Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

23.03.2016.

Hrvatski kulturni klub odr�ao 14. Godišnju skupštinu

U nedjelju, 13. o�ujka 2016., u Grand Casinu Baden odr�ana je 14. Godišnja skupština HKK - Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske. Uz dvadesetak �lanova Kluba, Skupštinu je svojom nazo�noš�u kao gost uveli�ao i gospodin Slobodan Mikac, generalni konzul iz Generalnog konzulata RH u Zürichu.

 

Da bi se na Godišnje skupštine ne samo Hrvatskog kulturnog kluba, nego i ostalih hrvatskih klubova i udruga u Švicarskoj, privuklo što više �lanova, mo�da bi prije po�etka ili po završetku godišnje skupštine trebalo obogatiti i nekim dodatnim kulturnim ili zabavnim programom, što bi privuklo više �lanova i zainteresiranih prijatelja udruga i klubova.

No pogledajmo fotografijama popra�eni osvrt na 14. Godišnju skupštinu Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske. Za osvrt na GS neka nam najve�im dijelom poslu�e podatci iz zapisnika koji je napisala na skupštini izabrana zapisni�arka Nikolina Cukrov:

U 16.45h u ugodnoj atmosferi dvorane "Au premier" u Grand Casinu Baden predsjednica Kluba Martina Šormaz Ban otvara 14. Godišnju skupštinu HKK te pozdravlja prisutne �lanove i gosta, gospodina Slobodana Mikaca, generalnog konzula u Generalnom konzulatu RH u Zürichu.

 

Predsjednica Kluba Martina Šormaz Ban i dopredsjednici Georg Juraj Foglar i Bo�o Beni� zauzimaju mjesta za predsjedni�kim stolom i da bi skupština mogla po�eti treba izabrati voditelja ili voditeljicu skupštine, tzv. predsjednika/cu skupštinskog dana (Tagespräsident) i zapisni�ara/ku skupštine

Nakon par uvodnih rije�i predsjednice, na prijedlog prisutnih za voditelja Godišnje skupštine jednoglasno je izabran Stjepan Drozdek, a za zapisni�arku Nikolina Cukrov.

Nakon jednoglasnog izbora voditelja i zapisni�arke Godišnje skupštine, voditelj GS Stjepan Drozdek predla�e i �ita dnevni red sa šesnaest to�aka.

Dnevni red

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna rije�
 2. Izbor voditelja Skupštine
 3. Izbor zapisni�ara
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Izbor izbornog povjerenstva
 6. Zapisnik s prošle Godišnje skupštine
 7. Diskusija i usvajanje zapisnika
 8. Izvješ�e o radu u 2015. godini
 9. Izvješ�e o radu uredništva Libre u 2015. godini
 10. Blagajni�ko izvješ�e
 11. Izvješ�e revizora blagajne
 12. Rasprava i usvajanje izvješ�a

Pauza

 1. Razrješenje dosadašnjih �lanova Upravnog odbora i revizora blagajne
 2. Izbor novog Upravnog odbora i revizora blagajne
 3. Rije� imaju gosti
 4. Diskusija i razno

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. Nakon što su po navedenom dnevnom redu obavljene prve �etiri to�ke, voditelj Skupštine prelazi na sljede�e to�ke dnevnog reda.

Glasanjem je sastavljeno Izborno povjerenstvo u koji su izabrani Stjepan Drozdek i �eljka Bratolji�-Melkay.

Svi izabrani po�evši od voditelja skupštine i zapisni�arke, do Izbornog povjerenstva, prihvatili su izbor, što su prisutni popratili srda�nim pljeskom.

Zapisnik s prošlogodišnje Skupštine svima je poslan mailom i nije bilo potrebe �itati ga te je usvojen jednoglasno i na zapisnik nema primjedbi.

