Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

06.03.2016.

 
 
HRVATSKA AKADEMIJA  
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
CROATIAN ACADEMY
 OF SCIENCES AND ARTS

U knji�nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
predstavljena knjiga Ivan Supek (1915.-2007.)
u povodu 100. obljetnice ro�enja


Predstavljanje knjige Ivan Supek (1915.-2007.) u knji�nici HAZU

U Knji�nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u �etvrtak 3. o�ujka javnosti je predstavljena knjiga Ivan Supek (1915.-2007.) – U povodu 100. obljetnice ro�enja koja sadr�i izlaganja sa znanstvenog skupa odr�anog u travnju 2015. u Akademiji povodom stote godišnjice ro�enja ovog istaknutog hrvatskog znanstvenika i humanista koji je od 1991. do 1997. bio i predsjednik HAZU. Knjigu su uredili akademik Ksenofont Ilakovac i prof. dr. sc. Snje�ana Paušek Ba�dar.


Uvodni govor predsjednika HAZU akademika Zvonka Kusi�a

Kako je u uvodnom govoru kazao predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusi�, akademik Supek bio je gigant hrvatske znanosti, umjetnosti i humanizma. „Bio je polihistor koji je pokrivao toliko velik raspon podru�ja u znanosti, umjetnosti i javnom djelovanju da se �ini kao da se radi o više biografija, a ne o jednoj. Bio je me�u rijetkima iz Hrvatske koji su svojim djelovanjem postigli svjetsku prepoznatljivost, kao i institucije koje je vodio – Institut Ru�er Boškovi�, Sveu�ilište u Zagrebu i HAZU“, kazao je akademik Kusi�. Kao najve�e zasluge akademika Supeka istaknuo je osnutak Instituta Ru�er Boškovi� 1950. koji je pozicionirao kao najzna�ajniju znanstvenu instituciju u Hrvatskoj te njegovo djelovanje kao rektora Sveu�ilišta u Zagrebu kada je pokrenuo sveu�ilišnu reformu.

„Akademiku Supeku kao predsjedniku HAZU mo�emo zahvaliti otvorenost Akademije javnosti jer u njegovom mandatu su osnovana brojna znanstvena vije�a koja okupljaju znanstvenike i stru�njake iz cijelog društva, �ime se Akademija potvrdila kao referentno mjesto u društvu. Smatrao je da se Akademija mora otvarati i mobilizirati najbolje pojedince u društvu. Tako�er, u njegovo vrijeme osnovan je i Razred za tehni�ke znanosti“, rekao je akademik Kusi�. Podsjetio je i da je akademik Supek zahvaljuju�i svom ugledu i vezama dao veliki doprinos me�unarodnom priznanju Hrvatske. Kao njegove zasluge spomenuo je i osnutak Interuniverziotetskog centra u Dubrovniku s preko 200 svjetskih sveu�ilišta te djelovanje u pagvaškom pokretu, �ime je u doba Hladnog rata dao doprinos me�unarodnom razumijevanju, prevladavanju blokovskih podjela i miru u svijetu. Podsjetio je i na njegov doprinos fizici, na osnutak Zavoda za teorijsku fiziku i dvaju zavoda za povijest i filozofiju znanosti, kao i na pokretanje poslijediplomskog studija iz prirodoslovlja. Istaknuo je i njegov knji�evni opus s 19 romana i 22 drame putem kojih je promicao svoje ideje. „Potkraj �ivota kritizirao je globalizam i kao da je predvidio sve krizne situacije koje su nastupile. U svim podru�jima u kojima je djelovao postigao je vrhunce. Ponosni smo što je akademik Ivan Supek bio naš �lan i predsjednik“, zaklju�io je akademik Kusi�.


O knjizi je govorila prof. dr. sc. Snje�ana Paušek-Ba�dar, urednica knjige

O knjizi je govorila prof. dr. sc. Snje�ana Paušek-Ba�dar koja je istaknula da je akademik Supek u svom javnom djelovanju prepoznavao probleme u Hrvatskoj i svijetu i upozoravao na njih. „Unato� tome, nije bio ogor�en �ovjek. Volio je ljude i pomagao im pokazuju�i time istinsko �ovjekoljublje, humanizam i mirotvorstvo“, kazala je prof. dr. sc. Paušek Ba�dar.


Akademik Ilakovac podsjetio je na svoje susrete s akademikom Supekom

Akademik Ilakovac podsjetio je na svoje susrete s akademikom Supekom kojem je bio student, asistent i suradnik. „Svojim djelovanjem unaprijedio je prirodoslovlje te povijest i filozofiju znanosti“, kazao je akademik Ilakovac. Istaknuo je Supekove zasluge za osnivanje Seminara teoretske fizike na Prirodoslovno-matemati�kom fakultetu Sveu�ilišta u Zagrebu i za razvoj poslijediplomskih studija s podru�ja nuklearne fizike. Akademik Ilakovac govorio je i o Supekovom protivljenju nuklearnom oru�ju i Jugoslavenskom nuklearnom programu. „Bio je protivnik svakog nasilja me�u ljudima, a posebno me�u dr�avama“, kazao je akademik Ilakovac.


Akademik Pavao Pavli�i�, akademik Ksenofont Ilakovac, akademik Sibe Mardeši�
i Snje�ana Paušek Ba�dar

Recenzent knjige akademik Sibe Mardeši� podsjetio je na još neke od Supekovih djela, poput pokretanja �asopisa Encyclopaedia Moderna  te ustanovljenja Nagrada HAZU koje se dodjeljuju od 1994. za znanstvena i umjetni�ka dostignu�a. „Govorio je da je u prvom redu filozof, a da se fizikom bavi kako bi mogao bolje utemeljiti filozofiju“, rekao je akademik Mardeši�.

Akademik Pavao Pavli�i�, drugi recenzent knjige, govorio je o Supekovom knji�evnom djelu istaknuvši njegovu dramu Heretik te ciklus povijesnih romana u kojima se bavio �ivotima hrvatskih humanista Markantuna de Dominisa i Janusa Pannoniusa. „Da nije bio va�an kao znanstvenik i društveni djelatnik, Supek bi ostao va�an kao knji�evnik. Njegovo društveno djelovanje dobra je gra�a za povijesni roman i rado bih �itao roman o Ivanu Supeku“, rekao je akademik Pavli�i�.

Tekst i fotografije: Marijan Lipovac, Ured za odnose s javno��u i medije HAZU

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.