Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Proljetni ReArt festival u osje�koj Tvr�i
u petak 22. i subotu 23. travnja 2016. god.
Put u središte zemlje

ReArt festival okuplja umjetnike, rukotvorce, obrtnike i ostale kreativce u ugodnom i toplom ambijentu te stvara umjetni�ko i kreativno okru�enje promi�u�i kulturu unikatnih predmeta i umjetni�kih djela.
ReArt festival odr�at �e se 22. i 23. travnja kod vodenih vrata u Tvr�i u Osijeku!

Pridru�ite nam se na ovogodišnjem ReArt-u i postanite dio naše vesele organizacije uz koju mo�ete puno toga nau�iti i dobro se zabaviti! :)

Put u središte zemlje tema je vodilja najnovijeg proljetnog ReArt festivala koji �e se odr�ati 22. i 23. travnja 2016.godine. Sama tema festivala aludira i na podzemne tunele u Tvr�i koje organizatori planiraju promovirati kroz lokaciju na kojoj se odvija program.

ReArt festival  stvara platformu umjetnosti kroz koju povezuje i promovira afirmirane i neafirmirane umjetnike te upoznaje javnost s njihovim radom, a ujedno educira gra�ane o umjetnosti i kulturi. ovoga prolje�a program festivala �e biti raznolikiji i bogatiji, samim time što �e uklju�iti najve�i broj umjetnika do sada kroz suradnje udruga koje �e zajedni�kim snagama razvijati koncept aktivnog sudjelovanja gra�ana i su-kreirati kulturno-umjetni�ke programe kroz korištenje inovativnih i tehnologijskih rješenja u kombinaciji sa eco-friendly filozofijom.

Udruga PLANTa�a je nastala u Erdutu 2014. godine, a �ine je mladi i kreativni pojedinci �eljni pozitivnih promjena u svojoj okolini. udruga je osnovana s ciljem promicanja ekologije, umjetnosti i kreativnosti kao i svih znanja i vještina neophodnih za kulturu i kvalitetu �ivota u skladu s prirodom.

�elja je iskrenim trudom i radom doprinijeti razvoju mladih i sposobnih ljudi kojima je cilj baviti se ekologijom i o�uvanjem prirode, kulturom i kreativnosti.

Kako bi postao ReArt volonter, moraš imati najmanje 15 godina, spreman na rad i �eljan novih znanja! volonterima ReAr festivala bit �e osiguran ulaz, hrana i pi�e, dok put i ostale osobne troškove financiraju sami.

 Program:

Petak, 22. travnja 2016.
ReArtfestival sretan je prvi dan programa podijeliti s Danom planeta Zemlje!

12:00 - 15:00 h - Konferencija kulturnog turizma pod nazivom „Kulturni krajolik. Turisti�ka destinacija?“ u organizaciji Hrvatskog društva kulturnog turizma –CroCultTour @ Zgrada glavne stra�e (Arheološki muzej)

16:00 – 21:00 h - ReArtfestival otvoren za javnost – otvoren izlaga�ki dio te „Slasta“ – ReArt kafi� na otvorenom. Prezentacija na „Otvorenom štandu“ Regeneracija Dunava ecomusicfesta iz Ba�kog Monoštra, iz Srbije.

16.00 – 21:00h - Izlo�ba umjetni�kih instalacija otvorena za javnost. Umjetnici: Ivan Hajek, Tamara Meš�i�, Josip Brandis, Filip Ausman, Sla�ana Zubi�, Dorian Trepi�, Ana Šok�evi�, Dina Karad�i�, Matija Petrak, Valentina Gruba�evi� i Marija Vidakovi� Tuli� (postavljeno u svim ReArt festivalskim zonama)

16:00 - 20:00h - Likovna radionica „Digitalni kola�“. Voditeljica: Dina Karad�i�, Organizacija Format C . Radionica digitalnih kola�a namijenjena je djeci (i onima koji se tako osje�aju), a temelji se na potpuno besplatnim na�inima za likovnu kreaciju ra�unalom. Kroz maštovitu igru u grupi i individualnu kreaciju zamišljenih likova, radionica poti�e najmla�e autore na kreativno korištenje ra�unala i uporabu besplatnih softvera.
Tema: Mapa za put u središte Zemlje
Trajanje: 4h
Broj polaznika: max. 7 malenih polaznika
Polaznici trebaju donijeti svoje prijenosno ra�unalo i miš ili grafi�ki tablet.
Opis:
Koga bismo mogli susresti na putovanju KROZ Zemlju? Koliko su podzemni junaci strašni? Jesu li veliki ili maleni i brojni? Smiješni? (Ne)pristojni? Zeleni? Šareni? Tvoji? Moji? Ponesi ra�unalo i uz kreativne klikove pomozi nam oslikati mapu puta prema unutrašnjosti Zemlje!

