Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Pogled iz vjere na sada�nji trenutak

 

Zadnji tekstovi:

v
Uskrs u Hrvata; Sveto trodnevlje
- Velika subota, Uskrsno bdijenje

19.04.2014.

U svakodnevnom govoru navikli smo ubrajati u sveto trodnevlje Veliki �etvrtak, Veliki petak i Veliku subotu. Sveto trodnevlje zapo�inje misom Ve�ere Gospodnje, nastavlja se liturgijom Velikog petka, Uskrsnim bdjenjem, dnevnom misom na Uskrs, a zavr�ava slu�beno ve�ernjom misom uskrsnog dana....
... Op�irnije

Uskrs u Hrvata; Sveto trodnevlje - Veliki petak muke Gospodnje

18.04.2014.

U svakodnevnom govoru navikli smo ubrajati u sveto trodnevlje Veliki �etvrtak, Veliki petak i Veliku subotu. Sveto trodnevlje zapo�inje misom Ve�ere Gospodnje, nastavlja se liturgijom Velikog petka, Uskrsnim bdjenjem, dnevnom misom na Uskrs, a zavr�ava slu�beno ve�ernjom misom uskrsnog dana....
... Op�irnije

Papa donosi odluku o Me�ugorju do kraja ove godine

11.03.2012.

Posebna me�unarodna komisija na �elu s kardinalom Camillom Ruinijem, koju je prije dvije godine pri Svetoj Stolici osnovao papa Benedikt XVI. s namjerom da temeljito istra�i vjerodostojnost ukazanja u Me�ugorju, najvjerojatnije �e svoje istra�ivanje nastaviti sljede�ih 7 mjeseci. A onda bi prije Bo�i�a 2012. godine na temelju rezultata istra�ivanja Papa mogao donijeti definitivnu odluku o fenomenu Me�ugorja...
... Op�irnije

Sveti Valentin - 14. velja�e

14.02.2012.

Danas slavimo svetog Valentina, rimskog biskupa i mu�enika iz III. stolje�a, za�titnika zaljubljenih. O njemu nema mnogo povijesnih podataka, a ipak je omiljeni svetac u Bo�jem narodu. Bio je lije�nik, sve�enik i vjerojatno biskup u Rimu, glasovit po svojoj mudrosti i uzornom �ivotu...
... Op�irnije

Novi koordinator hrvatskih katoli�kih misija u �vicarskoj

12.01.2012.

Nakon izbora provedenih me�u pastoralnim osobljem hrvatskih katoli�kih misija (HKM) u �vicarskoj u srpnju 2011. godine i neophodnih suglasnosti vjerskih institucija Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Biskupska konferencija �vicarske je imenovala o. fra Mi�u Pinjuha novim nacionalnim koordinatorom hrvatskih katoli�kih misija u �vicarskoj...
... Op�irnije

 
Privr�enost Drugom vatikanskom saboru

07.01.2012.

Pro�log prosinca je bila pedesetogodi�njica saziva Drugog Vatikanskog Sabora kojeg je sazvao Bla�eni Ivan XXIII. O va�nosti godi�njice Msgr. Fernando Oc�riz, generalni vikar prelature Opusa Dei, napisao je uo�i 50. godi�njice njegova sazivanja �lanak...
... Op�irnije

 
Autokefalnost Hrvatske pravoslavne crkve
Iguman Jelisej slijednik hrvatskog pravoslavlja

07.01.2012.

Brojni pravoslavni vjernici u dr�avi Hrvatskoj i Hrvati pravoslavne vjeroispovijesti u drugim dr�avama svijeta, nemaju nikakve veze sa srpskim ili bilo �ijim pravoslavljem. Hrvati imaju ljudska prava i ekumensku obvezu obna�ati svoju vjeru skladno s vjerskim propisima pravoslavne crkve...
... Op�irnije

 
Ste znali? - Zbog �ega su se slama i panji na Badnjak nosili u stane?

