Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Vladimir Prelog na praškom kemijskom nebu
Hrvatski nobelovac dobio poprsje u glavnom gradu �eške

 

Nakon Zagreba, Züricha, Osijeka i rodnog mu Sarajeva, hrvatski nobelovac Vladimir Prelog 6. prosinca 2008. dobio je spomen- obilje�je i u Pragu, gradu u kojem je proveo 11 godina �ivota. Na Visokoj školi kemijsko- tehnološkog in�enjerstva (danas Visoka kemijsko- tehnološka škola, VŠCHT) Vladimir Prelog studirao je od 1924. do 1928, a 1929. je doktorirao. U Pragu je Prelog 1927. upoznao i svoju suprugu Kamilu Vítkovu, s kojom je od 1933. do smrti 7. sije�nja 1998. proveo gotovo 65 godina braka, a u glavnom gradu �eške �ivio je do 1935, kada se vratio u Zagreb i postao docent na Tehni�kom fakultetu i predstojnik Zavoda za organsku kemiju.

Na kraju godine u kojoj se obilje�avala 10. godišnjica njegove smrti, Prelogu je postavljeno poprsje u prostoru VŠCHT, a uz rektora škole Josefa Koubeka otkrio ga je hrvatski premijer Ivo Sanader. Autor poprsja je akademski kipar i slikar iz Zagreba Ivica Antol�i�, koji je identi�no poprsje izradio za Fakultet kemijskog in�enjerstva i tehnologije (FKIT) u Zagrebu, na kojem je postavljeno u sije�nju 2008. Time su dvije visokoškolske institucije u Zagrebu i Pragu postale i simboli�ki povezane preko osobe Vladimira Preloga, što simbolizira i veze hrvatskih i �eških znanstvenika te višestoljetne bogate odnose Hrvata i �eha.

Inicijativu da se u Pragu postavi spomen- obilje�je u Prelogovu �ast pokrenulo je po�etkom 2006. Hrvatsko- �eško društvo (H�D) iz Zagreba, udruga koja aktivno promi�e hrvatsko- �eške veze i radi na o�uvanju uspomena na osobe koje su ih izgra�ivale, povodom stote godišnjice Prelogova ro�enja. U to vrijeme u H�D-u još nisu imali saznanja o tome ho�e li se u Hrvatskoj proslaviti Prelogov jubilej, no neovisno o tome obratili su se VŠCHT i predlo�ili podizanje spomen- plo�e u Prelogovu �ast,  odr�avanje nekog predavanja ili sli�nu aktivnost kako bi se �eška javnost podsjetila na �injenicu da se u njenom okrilju obrazovao budu�i hrvatski i švicarski nobelovac. U VŠCHT o�ito nisu predvidjeli stoti ro�endan svog jedinog studenta koji je dobio Nobelovu nagradu i bili su zahvalni H�D-u na njihovoj inicijativi te su na osnovu dobivenih biografskih podataka o Prelogu objavili �lanak o njegovu �ivotu u svom �asopisu Adamantan. U drugoj polovici 2006. po�elo je obilje�avanje Prelogove stote godišnjice u Hrvatskoj, a �lanovi H�D-a �ekali su ho�e li iz Praga biti interesa da se Prelogu oda poštovanje na višoj razini nego je objavljivanje jednog �lanka.

