Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

20.03.2016.

 
 
HRVATSKA AKADEMIJA  
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
18. oujka 2016. odr�an okrugli stol na temu
Osijek - kandidat za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

U pala�i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u petak 18. o�ujka odr�an je okrugli stol na temu Osijek - kandidatzaEuropskuprijestolnicukulture2020., nakon kojeg je potporu osje�koj kandidaturi dalo 18 �lanova HAZU koji su ro�eni, školovali se, djelovali ili i danas djeluju na podru�ju Osje�ko-baranjske �upanije.


Glavni tajnik HAZU akademik Pavao Rudan

Prijedlog kandidature Grada Osijeka za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. glavnom tajniku HAZU akademiku Pavlu Rudanu i �lanovima Akademije predstavili su gradona�elnik Grada Osijeka Ivan Vrki i zamjenik gradona�elnika Vladimir Ham. Akademik Rudan podsjetio je da je Osijek rodni grad biskupa Josipa Jurja Strossmayera na �iji prijedlog je Hrvatski sabor 1861. osnovao Akademiju, istaknuvši da je Strossmayer svojim djelom nadahnuo 19., 20. i 21. stolje�e.


Gradonaelnik Osijeka Ivan Vrki

Gradona�elnik Vrki� spomenuo je veze Hrvatske akademije s Osijekom u kojem od 1974. djeluje Zavod za znanstveni i umjetni�ki rad HAZU, a od 1975. i Sveu�ilište Josipa Jurja Strossmayera u �ijem osnutku su sudjelovali i Akademijini �lanovi. „Hvala vam što prepoznajete našu muku, našu ambiciju i naš kapacitet“, poru�io je Vrki�.

Osijek je u natjecanju za titulu Europske prijestolnice kulture 2020. ušao u u�i izbor zajedno s Pulom, Rijekom i Dubrovnikom, a koji �e hrvatski grad ponijeti tu titulu, zajedno s još jednim gradom iz Irske, znat �e se 24. o�ujka kada �e sva �etiri grada u Zagrebu predstaviti svoje završne programe pred Povjerenstvom neovisnih europskih stru�njaka.

U donošenju kona�ne odluke poštovat �e se šest glavnih kriterija: doprinos dugoro�noj strategiji, europska dimenzija, kulturni i umjetni�ki sadr�aj, sposobnost provo�enja, doseg i upravljanje projektnim ciklusom. Posebni su ciljevi inicijative Europske prijestolnice kulture ja�anje opsega, raznolikosti i europske dimenzije u kulturnoj ponudi gradova, kao i putem transnacionalne suradnje, proširivanje pristupa i sudjelovanja u kulturi, ja�anje kapaciteta u kulturnom sektoru i njegovih veza s drugim sektorima te podizanje me�unarodnog profila gradova kroz kulturu.


O kandidaturi Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
detaljnije je govorio zamjenik gradonaelnika Osijeka Vladimir Ham

Detaljnije je o osje�koj kandidaturi govorio zamjenik gradona�elnika Vladimir Ham koji je istaknuo da se Osijek odlu�io kandidirati svjestan potrebe svoje temeljne društvene i strukturne preobrazbe. „Ve� sam rad na tome da se ova titula dodijeli Osijeku za grad zna�i razvojni zamah bez presedana“, kazao je Ham.
Strategija Osijeka 2020. realizira se kroz �etiri programska stupa kojima je krovni motiv prikaz molekule kisika (izveden iz Osijek 2020 – O2) �ime se poru�uje da je kultura kisik koji pro�ima Osijek i širu regiju, udahnjuju�i im novi �ivot.

Programski stup Hakiranje budu�nosti naslanja se na arheološko i industrijsko naslije�e Osijeka i regije i o�ivljuje ih sadr�ajima utemeljenim na digitalnim platformama, koncentriraju�i se se na razvoj kulturnih i kreativnih industrija i industrije softvera, uz revalorizaciju vlastite materijalne baštine. „�elimo kulturu koja ne�e biti samo u centru, nego na ulicama i parkovima, u svakoj gradskoj �etvrti i mjesnom odboru kako bi bila blizu gra�anima“, dodao je Ham.

Programski stup Park kulture referira se na materijalno i nematerijalno naslije�e Osijeka, uklju�uju�i i znanstvene velikane me�u kojima se isti�u nobelovci Lavoslav Ru�i�ka i Vladimir Prelog te Milutin Milankovi�, dok programski stup �iva polja ishodište ima u ruralnom okru�enju Osijeka, prirodnim bogatstvima i poljoprivrednim površinama te uklju�uje projekte uzgoja zdrave hrane, o�uvanja prirode, aktiviranja šumskih prostranstava, mo�vara i agrikulturnih resursa kao kulturne pozornice.

Programski stup Mostovi preko voda referira se na multikulturalnost, multietni�nost i multikonfesionalnost Osijeka i regije te njihovu jedinstvenu mirovnu misiju, uklju�uju�i i mirnu reintegraciju Hrvatskog podunavlja kao jedinstveni svjetski poduhvat. U taj dio programa Osijek planira uklju�iti i druge slavonske gradove, kao i gradove iz okolnih zemalja – Pe�uh, Baju, Novi Sad, Sombor, Suboticu, Apatin i Tuzlu.


Glavni tajnik HAZU akademik Pavao Rudan predao je gradonaelniku Osijeka Ivanu Vrkiu
pismo potpore 18 �lanova HAZU kandidaturi Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020

Posebnu potporu kandidaturi Osijeka izrazila je voditeljica Zavoda za znanstveni i umjetni�ki rad HAZU u Osijeku akademkinja Vlasta Pili�ota te upravitelj Zavoda prof. emer. Antun Tucak, dopisni �lan HAZU koji je iznio podatak da je s podru�ja Osijeka do sada bilo 55 �lanova Akademije. Akademik Ferdo Baši� govorio je o kontinuitetu urbanog �ivota na širem podru�ju Osijeka koji je zapo�eo istovremeno kada i u najstarijem gradu na svijetu Jerihonu te traje oko deset tisu�a godina. Akademik Andrija Mutnjakovi� istaknuo je ulogu Osijeka i njegove regije kao mosta civilizacija, što datira još od anti�kih vremena pa sve do današnjih dana, dok je akademik Ivan Cifri� dodao da svojom kandidaturom Osijek šalje poruku da gradi mostove u vrijeme kad se u Europi grade zidovi. Podsjetivši na bogatu osje�ku kulturnu baštinu poru�io je da Osijek nikada nije obzidavao svoju kulturu. Akademik Nenad Trinajsti� spomenuo je svoje susrete s Lavoslavom Ru�i�kom i Vladimirom Prelogom koji su poha�ali osje�ku gimnaziju koja je jedina na svijetu iznjedrila dvojicu nobelovaca.

Tekst i fotografije: Marijan Lipovac, Ured za odnose s javno��u i medije HAZU
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanak:

O projektu
Osijek – kandidat za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.