Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

29.10.2015.

Sve�ano obilje�ena proslava 25. obljetnice
Hrvatske dopunske škole u Buchsu  SG
25 Jahre kroatischer HSK-Unterricht in Buchs

Srijeda, 21. listopada 2015.

Proslava 25. obljetnice Hrvatske dopunske škole - HDŠ Buchs je zapo�ela 21. listopada 2015. popodne u lijepo ure�enoj, novoj školskoj dvorani s jesenskim bojama i plodovima koji su odisali sve�anoš�u i toplinom.

 
Lijevo organizacijski tim s pomo�nicima, desno dio prisutnih u�enika i u�enica iz �kolske godine 1990./1991.

Organizatori su bili uz Vije�a roditelja i �lanovi Hrvatske radne grupe za integraciju u pokrajini Werdenberg (misijsko vije�e, vije�e roditelja, kugla�ki klub i zaklada MINTEGRA) te nekoliko anga�iranih Hrvatica.

Od 28 u�enika i u�enica iz prve školske godine 1990./1991. došla je �ak jedna tre�ina. Neki su uzeli slobodno, kako bi stigli iz daleka. Bilo im je - kako rekoše - va�no sudjelovati i podsjetiti se na lijepe dane prije 25 godina, kada je HDŠ Buchs SG zapo�ela s nastavom, to�nije u subotu, 27.09.1990.

Prva u�iteljica i jedna od organizatorica 25. obljetnice je nama poznata Blagica Alilovi� srda�no do�ekivala  brojne goste. Pozvani gosti koji su se odazvali pozivu bili su prva koordinatorica HDŠ Grana Feri� i Stanislava Ra�i�, koja je djelovala punih 10 godina kao koordinatorica, te sadašnja koordinatorica HDŠ  Nataša Bali�, veleposlanik RH u Švicarskoj i Kne�evini Liechtenstein Aleksandar Heina te fra Ante Medi�, hrvatski misionar.

 
Lijevo Katrin Frick i Blagica Alilovi�, desno Anela Matanovi� i Heinz Rothenberger

 
Lijevo Christoph Friedrich, Andreas Hofer i Mag Sutcliffe, desno Claudia Lins

Pored visokih nazo�nih gostiju iz društva, politike, kulture i javnih institucija, bila je predsjednica škola, potpredsjednica grada Buchs i kantonalna savjetnica Katrin Frick i Heinz Rothenberger, �lan gradskog vije�a i vije�a zaklade Mintegra Buchs kao i Meg Sutcliffe, direktorica me�unarodne škole Rheintal. Pozivu su se odazvali nekoliko direktora i direktorica škola ove pokrajine, Claudia Lins, delegatkinja za integraciju u Kne�evini Liechtenstein te Jakob Gähwiler, nadle�an za integracijska pitanja u pokrajini Werdenberg-Sarganserland, direktor škole Sennwald Christoph Friedrich i bivši direktor škole Buchs Andreas Hofer,
 kao i nastavnici drugih govornih grupa. Nekoliko bivših u�enica i u�enika kao i roditelja koji su aktivno sudjelovali u pripremi kao i programu. Uz Hrvate i Švicarce došli su predstavnici iz drugih 10 naroda koji ovdje �ive (od Australije, Tibeta preko Europe do SAD).

 
Lijevo Hana Jana�ek, desno Valentina Brašni�

Sve�ani program moderirala je bivša u�enica HDŠ Hana Jana�ek, studentica prava. Poslije srda�nog pozdrava osvrnula se na sam po�etka djelovanja Hrvatske dopunske škole u Buchs SG prije 25 godina. Zatim  je Valentina Brašni�, gimnazijalka i bivša u�enica HDŠ, otpjevala uz pratnju klavira pjesmu Moja domovina.


Prva koordinatorica Hrvatske dopunske škole Grana Feri�

Prva koordinatorica HDŠ Grana Feri� opisala je u svom referatu mukotrpan put otvaranja dopunskih škola. Bila su to teška vremena u domovini, a i nama nije bilo lako nositi se tim vremenom u dijaspori. Stoga je trebalo puno hrabrosti, energije i entuzijazma s jedne strane kao što je druge strane trebalo švicarskim školskim vlastima obrazlo�iti potrebu i bitnost dopunske nastave na hrvatskome jeziku. Tada aktivna hrvatska socijalna radnica Blagica Alilovi�, današnja upraviteljica zaklade MINTEGRA, svojom umre�enoš�u dobiva usmeno odobrenje za korištenje u�ionice ve� u kolovozu 1990. Kao prva u�iteljica HDŠ u Buchsu Blagica Alilovi� po�inje s nastavom 27.09.1990, odmah poslije �eneve. U školskim klupama tada sjedi 28 u�enika i u�enica u dobi izme�u 6 i 15 godina i sa 7 dr�avljanstava. S velikom zahvalnoš�u sje�amo se tih po�etaka i tog zanosa osoba koje tada bijahu uporni, hrabri i dalekovidni.

Referat G. Feri�                   Schulgemeinde Buchs - Bewilligung der Raumbelegung

Sadašnja koordinatorica HDŠ u Švicarskoj Nataša Bali� je izme�u ostalog naglasila da se isplatio sav taj trud. Jer samo uz dobar rad i ljubav prema domovini danas se slavi 25. obljetnica. U Švicarskoj trenutno postoje HDŠ u 62 mjesta i 20 kantona sa sveukupno oko 900 u�enika i 14 u�itelja/ica. U Buchsu je do sada djelovalo sveukupno 9 u�iteljica i u�itelja. 