I doista, po�etkom 2007. vodstvo VŠCHT odlu�ilo je odu�iti se Vladimiru Prelogu (koji je u �eškoj znanstvenoj javnosti poznat pod imenom Vlado, kako se potpisivao u privatnim i slu�benim tekstovima) podizanjem poprsja u prostoru Škole te se za pomo� obratilo H�D-u. H�D je najprije kontaktiralo osje�kog kipara Marijana Sušca, autora poprsja Preloga i Lavoslava Ru�i�ke, bivših u�enika osje�ke gimnazije, no u isto vrijeme �lan H�D-a, kipar i slikar Ivica Antol�i� po�eo je izra�ivati Prelogovo poprsje za Fakultet kemijskog in�enjerstva i tehnologije (FKIT) u Zagrebu. On je oduševljeno pristao isto poprsje napraviti za Prag, grad u kojem je nekad izlagao na kvadrijenalu i uz kojeg ga, kao i mnoge Hrvate, ve�u lijepe uspomene. Krajem 2007. H�D se za pomo� u financiranju izrade poprsja obratilo ministru kulture Bo�i Biškupi�u koji je prihvatio pomo�i te je zahvaljuju�i sredstvima Ministarstva kulture izra�ena kopija Prelogovog poprsja, koja je posredstvom hrvatskog veleposlanstva u Pragu i veleposlanika Marijana Ramuš�aka preba�ena na odredište.

Dugo o�ekivani dan otkrivanja Prelogova poprsja u Pragu bila je subota 6. prosinca 2008.  H�D je povodom zaklju�enja svoje zna�ajne akcije organizirao putovanje autobusom, kojim je uz tajnika H�D-a Marijana Lipovca i nekoliko �lanova doputovao i dekan FKIT-a Antun Glasnovi� i �etvoro profesora te Prelogov ne�ak Nenad Prelog sa suprugom. Vo�a puta bio je iskusni vodi� Franjo Vondra�ek, odli�an poznavaoc �eške i Praga, koji je tijekom sve�anosti na VŠCHT bio i prevodioc. Autor poprsja Ivica Antol�i� nije mogao otputovati u Prag, no ne zbog svojih 80 godina nego stoga što unato� starosti i dalje stvara i ima neodgodive obaveze. Zbog zauzetosti na sve�anosti nije mogao biti ni predsjednik H�D-a Zvonimir Kotarac, koji je poput Preloga studirao i doktorirao u Pragu.

Prije po�etka sve�anosti prostor VŠCHT bio je ukrašen panoima na kojima su bile izlo�ene slike iz Prelogova �ivota, tako da je sve bilo u znaku velikog hrvatskog kemi�ara i nobelovca koji je na istom mjestu 80 godina ranije stekao titulu in�enjera kemije.

Hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je tih dana boravio u Pragu kao gost na kongresu Gra�anske demokratske stranke, pojavio se u VŠCHT nakon 13 sati, u pratnji ministra kulture Bo�e Biškupi�a, predsjednika Odbora za vanjsku politiku Sabora Marija Zubovi�a, svojih suradnika i grupe hrvatskih novinara, a na ulazu ga je uz predstanike VŠCHT i H�D-a do�ekao veleposlanik Marijan Ramuš�ak. Nakon uvodnih rije�i rektora Josefa Koubeka nazo�nima se obratio premijer Sanader koji je u svom govoru podsjetio na stoljetne hrvatsko- �eške veze, posebno na djelovanje hrvatskih glagoljaša u Pragu, na veze Fausta Vran�i�a i �eškog leksikografa Petera Lodereckera i na Hrvate koji su studirali u Pragu, poput Augusta Šenoe i Stjepana Radi�a.

„Zahvaljuju�i ljudima poput Preloga, odnosi Hrvatske i �eške razvili su se u istinsko prijateljstvo. �ivot hrvatskog nobelovca s praškog Sveu�ilišta koji je sam sebe nazivao gra�aninom Europe mo�e poslu�iti kao podsjetnik za bolje shva�anje europske prošlosti i putokaz za shva�anje europske budu�nosti“, rekao je Sanader, koji je �estitao H�D-u na inicijativi da se Prelogu postavi poprsje u Pragu. *) Cijeli govor u prilogu!