16:00 h - Likovna radionice „Papergirl“ za djecu i odrasle
Poznati PLANTa�in projekt “Papergirl” pru�a svim uzrastima otvorenu likovnu radionicu. Pridru�ite se našem kreativnom stolu, naslikajte nešto- neka bude kreativno i posebno. Svaki crte� ili sliku ubacite u “Papergirl” kutiju i iznenadite se u mjesecu srpnju kada �emo baš vaš rad pokloniti nekom slu�ajnom prolazniku grada Osijeka!

16:30h - Radionica „Hula-hopa“ i „Slacklinea“
Voditelji: �lanovi Red Rays skupine
Opis: Red Rays �onglerska je skupina koju �ine: Lea Kršanac, Linda Kršanac, Sanja Prodan, Marta Kureli�, Nika Laginja, Nataša Nikoli�, Lucija Lekši�, Stephany Stefan, Filipa Valen�i�, Lena Crnkovi� i Nikola Jakupec. Dolaze iz Istre i bave se �ongliranjem od 2013. Nastupaju�i po brojnim festivalima. U �onglerskoj radionici mo�e se zaista – sve i svašta – u �emu le�i ljepota samoga �ongliranja. Najatraktivniji dio mogu�nost je spajanja raznih znanja i vještina u performanse tj. nastup

18:00h - Slu�beno otvorenje Rert festivala – Put u središte Zemlje, 2016.
Programski voditelj: Leo Stakovi�
U sklopu otvorenja odr�at �e se plesna predstava „Peti element“ Plesnog studija Shine

18:00h - Otvorenje izlo�be fotografija podzemnih tunela u Tvr�i
RAZGOVOR s �or�em Bali�em, istra�iva�em podzemnih tunela i umjetni�ke voditeljice ReArt-a Valentine Gruba�evi�.

[17.4.2016.] Prošlogodišnja �udesna zemlja ReArt festivala, odvela je Reart �udesnim putem - u samo središte Zemlje. Ono što mnogi nisu znali jest da, osim umjetnosti i kulture, ReArt nastoji promicati i grad Osijek kao va�no kulturno - povijesno, a time i turisti�ko središte. Slu�ajni susreti i znati�elja ReArt- ovaca rezultirali su putovanjem u dosad javnosti nepoznato podru�je - podzemne tunele koji se nalaze ispod Tvr�e.

Intrigantni tuneli, koji glase kao dobro �uvana tajna te i sami �uvaju mnoge tajne, inspirirali su ReArt festival koji je ovogodišnje izdanje odlu�io posvetiti upravo njima.

ReArt - Put u središte Zemlje nastoji osvijestiti Osje�anine, ali i širu javnost o pravom turisti�kom i dosad neiskorištenom blagu koji naš grad sve ove godine skriva.

Na putu u središte Zemlje i Tvr�e, uvelike nam je pomogao gospodin Bali� - stru�njak i entuzijast koji je veliki dio svog �ivota posvetio upravo prou�avanju podzemnih tunela u Tvr�i.

Ako netko nešto zna o podzemnim tunelima u Tvr�i, onda je to svakako gospodin �or�e Bali�. In�enjer gra�evine, planinar i istra�iva�, o tunelima nam je otkrio mnogo toga- za po�etak, da oni uistinu postoje.

