji Toth i Henning od Susedgrada, Lipove�kih de Surdisa, pojedinih ogranaka Frankopana te Töttösa od Báthmonostora).

Polo�aj u plemstvu

Porijeklo plemi�a

Magnati

Domicilni

Useljenici

Stranci

Knezovi Blagajski
Knezovi Kostajni�ki
Toth i Arlandovi od roda A�a

Albeni
Knezovi Kr�ki
Lipove�ki
Töttösi
Knezovi Zrinski

Banffy, Grofovi Celjski, Cudari,
Knezovi Krbavski, Knezovi Mogorovi�,
Knezovi Nelipi�i, Prodavi�i, Séchi, Talovci

Srednje plemstvo
(egregii)

Domicilni

Useljenici

Stranci

Brezovi�ki, Brokunova Gora, Pozob�i�i, Gepewi, Ladihovi�i, Teta�i�i, Pribi�i

Bevenjudi, Bi�kele

Bisaški, da Carmignano, Céke, �upori,
Grebenski, Deeche od Kutine, Ludbreški

Ni�e plemstvo
(iobagiones castri)

Domicilni

Cvetkovi�i, Domagovi�i, Dragani�i, Morav�e – Drenova, Glavnica, Gora, Ladomerec,
Nezpeša, Pserje, �itomer, Turilovec, Zelina, Turopolje (Zagreba�ko polje), Dobra,
Gaz (Švar�a), Gorica, Hutina, Jamnica, Kloko�, Obrov�an, Rateti�, Vrhovina,
Zlat, �remošnica (Dubica)

Unato� dijeljenju plemstva na magnate, srednje plemstvo i ni�e plemstvo te kategorije nisu bile strogo definirane niti zatvorene pa je povezanost s krunom i legalisti�kom politikom mogla dovesti do socijalnog i ekonomskog uspona, ali i pada.

Predstavljeno je plemstvo po porijeklu, domicilno plemstvo i strano i njihovi me�uodnosi kao i njihova mobilnost unutar �upanije. Isto tako dana je �enidbena strategija plemstva – fidei comiss (naslje�ivanje plemstva  i posjeda) kao i odnos plemstva prema kralju i banu.

Nakon predavanja još smo se neko vrijeme dru�ili uz poneki zalogaj i kapljicu vina. Zamolili smo autoricu i da napiše i �lanak za naš Glasnik.

Za portal: Mr. sc. Ivo pl. Durbeši�, u Zagrebu 27. velja�e 2016.

*****

SMiljan_slika.jpg
Suzana Miljan ro�ena je 1985. u Zagrebu, gdje je 2008. diplomirala jednopredmetni studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveu�ilišta u Zagrebu, kojeg je završila obranivši diplomski rad Krupi�i iz Mlake. Studija obitelji turopoljskog plemstva (mentor: doc. dr. sc. Marija Karbi�). Od 1. travnja 2009. zaposlena je na Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, na znanstvenom projektu “Latini�ki izvori, studije i pomagala za društvenu i gospodarsku povijest” pod vodstvom dr. sc. Damira Karbi�a na kojem izdaje izvore i studije vezane uz društvenu povijest srednjovjekovne Slavonije. Doktorirala je 2015. godine na Hrvatskim studijima Sveu�ilišta u Zagrebu obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Plemi�ko društvo Zagreba�ke �upanije za vladavine �igmunda Luksemburškoga (1387.-1437.), pod mentorstvom dr. sc. Damira Karbi�a.

U svom znanstvenom radu uglavnom se bavi društvenom poviješ�u srednjovjekovne Slavonije (podru�je današnje Sjeverozapadne Hrvatske), posebice poviješ�u plemstva i drugih društvenih skupina. Od lipnja 2015. sudjeluje na znanstvenom projektu “Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stolje�a” Hrvatske zaklade za znanost Dobila je Dr�avnu nagradu za znanost za humanisti�ke znanosti za znanstvene novake za 2014. godinu.

Hrvatski plemi�ki stol

 

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.