Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

10.04.2016.

 
 

                      

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
odr�ala 7. travnja 2016. svoju redovitu skupštinu


elnici HAZU: glavni tajnik akademik Pavao Rudan, potpredsjednik akademik Jakša Barbi�, predsjednik akademik Zvonko Kusii potpredsjednik akademik Velimir Neidhardt

Zagreb, 7. travnja 2016. - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti odr�ala je u �etvrtak 7. travnja svoju redovitu skup�tinu na kojoj je predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusi� predstavio djelovanje Akademije u razdoblju od prethodne skup�tine odr�ane 17. prosinca 2015. Me�u najzna�ajnijim Akademijinim aktivnostima u Zagrebu i jo� 14 hrvatskih gradova izdvajaju se skupovi posve�eni Ustavnom sudu, pravnoj za�titi voda, za�titi intelektualnog vlasni�tva, krizi Europske unije te etni�kom i ustavnom patriotizmu. Odr�an je i 3. simpozij Apoptoza i novotvorine, 5. e-kongres Farmakoterapijski izazovi u endokrinologiji i dijabetologiji, simpozij Izazovi i smjerovi suvremenog istra�ivanja mozga te znanstveni skup Psihoanaliti�ki modeli komunikacije u vremenu brzih promjena. Akademija je proslavila 120. godi�njicu ro�enja Jakova Gotovca i 80. godi�njicu praizvedbe njegove najpoznatije opere Ero s onoga svijeta.


Predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusipozdravlja akademika Viktoramegaa ...


... i akademikaeljka Reinera, predsjednika Hrvatskog sabora

Akademikeljko Reiner izabran je za predsjednika Hrvatskog sabora kao �etvrti redoviti �lan Akademije na toj du�nosti u proteklih 70 godina. Hrvatska akademija svojom je izjavom reagirala na osloba�aju�u presudu Haaškog tribunala Vojislavu Šešelju. S radom je po�elo Znanstveno vije�e za obrazovanje i školstvo HAZU, a objavljen je i drugi broj Glasnika HAZU, u tiskanom i elektroni�kom obliku.

Tradicionalna manifestacija No� muzeja bila je posve�ena Josipu Jurju Strossmayeru te je njeno otvorenje bilo odr�ano u pala�i HAZU. Muzejsko-galerijske jedinice i Knji�nicu HAZU u No�i muzeja posjetilo je 10.595 gra�ana, za 54 posto više nego 2015.


Predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusipredstavio je rad Akademije u prvim mjesecima 2016.

Akademik Kusi� izrazio je zadovoljstvo opsegom i kvalitetom rada HAZU u prvim mjesecima 2016. i istaknuo da se Akademija time nastavila pozicionirati kao korektiv društva i glas razuma te kao vrhovni autoritet i savjest nacije.

"Najva�nija uloga Akademije je �uvanje identiteta nacije i davanje sna�ne poruke o jedinstvu nacije. Akademija ne samo da reagira, ona i inicira rješavanje problema te okuplja najbolje skupine i pojedince u društvu. Akademiju se sve više pita i citira, a u javni prostor dopiru njeni zaklju�ci i ideje od prije nekoliko godina", poru�io je akademik Kusi�.


Izvještaj o radu HAZU u 2015. podnio je glavni tajnik akademik Pavao Rudan

Glavni tajnik HAZU akademik Pavao Rudan podnio je izvješ�e o Akademijinom radu u 2015. koje je opširno prikazano u Ljetopisu Hrvatske akademije za godinu 2015.

U 2015. je u Hrvatskoj akademiji odr�ano ukupno 325 doga�anja, od toga od toga 123 znanstvena skupa, kongresa, simpozija i okrugla stola, 50 predstavljanja knjiga, konferencija za novinare, promocija programa i prikazivanja filmova, 38 predavanja, 30 izlo�bi, 42 posjeta delegacija i doga�anja vezanih uz me�uinstitucijsku suradnju, 23 sve�ane sjednice, dodjele nagrada i koncerta te 12 skupština i 7 komemoracija.

Akademija se javnosti obratila s pet svojih izjava: o presizanjima srpske filologije, o presudi Me�unarodnog suda pravde o tu�bi Hrvatske protiv Srbije za genocid, o provedbi reforme obrazovanja, o prosvjedu branitelja te o rješavanju grani�nog spora sa Slovenijom.