Sadašnja koordinatorica Hrvatske dopunske škole Nataša Bali�

Nataša Bali� je naglasila kako va�no da djeca poha�aju dopunsku školu i u�e bolje govoriti, pisati i razumjeti hrvatski jezik. Time bolje upoznaju domovinu svojih roditelja, povijest, zemljopis i tradiciji. To im olakšava i bolju integraciju u zemlji u kojoj �ive. 

Referat N. Bali�

 
Lijevo sadašnja koordinatorica Hrvatske dopunske škole Nataša Bali� i nova u�iteljica Lea Kranj�i�, desno bivša u�enica Hrvatske dopunske škole Veronika Matanovi�

Nakon glazbenog intermezza na klaviru bivše u�enice HDŠ, gimnazijalke Veronike Matanovi�, obratila se predsjednica škola Buchsa Katrin Frick.


Direktorica škole i potpredsjednica grada Buchs Katrin Frick

Katrin Frick je s poštovanjem govorila o razli�itosti kultura koje zajedni�ki doprinose bogatstvu Švicarske i kao takve su izazov u svakodnevnom su�ivotu. Naglasila je koliko je bitno njegovanje materinskog jezika, jer on je temelj za u�enje drugih jezika. Posebno je bitno poznavanje korijena podrijetla, jer samo tako mo�emo biti otvoreni i zanimati se s poštovanjem i za druge narode i kulture.

Referat K. Frick


Bivše u�enice Hrvatske dopunske škole Hana Jana�ek i �eljka Altanian-Topi�

Bivše u�enice HDŠ Buchs, moderatorica Hana Jana�ek i �eljka Altanian-Topi� su se prisjetile prvih školskih godina u Hrvatskoj dopunskoj školi. Mo�e se re�i da im je zajedni�ki nazivnik: jedino slobodno popodne u regularnoj školi uvijek su „�rtvovali“ za hrvatsku dopunsku nastavu, što nije baš bilo lako. „Dok se drugi igraju, plivaju, idu na provod ja „moram“ na hrvatsku nastavu.“ Rekla je �eljka. Ali sada kao odrasla osoba s današnjim iskustvom uvi�a va�nost poznavanja materinskog jezika i kulture. I pored u�enja i obveza Hani i �eljki su u sje�anjima ostala lijepa iskustva, vesela dru�enja i kreativne aktivnosti.

 
Za govornicom lijevo nova u�iteljica Lea Kranj�i�,
desno koordinatorica Hrvatske radne grupe za integraciju Werdenberg Anela Matanovi�

Anela Matanovi�, koordinatorica Hrvatske radne grupe za integraciju u pokrajini Werdenebrg i aktivna majka djece koji poha�aju HDŠ, je u ime organizatora zahvalila referenticama i svima koji su podr�ali i podr�avaju HDŠ te koji su djelovali tijekom ovih 25 godina, jer bez njih se ne bi mogla slaviti 25. obljetnica HDŠ Buchs. Posebno je zahvalila švicarskim školskim i gradskim vlastima koji od po�etka do danas podr�avaju rad Hrvatske dopunske škole u Buchsu.


Referenti s djecom Hrvatske dopunske škole i veleposlanikom Republike Hrvatske u Švicarskoj gospodinom Aleksandrom Heina

U�enice i u�enici su na kraju predali bocu ulja kao simboli�an dar referenticama i prvoj u�iteljici te bivšem predsjedniku škola Buchs. „Na bocama je ugravirana crkva sv. Marka Zagreb i dvorac Werdenberg – simbol za dvije domovine, dva jezika i dvije kulture koje se kao maslinovo ulje blago prelijevaju jedne u drugu.“ – rekla je Anela Matanovi�.


I na kraju: s lijeva portalova reporterka Nada Strasser, Grana Feri�, Nataša Bali�, Lea Kranj�i�, Stanislava Ra�i� i Blagica Alilovi�

Prva u�iteljica HDŠ Buchs Blagica Alilovi� je predala buket cvije�a u znaku dobrodošlice današnjoj u�iteljici Lei Kranj�i�, koja je zapo�ela s radom u Buchsu, 21.10.2015.

Program je zbog brojnih gostiju koji ne govore hrvatski uglavnom vo�en na njema�kom jeziku. Poslije slu�benog dijela proslave nastavljeno je dru�enje uz domjenak finih delicija koje su pripremili Hrvatice i Hrvati iz Buchsa i okoline, uz financijsku podršku kantona SG i grada Buchs.

Jedna od organizatorica mi re�e na rastanku: „Svrha sve�ane proslave 25. obljetnice HDŠ u Buchsu je ponajprije zahvalnost i promid�ba HDŠ te me�usobno povezivanje. To nam je uspjelo i zato smo posebice zahvalni Bogu.“

Foto galerija


Tekst: Nada Strasser
Fotografije: Nikolina Gansner

*****

Bericht im Werdenberger & Obertoggenburger Tagblatt

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

PS:
U svojoj skromnosti i samozatajnosti Blagica Alilovi� me je zamolila da reduciram broj fotografija na kojima se ona nalazi, što naravno nisam u�inio, jer da ih je još i više, za svoj veliki dugogodišnji anga�man i društveni rad za dobrobit Hrvatica i Hrvata u Švicarskoj, zaslu�ila bi da ih sve objavim.
Dakle, Blagice, ne ljuti se - to je moja ispravna odluka!

 

 

 

Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.