Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

08.04.2016.

Samo iseljenik mo�e razumjeti dušu iseljenika

Hrvatski iseljenici medijski su zapostavljeni i zato je ovo portal o njima, a ne samo za njih
Nakon Domovnice, uspješnog projekta koji ove godine slavi prvo desetlje�e svog postojanja, Ve�ernji list nedavno je javnosti predstavio i specijalizirani portal namijenjen hrvatskom iseljeništvu. Razvoj nove internetske platforme Moja Hrvatska, u �ijem radu trenuta�no sudjeluje 20 dopisnika iz cijelog svijeta, potpisuje Styrijin dizajnerski i programerski odjel.

Dopisnici iz cijelog svijeta

– Portal Moja Hrvatska konceptualno smo po�eli razra�ivati lani, u zadnjem kvartalu. Iako se radi o internetskom portalu koji po definiciji nema ograni�enje dosega, logistika samog povezivanja i stvaranja relevantnog sadr�aja na svim kontinentima, zemljama i specifi�nim kulturama gdje naši iseljenici �ive �inila se kao ozbiljan problem. Stvaranjem brzog i preglednog portala, pripremom servisnih informacija za sva mjesta gdje postoje hrvatske zajednice te stvaranjem mre�e dopisnika iz najrazli�itijih dijelova svijeta postavili smo dobar temelj za ono što �elimo biti: a to je portal o iseljenicima, o njihovim �ivotima i iskustvima – rekao je Ivan Jozi�, direktor digitalnog razvoja Ve�ernjeg lista.

Kako bi testiralo teme i uvjerilo se u interes posjetitelja, uredništvo je prošle godine na portalu Vecernji.hr �eš�e objavljivalo �lanke iseljeni�ke tematike. Svi redom bili su iznadprosje�no �itani, što je najbolji dokaz da se fenomenu mo�e pristupiti i šire.

– Ve�ernji list jedan je od najprepoznatljivijih brendova me�u Hrvatima izvan Hrvatske – tvrdi Dra�en Klari�, glavni urednik Ve�ernjeg lista, i objašnjava:

– Posljedica je to dugogodišnje pa�nje koju poklanjamo iseljenim Hrvatima, prate�i njihov �ivot i istovremeno ih informiraju�i o novostima iz domovine. Ve�ernjak, osim izdanja za Hrvatsku, ima i svoje BiH izdanje, ali i inozemno izdanje koje se svakodnevno tiska u Frankfurtu i pokriva tr�ište zapadne Europe. Portal Moja Hrvatska kao sastavni dio Ve�ernjeg lista logi�an je nastavak tog višegodišnjeg rada, a cilj mu je postati centralnim mjestom oko kojeg �e se okupljati svi oni koji više ne �ive u Hrvatskoj, ali i mjesto na kojem �emo mi iz Hrvatske mo�i pratiti kao �ive naši sugra�ani koji su otišli nedavno ili ve� generacijama �ive izvan domovine.

Klari�eve rije�i potvr�uje i Dario Markas, glavni urednik portala Vecernji.hr:

– Pokrenuli smo portal Moja Hrvatska jer smo shvatili da nema nijednog medija koji bi se bavio pri�ama Hrvata koji �ive u iseljeništvu, njihovim sre�ama i njihovim tugama. Postoje portali koji se predstavljaju kao portali namijenjeni dijaspori, ali u kona�nici opet pišu o politici u Hrvatskoj. Iseljenici �itaju hrvatske news portale, a istovremeno imaju toliko toga re�i o svojim uspjesima, postignu�ima, do�ivljajima... Oni mogu bolje nego itko drugi usporediti današnji �ivot u Hrvatskoj i �ivot u inozemstvu. Iz njihova iskustva mo�emo jako puno nau�iti. Pri tome je bitno napomenuti da Ve�ernji list nikako ne �eli propagirati odlazak iz Hrvatske, nego baš suprotno, �elimo da se što više iseljenika vrati u Hrvatsku. Prvi je korak u tome da se �uje za naše iseljenike i njihove pri�e, a poslije je sve mogu�e. I kada pišemo o ljudima koji se i danas iseljavaju, to nije zato što nas to veseli ili zato što zagovaramo odlazak iz Hrvatske. Ne, to je zato što �elimo da odgovorni nešto promijene kako bi mladi što manje odlazili. Ve� smo dokazali da je Ve�ernjakova publika iznimno senzibilizirana za teme o �ivotu Hrvata u iseljeništvu te svi takvi �lanci imaju veliku �itanost.

Uz zanimljive pri�e o novim po�ecima, koje portal Moja Hrvatska donosi svakodnevno, �itatelje na njemu �ekaju intervjui, kolumne, blogovi, putopisi, povijesni pogledi, analize, statistike, kalendari doga�anja, videoprilozi i fotogalerije.