Odr�ana su i brojna predavanja i znanstveno-stru�ni skupovi o dijagnostici, lije�enju i prevenciji bolesti. Od najva�nijih Akademijinih aktivnosti u Zagrebu i još 14 hrvatskih gradova izdvajaju se skupovi posve�eni aktualnim pitanjima hrvatskog društva, kao što su migracije, poljoprivreda, zaštita potroša�a, pravni polo�aj šuma i tla, uloga medija u izborima i zalihe nafte u Jadranu, a odr�an je i prvi znanstveni skup o polo�aju Roma u Hrvatskoj te skupovi o polo�aju znanosti u društvu. Sa Sveu�ilištem u Zagrebu HAZU je organizirao niz tribina na temu Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskog razvoja Hrvatske, a odr�ana je i rasprava o akademskoj zajednici i fondovima EU. HAZU je bio doma�in i pokrovitelj rasprave o budu�nosti Europske unije odr�ane u organizaciji Instituta za razvoj i me�unarodne odnose i inicijative New Pact for Europe, kao i sedmog sastanka europskog Ministarskog odbora za okoliš i zdravlje. U suradnji s Francuskom akademijom znanosti i Me�uakademskom skupinom za razvoj (GID) Hrvatska akademija bila je doma�in konferencije akademija znanosti mediteranskih zemalja u Dubrovniku. S nekoliko manifestacija HAZU je sudjelovao u Festivalu Francuske u Hrvatskoj Rendes-vous.

S više prigodnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu proslavljeno je 200 godina od ro�enja utemeljitelja Akademije biskupa Josipa Jurja Strossmayera, a HAZU je proslavio i stotu godišnjicu ro�enja svojega nekadašnjeg predsjednika akademika Ivana Supeka te akademika Marijana Matkovi�a. HAZU je bio doma�in i me�unarodnog znanstvenog skupa posve�enog 300. godišnjici Sinjske alke i obrane Sinja 1715. Pod okriljem HAZU zapo�ele su pripreme za obilje�avanje 450. godišnjice Sigetske bitke i pogibije Nikole Šubi�a Zrinskog 2016. U Knji�nici HAZU otvorena je Soba nobelovaca posve�ena hrvatskim nobelovcima kemi�arima Lavoslavu Ru�i�ki i Vladimiru Prelogu, a s radom je zapo�eo i Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU. Svoju 70. godišnjicu osnutka proslavio je Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, a 60. godišnjicu Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU u Zagrebu. Pod pokroviteljstvom HAZU prvi je put obilje�en Dan in�enjera Republike Hrvatske, a Hrvatska akademija bila je i doma�in dodjela priznanja Oskar znanja u�enicima osnovnih i srednjih škola te stipendija Za �ene u znanosti. Akademija i njene muzejsko-galerijske jedinice te Knji�nica sudjelovale su u manifestacijama Me�unarodni dan muzeja i No� knjige, kada ih je posjetilo više tisu�a gra�ana. Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti u 2015. posjetili su me�u ostalim i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarovi�, zagreba�ki nadbiskup kardinal Josip Bozani� i više ministara. Mnogi �lanovi HAZU za svoj su rad dobili ugledna priznanja i nagrade u Hrvatskoj i inozemstvu.

Hrvatska akademija je tijekom 2015. objavila 95 svezaka raznih publikacija, od toga samostalno 78, a kao suizdava� 17 svezaka. Pod pokroviteljstvom Akademije u 2015. je objavljeno još 5 publikacija. Zaklada HAZU poduprla je izdavanje 125 publikacija, od kojih je 27 Akademijinih izdanja, a �lanovi HAZU su izvan Akademije u 2015. objavili 68 knjiga, tako da je u 2015. zahvaljuju�i Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti objavljeno ukupno 266 publikacija.

Na skupštini je donesena i odluka o osnutku Zavoda za promet HAZU.

Tekst i fotografije: Marijan Lipovac, Ured za odnose s javno��u i medije HAZU

*****

PS:

U utorak i srijedu 12. i 13. travnja 2016. po peti se put odr�avaju Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, manifestacija kojom najviša znanstvena, kulturna i umjetni�ka institucija u Hrvatskoj gra�anima pribli�ava svoju raznovrsnu djelatnost i bogatu baštinu prikupljenu u 155 godina postojanja. 

HAZU otvara svoja vrata gra�anima u više od 30 svojih znanstvenih i umjetni�kih jedinica u 15 gradova (Bjelovar, Cavtat, Dubrovnik, Kri�evci, Osijek, Pazin, Po�ega, Pula, Rijeka, Split, Trsteno, Vara�din, Vinkovci, Vukovar, Zadar) te na devet adresa u Zagrebu.

Sve o Danima otvorenih vrata HAZU pogledajte u sljedeäem prilogu na portalu culturenet.hr, a na kraju toga priloga kliknite na Program i pogledajte kompletan program svih aktivnosti

culturenet.hr

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.