Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

24.04.2016.

 
 
HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI  
CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

U knji�nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
predstavljena Biblija na gradiš�anskohrvatskom jeziku


Pet svezaka Biblije na gradiš�anskohrvatskom jeziku

Zagreb, 22. travnja 2016. – U povodu tradicionalne manifestacije No� knjige 2016., u petak 22. travnja u  Knji�nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu javnosti je predstavljena Biblija na gradiš�anskohrvatskom jeziku koju je preveo i u vlastitoj nakladi 2014. objavio sve�enik Štefan Geoši�. Rije� je o prvom cjelovitom prijevodu Biblije („Svetoga pisma staroga i novoga Teštamenta“) na jezik Gradiš�anskih Hrvata koji obuhva�a pet svezaka na ukupno 3800 stranica.


Na promociji je govorio i predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusi�

Na promociji je govorio i predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusi� koji je podsjetio da se No� knjige odr�ava u spomen na dvojicu velikana svjetske knji�evnosti, Williama Shakespearea i Miguela de Cervantesa kojima je 23. travnja 400. obljetnica smrti, a spomenuo je da se ove godine slavi i 100. obljetnica od prvog objavljivanja Pri�a iz davnine Ivane Brli�-Ma�urani�, prve �ene �lanice Akademije te da je 22. travnja 1501. Marko Martuli� dovršio svoj ep Juditu. „Danas u Hrvatskoj imamo sporove oko toga koliko je Judita razumljiva za �itanje. Mislim da bi Gradiš�anski Hrvati bolje razumjeli Juditu jer to je njihov jezik“, kazao je akademik Kusi� koji je �estitao Gradiš�anskim Hrvatima što su imali snage sa�uvati svoj hrvatski identitet.

Geoši�ev prijevod Biblije nazvao je velikim pothvatom i istaknuo va�nu ulogu koju je sve�enstvo imalo u o�uvanju identiteta Gradiš�anskih Hrvata, kao što je bio slu�aj i u Hrvatskoj gdje je Katoli�ka crkva bila uz Akademiju najve�i �uvar hrvatskog identiteta. „Gradiš�anski Hrvati uvijek su dobrodošli u HAZU i naša je du�nost i misija pomo�i vam da sa�uvate svoj hrvatski identitet i kulturu“, zaklju�io je akademik Kusi�.


O �ivotu i radu Štefana Geoši�a govorio je �upnik Branko Kornfeind, prvi lijevo

O �ivotu i radu Štefana Geoši�a govorio je �upnik iz �ajte u Gradiš�u Branko Kornfeind koji je kazao da su Gradiš�anski Hrvati od ranije imali prijevod Novog zavjeta te je Geoši� prije dvadesetak godina zapo�eo prevoditi i Stari zavjet te preradio prijevod Novog zavjeta.Prijevode je radio prema izvornom tekstu na hebrejskom i gr�kom, a koristio je i latinski prijevod te prijevod na tandardni hrvatski jezik.

Prof. dr. sc. Mario Cifrak s Katoli�kog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu govorio je o dosadašnjim prijevodima Biblija na hrvatski, a predsjednik Hrvatskog kulturnog društva u Gradiš�u dr. sc. Stanko Horvath pro�itao je tekst dopisnog �lana HAZU prof. dr. sc. Nikole Ben�i�a o lekcionarima Gradiš�anskih Hrvata s povijesno-kulturološkog gledišta.


Stranica iz Blblije s po�etkom Knjige Postanka na gradiš�anskohrvatskom

Ben�i� je poru�io da je prijevod Biblije na gradiš�anskohrvatski jedino takvo djelo me�u Hrvatima u dijaspori. Na promociji je prikazana i snimka s kazivanjem prevoditelja Štefana Geoši�a koji zbog bolesti nije mogao biti nazo�an na promociji, a nastupio je i vokalni kvartet iz Gradiš�a pod ravnanjem Štefana Zvonari�a.


Vokalni kvartet iz Gradiš�a pod ravnanjem Štefana Zvonari�a

Štefan Geoši� ro�en je 1927. u Petrovom Selu (Szentpéterfa) kraj Szombathelya u zapadnoj Ma�arskoj. Studirao je biblijske znanosti u Rimu i Jeruzalemu. Od 1958. do 2007. bio je �upnik u Klimpuhu u Gradiš�u.

 

Tekst i fotografije: Marijan Lipovac, Ured za odnose s javno��u i medije HAZU
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.