I Marijan Lipovac je istaknuo intenzivnost hrvatsko- �eških veza i kazao da je podizanje Prelogova poprsja u Pragu prava prilika za podsje�anje na njih. Podsjetio je na utemeljitelja hrvatske kemije �eha Gustava Jane�eka, ro�enog prije 150 godina i na prvog hrvatskog dobitnika Nobelove nagrade kemi�ara Lavoslava Ru�i�ku koji je bio �eškog porijekla. Me�u hrvatskim studentima u Pragu spomenuo je Prelogova oca povjesni�ara Milana Preloga, koji je doktorirao sa samo 22 godine, a sjetio se i Prelogove supruge, Pra�anke Kamile Vítkove, koja je umrla u svibnju u 98. godini.
**) Cijeli govor u prilogu!

Premijera Sanadera oduševio je podatak da su Kamila i Vladimir Prelog u braku proveli gotovo 65 godina i prokomentirao rekavši: „Svaka �ast!“ Osim Preloga, od hrvatskih velikana „�eški zetovi“ bili su i banovi Nikola Šubi� Zrinski i Josip Jela�i� te Stjepan Radi�.

Osim osobe Vladimira Preloga, na bogatstvo hrvatsko- �eških odnosa podsje�a nas i ovo njegovo poprsje. Njegov autor Ivica Antol�i�, �lan Hrvatsko- �eškog društva,  bio je u�enik kipara Vojte Brániša, koji je krajem 19. stolje�a kao dje�ak došao iz �eške u Hrvatsku i dugo godina vodio Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu“, rekao je Lipovac. Podsjetio je i na neke od dosadašnjih akcija H�D-a, me�u kojima je iniciranje postavljanja spomen- plo�e još jednom zna�ajnom praškom studentu iz Hrvatske, izumitelju Nikoli Tesli, koju je 2006. u Teslinoj ulici u Pragu otkrio hrvatski predsjednik Stjepan Mesi�.

Nakon odr�anih govora, premijer Sanader i rektor Koubek skinuli su bijelu plahtu koja je pokrivala Prelogovo poprsje, a zatim je intonirana studentska himna Gaudeamus igitur.

Otkrivanje poprsja bilo je planirano za lipanj 2008, no zbog tehni�kih problema odgo�eno je za rujan, a zatim za kraj godine, budu�i da je vodstvo VŠCHT odlu�ilo dostojno urediti prostor na kojem bi bista bila trajno smještena. �ekanje se me�utim isplatilo jer interijer na polukatu stubišta zgrade VŠCHT danas oduševljava svakog posjetitelja. Na zidu iza Prelogova poprsja na granitnom postolju (s natpisom Vlado Prelog) postavljena je golema slika Jind�ícha Jetela pod nazivom Kemijsko nebo. Slika svojim plavo- bijelim bojama doista do�arava nebo prošarano oblacima, no to nebo u  skladu sa svojim imenom ima kemijski pe�at, pe�at Vladimira Preloga- nekoliko strukturnih formula organskih spojeva kojima se bavio. U nastanku Kemijskog neba svojim stru�nim savjetima sudjelovali su profesori VŠCHT Ji�í Svoboda i Pavel Novák.

Na Kemijskom nebu postavljena je i pozla�ena plo�a na hrvatskom i �eškom jeziku koja podsje�a da je hrvatski kemi�ar i nobelovac Prelog nekada bio student VŠCHT koja u njegovu �ast podi�e poprsje zajedno s Hrvatsko- �eškim društvom i hrvatskim Veleposlanstvom u �eškoj. Umjesto Prelogova imena, na plo�u je urezan faksimil njegova potpisa.

Na kraju sve�anosti svoja sje�anja na Preloga iznio je profesor VŠCHT Ivan Stibor, koji je ispri�ao nekoliko anegdota i podsjetio na Prelogove posjete svom nekadašnjem fakultetu, s kojim je sve do smrti odr�avao veze.

Praški doma�ini i njihovi zagreba�ki gosti zadr�ali su se još nekoliko sati u ugodnom dru�enju uz hrvatske specijalitete i vino, a �elni ljudi VŠCHT i FKIT-a stigli su odr�ati i slu�beni sastanak i dogovoriti daljnju suradnju.