Gospodin Bali� pri�om nas odvodi u vrijeme nakon 1800. godine, u doba Austro-Ugarske, za vrijeme planske gradnje Tvr�e kada su tuneli prvenstveno slu�ili potrebama evakuacije i bili povezani sa svim vojnim objektima. Kako nam otkriva, takvi se hodnici nazivaju i vojno-erarskim hodnicima. Osim njih, postoje još dva sustava kanalizacije koji se mjestimi�no priklju�uju na hodnike. Mnogo su godina ostali skriveni �uvaju�i svoje tajne, sve do 1962. godine kada su „slu�ajno“ otkriveni prilikom utovara ugljena u tadašnju OŠ „Ivica Šestak“ (današnja Ekonomska škola), na mjestu gdje se srušio zid.

Iako su Osje�ani znali da tuneli postoje, a mnogi od njih se i zatekli u njima, tek se 1974. godine pokrenulo istra�ivanje koje je otkrilo nove informacije o samoj gra�i tunela te njihovoj svrsi i stanju. Iste godine Branko Kralik, uz novinare Glasa Slavonije Branka Hebranga, Zlatka Kova�evi�a i fotoreportera Dragutina Gajera, pridru�io se avanturisti�kom istra�ivanju podzemnih tunela uz detaljno bilje�enje svih informacija. �or�e Bali� uz smiješak nam je napomenuo kako je kao �itatelj Glasa Slavonije, osobni prijatelj i poznavatelj istra�iva�ke ekipe, popratio je sve to budnim okom.

Nakon mnogo godina �or�e Bali� krenuo je u pronalazak zabilješki Branka Kralika, koje je on pedantno �uvao. No zabilješke su nestale! Do danas nitko nije uspio saznati gdje se one nalaze. Bez obzira na to, �or�e ka�e da ga to nije omelo u naumu da krene u novo istra�ivanje te je tako naišao na �lanke u novinama koji su bili objavljeni u vrijeme istra�ivanja, ali i prije te nakon njega. Istra�uju�i, upoznao je mnoge ljude koji su bili u tunelima te je pronašao panoe koji su bili dio izlo�be na kojoj su predstavljena ranija istra�ivanja.

Unato� hladno�i, 7. prosinca 2012. godine skupina speleologa iz Zagreba, �lanovi Društva za istra�ivanja i snimanja krških fenomena „Dinaridi“, te osje�ka ekipa koju je predvodio �or�e Bali� uputila se u tunele. Imaju�i na umu informacije koje su prikupili, ova ekipa ušla je u tunele te zabilje�ila zate�eno stanje. Tuneli su bili u dobrom stanju.

Gospodin Bali� nastavlja da o podzemnim tunelima gra�ani ne znaju mnogo, jedino što se pouzdano zna su informacije do kojih se došlo uz mnoga istra�ivanja koja datiraju od sredine 20. stolje�a do danas. Utvr�eno je da su tuneli u Fakultetskoj ulici prohodni i �ine kralje�nicu sustava. Na podru�ju kod Vodenih vrata pune se vodom što ukazuje na pravac ispod Drave, a u blizini Svodova nalazi se i jedna dvorana. Osim ulaza u tunele koji se nalaze u Tvr�i, postoji i ulaz koji se nalazi u blizini teniskih terena. Mnogi tuneli se prostiru izvan Tvr�e te se za pojedine tunele pretpostavlja da vode �ak do crkve Svetog Roka i Peja�evi�evog dvorca.Mnogo je toga re�eno, napisano i zabilje�eno o tunelima ili kanalima, ali mnogo nepoznatih detalja tijekom ovog razgovora nam je otkrio naš sugovornik �or�e Bali�, �ovjek koji je ogromnu energiju i vrijeme posvetio njihovom otkrivanju i predstavljanju. Mo�emo se slo�iti s gospodinom Bali�em- kada bi gra�ani imali dojam da se ispod površine po kojoj svakodnevno prolaze i zastaju nalaze tuneli koji sa sobom nose mnoge tajne i neispri�ane pri�e, tada bi mo�da više cijenili našu bogatu povijest i kulturu, jer svi smo mi dio nje.

Osim povijesne vrijednosti koju tuneli sa sobom donose, oni su ujedno i turisti�ko blago te dio kulturne baštine koje mo�e postati vrijedna i poznata turisti�ka atrakcija za grad Osijek.

