Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 

Pogled iz vjere na sada�nji trenutak

 

26.03.2016.


USKRS U HRVATA - SVETO TRODNEVLJE

U svakodnevnom govoru navikli smo ubrajati u sveto trodnevlje Veliki �etvrtak, Veliki petak i Veliku subotu. Sveto trodnevlje zapo�inje misom Ve�ere Gospodnje, nastavlja se liturgijom Velikog petka, Uskrsnim bdjenjem, dnevnom misom na Uskrs, a završava slu�beno ve�ernjom misom uskrsnog dana.

VELIKI PETAK MUKE GOSPODNJE


Današnji obred Velikog petka razvio se od onoga koji su ve� u IV. st. uveli krš�ani Jeruzalema nakon što je carica Helena 320. godine pronašla zagubljenu relikviju kri�a Kristova. Od tada su se krš�ani po�eli skupljati popodne na Golgoti i tamo imali slu�bu Rije�i.


Prva postaja: Isusa osu�uju na smrt


Druga postaja: Isus prima na se kri�


Tre�a postaja: Isus pada prvi put pod kri�em


�etvrta postaja: Isus susre�e svoju svetu Majku


Peta postaja: Šimun Cirenac poma�e Isusu nositi kri�


Šesta postaja: Veronika pru�a Isusu rubac


Sedma postaja: Isus pada drugi put pod kri�em


Osma postaja: Isus tješi jeruzalemske �ene


Deveta postaja: Isus pada tre�i put pod kri�em


Deseta postaja: Isusa svla�e


Jedanaesta postaja: Isusa pribijaju na kri�


Dvanaesta postaja: Isus umire na kri�u


Trinaesta postaja: Isusa skidaju s kri�a


�etrnaesta postaja: Isusa pola�u u grob

Današnji obred Velikog petka zapo�inje prostracijom sve�enika i poslu�itelja ili pak kle�anjem u šutnji. Nakon toga slijede �itanja, �iji vrhunac svake godine je Muka po Ivanu. Crkva nakon homilije izri�e sveop�u molitvu kao zaklju�ak slu�be rije�i.  

Ove molitve su vrlo stare, te uklju�uju sve ljude, od pape, vjernika, katekumena, krš�ana koji nisu u punom zajedništvu s katoli�kom Crkvom, �idova, �lanova nekrš�anskih religija, onih koji ne vjeruju u Boga, upravitelja dr�ava, bolesnih, gladnih, zatvorenih, putnika, iseljenika, umiru�ih. Slijedi klanjanje Kri�u. Ono po�inje celebrantovim predstavljanjem kri�a okupljenoj zajednici: "Evo drvo Kri�a, na kom je visio Spas svijeta!" Vjernici se mogu slobodno pokloniti Kri�u, ili ga poljubiti.

Po�eljno je da to u�ini svaki �lan zajednice. Dok traje poklon �lanova zajednice Kri�u, pjeva se stara tu�aljka "Usta moja, opjevajte" koja stavlja u usta trpe�em Isusu dobro�instva koja je Bog u�inio svome narodu u povijesti spasenja, a narod svoga Mesiju daje razapeti na kri�, ruga mu se, poji ga octom, probada mu bok kopljem. Posljednji dio obreda ovoga dana jest pri�est koja je na Veliki �etvrtak pohranjena na sporednom oltaru. Obred po�inje Molitvom Gospodnjom, nema znaka mira, ve� se samo pristupa pri�esti. Liturgija završava otpusnom molitvom te se vjernici razilaze u šutnji. Tišina je u crkvi i srcima vjernika, tišina kojom Bog progovara onima koji su ga spremni slušati - Spasitelj je mrtav da bi nas smrtne izveo u vje�ni �ivot.

Izvori: blog.hr / delnice-crkva.org
Slike postaja Kri�nog puta iz crkve sv. Ivana Krstitelja Delnice

 

 


Povratak na po�etnu stranicu

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.