Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

chsmall.gif (1598 Byte) �vicarska - o integraciji stranaca i ostale korisne informacije

stranica je namjenjena Hrvatima iz BiH i Hrvatske koji �ive ili su �ivjeli u �vicarskoj

01.10.2015.

KUD Silvije Strahimir Kranj�evi� Zürich,
ambasador hrvatske kulture,
na Food Festivalu Opfikon 2015

 

KUD Silvije Strahimir Kranj�evi� iz Züricha sudjelovao je kao predstavnik Hrvatske na me�unarodnom kulturnom i kulinarskom susretu “Food Festival Opfikon 2015”, na kojem su u subotu, 26. rujna 2015., svoju kulturu i kulinarske specijalitete predstavili kako doma�ini Švicarci, tako i migranti iz 28 zemalja koji su integrirani i s time su sastavni dio �ivota, rada i uspjeha Švicarske.

Portal je s toga kulturnog doga�aja dobio kratki izvještaj s utiscima Stjepana Drozdeka, predsjednika KUD-a, uz bogatu foto dokumentaciju.

Pogledajmo prvo kratki izvještaj, utiske s festivala Stjepana Drozdeka i komentar An�elka Pand�i�a, �lana KUDa.

Utisci Stjepana Drozdeka:

Radna i uigrana ekipa KUD-a S. S. Kranj�evi� (Marica Iva�i�, Zdravko Gorupec, Dra�en Dautovi�, Mladen Maha�, Stjepan Drozdek) ve� je po planu sve pripremila i ujutro donijela na naš standardni štand broj 15, kako bi uspješno prezentirali Hrvatsku na Food Festivalu.

Pomaga�i su stigli kasnije, jer nas treba dosta, kad publika popodne navali na doma�e �evap�i�e te kobasice od Zdravka i kola�e vrijednih ruku �lanica KUD-a.

Va�an dio je priprema i dekoracija štanda, jer posjetitelji po iskustvu idu najviše tamo, kad prepoznaju simboliku i vrate sje�anja na ono poznato i u podsvijesti lijepo. “KROATIEN” budi uspomene, a i nade na lijepo ljetovanje, tako da je Marica, kao svake godine, tako lijepo dekorirala naš štand, da nitko nije pored njega prošao, a da ga nije barem pogledao i pohvalio.

 

 
Radnu ekipu i sve pomaga�e smo snimili, ovdje �etiri fotke,
a sve ostale fotografije su u foto galerijama!


Štand Tanzanije - gdje ima atraktivnih �ena, tu se uvijek na�e i poneki Hrvat

Budu�i da smo bili me�u prvima koji su došli, mogli smo sve pravovremeno pripremiti, a imali smo i vremena posjetiti naše susjede i po�eljeti dobrodošlicu novima, na primjer štandu iz Tanzanije, �ije su predstavnice bile od po�etka obu�ene u tradicionalnu nošnju i tako upale u o�i i pred objektiv kamere.

Lijevo pored nas je bila Norveška, a preko puta Ukrajina, Italija te Austrija. S desne strane pored nas je bila Fräulein Meier, koja je nudila ameri�ke slastice. Ispred zgrade su bili štandovi koji su kuhali, kao na primjer Team Kroatien iz Opfikona, koji su nudili kotlovinu s grahom.  

Organizatori su sve imali pod kontrolom, jer i oni su morali ve� dan prije sve pripremiti. Predsjednik Paul Remund nam re�e, da sve ide puno jednostavnije, jer su svi ve� uigrani i gotovo svi ve� po �etvrti puta tu, tako da se zna što treba i tko što radi.

Sistem nisu mijenjali, jer ostaju si vjerni tradiciji, da se prodaju male porcije jela, za �eton od �etiri franka, tako da posjetitelji mogu na vise štandova probati ono što �ele.

Mi smo mogli to potvrditi, jer gotovo obiteljska atmosfera stvorila se kad je festival bio u 12 sati otvoren i naš štand po�eo s radom. Lijepo je bilo gledati, kako prvi posjetitelji ve� malo nestrpljivo o�ekuju svoje porcije �evapa.

Ali kao dobri ugostitelji, mi smo ih po�astili �ašicom dobrodošlice i zdravicom s doma�im likerom a la Pave i Zdenka Medved, doma�om rakijom, višnjevcem ili su �ak po�eljeli i pelinkovac, kao mali aperitiv. Naš sistem sa zdravicom bio je opet pun uspjeh, jer tako smo mogli i usmeno prezentirati našu kulturu i dostignu�a, a i mnoge oduševiti i animirati za mogu�i posjet Hrvatskoj.  Posebno je naš koreograf i voditelj, Pave Medved, bio aktivan i uspješan na promociji Hrvatske i hrvatskih specijaliteta, a s time i sa prodajom na našem štandu.


Stjepan Drozdek, predsjednik KUD-a S. S. Kranj�evi� Zürich
i Paul Remund, predsjednik OK i grada Opfikona

Interes za naš štand i zdravicu je bio velik od samog otvaranja, a posjetili su nas kako ve� spomenuti predsjednik OK i grada Opfikona, gospodin Paul Remund sa suprugom Doris, tako i mnogi pomaga�i festivala, a i ostali zastupnici medija, z. B. Stadtanzeigera.

Posebno nas je veselilo, da su nas posjetili i mnogi naši �lanovi uz pratnju, a tako i predsjednik NK Croatie Zürich Stjepan Špehar.

