Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Pogled iz vjere na sada�nji trenutak

 

27.03.2016.


KRIST JE USKRSNUO !

 

 

Jedan je njema�ki znanstvenik tra�io mirno mjesto za odlazak u mirovinu. I na�ao je ku�u u samoj blizini samostana kontemplativnih �asnih sestara.
Nije bio vjernik. Ali mjesto mu se �inilo idealnim za nesmetani nastavak svojih znanstvenih istra�ivanja. "Ovdje �u barem na�i mir koji mi je tako potreban za moja iskustva".
No, njegova su predvi�anja samo djelomi�no bila to�na. I stvarno, veliki dio dana u�ivao je u ti�ini koju je s vremena na vrijeme prekidao zvuk zvona. No, slijedili su trenutci odmora, rekreacije za kontemplativne �asne sestre. Bilo je nemogu�e za�tititi se od bu�nih izljeva radosti. Smijeh i radost sestara �ula se i preko zida i kroz prozore.
Znanstvenik je ostao zate�en, ali ga je situacija zainteresirala. Razmi�ljao je: "Ove su �ene siroma�ne, �ive pokorni�kim �ivotom, ne znaju za u�itak. I kako onda da su tako sretne? Nema li pored svega toga jo� ne�to posebno?"
I kako bi se uvjerio, odlu�i razgovorati osobno s �asnom majkom starje�icom. A sestra mu protuma�i vrlo jednostavno:

  1. Mi smo Kristove zaru�nice.
  2. Ali va� je zaru�nik umro prije dvije tisu�e godina - prigovori znanstvenik.
  3. Oprostite, gospodine profesore - odgovori starje�ica - trebali biste znati da je nakon tri dana uskrsnuo. A mi smo upravo svjedoci onoga �to se dogodilo tri dana poslije njegove smrti!

I danas, dakako na vi�e na�ina, nastavlja se to svjedo�anstvo.
Krist je umro, ali je uskrsnuo. Doista je uskrsnuo. I tra�i svjedoke, radosne svjedoke. Jednostavno radosne zbog njegova uskrsnu�a.

Krist je uskrsnuo! To je krik na�e vjere na uskrsno jutro: grob je prazan, Krist vi�e nije u grobu. On ima u punini udjela u �ivotu Onoga u kojeg se je u potpunosti pouzdao. "Bog ga je uskrisio tre�i dan", uvjereno svjedo�i sv. Petar u Djelima apostolskim (2, 24; 10, 40).

Tu po�iva i na�a nada. Nasljeduju�i Krista, ne bojimo se nastaviti njegovo djelo, �ivimo njegovim �ivotom. Imamo udjela u istom pouzdanju i u istoj sigurnosti kao i on. Tu crpimo svoju snagu. Bog je na�a snaga!

Isus je uskrsnuo! Ta se radosna vijest danas navije�ta u svim crkvama po �itavome svijetu. Ba�tinici smo onih svjedoka koji su nam prenijeli ono �to su primili. U Djelima apostolskim Petar hrabro isti�e: "Mi smo svjedoci svega �to u�ini... Bog ga je uskrisio tre�i dan i dade mu da se o�ituje (...) svjedocima od Boga predodre�enima, nama koji smo s njime zajedno jeli i pili, po�to uskrsnu od mrtvih" (Dj 10, 39-41). A nama je danas da nastavimo �iriti tu radosnu vijest oko sebe i svjedo�imo da nam uskrsli Krist otvara put prema obnovljenoj nadi.

Vjerujem li u uskrsloga Krista, siguran sam da moje patnje, bolovi, padovi, porazi i moji grijesi nisu posljednja rije� moga �ivota. Svjestan sam da me Krist osloba�a i vodi prema svjetlosti i radosti. Pobjeda uskrsloga Krista mijenja tako�er i moj pogled na svijet i moj stav o ljudima. Taj pogled nije vi�e pesimisti�an ni ravnodu�an. Nemam vi�e razloga o�ajavati nad svime ni gubiti pouzdanje u ljudsko bi�e. Ljubav i pravda se mogu posvuda ostvariti.

Vjera u uskrsnu�e poti�e nas da �ivimo kao uskrsli ljudi. A �ivjeti na taj na�in zna�i biti uvjeren da se pred Bogom mogu podi�i u svakom trenutku, biti uvjeren da me Bog ljubi!

Kristovo nas uskrsnu�e poti�e na obnovu svoga �ivota, na obnovu molitve, radosti otkri�a i �ivljenja evan�elja. Na�i sre�u u vjeri u Boga koji nas voli! A sve se to odvija u konkretnim odlukama: izi�i iz "groba" svoje sebi�nosti i �ivjeti istinsku ljubav, odgurnuti kamen obeshrabrenja koji nas sputava da kro�imo naprijed, ne dopustiti da nas obuzme mr�nja i osveta nego pobje�ivati pra�tanjem i dobro�instvima. Svojim na�inom �ivota mo�emo pokazati da je Krist �iv i da preobra�ava one koji primaju njegovu snagu �ivota.

Krist je doista uskrsnuo!

Reci to danas ponajprije sebi i budi �ovjek i �ena uskrsne nade!
Reci to u svojoj obitelji i svim svojim prijateljima i budi obitelj radosti!
Budi pozoran na Bo�ju rije� koja osloba�a.
Vjeruj �vrsto da je �ivot s Kristom ja�i od smrti!
Vjeruj �vrsto da je uskrsli Krist prisutan me�u nama.

Reci svakome ono �to je najva�nije u tvome �ivotu:
Gospodin je doista uskrsnuo!

U tom vam smislu na� Portal �eli
RADOSTAN USKRS!

A vi se ne bojte svjedo�iti drugima svoju sre�u i svoju radosti!

 

Fr. Anto Gavri� O.P.

 

 

 


Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

 
 
 
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.