Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

22.04.2016.

 
 
HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI  
CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
odr�ana sjednica Povjerenstva za obilje�avanje
450. obljetnice Sigetske bitke


Sudionici prethodne sjednice Povjerenstva za obilje�avanje 450. obljetnice Sigetske bitke,
odr�ane u pala�i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 13. sije�nja 2016., slijeva:
Vladimir Lon�arevi�, Veljko Mihali�, Iva Hraste So�o, Berislav Šipuš, akademik Zvonko Kusi�, Gordan Grli� Radman, Marijan Lipovac, akademik Josip Bratuli� i Damir Karbi�

Zagreb, 21. travnja 2016. – U pala�i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u �etvrtak 21. travnja 2016. odr�ana je sjednica Povjerenstva za obilje�avanje 450. obljetnice Sigetske bitke. Predsjednik Povjerenstva je predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusi, a �lanovi Povjerenstva su u ime Ministarstva kulture pomo�nica ministra dr. sc. Iva Hraste Soo, u ime Grada Zagreba zamjenica gradona�elnika Vesna Kusin i prof.dr.sc. AnaStavljeniRukavina, meimurskiupan Matija Posavec, gradonaelnica Ozlja Gordana Lipšini, predsjednik Odbora za pripremu znanstvenog skupa povodom 450. obljetnice Sigetske bitke akademikTomislav Raukar, upravitelj Odsjeka zapovijest HAZU dr. sc. DamirKarbi, predsjednik Društv ahrvatskih knjievnik aBoida rPetra, predstavnik Matice hrvatskeakademik Josip Bratuli, predstavnik Dru�be „Bra�a hrvatskog zmaja“ prof. dr. sc. �uro De�eli�, mons. Juraj Kolari� te inicijator proslave dr. sc. Vladimir Lon�arevi�.

Povjerenstvo djeluje od lipnja 2015. i u pripremi obilje�avanja ovog zna�ajnog jubileja iz hrvatske povijesti blisko sura�uje s hrvatskim veleposlanstvom u Ma�arskoj, ma�arskim veleposlanstvom u Hrvatskoj i Ma�arskim kulturnim centrom u Zagrebu, kao i sa Spomen-odborom „Zrínyi Miklós“ kojem je predsjednik Janos Hovari i koji koordinira proslave planirane u Ma�arskoj.

�lanovi Povjerenstva izrazili su zadovoljstvo što je Hrvatski sabor jednoglasno podr�ao prijedlog Povjerenstva da se 2016. proglasi Spomen-godinom Nikole Šubi�a Zrinskog.


J. F. Mucke: Nikola Šubi� Zrinski na sigetskoj kuli

Tim povodom u Zagrebu �e zapo�eti projekt postavljanja kamenog poprsja Nikole Šubi�a Zrinskog na njegovom trgu, �ime bi se napokon realizirala ideja pokrenuta još 1879. koja se nije mogla ostvariti uslijed nepovoljnih politi�kih prilika. Grad Zagreb je pokrenuo postupak raspisivanja natje�aja za idejno rješenje poprsja. U �ast Zrinskog postavit �e se i spomen-plo�e u njegovom rodnom Zrinu i u �akovcu, a proslave i prigodna doga�anja planiraju se i u Ozlju, Hrvatskoj Kostajnici i u drugim hrvatskim gradovima.

Prvi projekt u Spomen-godini bit �e scensko uprizorenje dijelova opere Nikola Šubi� Zrinski Ivana pl. Zajca 29. travnja u Starom gradu Zrinskih u �akovcu u izvedbi solista i ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu kojom �e se ujedno obilje�iti i Dan Me�imurske �upanije.

Jedna od središnjih to�aka obilje�avanja ovog jubileja bit �e me�unarodni znanstveni skup o Sigetskoj bitci i Nikoli Šubi�u Zrinskom koji pripremaju HAZU, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski studiji i Katoli�ki bogoslovni fakultet Sveu�ilišta u Zagrebu te Hrvatsko katoli�ko sveu�ilište koji �e se odr�ati u listopadu u pala�i HAZU, a uz hrvatske povjesni�are sudjelovat �e i povjesni�ari iz Ma�arske, Turske i Italije. Tom prigodom odr�at �e se i sve�ana akademija kojom �e se obilje�iti 450. obljetnica Sigetske bitke i pogibije Nikole Šubi�a Zrinskog.

Središnje obilje�avanje 450. obljetnice juna�ke obrane Sigeta odr�at �e se 7. rujna 2016. u nazo�nosti pokrovitelja proslave, ma�arskog predsjednika Janosa Adera, hrvatske predsjednice Kolinde Grabar- Kitarovi� i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Tom �e prigodom na tvr�avi u Sigetu ansambl Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku izvesti zbor „U boj, u boj“ iz opere Nikola Šubi� Zrinski. U Sigetu �e se tih dana organizirati i Hrvatski dan. Cjelovitu operu izvest �e HNK Zagreb na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu tijekom ljeta, a gostovanje ansambla i solista HNK Osijek s izvedbom navedene opere u Ma�arskoj dr�avnoj operi u Budimpešti planirano je krajem godine.

Matica hrvatska i Društvo hrvatskih knji�evnika pripremaju nekoliko izdava�kih projekata – knjigu hrvatskih epskih i lirskih knji�evnih radova o Sigetskoj bitci  pod naslovom Nikola Šubi� Zrinski u hrvatskom stihu, reprint djela Petra Zrinskog Adrianskoga mora sirena te objavu romana za mlade s temom Sigetske bitke.

Marijan Lipovac
Ured za odnose s javnoš�u i medije HAZU

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.