Na portalu piše i Tatiana Cameron Taj�i, a suradnju je najavio odvjetnik Luka Mišeti� koji tako�er dijeli iseljeni�ku pri�u.

– Priklju�ila sam se ekipi kako bih s �itateljima dijelila pri�e o �ivotnim putevima koji mogu biti dosta razli�iti, ali na kojima svi prolazimo kroz sli�ne stvari. Bez obzira na zemljopisne lokacije i ekonomske prilike, svi tra�imo istu radost i ljubav. Kroz spomenute pri�e i ovaj novi portal nadam se da �emo se još više povezati, nadahnuti te podi�i jedni druge – rekla nam je popularna Taj�i.

Viziju portala Moja Hrvatska prepoznala je i austrijska televizija ORF i odlu�ila se na suradnju. Naime, hrvatska redakcija u �eljeznom svaki tjedan producira emisiju posve�enu gradiš�anskim Hrvatima, a sada se na Ve�ernjakovu portalu mogu �itati i gledati njihove pri�e.

�ivot s prijevodom: Chicago

Sredinom pro�le godine posjetili smo hrvatsku zajednicu u Chicagu i producirali �est televizijskih emisija te jedan dokumentarni film. Nakon �ika�ke premijere, serijal o na�im iseljenicima uskoro �ete ekskluzivno mo�i pratiti na Hrvatskoj televiziji i portalu mojahrvatska.vecernji.hr...

Posted by Moja Hrvatska - Ve�ernji list on Sunday, March 27, 2016

– Hrvatski iseljenici �esto su bili medijski zapostavljeni i ponekad nepravedno pogrešno predstavljeni. Posvetit �emo im prostor koji zaslu�uju jer ovo je portal ne za njih, nego o njima. On je njihova stalna veza s domovinom – otkrio je voditelj projekta Ivan Ril.

U pripremi Moje Hrvatske uredništvo je posjetilo neke najbrojnije hrvatske zajednice i provjerilo kako �ive naši ljudi, što im zna�i glazba, ples, tradicija, kultura i obi�aji. Zašto im je crkva drugi dom? Što ih tišti? �ime se ponose? Ho�e li se jednog dana vratiti?

– Sredinom prošle godine intervjuirali smo stotinjak Hrvata u Chicagu. Saznali smo dosta o izazovima iseljeni�kog �ivota i upoznali zanimljive ljude. Neki od njih ve� su postali naši dopisnici. Novinarski i �ivotno, iseljeništvo ne mo�eš shvatiti ako nisi barem nakratko bio negdje ili kako bi rekao naš suradnik Franjo Bertovi�: “Samo iseljenik mo�e razumjeti dušu iseljenika” – naglašava Ril. Uz tekstualne pri�e, ekipa Moje Hrvatske ve� je producirala šest televizijskih emisija po 25 minuta i jedan 52-minutni dokumentarni film koji �e premijeru imati 15. svibnja u Chicagu. Glasove za njega posudili su Tanja Popec i Matija Lovrec, a glazbu je napravio Zvjezdan Marjanovi�. Me�u autorima je i Maria Dugand�i� Paši�, Hrvatica i nekadašnja CNN-ova novinarka. Na jesen �e taj sadr�aj mo�i vidjeti gledatelji Hrvatske televizije i iseljeni�kog portala Ve�ernjeg lista. I tu pri�a ne staje. Hrvati izvan domovine uskoro �e dobiti svoju internetsku i satelitsku televiziju s 24-satnim programom, a podrška ovom velikom projektu stigla je od Dr�avnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika.

*****

Uklju�ite se u suradnju! Ovo su tri na�ina:

Otvorenog srca pru�amo si ruke!

Sudjeluj u stvaranju sadr�aja namijenjenog hrvatskom iseljeništvu

Pru�amo ti tri mogu�nosti suradnje:

1. Imaš zanimljivu iseljeni�ku pri�u? Vijest, fotografiju ili video? Prijedlog za intervju? Pošalji nam!

2. �iviš izvan domovine? �eliš s nama dijeliti svoja iskustva? �ast je biti dopisnik Moje Hrvatske!

3. Zastupaš hrvatsku organizaciju u iseljeništvu ili djeluješ kao pojedinac? Upiši se u Ve�ernjakov adresar Hrvata izvan domovine i postani dio velike baze kontakata! 

Ako se vidiš u nekom od navedenih prijedloga, slobodno pošalji poruku na e-mail adresu: ivan.ril@vecernji.net, a mo�eš nas pratiti i putem Facebook stranice Moja Hrvatska.

Otvorenog srca pru�amo si ruke!

Lijep pozdrav iz domovine!
urednik portala Moja Hrvatska
Ivan Ril

Izvor: Ve�ernji list
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.