Tekst: Darija Gabri� i Kristina Kova�evi�
Foto: Kristina Kova�evi�


Info: http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=61282#ixzz46UvcN2DG


19:30h - Otvorenje izlo�be „Svjetlost“, Galerija Kazamat (HDLU Osijek).
Umjetnici: Marija Vidakovi� Tuli�, Marija Škrobo, Marija Marijanovi�, Angela Turkalj i Anamarija Barba. Kustosica: Lana Skender (izlo�ba je otvorena oba festivalska dana)

20:30 h- Predstava, „Kralj umire“
SOS - Scena Osje�kih Studenata, Umjetni�ka akademija u Osijeku u suradnji s Odjelom za kulturologiju, redatelj: Jasmin Novljakovi�

Glazbeni program:
16:00 h – Disonaur
19:00 h – Darmarho
21:00 h – Indigoscience
21:45 h – DJ Disonaur
22:30 h - DJOmke
00:00 h – DJ Oliver
01:30 h – Ruski Lekari (Regeneracija Dunava)
04:00 h - KRAJ

Subota, 23. travnja 2016.

9:00 - 21:00h - Otvoren izlaga�ki dio na ReArt festivalu. Izlo�ba umjetni�kih instalacija otvorena za javnost.

9:00 - 19:00 h - Likovna radionica „Papergirl“ za djecu i odrasle

10:00 h - "Marta, Marta", Lutkarska predstava za djecu po tekstu Ane Lauš
Igraju: Kristina Fan�ovi�, Sr�an Kova�evi� i Nikolina Baškarad, Atelier Artist

10:20h - nastavno na predstavu - Radionica za djecu (od 8 do 12 godina) pod nazivom “Dramoplov”.
Voditeljice: Stela Macakanja -Ba�i� i Ana Lauš

10:30h - Sat yoge uz Martinu Slivonju, licenciranu instruktoricu pilatesa i yoge.

11:30h - �onglerska radionica „Poi“. Voditeljice: �lanovi Red Rays skupine.
Opis: Red Rays �onglerska je skupina koju �ine: Lea Kršanac, Linda Kršanac, Sanja Prodan, Marta Kureli�, Nika Laginja, Nataša Nikoli�, Lucija Lekši�, Stephany Stefan, FilipaValen�i�, Lena Crnkovi� i Nikola Jakupec. Dolaze iz Istre i bave se �ongliranjem od 2013. Nastupaju�i po brojnim festivalima. U �onglerskoj radionici mo�e se zaista – sve i svašta – u �emu le�i ljepota samoga �ongliranja. Najatraktivniji dio mogu�nost je spajanja raznih znanja i vještina u performanse tj. nastup. Poi je �onglerski rekvizit za koji su odlu�ili da �e biti primaran na radionici, a osimpoi-a svatko iz skupine specijaliziran je za još neke rekvizite: Lea za contactstaff, Lucija za hulahoop, Stephany za fanove, itd. Osim navedenih rekvizita koriste i špage, loptice, �unjeve, pljuju vatru, ali su po�ele i same izra�ivati rekvizite kao što su to vatrene metle, vatreni kišobrani, itd. ,koje�eteimatiprilikuvidjeti. Radionica je namjenjena za sve entuzijaste koji bi �eljeli nau�iti osnove �ongliranja i zabaviti se.

12:00h - „Otvoreni štand“ prezentacija LabOs (3D printer i ostali radovi #LabOs organizacije)

12:30h - Glazbeno podne uz Juraj Botkuljaka i Ariana Ma�eka - klavijature i saksofon u�ivo. Izlo�ba „Svjetlost“ otvorena u galeriji Kazamat.

15:00h - �onglerska radionica.
Voditeljice: �lanovi Red Rays skupine
Opis: Red Rays �onglerska je skupina koju �ine: Lea Kršanac, Linda Kršanac, Sanja Prodan, Marta Kureli�, Nika Laginja, Nataša Nikoli�, Lucija Lekši�, Stephany Stefan, FilipaValen�i�, Lena Crnkovi� i Nikola Jakupec. Dolaze iz Istre i bave se �ongliranjem od 2013. Nastupaju�i po brojnim festivalima. U �onglerskoj radionici mo�e se zaista – sve i svašta – u �emu le�i ljepota samoga �ongliranja. Najatraktivniji dio mogu�nost je spajanja raznih znanja i vještina u performanse tj. nastup.

