Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


Dobre vijesti za turiste

Hrvati od 11. o�ujka mogu putovati u Švicarsku
samo sa osobnom iskaznicom

Veleposlanik Kraljevine Nizozemske pri EU Pieter de Gooijer u Bruxellesu je u ime dr�ava �lanica potpisao sa Švicarskom Konfederacijom i europskim institucijama Protokol III

Dr�avljani Hrvatske od 11. o�ujka 2016. mogu putovati u Švicarsku samo s osobnom iskaznicom, priop�ilo je danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

MVEP je u okviru rješavanja ukupnog statusa hrvatskih dr�avljana u Švicarskoj postiglo sporazum o ukidanju obveze korištenja putovnica za turisti�ka putovanja hrvatskih dr�avljana, koji �e stupiti na snagu 11. o�ujka 2016. godine.

Njime se omogu�uje hrvatskim dr�avljanima, koji putuju u turisti�ke svrhe, ostvarenje prava ulaska na teritorij Švicarske Konfederacije s va�e�om osobnom iskaznicom. Navedeno pravo vrijedi za ulaske u trajanju do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana godišnje.

U Bruxellesu je danas predsjedavaju�i Vije�em EU, veleposlanik Kraljevine Nizozemske pri EU Pieter de Gooijer, u ime dr�ava �lanica, a uz prethodne ovlasti RH potpisao sa Švicarskom Konfederacijom i europskim institucijama Protokol III, kojim se Sporazum o slobodi kretanja osoba izme�u EU i Švicarske proširuje na Hrvatsku. 

Potpisivanjem navedenog Protokola postignut je prvi formalni korak u kona�nom rješavanju statusa hrvatskih dr�avljana u Švicarskoj, a koji proizlazi iz punopravnog �lanstva RH u EU. 

MVEP podsje�a kako pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, Švicarska nije potpisala Protokol o slobodi kretanja na Hrvatsku, pozivaju�i se na rezultate svojeg referenduma o useljeni�kim kvotama iz velja�e 2014. godine.

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozdravlja potpisivanje Protokola i izra�enu spremnost Švicarske za njegovu ratifikaciju bez odgode. MVEP tako�er pozdravlja odluku Ministarstva vanjskih poslova Švicarske Konfederacije o ukidanju obveze korištenja putovnica za hrvatske dr�avljane koji putuju u turisti�ke svrhe donesenu na dan potpisivanja Protokola, ne �ekaju�i uobi�ajenu punu ratifikaciju istog", poru�uju iz MVEP-a.

*****

Gotova diskriminacija:
Švicarska otvara tr�ište rada Hrvatima

U Bruxellesu je potpisan protokol kojim se sporazum o slobodi kretanja izme�u Švicarske i Europske unije proširuje i na Hrvatsku.

Time je završeno gotovo dvogodišnje odga�anje i pregovaranje Švicarske i Hrvatske o jednakim pravima hrvatskih radnika u Švicarskoj kao što ih imaju i druge zemlje �lanice Europske unije. Ovim potpisom Švicarska se obvezuje da �e postupno otvarati svoje tr�ište rada i radnicima iz Hrvatske.

Švicarska je bila obvezna potpisati protokol otkako je Hrvatska postala �lanica EU-a, no odbila je to u�initi nakon referenduma u velja�i 2014. na kojem su Švicarci glasovali za uvo�enje kvota radnicima iz Europske unije.

Zbog diskriminiranog polo�aja u kojem se Hrvatska našla, Europska komisija stala je u zaštitu naše zemlje te zaprijetila Švicarskoj da �e joj uskratiti pristup nekim europskim programima financiranja.

Diplomatski izvori ka�u kako je švicarskoj strani bilo u interesu da ovaj doga�aj ne dobije veliku medijsku pozornost kako bi se izazvalo što manje bure u javnosti. Protokol još treba ratificirati švicarski savezni parlament.

Izvor: HRT Vijesti, vijesti.hrt.hr
Priop�ile: �eljka Pelc Siroglavi� i Ana Števanja Macan
Za portal preuzeo: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanak:

Evo kako smo od Švicarske dobili dar od 45
milijuna franaka i kome to�no ide taj novac

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.