Budu�i da sam ovaj puta festival morao napustiti ve� u 16 sati, nisam mogao do�ivjeti sve. Ali moj zamjenik, An�elko Pand�i� mi telefonom re�e:
“Stjepane, propustio si nešto, što još nismo imali. Poslije 18 sati došao je narod u tolikom broju, da su metrima stajali pred našim štandom. Mi ve� u 19 sati nismo imali više �evapa, ali smo na sre�u mogli ponuditi Zdravkove kobasice, koje su isto sve prodane.
Kola�i, kojih je bilo više nego prošle godine, su otišli svi do zadnjega i to i prije završetka festivala u 21 sat. Budu�i da smo bili jedini štand gdje je bilo i muzike, �ak su uz nas i plesali. Bolje promocije nije bilo za našu Hrvatsku, a i za naš KUD, kao nositelja hrvatske kulturne baštine i naših obi�aja.”

I u utorak na probi svi su mi potvrdili, da je navala na naš štand bila toliko velika, da su radili punom parom, a red �ekanja pred našim štandom bio je nekoliko metara duga�ak. Ve� u 18.30 sati nisu imali više kola�a, a �evap�i�i su planuli oko 19 sati, tako da su do 21 sati prodavali samo još doma�e kobasice od Zdravka.

To je bila velika pohvala svima nama, koji smo se potrudili još jednom prezentirati našu domovinu na jedan specifi�an na�in i tako doprinijeti njenoj reputaciji u Švicarskoj, ali i u Europi, pa �ak i u svijetu, jer tu su bile zastupljene mnoge nacije iz cijeloga svijeta.

Srda�an pozdrav
Stjepan

*****

Mo�da nismo uspjeli snimiti sve štandove, no fotografije ve�ine štandova, osim u foto galerijama, mogu se pogledati i ovdje:

Štandovi


To je naš štand, to smo mi - KUD Silvije Strahimir Kranj�evi� Zürich

 
Susjedi našeg štanda: Oh! Sweetest thing! Fräulein Meier s ameri�kim slasticama i Norveška

 
Nasuprot našem štandu: Ukrajina i Italija

 
Austrija i hrvatska grupa Kroatien Opfikon

 
Gana i Tanzanija 

 
Švicarskih štandova bilo je nekoliko, ... 

  
... a snimili smo ova �etiri

 
Tibet i Japan

 
Kenija i Egipat

 
Sri Lanka i Tajland

 
Libanon i Sirija

 
Ju�na Koreja i Australija

 
Velika Britanija i Albanija i Kosovo

 
Austrija i Njema�ka


Portugal i Meksiko


I još jednom KUD Silvije Strahimir Kranj�evi� Zürich


Posjetitelji fešte u�ivali su u kulinarskim specijalitetima sa svih štandova

*****

Sve snimljene fotografije nalaze se u foto galerijama Stjepana Drozdeka i Dra�ena Dautovi�a:

Foto galerija 1

U foto galeriji 2 su slike Dra�ena Dautovi�a, koji, na�alost, zbog velike gu�ve na štandu prakti�ki uop�e nije imao vremena slikati, no snimio je i neke slike, koje se ne nalaze u foto galeriji 2 Stjepana Drozdeka.

Foto galerija 2

http://www.kudsskzh.ch/

Tekst i fotografije: Stjepan Drozdek, predsjednik KUD-a Silvije Strahimir Kranj�evi� Zürich
Dodatne fotografije: Dra�en Dautovi�, �lan UO KUD-a Silvije Strahimir Kranj�evi� Zürich
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 
po�etak

Untitled Document

 Sadržaj

Stanovanje u Švicarskoj - Informacije u vezi unajmljivanjem stanova.
FIMM SCHWEIZ - IZJAVA ZA TISAK: Pljuska za više od milijun migranata koji već desetljećima žive u Švicarskoj
PRESSECOMMUNIQUE DES FIMM SCHWEIZ
COMMUNIQUE DE PRESSE DU FIMM SUISSE
Poboljšati integraciju strankinja i stranaca u Švicarskoj
Die Integration von Ausländerinnen und Ausländern verbessern
Améliorer l'intégration des étrangers
Migliore integrazione degli stranieri
Savjetovalište za profesionalnu orijentaciju kantona Bern - Izvještaj
Vrijedna nagrada grada Arbona "Felix der Woche" uručena suradnici Portala gđi Nadi Strasser
Felix der Woche
Integracija kroz političko odlučivanje!
Integration durch politische Mitbestimmung?
FORUM ZA INTEGRACIJU MIGRANTICA I MIGRANATA (FIMM) grada Berna - Izvještaj!
Poziv migranticama i migrantima na suradnju!
Berufsberatungs-und Informationszentrum - Savjetovalište za profesionalnu orijetaciju Bern organizira!
Integracijski projekt Curaviva
Hallo susjeda, hallo susjede!
Cijelonoćni rad ubuduće iznimka
Svakom građaninu Švicarske jedinstveni broj
Bericht: Villmerger Begegnungen zwischen Schweizern und Kroaten
Izvještaj sa Švicarsko-hrvatskih susreta u Villmergenu

 Arhiv vijesti

 Linkovi

Kantone online
Bundesrat (Exekutive)
BK Bundeskanzlei
EDA Departement für auswärtige Angelegenheiten
EDI Departement des Innern
EJPD Justiz- und Polizei-departement
VBS Departement für Verteidigung, Bevölkerungs-schutz und Sport
EFD Finanz-departement
EVD Volkswirtschafts-departement
UVEK Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Schweizer Vertretungen im Ausland
Parlament (Legislative)
 
 

 


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.