Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


HPZ - Hrvatski plemi�ki zbor
srda�no poziva na otvoreno predavanje
dr. sc. Nade Bezi�
pod naslovom
"Likovni prikazi Ivana pl. Zajca"

u ponedjeljak, 25. travnja 2016. u 18.30 sati
u prostorijama HPZ-a u centru Zagreba,
Teslina ulica 13/1

Hrvatski plemi�ki zbor poziva u ponedjeljak, 25. travnja 2016., u 18.30 sati u prostorije HPZ-a u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1, na otvoreno predavanje dr. sc. Nade Bezi� "Likovni prikazi Ivana pl. Zajca". Na predavanje i ugodno dru�enje poslije predavanja, HPZ srda�no poziva, uz �lanove i prijatelje HPZ-a, i sve za predavanje zainteresirane:

            Opus Ivana pl. Zajca (1832.–1914.) danas je poznat kroz njegove najzna�ajnije (i najpopularnije) skladbe: operu Nikola Šubi� Zrinjski (1876), vrlo uspjele popijevke, zborove (U boj, u boj) i mise. Zajc je svojom mnogostranom glazbenom djelatnoš�u kao dirigent, skladatelj, pedagog i ravnatelj glazbene škole Hrvatskoga glazbenog zavoda obilje�io razdoblje od 1870., kada je došao u Zagreb, do kraja 19. stolje�a. Ovaj put upoznat �emo ga kroz druga�iji pristup, od prve fotografije sa zaru�nicom, do najnovijih spomenika i dizajna temeljenog na njegovom liku.

Ivan pl. Zajc prvi je hrvatski muzi�ar �ija je ikonografija prili�no brojna. �ivio je u doba kada je fotografija ve� bila etablirana kao na�in bilje�enja društvenog �ivota, bio je dovoljno imu�an da si nabavi uljani portret, te dovoljno poznat da njegovi portreti cirkuliraju ne samo u Hrvatskoj, nego i u Austro-Ugarskoj Monarhiji. U dosadašnjem istra�ivanju sakupljeno je 57 likovnih prikaza Ivana Zajca me�u kojima je najviše fotografija, po brojnosti slijede crte�i i grafike, zatim skulpture i reljefi te slike. Zajc je po svoj prilici prvi hrvatski skladatelj �iji se lik pojavljuje na nekoj tiskanoj muzikaliji, a bit �e da je i prvi �iji je portret bio distribuiran putem razglednica. K tomu, on je, uz Vlahu Paljetka u Zagrebu i Franju Kre�mu u Osijeku, jedini muzi�ar koji u Hrvatskoj ima spomenik s likom u prirodnoj veli�ini. Nadalje, Zajc je prvi naš muzi�ar kojeg mo�emo vidjeti na privatnim fotografijama mimo strogo�e fotografskog atelijera, u krugu obitelji ili jednostavno u nekom vrtu.

Kratka biografija predava�ice:

Dr. sc. Nada Bezi� je muzikologinja i voditeljica knji�nice Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu. Ro�ena je 1963. u Zadru. Magistrirala je i doktorirala muzikologiju na Muzi�koj akademiji Sveu�ilišta u Zagrebu, a studij bibliotekarstva diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1988. radi u Hrvatskom glazbenom zavodu, najprije kao poslovna tajnica, a od 1990. kao voditeljica knji�nice. Bila je povremeni vanjski suradnik Hrvatske televizije, autorica je nekoliko ciklusa emisija na III. programu Hrvatskoga radija. Postavila je tridesetak izlo�bi s temama iz povijesti hrvatske glazbe u HGZ-u, Koncertnoj dvorani V. Lisinski, Klovi�evim dvorima i Knji�nici HAZU. Sudjelovala je na tridesetak znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, te u me�unarodnim projektima. Glavna su joj podru�ja istra�ivanja povijest HGZ-a i glazbeni �ivot Zagreba u 19. i 20. stolje�u, te popisi djela hrvatskih skladatelja.

Autorica je brojnih znanstvenih �lanaka te knjiga Društveni orkestar Hrvatskoga glazbenog zavoda uz 55. godišnjicu njegove obnove (1954.-2009.) (2009.) i Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. Prostori muziciranja i spomen-obilje�ja (2012).. Od 2011. vodi projekt Glazbene šetnje Zagrebom

Veselimo se Vašem dolasku
i da �emo se poslije predavanja dru�iti i razgovarati !

 

Za Hrvatski plemi�ki stol
Adriana Bona 

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.