Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 
     
    www.arhiva.croatia.ch
   

HRVATSKI PORTAL POSTAO UDRUGA
i nosi ime
"Hrvatski internet-portal u �vicarskoj"


Hrvatski je portal 17. lipnja 2001. godine proslavio prvu obljetnicu postojanja i rada. Tjedan dana prije obljetnice u Badenu je odr�ana Osniva�ka skup�tina Udruge. Potom je sazvana Godi�nja skup�tina suradnika i potencijalnih �lanova Udruge 16. lipnja 2001. godine u prostorijama Hrvatske katoli�ke misije u Z�richu na kojoj su bili predstavnici Hrvatske katoli�ke misije, hrvatskih diplomatskih predstavnistava, te se nakratko pojavio i generalni tajnik EKA, g. Mario Gattiker.

Nakon �to je 11. lipnja 2001. godine odr�ana u Badenu Osniva�ka skup�tina udruge "Hrvatski internet-portal u �vicarskoj", na kojoj su prihva�ena Pravila i izabrana tijela novoutemeljene udruge, 16, lipnja je njezin predsjednik, g. Zvonko Ljuti�, pred tridesetak nazo�nih suradnika i potencijalnih �lanova, podnio izvje��e o jednogodi�njem radu Udruge. Hrvatski internet-portal u �vicarskoj, www. arhiva.croatia.ch, je za godinu dana okupio respektabilan broj suradnika. Dnevno ga posje�uje zna�ajan broj posjetitelja. Iz svih krajeva svijeta se javljaju ljudi, pozdravljaju pothvat, nude svoje ideje, tra�e mogu�nosti priklju�ka itd.

Portal je sadr�ajno raznovrstan i bogat. Neke rubrike rade ve� punu godinu, neke se jo� dora�uju, neke �ekaju jo� uvijek na pogodne dragovoljce. Bit �e i jo� bolji i uvjerljiviji, a ako imadne dovoljno sredstava, mogao bi postati i ponajboljim me�u Hrvatima u svijetu.

Tajnik Udruge, g. Tihomir Nui�, je predstavio ukratko Pravila, a osobito svrhu Udruge i njezinu organizaciju. U svrsi je osobit naglasak na objavljivanju informacija i sadr�aja od koristi za Hrvate, te promicanju hrvatskog zajedni�tva otvoreno��u Udruge svim sunarodnjacima. Upravna tijela Udruge su: Godi�nja skup�tina, Upravni Odbor, Nadzorni odbor, te Ovjerovitelji obra�una.

Kako iz dana u dan posjetitelji i njihove �elje rastu, tako raste i potreba za pro�irenjem ponude, a to za sobom povla�i financijske tro�kove. �to smo ve�i, zanimljiviji smo, ali to iziskuje vi�e rada, a rad tehni�kog osoblja se pla�a. Dakle, odlu�eno je portal staviti na �iru bazu, da mu nositelji budu po mogu�nosti svi Hrvati u �vicarskoj i njihove udruge. �lanom mo�e postati svatko tko ispunjava uvjete prema Pravilima udruge i uplati �lanarinu (broj konta i banka �e biti naknadno objavljeni), a godi�nja �lanarina stoji Fr. 30.-- za pjedinca, a Fr. 100.-- za udrugu. Onima koji �ele biti suutemeljitelji ovoga suvremenoga medija me�u Hrvatima, nudi se posebna usluga i od njih se tra�i i posebna pristojba.

Internet je bez sumnje moderno sredstvo javnog priop�avanja. Hrvatima se u �vicarskoj iznenada ukazala prilika da idu u korak sa suvremenim svijetom. Mo�da neki nisu ni svjesni �to je sve mogu�e ostvariti potporom ovog pothvata, koji u sebi sadr�i snagu da sve Hrvate okupi i sve hrvatske snage objedini na ozbiljnom poslu - korisnom i njima i njihovoj domovini. Sjednica je u prijateljskom srda�nom raspolo�enju zavr�ena. A ovom se prilikom zahvaljujemop Hrvatskoj katoli�koj misiji Z�rich �to nam je omogu�ila besplatno kori�tenje dvorane. (tn)

P.s. Tko �eli konzultirati Pravila novoutemeljene udruge "Hrvatski internet-portal u �vicarskoj", nek nam se javi na e-mail urednistvo@arhiva.croatia.ch

   
 

 

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.