Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Pogled iz vjere na sada�nji trenutak

 

21.03.2016.


Odr�ano 66. redovito zasjedanje BK BiH
i tiskovna konferencija na kraju zasjedanja

 

O tijeku zasjedanja govorili su
predsjednik BK BiH kardinal Pulji� i biskup Peri�

Na završetku 66. redovnog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 18. srpnja 2016. u zgradi Biskupskog ordinarijata u Mostaru, uprili�ena je konferencija za novinstvo na kojoj su o tijeku zasjedanja govorili kardinal Vinko Pulji�, nadbiskup metropolit vrhbosanski i predsjednik BK BiH, i mons. Ratko Peri�, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski.

Kardinal Pulji� je na po�etku zahvalio novinarima za iskazano zanimanje poti�u�i ih da uvijek nastoje korektno raditi svoj posao. Ukazao je potrebu ozdravljanja javnog mnijenja i unošenja nade. Izvijestio ih je potom da se na proljetnom zasjedanju BK BiH tradicionalno razmatra o onom što je ura�eno u protekloj godini, s osobitim naglaskom na rad tijela BK BiH. Izrazio je zadovoljstvo s onim što je dosad ura�eno i s programima koji su predlo�eni biskupima za naredno razdoblje.

Biskup Peri� pojasnio je da proljetno zasjedanje predstavlja odre�eni „ispit savjesti", tj. ispit djelovanja u protekloj, 2015. godini. Istaknuo je da su biskupi, vrjednuju�i dosadašnji rad Povjerenstva za katehezu, odlu�ili osnovati Nacionalni katehetski ured (NKU) Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine te su zahvalili dosadašnjem voditelju Povjerenstva don Anti Pavlovi�u, a za ravnatelja NKU imenovali su vl�. Tomislava Mlaki�a. Kazao je tako�er da su biskupi prihvatili prijedloge da se ove godine odr�e dva velika susreta: susret svih dekana na podru�ju BiH, koji ima tridesetak u sve �etiri biskupije, 28. travnja u Travniku, te Tre�i susret sve�enika Bosne i Hercegovine koji �e se odr�ati, 16. lipnja 2016. u Tomislavgradu na temu bo�anskog milosr�a.

Na zamolbu da prokomentira pismo koje je uputio pismo patrijarhu srpskom gospodinu Irineju u svojstvu predsjednika BK BiH, kardinal Pulji� je kazao da smatra da je pismo sadr�ajem bilo dovoljno jasno te ga stoga nije bilo potrebno dodatno pojašnjavati.

Zamoljeni da se osvrnu na stanje u BiH, kardinal Pulji� je istaknuo da je veliki problem odlazak mlade populacije, za koju je kazao da ih hrabri da ostanu i da se ne boje �rtve. Apelirao je i na doma�e i me�unarodne strukture prisutne u dr�avi da se uklju�e u nastojanja koja vode razvijanju privrede i tako otvore mogu�nost ostanka ljudi spremnih �ivjeti od svog rada. Biskup Peri� je, osvr�u�i se na jedan podatak prema kojem je u inozemstvo protekle godine otišlo oko 66 tisu�a mladih svih etni�kih skupina, izrazio �aljenje te kazao kako to sigurno podjednako poga�a sve �elnike vjerskih zajednica u BiH. Podsjetio je da odlazak mladih zna�i smanjenje prirodnog priraštaja što kona�no vodi u nestajanje. Apelirao je na dr�avne institucije da otvore radna mjesta pojasnivši da Katoli�ka Crkva mo�e podupirati društvo kroz karitativne i druge svoje organizacije, ali da je za �ivot potreban posao.

Na pitanje da prokomentiraju trenutnu situaciju u gradu Mostaru, kardinal Pulji� je kazao da teret krivnje nosi me�unarodna zajednica koja je sadašnjim statutom grada na odre�en na�in Mostar „izdvojila od drugih gradova". Biskup Peri� je podsjetio da su biskupi ranije iznosili prijedloge po pitanju Mostara te izrazio �aljenje da zanimanje, koje za ovo pitanje pokazuju novinari, zasad nisu pokazali doma�i i strani politi�ki predstavnici.