16:00 - 18:00h - Lutkarska radionica „Put do kazališta“u organizaciji umjetni�ke organizacije Teatar to go. OPIS: Lutkarska radionica podijeljena je u tri djela u kojima sudionici prolaze etape stvaranja kazališne predstave: u prvoj etapi polaznici �e raditi na stvaranju svojih lutaka i scenografije; u drugoj etapi zadatak �e biti rad na tekstu; a zadnja etapa donosi samu izvedbu igrokaza s napravljenim lutkama i razra�enim tekstom. Polaznici �e izra�ivati lutke zijevalice od �arapa te ostalih recikliranih aterijala.
TEMA: Dramski tekstovi vezani uz ekologiju, recikliranje i planetu Zemlju.
CILJ RADIONICE: Upoznati sudionike s prakti�nim elementima kazališta te ukazati djeci na to da recikliranjem mogu stvarati nove vrijednosti i dobro se zabaviti.
DOB: djeca od 6 do 10 godina (dobrodošli su i rooditelji, rodbina sudionika te svi zainteresirani).

17:00h - Dramska igra: „Zbilja?“ u organizaciji dramske skupineThalia.
II. gimnazija Osijek,uz mentore: Ivana Vu�emilovi� Šimunovi� i Leo Stakovi�

17:30h - Bubnjarska radionica Ritmos (kotizacija 50kn popolazniku)
Bubnjarska skupina RitmOS iz Osijeka kontinuirano djelujeod 2008. godine i trenutno broji 10 �lanova. �lanovi RitmOS-a zaljubljenici su ritma i stvaranja glazbena tradicionalnom afri�kom bubnju – Djembe (�embe). Od po�etka svog djelovanja, skupina sustavno radi na stvaranju novih ritmova i sviranju svog autenti�nog programa i glazbenog stila koji se najbolje mo�e opisati kao - European Djembe Sound, a skladbe koje pritom nastaju su autorske. Prisutni na radionicama imat �e priliku upoznati tradicionalni afri�ki bubanj djembe te se okušati u osnovama sviranja na njemu: osnovni tonovi, tehnika sviranja, usvajanje nekoliko osnovnih tradicionalnih afri�kih ritmova i njihovih kombinacija.
18:00h - Ma�ioni�arska radionica „U�imo ma�ioni�arske trikove“ Saša Gerber, MagicOs. Ma�ioni�ar Saša ve� se dugi niz godina bavi ovom umjetnoš�u te ima puno iskustva u radu s djecom. Kroz interaktivan i zabavan pristup pru�a obilje smijeha i �arolije te je svako dijete uklju�eno u program. Sama predstava u potpunosti je prilago�ena dobi djece. Radionica „U�imo ma�ioni�arske trikove“ pru�it �e djeci mogu�nost nau�iti neke od osnovnih ma�ioni�arskih trikova.

19:30h - Paljenje umjetni�ke skulpture „Bi�e iz središta zemlje“. Umjetnik Nikola Faller i udruga Slama, �onglerski performance Red Rays i Ina iz udruge PLANTa�a, glazba Ritmos

Glazbeni program
09:30 h – Darmarho
12:00 h - DJ Omke
17:00 h - DJ Mefa
20:00 h - Darmarho
22:00 h – DJ Mefa + Lewang (Zion Crew)
02:00 h – DJ Disonaur
04:00 h - KRAJ

Organizator ReArt festivala zadr�ava pravo promjene programa. Svi doga�aji, uklju�uju�i radionice, primaju donacije na licu mjesta (osim bubnjarske radionice Ritmos gdje je nazna�ena kotizacija). ReArt kafi� „Slasta“ otvoren je tijekom cijelog dana i no�i, u skladu s festivalskim vremenom rada. Umjetni�ke instalacije postavljene su du� svih festivalskih zona tenije dopušteno diranje instalacija, dok je fotografiranje dobrodošlo. ReArt festival nije odgovoran za na�ine prodaje u sklopu ReArt sajma te izlaga�i sami odgovaraju o na�inu prodaje, što je nazna�eno potpisanim ugovorom.

ReArt festival nastoji se voditi „ecofriendly“ principima stoga molimo posjetitelje da otpad ostavljaju u recikla�ne eko kante.


Izvor: www.osijek031.com

Za portal preuzeo i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.