Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


HPZ - Hrvatski plemi�ki zbor poziva na predavanje
i predstavljanje knjige dipl. ing. Darka Varge
"Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih"

Hrvatski plemi�ki zbor poziva na predavanje i predstavljanje knjige dipl. ing. Darka Varge "Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih", koje �e se odr�ati u ponedjeljak, 21. o�ujka 2016., u 18:30 sati u prostorijama Hrvatskog plemi�kog zbora u Zagrebu, Teslina ulica 13/1:  

Pozivamo Vas da do�ete na dru�enje i predavanje

u ponedjeljak, 21. o�ujka 2016., u 18:30 sati
u naše prostorije u Zagrebu, Teslina ulica 13/1

koje �e odr�ati
DARKO VARGA dipl. ing. iz Osijeka

pod naslovom
HRANA, KUHINJA I BLAGOVANJE U DOBA ZRINSKIH

Sa�etak predavanja – prikaz knjige:


Knjiga je izašla u izdanju izdava�a Meridijani iz Samobora, akademika Feletara, prethodnog Velikog meštra Dru�be Bra�a hrvatskog zmaja.

Autor zapo�inje predstavljanjem obitelji Zrinskih, ali i o zna�enju Bibliotheke Zriniane koja se �uva u Nacionalnoj i sveu�ilišnoj knji�nici. Opisuje kako je ta obitelj ma�em branila opstojnost Kraljevina Hrvatske i Slavonije i istovremeno vodila bitku za hrvatsku kulturu. Obitelj nije zanemarivala ni hrvatsku nacionalnost: Nikola VII. Zrinski, kojemu su osporavali hrvatstvo, prvi je od hrvatske aristokracije uzviknuo: „Ja sam Hrvat“.

U knjizi su opisani: dvor u �akovcu, blagovanje Zrinskih kao i obi�aji kod blagovanja te posu�e i oprema kuhinje i blagovaonice. Izvor bogatstva i opreme Zrinskih, izme�u ostalog, bili su rudnici srebra i olova Zrinskih kod tvr�ave Gvozdansko i na Medvednici te ispiranje zlata na Dravi i Muri.

Prikazani su tako�er i mnogi drugi detalji proizvodnje: mesa, povr�a, vo�a, vina, recepti - kuharice, pripremanje hrane, �aše, pi�a, posluga, skladištenje itd... na Zrinskim posjedima, kao i izvoz Zrinskih stoke u Veneciju (Italiju) koji im je bio glavni izvor prihoda za financiranje njihove vojske.

Posebno poglavlje, iz kojeg se mo�e vidjeti što je volio jesti kapetan Sigeta, Nikola IV. Zrinski, �ini opskrba utvrde Siget hranom.

Zanimljiv detalj su u knjizi i procjene imanja Jurja Zrinskog, još više drugih nov�anih prihoda s me�imurskog i ostalih vlastelinstava Zrinskih, te izdaci utvrde Siget i dr.

�ivotopis autora:


Autor Darko Varga je ro�en 1956. u Osijeku. Osnovnu školu poha�ao je u Bilju i Dardi, a gimnaziju u Osijeku. Diplomirao je na Elektrotehni�kom fakultetu u Zagrebu 1981. godine.
 
Od tada radi Hrvatskoj u elektroprivredi, a odnedavno u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava u Osijeku. Radio je kao: voditelj izgradnje, elektromonta�e, rukovoditelj slu�be, savjetnik direktora i direktor prijenosnog podru�ja Osijek. Posebno treba ista�i njegov rad kao nadzornog in�enjera na ratom ošte�enih visokonaponskih dalekovoda 110, 220 i 440 kV TS Ernestinovo.

Volonterski za vrijeme domovinskog rata obavljao je više du�nosti, a bio je u dva mandata na�elnik op�ine Bilje, predsjednik Upravnog vije�a JU Kopa�ki rit, te je svojim radom namaknuo više milijuna dolara za Kopa�ki rit i Op�inu Bilje.

Pored ostalih mnogih aktivnosti kojima se bavi u slobodno vrijeme posebno treba ista�i povijesna istra�ivanja Baranje. Me�u više autorskih radova istra�uje povijesne li�nosti Baranje: Angster (graditelj orgulja) te plemi�a: baruna Adama G. H. von Prandau, princa Eugena Savojskog, Adama i Nikole Zrinskog, plemenitu obitelj Mitterpacher od Mitternburga iz Bilja i dr.

Primio je više društvenih priznanja: Zelenu povelju i Povelju lokalne samouprave Osje�ko baranjske �upanije, „Medalju Vukovar“ od predsjednika dr�ave, Dr�avno priznanje za istaknutog pojedinca u zaštiti prirode te odlikovanje: Spomenicu Domovinske zahvalnosti.

Veselimo se da �emo se poslije predavanja dru�iti i razgovarati

Hrvatski plemi�ki stol

Vezani �lanak:

U Osijeku odr�ano predstavljanje knjige Darka Varge
"Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih"

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.