Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


Sveu�ilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika
The University of Zagreb & Croatian Heritage Foundation

Sveu�ilišna škola hrvatskoga jezika i kulture
u Zagrebu: 25. lipnja - 22. srpnja 2016.
University School of Croatian Language and Culture
in Zagreb: June 25 - July 22, 2016


Sveu�ilišna škola hrvatskoga jezika i kulture
Foto: Goran Jakus/PIXELL

Škola je namijenjena mlade�i hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji �ele upoznati Hrvatsku, ste�i ili proširiti svoje znanje o njoj, nau�iti ili usavršiti hrvatski jezik. Sveu�ilišnu školu mogu poha�ati i u�itelji hrvatskoga kao inoga jezika koji se �ele usavršavati u podru�ju ovladavanja inim jezikom sudjeluju�i u nastavi i poha�aju�i predmet koji je samo njima namijenjen.

AKADEMSKI PROGRAM obuhva�a 110 školskih sati nastave, 95 sati obavezne nastave i 15 sati dodatne nastave  (jedan školski sat traje 45 minuta). Jezi�na se nastava sastoji od odvojenih gramati�kih i lektorskih sati. Znanje hrvatskoga jezika dijeli se na tri razine: po�etnu, srednju i naprednu.
8 ECTS bodova.
             
PROGRAM IZ HRVATSKE KULTURE I POVIJESTI sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika. Program podrazumijeva:

  • akademska i terenska predavanja o hrvatskoj kulturi i povijesti;
  • stru�no vo�ene posjete razli�itim muzejima, galerijama, umjetni�kim izlo�bama, kazališnim predstavama i koncertima, kulturnim i znanstvenim institucijama te susrete s poznatim hrvatskim umjetnicima;
  • studijske izlete u Hrvatsko zagorje i Plitvi�ka jezera koji su uvijek lijepo prihva�eni.

Polaznici koji polo�e ispite dobivaju diplomu Sveu�ilišta u Zagrebu i svjedod�bu s upisanim ocjenama. 

*****


University School of Croatian Language and Culture
Foto: Goran Jakus/PIXELL

The University School of Croatian Language and Culture is offered to persons of Croatian background, as well as to any students who want to learn (more) about the Croatian language and culture. The University School may be attended by teachers of Croatian as a foreign language who wish to improve in the field of Second Language Acquisition (SLA) by participating in classes and attending class (Croatian as L2) designed specifically for them.

THE ACADEMIC PROGRAM comprises of 110 hours. This includes 95 hours of obligatory classes and 15 hours of facultative classes (each session lasts 45 min.). Language classes include grammar lessons and language excercises, i.e. The Croatian course is offered at three levels (beginner, intermediate and advanced).

All academic lectures and study visits on CROATIAN CULTURE & HISTORY make a part of the program organised by the Croatian Heritage Foundation.

  • Academic lectures: Croatian Culture & History in the European & Global Context
  • Guided study visits to museums, art galleries, cultural institutions, concerts, theatre & theatre performances and meetings with outstanding Croatian artists
  • Study trips to Croatian Hinterland and Plitvice Lakes

Students who pass the exam receive a diploma from the University of Zagreb. They also receive a grade report based on achievement.

Za sve dodatne informacije i pristupnicu javite se / For further information and the application form please contact:

Hrvatska matica iseljenika
Croatian Heritage Foundation
Lada Kanajet Šimi�, prof.
Odjel za školstvo, znanost i šport
e-mail: lada@matis.hr
Telefon: (385 1) 61 15 116
www.matis.hr

 

Sveu�ilište u Zagrebu
University of Zagreb
e-mail: croatianlang@unizg.hr
Telefon: (385 1) 46 98 103
www.unizg.hr          

Priop�ila: Lada Kanajet, HMI-Hrvatska matica iseljenika
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.