Ve� od ponedjeljka 8. prosinca bron�ani Vladimir Prelog do�ekivao je sa svog Kemijskog neba praške studente kemijske tehnologije kojima �e biti trajna inspiracija i poticaj.

*) Pozdravni govor dr Ive Sanadera, premijera Republike Hrvatske

**) Pozdravni govor Marijana Lipovca, tajnika Hrvatsko-�eškog društva

 

Fotozapis

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali
- pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Opis slika - s lijeva na desno, funkcije osoba su navedene gore u tekstu:

01 - Pano s podacima o Hrvatsko- �eškom društvu i fotografijama iz �ivota V. Preloga
02 - Pano s podacima o V. Prelogu, prvom studentu VŠCHT koji je dobio Nobelovu nagradu
03 - Poprsje V. Preloga prije otkrivanja
04 - Marijan Ramuš�ak, Bo�o Biskupi�, Mario Zubovi� i Ivo Sanader
05 – Ivo Sanader, Franjo Vondra�ek, Marijan Lipovac
06 - Obra�anje premijera Ive Sanadera
07 – Premijer Ivo Sanader i rektor Josef Koubek otkrivaju poprsje V. Preloga
08 - Ivo Sanader i Josef Koubek
09 - Bo�o Biskupi�, Ivo Sanader, Josef Koubek i �lan H�D Dubravko Dosegovi� pjevaju Gaudeamus igitur
10 - Bo�o Biskupi�, Ivo Sanader i Josef Koubek
11 - Bo�o Biskupi�, Antun Glasnovi�, Ivo Sanader, Nenad Prelog i Marijan Lipovac
12 - Poprsje V. Preloga, spomen-plo�a i “Kemijsko nebo"
13 - Poprsje V. Preloga u Pragu
14 - Spomen-plo�a V. Prelogu na hrvatskom i �eskom jeziku
15 - Domjenak nakon otkrivanja poprsja; Marijan Ramuš�ak, Josef Koubek, Antun Glasnovi� i Marijan Lipovac

 

Za portal: Marijan Lipovac,
Tajnik Hrvatsko- �eškog društva

 

Izvještaj HRT o ovom doga�aju koji u�vrš�uje hrvatsko-�eško prijateljstvo:

 

*****
 
Sutra na portalu:

O HRVATSKO- �EŠKOM DRUŠTVU, inicijatorima ovog vrijednog projekta

 

*****

Vezani �lanci:

Sve�anost otkrivanja bron�anoga portreta Vladimira Preloga

Predstavljenje tri edicije o Vladimiru Prelogu


  *****

Istovremeno Hrvatski internet portal u Švicarskoj www.arhiva.croatia.ch koristi priliku, svoje �itatelje još jednom podsjetiti na priloge posve�ene uspomeni na prof. Preloga, objavljene na ovom portalu:

01. travnja 2007.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070401a.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070401b.php

27. sije�nja 2007.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/tjedan/070127a.php

07. sije�nja 2007.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/070108b.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/070108c.php

22. studenoga 2006.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122.php
Uklju�uju�i 6 priloga:
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122b.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122c.php
http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122a.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_2f.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/vladimir_prelog_100_godina.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/vladimir_prelog_100_godina_1.php

07. sije�nja 2006.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/060107.php

07. sije�nja 2005.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_2.php
Uklju�uju�i 4 priloga:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_2f.php 
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/images/prelog/Gimnazija%20u%20Osijeku.pdf
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/images/prelog/Prilozi%20veleposlanstva%201998.pdf
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/images/prelog/Kruno%20Chimia%201999.pdf

- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_1.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/knjizevnost/050107.php

28. sije�nja 2002.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/vijesti/vijest090.php

19.rujna 2001.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/vijesti/vijest016.php


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.