Izvještaj o radu Kluba u godini 2015. napisala je i prezentirala predsjednica Martina Šormaz Ban. Po�ela je s uvodom kako je prošle godine GS odr�ana 15. 3. 2015. te se odmah nakon toga zapo�elo s novim programom, izabrani su novi �lanovi te je Martina odabrana za predsjednicu. U sije�nju je odr�an koncert klasi�ne glazbe, u lipnju je bio izlet u šumsku ku�icu, u listopadu predavanje prof. Ivice Puljka iz Splita, krajem listopada je ugoš�ena kazališna grupa iz Kaštela te organizirana još jedna dodatna predstava u Baselu, a u prosincu je organizirana tradicionalna Adventsku ve�er u suradnji s KUD-om Silvije Strahimir Kranj�evi� iz Züricha. Predsjednica u svom izvještaju napominje da je prošle godine Klub bio jako aktivan te se zajedni�kim snagama i trudom puno postiglo i ostvarilo. Zahvaljuju�i Zvonimiru Mitru, sve je uvijek zabilje�eno na Hrvatskom portalu Švicarske www.arhiva.croatia.ch. Na idu�em sastanku novi Upravni odbor �e izabrati predsjednika/cu, dopredsjednike/ce, tajnika/cu i blagajnika/cu te razraditi nove planove za ovu godinu. Martina se oprostila od svoje funkcije predsjednice te �eli sre�u u budu�em radu novom predsjedniku/ci i cijelom Upravnom odboru - pogledajmo njeno izvješ�e:.

Izvješ�e predsjednice Hrvatskog kulturnog kluba za 2015. godinu

Za svoje izvješ�e o radu i uspjesima Hrvatskog kulturnog kluba u 2015. godini predsjednica Kluba Martina Šormaz Ban nagra�ena je aplauzom svih prisutnih.

Glavna urednica �asopisa Libra, Vesna Poli� Foglar, pro�itala je izvještaj o radu �asopisa u 2015. godini te kako to funkcionira u redakciji �asopisa. Kao i prošlih godina, u 2015. godini izdana su dva broja Libre, br. 37 i 38, ali su za razliku od prethodnih godina, izašli malo ranije nego obi�no. Svi tekstovi su kao i uvijek dvojezi�ni i lektorirani. O Libri se mo�e malo pro�itati i na njenoj stranici www.libra-hkk.org. Librin cilj je upoznati Švicarce s raznim aspektima hrvatskog �ivota – od kulture i znanosti do gastronomije i smisla za humor, o �emu je glavna urednica prisutne obavijestila u svom izvješ�u, koji pogledajte ovdje:

Izvješ�e uredništva Libre za 2015. godinu

I glavna urednica Libre dr. Vesna Poli� Foglar nagra�ena je za svoje izvješ�e aplauzom svih prisutnih.

Blagajnica Kluba Dubravka Eror je prisutne obavijestila, da je financijsko stanje na kontu Kluba pozitivno te prisutnima dala na znanje ukupno nov�ano stanje na dan 24.02.2016., kada je blagajna predana na kontrolu revizorima blagajne.

Na zahtjevnom poslu i uredno vo�enoj blagajni prisutni se aplauzom zahvaljuje blagajnici.

Prema izvješ�u revizora blagajne Ane Števanje-Macan i Stjepana Drozdeka, blagajna je vo�ena uredno i pravilno i ima sve potrebne dokumente te revizori preporu�uju skupštini da prihvati blagajni�ki izvještaj kako ga je blagajnica pro�itala, te da prihvati i prethodno pro�itane izvještaje predsjednice i glavne urednice Libre.

I revizori blagajne Ana Števanja-Macan i Stjepan Drozdek nagra�eni su za svoj obavljeni posao i podneseno izvješ�e aplauzom prisutnih

Rasprave o izvještajima nije bilo te su jednoglasno prihva�ena sva izvješ�a, pa voditelj Skupštine zahvaljuje svima koji su sudjelovali na uspješno obavljenom radu

 

Nakon kratke pauze, na osnovu prihva�enih izvješ�a izglasana je razrješnica dotadašnjim �lanovima Upravnog odbora i revizorima blagajne pa su �lanovi dotadašnjeg Upravnog odbora otišli me�u publiku, a voditelj Skupštine i novoizabrani �lan Izbornog povjerenstva zamolio je drugu �lanicu Izbornog povjerenstva �eljku Bratolji�-Melkay da mu se pridru�i pri izboru novog Upravnog odbora.

Zapisni�arki Nikolini Cukrov za�eljeli su srda�nu dobrodošlicu u Klub i zamolili ju da se ukratko predstavi, što je Nikolina rado u�inila i svima se predstavila i zahvalila.

Nakon raspuštanja UO i revizora, na prijedlog Izbornog povjerenstva i svih prisutnih, ve�i broj bivših �lanova UO su opet predlo�eni te uz nekoliko novih �lanova jednoglasno izabrani i za 2016. godinu.