Na upit o tome, postoji li mogu�nost da se ulicama Mostara zajedno prošetaju �elnici mjesnih vjerskih zajednica, biskup Peri� je kazao da su ve� dogovarani neobvezni me�usobni susreti njega s mjesnim muftijom i vladikom, ali su morali za sada biti odgo�eni iz objektivnih razloga.
(kta)

Foto galerija s tiskovne konferencija na kraju zasjedanja


*****

Odr�ano 66. redovito zasjedanje Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine

Priop�enje sa 66. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine odr�ala je, 17. i 18. o�ujka 2016. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru svoje 66. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Pulji�a, predsjednika BK BiH. Sudjelovali su svi �lanovi BK BiH te delegati: Hrvatske biskupske konferencije mons. Slobodan Štambuk i Talijanske biskupske konferencije nadbiskup mons. Luigi Bressan iz Trenta. Poruku apostolskog nuncija u BiH mons. Luigija Pezzuta biskupima je prenio savjetnik Nuncijature mons. Joseph Puthenpurayil Antony.

Biskupi su saslušali izvješ�a svojih delegata s raznih susreta u zemlji i u inozemstvu te odredili delegate za predstoje�e me�unarodne susrete.

Biskupe raduje �injenica da biskupijske zajednice na svim razinama u Bosni i Hercegovini nastoje pro�ivljavati Godinu bo�anskog milosr�a na osobit na�in u korizmenom vremenu. U skladu sa smjernicama Papinskoga vije�a za novu evangelizaciju, preporu�uju svim �upnicima i voditeljima drugih crkvenih institucija da iskoriste blagoslovljenu prigodu Papinskog imenovanja �etvorice misionara milosr�a iz BiH sa zada�om da propovijedaju Bo�je milosr�e i pozivaju vjernike na obra�enje i pomirenje s Bogom, s ovlaš�u da odrješuju i od kazna pridr�anih Apostolskoj Stolici (�lanovi Hercegova�ke franjeva�ke provincije fra Ivan Landeka ml. i fra Milan Lon�ar s teritorija Mostarsko-duvanjske biskupije te �lanovi Franjeva�ke provincije Bosne Srebrene fra Slavko Topi� i fra Josip Iki� s teritorija Vrhbosanske nadbiskupije).

Predsjednici Vije�a i Komisija BK BiH te Tajništva i Katoli�ke tiskovne agencije podnijeli su izvješ�a o radu u 2015. godini. Saslušavši izvješ�e o radu Vije�a za ekumenizam i dijalog me�u religijama i kulturama, biskupi su izrazili potporu i za budu�a ekumenske i dijaloške kontakte koji vode boljem me�usobnom razumijevanju i suradnji u skladu s prošlogodišnjim ekumenskim i me�ureligijskim susretom tijekom pastirskog posjeta pape Franje Bosni i Hercegovini.

Biskupi su zahvalni odgojiteljima u bogoslovijama i sjemeništima u BiH i biskupijskim delegatima za zvanja što se, i kroz sudjelovanje na godišnjim studijskim danima, kao �lanovi Vije�a za sjemeništa, usavršuju u obavljanju svoje odgovorne slu�be.

Biskupi su tako�er saslušali izvješ�e o radu Vije�a za laike i Odbora za mlade. Posebno ih raduje da brojni mladi ljudi, unato� sve ve�em valu iseljavanja, pokazuje volju i �elju da ostanu u Bosni i Hercegovini. Biskupi poti�u sve institucije u Bosni i Hercegovini da više prostora posvete mladima i da im otvaraju perspektive u zemlji koju im je Bog, po njihovu ro�enju, izabrao da u njoj rastu i da je izgra�uju.

Nakon što su saslušali izvješ�e o djelovanju Vije�a za obitelj, biskupi pozivaju sve �upnike da pomognu mladi�ima i djevojkama da se temeljito pripremaju na bra�ni �ivot sudjelovanjem na zaru�ni�kim te�ajevima.

Nakon iznesenog izvješ�a o radu Pedagoškog vije�a katoli�kih škola za Europu, biskupi su izrazili potporu radu ovog Vije�a i cijelog sustava katoli�kih škola u BiH. Pomo�nog biskupa vrhbosanskog mons. Peru Sudara potvrdili su na novi petogodišnji mandat za predsjednika Vije�a te izrazili zahvalnost svima koji poma�u ovaj vid socijalnog djelovanja Crkve u BiH.

Saslušavši godišnje izvješ�e predsjednika Vije�e za sredstva društvenog priop�ivanja, biskupi su potaknuli sve djelatnike u crkvenim medijima kao i sve katolike koji rade u medijima da budu navjestitelji nade u vremenu sve ve�eg bezna�a te graditelji mira u duhu poruka pape Franje. Još jednom su izrazili zahvalnost svim medijima i medijskim djelatnicima koji su na prikladan na�in uprisutnili nezaboravni posjet Svetoga Oca u Sarajevu, 6. lipnja 2015.

