Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

02.03.2016.

 
 

 

grb164

HRVATSKO-�EŠKO DRUŠTVO
CHORVATSKO-�ESKÁ SPOLE�NOST
CROATIAN-CZECH SOCIETY www.hcdzg.hr
Ulica Pavla Šubi�a 20, 10000 Zagreb, Hrvatska   hcdzag@gmail.com
OIB: 19958857498     IBAN: HR8623400091110052228 PBZ

 

Hrvatsko-�eški arhitekt Vlado Miluni�,
autor Ku�e koja pleše, slavi 75. ro�endan


Vlado Miluni�, �eški arhitekt hrvatskog porijekla

Vlado Miluni�, �eški arhitekt hrvatskog porijekla, autor poznate Ku�e koja pleše u Pragu, u �etvrtak 3. o�ujka 2016. slavi 75. ro�endan i tim povodom Hrvatsko-�eško društvo iz Zagreba dodijelilo mu je Nagradu „Marija i Stjepan Radi�“ zbog, kako stoji u obrazlo�enju, „njegovih iznimnih zasluga za razvoj hrvatsko-�eških odnosa u cjelini, koje se o�ituju u njegovom višegodišnjem radu i prepoznatljivim rezultatima trajne vrijednosti i od šireg društvenog interesa.“

H�D podsje�a da Miluni� ve� 60 godina �ivi u �eškoj gdje je ostvario vrijedna i od struke, korisnika te publike priznata djela suvremene arhitekture, me�u kojima se kao najpoznatija u europskim i svjetskim razmjerima isti�e poslovna zgrada na obali Vltave u Pragu, poznata kao Ku�a koja pleše, dovršena prije 20 godina. 

Vlado Miluni� ro�en je 3. o�ujka 1941. u Zagrebu, a 1956. zajedno sa svoje tri sestre doselio se u tadašnju �ehoslova�ku gdje su od 1948. �ivjeli njegovi roditelji, lije�nici Atena i Josip Miluni�, odvojeni od svoje djece zbog sukoba Jugoslavije s ostalim dr�avama pod komunisti�kom vlaš�u. U Pragu je 1966. završio studij arhitekture na �eškom tehni�kom sveu�ilištu, a zatim se do 1969. usavršavao u Parizu. Od 1969. do 1990. radio je zajedno s kolegom Janom Línekom, a od 1990. djeluje u vlastitom Studiju VM (Volné myšlenky, tj. Slobodne ideje). Projektirao je brojne javne zgrade, me�u kojima se isti�e nekoliko domova umirovljenika u Pragu, Dom kulture Sedlec-Pr�ice, Dom djece i mlade�i Mod�any, stambeni kompleks Zvijezda, stacionar za hendikepiranu djecu u �eskim Bud�jovicama te više obiteljskih ku�a. Radio je i na preure�enju dijelova stare gradske jezgre i panelnih stambenih naselja u Pragu i Bratislavi. Jedan je od autora �eške �etvrti u Šangaju, a njegovi radovi su i radarski toranj u Zra�noj luci Václava Havela u Pragu, praška galerija Ungelt, Gallery Club Radost FX te prijedlog za novi centar grada Rijeke. Radi i kao predava� na �eškom tehni�kom sveu�ilištu u Pragu.


Vlado Miluni� s kanadsko-ameri�kim arhitektom Frankom Gehryjem ...


... i sa svojim prijateljem, �eškim predsjednikom Václavom Havelom

Ku�u koja pleše (Tan�ící d�m), ikonu suvremene praške arhitekture, Vlado Miluni� projektirao je 1992. zajedno sa svjetski poznatim kanadsko-ameri�kim arhitektom Frankom Gehryjem, a idejni projekt za zgradu Miluni� je osmislio zajedno sa svojim prijateljem, �eškim predsjednikom Václavom Havelom. Zgrada simbolizira slobodu i dinami�nost �eškog društva nakon Baršunaste revolucije i stekla je veliku popularnost me�u posjetiteljima Praga te se, uz Hrad�ane i Karlov most, smatra jednom od tri praške znamenitosti koje turisti naj�eš�e fotografiraju. Zgrada i njeni autori dobili su više nagrada i priznanja u �eškoj i inozemstvu.


Ku�a koja pleše (Tan�ící d�m)

„Osim što je simbol modernog Praga, Ku�a koja pleše na odre�en na�in simbolizira i hrvatsko-�eške odnose koje su kroz stolje�a obilje�ili i Hrvati koji su dugi niz godina �ivjeli i djelovali u �eškoj, me�u kojima se isti�u Faust Vran�i�, Josip Filipovi�, Vlaho Bukovac, Vladimir Prelog, Branko Gavella i Zvonimir Rogoz.

Tom nizu hrvatskih velikana pridru�uje se i Vlado Miluni�, ugledni i priznati arhitekt i intelektualac kojem su �eška i Prag postali trajno prebivalište, poznat u �eškoj javnosti ne samo po svom arhitektonskom opusu, nego i po dosljednom zalaganju za poštivanje pravila i etike arhitektonske struke i urbanizma te za javni interes. Svojim umjetni�kim i javnim djelovanjem Vlado Miluni�, u �eškoj javnosti prepoznat kao �eški arhitekt hrvatskog porijekla, doprinosi popularizaciji Hrvatske u �eškoj, a njegova Ku�a koja pleše jedan je od vidljivih znakova uzajamnog kulturnog pro�imanja Hrvata i �eha koje je povezivalo i oplemenjivalo oba naroda stvaraju�i ne samo djela trajne vrijednosti, nego i jedinstven duh prijateljstva i zajedništva utemeljenog na zajedni�kim civilizacijskim i ljudskim vrijednostima. Globalna prepoznatljivost Ku�e koja pleše pozicionira to prijateljstvo i zajedništvo Hrvata i �eha kao relevantan fenomen u europskim i svjetskim razmjerima koji mo�e slu�iti za primjer drugim narodima, naro�ito u današnje doba velikih kriza, napetosti i novih izazova“, ka�e se u odluci Hrvatsko-�eškog društva o dodjeli Nagrade „Marija i Stjepan Radi�“ Vladi Miluni�u.

Ovo priznanje do sada su dobili violist, glazbeni pedagog i diplomat Zlatko Stahuljak (2012.) i �eški kroatist Dušan Karpatský (2015.), a nazvano je u �ast hrvatskog politi�ara Stjepana Radi�a koji je krajem 19. i po�etkom 20. stolje�a bio najzna�ajniji promicatelj hrvatsko-�eškog prijateljstva i njegove supruge �ehinje Marije Radi�.

Zagreb, 26. velja�e 2016.
Marijan Lipovac, predsjednik Hrvatsko-�eškog društva

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.