 

�eljka predlo�ena imena piše na plo�u i svi predlo�eni su jednoglasno izabrani pa su u novi Upravni odbor izabrani: �eljka Bratolji�-Melkay, Bo�o Beni�, Stjepan Habijanovi�, Blanka Petrov�i�, Dubravka Eror, Juraj Foglar, Nikolina Cukrov, Vesna Poli� Foglar, Marica �i�i�, Kora Zorman i Marca Iva�i�, a za revizore blagajne za 2016. godinu ponovno su izabrani Ana Števanja-Macan i Stjepan Drozdek

Svi izabrani �lanovi prihva�aju izbor i stavljaju se na raspolaganje, što je pozdravljeno srda�nim aplauzom.

Rije� imaju gosti pa Generalni konzul RH mag. Slobodan Mikac pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje dosadašnjoj predsjednici Kluba, �estita novo izabranom Upravnom odboru te �eli sre�u novom predsjedniku/ci. Tako�er ka�e da �e ispitati situaciju po pitanju nov�ane pomo�i – postoji zaklada koja se zove Hrvatska ku�a pa �e vidjeti mo�e li se štogod napraviti za HKK.

Za svoj govor i ponu�enu pomo� generalni konzul je nagra�en srda�nim aplauzom.

Pod to�kom diskusija i razno �eljka obavještava da je prostor Hrvatskog Instituta otkazan te da je ona sve preostale stvari HKK-a stavila kod sebe u podrum, gdje mogu ostati tako dugo dok je potrebno, a prisutni joj na tom zahvaljuju.

Na kraju 14. Godišnje Skupštine zaklju�eno je da se odmah potom odr�ava sastanak novo izabranog Upravnog odbora, na kojem �e se UO konstituirati, izabrati predsjednika/cu, dopredsjednike/ce, tajnika/cu i blagajnika/cu. �lanovi Upravnog odbora su obavezni ostati na sastanku, a svi ostali su i više nego dobrodošli.

Adventska ve�er �e se odr�ati 9.12.2016. u crkvenim prostorijama u Spreitenbachu (Katholisches Pfarramt), dvorana je ve� rezervirana.

5.6.2016. ide se na izlet u šumsku ku�icu u Noenhof. Alkari su pristali do�i, a Marijan �e organizirati 2 janjca i 2 prasca.

16.4.2016. odr�at �e se koncert klasi�ne glazbe u Badenu pod nazivom "Ciganska duša".

Komentari oko prostorije gdje bi se ina�e mogli odr�avati sastanci - bilo bi lijepo kada bi Klub imao neku svoju prostoriju na raspolaganju, tako�er bi se mogli i materijali tamo ostaviti.
Marica pita kakva je situacija sa Librom i HKK-om na internetu? Vesna odgovara kako je Andreas rekao da bi sredinom travnja trebali imati dio stranice na internetu.

 

Nakon diskusije i komentara, uz srda�ni aplauz prisutnih voditelj Skupštine Stjepan Drozdek se zahvalio svima na pa�nji i proglasio Godišnju skupštinu završenom.

*****

Prvi sastanak novoizabranog Upravnog odbora Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske

Prvi sastanak novoizabranog Upravnog odbora Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske, kojem je prisustvovala i dosadašnja predsjednica, imao je samo jednu to�ku dnevnog reda; podjelu funkcija unutar Upravnog odbora, a sve ostalo, kao prvo plan rada za 2016. godinu, bit �e obavljeno na sljede�em sastanku.

 

Za predsjednicu HKK izabrana je Marica �i�i�, za dopredsjednike Bo�o Beni� i Juraj Foglar, za tajnicu Blanka Petrov�i� i za blagajnicu Dubravka Eror.

Svi koji su preuzeli odgovorna zadu�enja nagra�eni su pljeskom i tako je u vedrom ozra�ju završen i prvi sastanak novoizabranog Upravnog odbora Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske.

 

Uz gore objavljene, još nekoliko fotografija u ve�em formatu pogledajte u foto galeriji 1 i 2:

Foto galerija 1

Foto galerija 2

Tekst: Zvonimir Mitar, ve�im dijelom prema zapisniku s GS zapisni�arke Nikoline Cukrov
Fotografije: foto galerija 1 Zvonimir Mitar, foto galerija 2 Stjepan Drozdek
Za Portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.