Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

08.04.2016.

 
 

Preminuo karikaturist Otto Reisinger


Otto Reisinger

Karikaturist Otto Reisinger umro je u srijedu u 89. godini �ivota.

Ro�en je 1927. u Rankovcima kraj Murske Sobote (Slovenija), od najranijih dana �ivi u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu te diplomirao na studiju arhitekture.

Prve karikature objavio je još kao srednjoškolac u humoristi�kom tjedniku “Šilo” (Zagreb, 1943), a  definitivno se afirmirao u humoristi�kom tjedniku “Kerempuh” (Zagreb), kojemu je bio stalni suradnik od 1946. do prestanka izla�enja 1958. (kra�e razdoblje bio je i na du�nosti odgovornog urednika). Godine 1950. ulazi u uredništvo “Vjesnika”, u kojemu kao karikaturist i karikaturist-komentator djeluje do odlaska u mirovinu 1986. no karikaturom se intenzivno nastavlja baviti i nakon toga.

 
Otto Reisinger: Pero


Od 1960. do 1993. svakodnevno je u “Vjesniku” objavljivao rubriku karikature “Pero”, kojom je duhovito komentirao aktualne doga�aje i prilike u društvu.

Po vlastitoj procjeni, nacrtao je 30-ak tisu�a karikatura i ilustracija. Reisingerove komentar-karikature iz “Vjesnika” i “Vjesnika u srijedu” i drugih hrvatskih tiskovina �esto su prenosili i ugledni svjetski listovi. Podjednako virtuozan u crno-bijelom i kolornom crte�u, objavljivao je u nizu doma�ih i stranih revijalnih izdanja (višegodišnja suradnja u “Startu”, nizozemskoj “Panorami”, švicarskom “Nebelsparteru”, njema�kom “Quicku”, britanskom “Punchu” i dr.). U inozemstvu mu je objavljeno nekoliko albuma s tematskim ciklusima karikatura (“Dobri ljudi”, “Visoko društvo”, “Sretan put!”, “Pet krugova”, “Amor, amor”). U albumu “Rat i mir” (Zagreb, 1995.) predstavljena je njegova satiri�ka kronika ratnih zbivanja u godinama raspada Jugoslavije, a u knjizi “Pero” (Zagreb, 1997) objavljen je izbor karikatura iz istoimene “Vjesnikove” rubrike.

Uz sudjelovanje na brojnim skupnim izlo�bama, više je puta samostalno izlagao u zemlji i inozemstvu, a u rujnu 2008. prire�ena je u Klovi�evim dvorima u Zagrebu njegova velika retrospektivna izlo�ba. Dobitnik je brojnih nagrada na festivalima karikature u Nizozemskoj, Belgiji, Španjolskoj, Portugalu, Turskoj, Japanu, Ju�noj Koreji te u Hrvatskoj. Kao doajenu hrvatskih karikaturista dodijeljena su mu brojna društvena i stru�na priznanja, me�u kojima se isti�u dr�avna nagrada za �ivotno djelo “Vladimir Nazor”, Nagrada Grada Zagreba te Nagrada za �ivotno djelo Hrvatskog novinarskog društva.

Svestrani likovnjak, vješt u raznim likovnim tehnikama, Reisinger se uspješno bavio i novinskom ilustracijom, ilustriranjem i opremom knjiga, plakatom, reklamnim crte�om, filmskom scenografijom, izradom turisti�kih prospekata, industrijskim oblikovanjem i drugim vidovima likovne djelatnosti. Kao jedan od sudionika u pionirskim danima našeg crtanog filma, slikao je pozadine u filmovima “Veliki miting” i “Goool!”.

Od dje�a�kih dana zaljubljen u strip, Reisinger se okušao i u toj vrsti likovne naracije. U zabavnom tjedniku “Petko” objavio je 1952. strip povijesne tematike “Propast Kamen-Vrha”, što je bio njegov jedini izlet u tzv. realisti�ni strip. Veliku popularnost do�ivjeli su njegovi stripovi o Štefeku i dru�ini, objavljivani 1964-1966. u “Plavom vjesniku”.

Odlaskom Otta Reisingera hrvatska i svjetska karikatura izgubile su jednog od svojih najbriljantnijih predstavnika, a Hrvatsko društvo karikaturista nezamjenjivog �lana koji je svojom jednostavnoš�u svojstvenom velikim umjetnicima i ljudima predstavljao uzor i poticaj mla�im kolegama za bavljenje karikaturom.
 
Hrvatsko društvo karikaturista

(M.K., 07.04.2016)

*****

Pogledajmo nekoliko Reisingerovih karikatura:

Otto Reisinger karikature

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.