Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

14.03.2016.

 
 

U Zagrebu odr�ana sve�anost imenovanja
Ulice Marije Radi�


Ulica Marije Radi� u Španskom


Plo�a s imenom Ulice Marije Radi�

Zagreb je napokon dobio ulicu nazvanu po jednoj �ehinji. U subotu 12. o�ujka 2016. odr�ana je sve�anost imenovanja Ulice Marije Radi� u zagreba�kom naselju Špansko koja je imenovana u �ast politi�arke i publicistkinje Marije Radi�, supruge i najbli�e suradnice Stjepana Radi�a, na prijedlog Organizacije �ena HSS-a „Hrvatsko srce“ Gradske �etvrti Stenjevec.


Marija i Stjepan Radi� sa starijom k�erkom Milicom u Pragu 1900.

Marija Radi� rodila se 27. kolovoza 1874. u Pragu kao Marie Dvo�áková. Završila je u�iteljsku akademiju i radila kao u�iteljica, a sa Stjepanom Radi�em, tada mladim studentom u Pragu, upoznala se 1894. i vjen�ala 1898. U braku koji je trajao nepunih 30 godina, do Radi�eve smrti 8. kolovoza 1928., dobili su dvije k�eri i dva sina. Osim brige oko obitelji i vo�enja obiteljske knji�are, Marija Radi� bavila se politikom pa je od 1927. bila predsjednica �enske organizacije HSS-a i pisala u HSS-ovim glasilima zauzimaju�i se za ravnopravnost �ena, njihovo politi�ko osvještavanje i pravo glasa.


Marija Radi� s ranjenim Stjepanom Radi�em u bolnici u Beogradu 1928.

Nakon smrti Stjepana Radi�a ostala je neformalnom prvom damom Hrvatske, hrabro se dr�e�i i pred kraljevskim, i pred ustaškim i pred komunisti�kim re�imom, unato� progonima i poni�enjima, sve do smrti 17. lipnja 1954.


Nazo�ni na sve�anosti

Uz više desetaka �lanova i du�nosnika HSS-a, pripadnika �eške manjine, �lanova Hrvatsko-�eškog društva i drugih gra�ana, na sve�anosti je bio i praunuk Marije i Stjepana Radi�a August Turina koji je novinarima izjavio da je imenovanje jedne zagreba�ke ulice po Mariji Radi� zna�ajan podsjetnik na velika djela koja je u�inila za hrvatski narod, a posebno za prava hrvatskih �ena u društvu.


August Turina, praunuk Marije i Stjepana Radi�a, daje izjavu novinarima

„Kao potomci velikana Stjepana i Marije Radi� uvjereni smo da �e spomen na nju kroz imenovanje ove ulice posebno našim mladim naraštajima dati kontinuiran dodatan poticaj da prou�e cjelokupnu povijesnu i društvenu ostavštinu koju je svom hrvatskom narodu u naslje�e ostavila naša babi�ka Marija Radi�“, kazao je Turina, ina�e ro�en u Badenu u Švicarskoj gdje je proveo djetinjstvo. Njegova majka Branislava Turina k�i je Branislava (Branka) Radi�a, mla�eg sina Marije i Stjepana Radi�a.


Govor predsjednika HSS-a Branka Hrga

Predsjednik HSS-a Branko Hrg, ujedno i gradona�elnik Kri�evaca, izrazio je ponos što je Marija Radi� bila po�asna gra�anka toga grada. U svom je govoru poru�io da je imenovanje Ulice Marije Radi� dodatan doprinos osvjetljavanju osoba i doga�aja iz hrvatske povijesti koji su pola stolje�a bili skrivani.

Predsjednik Gradske organizacije HSS-a Grada Zagreba Nenad Mati� podsjetio je da je na inicijativu HSS-a 2007. u Zagrebu postavljen spomenik Stjepana Radi�a, a 2014., u suradnji s Hrvatsko-�eškim društvom, i spomen-plo�a na ku�i u Gunduli�evoj ulici gdje je Marija Radi� provela zadnje godine �ivota i umrla.

O zaslugama Marije Radi�, posebno za prava �ena, govorila je predsjednica Organizacije �ena HSS-a „Hrvatsko srce“ Marija Ledinski Ani� koja je istaknula da se malo �ena u svjetskoj politici mo�e usporediti s Marijom Radi�. „Iz jedne ure�ene europske zemlje zbog ljubavi prema Stjepanu Radi�u došla je u Trebarjevo Desno, u blato do koljena, i podizala djecu dok joj je suprug robijao zbog borbe za prava hrvatskog naroda“, kazala je Ledinski Ani�, dodavši da je �elja Hrvatskog srca da i u drugim hrvatskim mjestima ulice u što ve�em broju budu imenovane po istaknutim �enama iz hrvatske povijesti.

Potpredsjednica �eške besede Zagreb Marina Kola�ek Novosel podsjetila je da je ta najstarija udruga �eške manjine u Hrvatskoj osnovana iste godine kada je ro�ena Marija Radi� za koju je kazala da je jedna od mnogih �eha kojima je Hrvatska postala nova domovina.


Spomen-plo�a u crkvi svetog Norberta u Pragu gdje su se 1898. vjen�ali Marija i Stjepan Radi�

Predsjednik Hrvatsko-�eškog društva Marijan Lipovac podsjetio je na doprinos koji je ova udruga proteklih godina dala popularizaciji Marije Radi� u hrvatskoj i �eškoj javnosti. Uz postavljanje spomen-plo�e u Gunduli�evoj ulici u Zagrebu, me�u tim aktivnostima je i postavljanje spomen-plo�e u crkvi svetog Norberta u Pragu gdje su se Marija i Stjepan Radi� vjen�ali. „Bez potpore Marije Radi� Stjepan Radi� ne bi postao vode�i hrvatski politi�ar svoga doba i stoga njihov brak na neki na�in simbolizira i hrvatsko-�eško prijateljstvo“, kazao je Lipovac.

U ime gradona�elnika Grada Zagreba Milana Bandi�a nazo�ne je pozdravio predsjednik Vije�a Gradske �etvrti Stenjevec Vladimir Andri�, a pozdrave nazo�nima na sve�anosti uputio je i �eški veleposlanik Martin Košatka.

Tekst i fotografije: Marijan Lipovac, predsjednik Hrvatsko-�eškog društva
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.