24.12.2011.

Hrvatske novine - Tajednik Gradi��anskih Hrvatov o Badnjaku: Hrvatski Badnjak se je sve�evao s trimi velikimi panji, prostiranjem slame, jaslicami i svi�ami. Tri veliki panji su se stavljali na ognji��e i simbolizirali Sveto Trojstvo....
... Op�irnije

 
Kr��anska Hrvatska i sje�anja na Bo�i�

24.12.2011.

Bo�i� je, pored Uskrsa drugi najve�i kr��anski blagdan. Prema ovom autoru, religija je duhovno, a ne materijalno bogatstvo u �ovjekovoj du�i i u du�i naroda. Prema ovome, kr��anstvo, u svim svojim oblicima vjere, i ono prije raspada Rimskog Carstva u Isto�no i Zapadno, i danas, je bratsko duhovno bogatstvo...
... Op�irnije

 
Me�ureligijska tribina: "Isus jest najavio novu Objavu"

14.12.2011.

U Zagreba�kom Islamskom centru odr�ana je dugo najavljivana Tribina prof. Filipa �orluki�a: "Isus jest najavio novu Objavu". Naziv Tribine je predava�, poznati fizi�ar, pisac i publicist iz Pule, dogovorio s doma�inom, muftijom �evkom Omerba�i�em, kao sa�etak i postignu�e svojih dugotrajnih istra�ivanja povezanosti triju velikih monoteisti�kih religija.
... Op�irnije

 
Du�ni dan 2. studenoga

02.11.2011.

Dan poslije blagdana Svih svetih je blagdan zvan Du�ni dan (2. studenoga). To je dan �tovanja mrtvih, njihova �ivota, njihove i na�e pro�losti. Taj dan u domovima gore du�ice, svije�e ili uljanice u spomen mrtvima. Znanima i neznanima...
... Op�irnije

 
Svi sveti 1. studenoga

01.11.2011.

Po kr��anskoj tradiciji, koju prihva�aju i mnogi nekr��ani, dva dana u godini, 1. i 2. studenoga vjernici se posebno sje�aju i u duhu povezuju sa svojim pokojnicima: to su blagdan Svih svetih i Du�ni dan...
... Op�irnije

 
Specijalna emisija Radio Jadrana iz Berna
povodom beatifikacije pape Ivana Pavla II.

11.05.2011.

Pred vi�e od milijun okupljenih hodo�asnika i svjetovnih i vjerskih �elnika u Rimu je u nedjelju papa Benedikt XVI. proglasio papu Ivana Pavla II. bla�enikom. Tim povodom Radio Jadran iz Berna uprili�io je specijalnu emisiju posve�enu tom izuzetnom doga�ajuu kojoj su urednici Radio Jadrana Davor Novakovi� i Ivica Severdija te voditelj HKM Bern misionar fra Gojko Zovko uspostavili direktnu telefonsku vezu s Rimom ...
... Op�irnije

 
"Didache" - "Upute apostolske"

23.04.2011.

Stjecajem okolnosti nadprosje�no dobro poznajem Evan�elje, pa �alosna srca gledam poganski luksuznu zgradu Biskupske konferencije, gledam ove na�e biskupe u njihovim kazali�no-luksuznim crkvenim kostimima, gledam luksuz priprema za dolazak 268. Petrova slijednika...
... Op�irnije

 
Tribina o duhovnosti religija:
Tora, Biblija i Kur'an - poziv na duhovno jedinstvo

09.04.2011.

Prof. Filip �orluki�, umirovljenik, fizi�ar, znanstveni istra�iva� i publicist iz Pule odr�ao je u Islamskom centru u Zagrebu, u sklopu Islamske tribine �etvrtkom "Dr. Sulejman Ma�ovi�", predavanje na temu "Duhovnost religija" Tribinu smo svojevremeno najavili na portalu, a izvje��e s tribine prenosimo iz �asopisa Preporodov Journal...
... Op�irnije

 
Papa Benedikt XVI. u svojoj najnovijoj knjizi:
�idovi nisu krivi za Isusovu smrt

28.03.2011.