Biskupi su prihvatili prijedlog programa Vije�a za kler za Tre�i susret sve�enika Bosne i Hercegovine koji �e se odr�ati, 16. lipnja 2016. u Tomislavgradu na temu bo�anskog milosr�a. I ovom prigodom pozivaju sve sve�enike koji djeluju u Bosni i Hercegovini da do�u na ovaj susret koji poma�e izgradnju sve�eni�kog zajedništva. Radovat �e se tako�er ako na ovaj susret do�u i biskupi i sve�enici podrijetlom iz Bosne i Hercegovine.

Poslije podnesenog izvješ�a o radu Komisije Justitia et pax, biskupi su izrazili �elju da i ubudu�e po djelovanju ove Komisije u javnosti bude prepoznatljiva osjetljivost Crkve za socijalnu pravdu.

Nakon što su saslušali izvješ�e o radu Vije�a za liturgiju, biskupi su zahvalili liturgi�arima i liturgijskim glazbenicima za njihovo zauzimanje u radu Vije�a isti�u�i va�nost suradnje s Biskupskom komisijom HBK za liturgiju na dobro cijele Crkve u hrvatskom narodu.

Vrjednuju�i dosadašnji rad Povjerenstva za katehezu, biskupi su odlu�ili osnovati Nacionalni katehetski ured (NKU) Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kao radno tijelo. Odobrili su Pravilnik o radu NKU. Zahvaljuju dosadašnjem voditelju Povjerenstva don Anti Pavlovi�u, a za ravnatelja NKU imenovali su vl�. Tomislava Mlaki�a.

Biskupi su prihvatili prijedlog Nacionalnog vije�a Papinskih misijskih dijela u BiH da u srpnju 2016. godine bude pokrenuta posebna misijska akcija za izgradnju crkve u Ruandi u misiji gdje djeluje dugogodišnji misionar salezijanac don Danko Litri�. Imaju�i na umu Godinu bo�anskog milosr�a, poti�u sve sve�enike, redovnike, redovnice i vjernike da i po aktivnom uklju�ivanju u animaciju Papinskih misijskih djela budu u�inkovit znak O�evih djela u korist onih koji su zaboravljeni i ostavljeni.

U skladu s dopisom Republi�ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS od 19. sije�nja 2016., biskupi pozivaju sve crkvene institucije te poti�u i sve �lanove svojih biskupijskih zajednica da se uklju�e u aktivnosti Projekta registracije nekretnina odnosno upisivanja nepokretne imovine u jedinstveni katastar. Posebno poti�u da to u�ine gra�ani koji su prognani ili su iz drugih razloga napustili svoja ognjišta.

Razmatraju�i aktualno stanje u Bosni i Hercegovini, biskupi su izrazili zabrinutost stvaranjem ozra�ja bezna�a što uzrokuje odlazak i onih ljudi koji imaju mogu�nost �ivjeti u svojoj zemlji od rada svojih ruku. Svjesni poteško�a s kojima se susre�e društvo u BiH, podupiru nemali broj onih koji se ne boje �rtve i koji su otvoreni �ivotu koji se ra�a u obitelji. Zahvalni su svima koji se, u duhu poruka i primjera pape Franje, otvaraju dijalogu i izgradnji društva jednakopravnih naroda u BiH u kojem treba biti mjesta za svakoga �ovjeka s njegovim pravima i slobodama. Zahvaljuju svim poduzetnicima i ravnateljima i direktorima koji se brinu za otvaranje novih radnih mjesta, osiguravaju pravednu pla�u radnicima i upla�uju mirovinsko osiguranje i na taj na�in daju najbolji doprinos ostanku na ovim prostorima. O�ekuju od mjerodavnih institucija da što prije realiziraju sredstva namijenjena za povratak.

Biskupi �e, 18. o�ujka 2016. sudjelovati na zajedni�kom Euharistijskom slavlju u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve uo�i svetkovine sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije. Predsjedat �e kardinal Pulji�, a prigodnu propovijed izre�i �e biskup banjolu�ki mons. Franjo Komarica.

Mostar, 18. o�ujka 2016.
Tajništvo BK BiH

Foto galerija sa 66. zasjedanja BK BiHIzvor: Katoli�ka Tiskovna Agencija BK BiH
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 


Povratak na po�etnu stranicu

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.