Papa Benedikt XVI. u svojoj najnovijoj knjizi, pu�tenoj u prodaju, osudio je nasilje po�injeno u Bo�je ime i ustvrdio kako �idovi nisu krivi za Isusovu smrt. Knjiga je tiskana u 1,2 milijuna primjeraka na sedam jezika. Ima 350 stranica...
... Op�irnije

 
Zamolba za prikupljanje donacijskih sredstava
pri obnovi dvorane Hrvatske starokatoli�ke crkve u Stenjevcu

27.03.2011.

Kao mala Crkva u Hrvatskoj na�a Hrvatska starokatoli�ka crkva je zaista skromna u svojim mogu�nostima. Potrebe su velike, a na�a sredstva su zaista skromna. Godi�nji prora�un na�e crkve iznosi svega 25.000 Eura. To govori sve. Zato Vam se obra�amo za pomo�....
... Op�irnije

 
RENESANSA HRVATSKE STAROKATOLI�KE CRKVE

27.03.2011.

Tijek aktualnih zbivanja u novim vremenima Lijepe Na�e iznjedrio je i obnovu Hrvatske starokatoli�ke crkve...
... Op�irnije

 
KRIST JE USKRSNUO !

23.03.2008.

Jedan je njema�ki znanstvenik tra�io mirno mjesto za odlazak u mirovinu. I na�ao je ku�u u samoj blizini samostana kontemplativnih �asnih sestara. Nije bio vjernik. Ali mjesto mu se �inilo idealnim za nesmetani nastavak svojih znanstvenih istra�ivanja
... Op�irnije

 
Uz Veliki tjedan
Knjige o patnji i smislu

16.03.2008.

Za�to Bog dopu�ta patnju - Bog o kome vjerujemo da je dobar, pravedan i mudar? Povijest �ovje�anstva je uvijek i povijest patnje. Iskustvo boli jedno je od najzna�ajnijih iskustava pa stoga stav koji neka osoba zauzme prema boli i problemu koji bol i patnja postavlja, otkriva stav osobe prema �ivotu op�enito
... Op�irnije

 
Anto Gavri� O.P. : Osoba i lice

14.03.2008.

Herbert B. sazna preko telefona da je postao otac: dobio je sina. Kad je htio posjetiti svoju �enu u bolnici, uzme ga odjelna sestra na stranu, uvede u sobu odakle je kroz prozorsko staklo ugledao sina. Lije�nik mu objasni posve objektivno
... Op�irnije

 
I evo vam znaka...

25.12.2007.


"I evo vam znaka: na�i �ete novoro�en�e povijeno gdje le�i u jaslama." Tim se rije�ima an�eli obra�aju pastirima. A pastiri, pou�ljivi i znati�eljni, reko�e: "Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo �to se to dogodilo, doga�aj koji nam obznani Gospodin."... Op�irnije

 
�ivot - dar i naravno �udo

21.11.2007.


Pravo na �ivot od za�e�a do naravne smrti temeljno je pravo, izvor svakoga drugog neotu�ivog prava ljudske osobe i osnovni temelj dru�tvenog �ivota. Nemogu�e je graditi op�e dobro bez priznavanja i za�tite prava na �ivot... Op�irnije

 
Crkva i stranci

17.10.2007.


Pravo na iseljenje i useljenje spada me�u ljudska prava, a jam�i ga naravno pravo. To pravo potvr�uje i Op�a povelja Ujedinjenih naroda o pravima �ovjeka, a spominje ga i enciklika o miru pape Ivana XXIII., isti�u�i pravo svakoga �ovjeka na slobodu kretanja i... Op�irnije

 
 

 

 
Untitled Document

 
 
 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.