Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

�esto postavljana pitanja

 1. Zahtjev za izradu putovnice
 2. PRIJAVA NESTANKA PUTOVNICE I PUTNI LIST
 3. UPIS DJETETA RO�ENOG U INOZEMSTVU MLA�EG OD 18 GODINA U MATICU RO�ENIH I KNJIGU DR�AVLJANA REPUBLIKE HRVATSKE
 4. Prijava braka
 5. Izdavanje sprovodnice
 6. Prijava vojnih obveznika
 7. IZDAVANJE POTVRDE O BORAVKU U INOZEMSTVU RADI KORI�TENJA PRAVA NA CARINSKU POVLATICU ZBOG POVRATKA U REPUBLIKU HRVATSKU
 8. OVJERA POTPISA
 9. ZAHTJEVI ZA VIZE
 10. ZAHTJEVI ZA ODOBRENJEM BORAVKA ZA STRANCE U RH I ZA STJECANJE HRVATSKOG DR�AVLJANSTVA
Ako imate pitanje koje nije navedeno, molimo javite nam se ovdje: Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

1. ZAHTJEV ZA IZRADU PUTOVNICE

 • U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu, odnosno u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Zurichu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice mogu podnijeti hrvatski dr�avljani koji imaju reguliran boravak u Švicarskoj Konfederaciji i to sukladno podjeli konzularne nadle�nosti.. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice mogu podnijeti i gra�ani kojima je nestala putovnica, a nu�no moraju ostati u Švicarskoj du�e od 30 dana radi lije�enja, slu�benog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.
 • Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se isklju�ivo osobno.
  Za malodobne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj odnosno zakonski zastupnik. Ukoliko su roditelji rastavljeni zahtjev podnosi onaj roditelj kojemu je pravomo�nom sudskom odlukom dodijeljeno skrbništvo. Ukoliko je o skrbništvu odlu�ivao inozemni sud, odluka mora biti legalizirana kod nadle�nog hrvatskog tijela. Dijete starije od 12 godina mora biti nazo�no podnošenju zahtjeva.
 • Za izdavanje putovnice potrebno je prilo�iti slijede�e:

  • dvije istovjetne fotografije veli�ine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica), radi se o fotografijama za biometrijsku putovnicu

  • staru putovnicu, koja �e se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je ve� istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uru�enju nove; ukoliko se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, prila�e se i valjana identifikacijska isprava (osobna iskaznica, voza�ka dozvola ili inozemna putovnica)

  • domovnicu (obvezna samo ako se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, a u svakom slu�aju se preporu�a)

  • rodni list (obvezan samo ako se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, a u svakom slu�aju se preporu�a; treba sadr�avati aktualne podatke)

  • dokaz o reguliranom boravku u Švicarskoj

  • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dobiva se u Veleposlanstvu)

  • uplata konzularne pristojbe za izradu putovnice (za osobe starije od 21 godinu – 166 CHF , a za mla�e od 21 godinu – 125 CHF). Uplata se mo�e izvršiti u pošti na temelju uplatnice koja se dobiva u Veleposlanstvu, odnosno na licu mjesta u gotovini za vrijeme konzularnih dana
 • U pravilu, zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva.
 • Nova putovnica preuzima se  osobno2. PRIJAVA NESTANKA PUTOVNICE I PUTNI LIST

 • Gra�anin je du�an bez odgode prijaviti nestanak ili kra�u putne isprave ili njezino pronala�enje. Ako je putna isprava nestala ili je ukradena u Švicarskoj, gra�anin to odmah treba prijaviti policijskoj postaji nadle�noj za podru�je na kojem mu je putovnica nestala odnosno ukradena ili gdje je primijetio njezin nestanak. Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj putovnici, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku. Taj zapisnik valja �uvati i odmah osobno donijeti u Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu (ili Generalni konzulat u Zurichu, ovisno o podru�ju), kako bi se nakon provedenog postupka i utvr�ivanja okolnosti nestanka, moglo izdati rješenje o proglašenju nestale putovnice neva�e�om.
 • Za izdavanje rješenja pla�a se zakonom propisana konzularna pristojba.
 • Rješenje o proglašenju putne isprave neva�e�om gra�anin o svom trošku treba oglasiti u "Narodnim novinama" (adresa: Kralja Dr�islava 14, Zagreb). Tek na temelju rješenja o proglašenju putne isprave neva�e�om i potvrde o objavljenom oglasu u "Narodnim novinama", gra�anin mo�e podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.
 • Gra�aninu kojem je putovnica nestala, ukradena ili joj je istekla valjanost, mo�e se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu izdati i putni list za povratak u Hrvatsku. Prije izdavanja putnog lista bit �e potrebno provjeriti identitet i hrvatsko dr�avljanstvo osobe. Za izdavanje putnog lista napla�uje se konzularna pristojba u iznosu od 67 CHF.

 


3. UPIS DJETETA RO�ENOG U INOZEMSTVU MLA�EG OD 18 GODINA U MATICU RO�ENIH I KNJIGU DR�AVLJANA REPUBLIKE HRVATSKE

 • Ako je barem jedan od roditelja u vrijeme djetetovog ro�enja hrvatski dr�avljanin i dijete nije napunilo 18 godina �ivota, dijete mo�e ste�i hrvatsko dr�avljanstvo priro�enjem suglasno odredbama �l. 5 Zakona o hrvatskom dr�avljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 222/92, 4/94) na na�in da se putem Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bernu,  direktno u nadle�nom mati�nom uredu u Republici Hrvatskoj (popis na web stranici www.uprava.hr) ili putem punomo�nika (punomo� se mo�e dati putem Veleposlanstva) zatra�i upis ro�enja djeteta, suglasno odredbama �l. 41 Zakona o dr�avnim maticama NN96/93) u maticu ro�enih prema mjestu posljednjeg prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj, odnosno u centralnu evidenciju Grada Zagreba, ukoliko niti jedan od roditelja koji su hrvatski dr�avljani nisu imali prebivalište u Republici Hrvatskoj i u knjigu dr�avljana Republike Hrvatske.
 • Za upis je potrebno:
  • preslike putovnica i dozvola boravka, te original rodnih listova roditelja
  • original internacionalnog izvoda iz matice ro�enih
  .

4. PRIJAVA BRAKA

 • Hrvatski dr�avljani koje sklope brak u Švicarskoj du�ni su odmah po sklapanju braka prijaviti isti u nadle�ni mati�ni ured u Republici Hrvatskoj i to osobno, putem Veleposlanstva/Generalnog konzulata ili punomo�nika; potrebne isprave:
 • original internacionalnog izvoda iz knjige vjen�anih
 •  preslike putovnica i rodni listovi

 


5. IZDAVANJE SPROVODNICE

 • putovnica preminule osobe
 • internacionalni izvod iz knjige umrlih
 • potvrda lije�nika o uzroku smrti
 • potvrda o grobnom mjestu gdje �e biti ukopan
 • potvrda policije da je lijes zape�a�en

6. VOJNI OBVEZNICI

 • Svi hrvatski i dvojni dr�avljani du�ni su se u godini u kojoj navr�avaju 18 g. �ivota prijaviti u vojnu evidenciju najbli�eg diplomatsko-konzularnog predstavni�tava pri �emu trebaju predo�iti putovnicu i dozvolu boravka u �vicarskoj
 • dvojni dr�avljani koji su vojnu obvezu regulirali u �vicarskoj prevode se u pri�uvni sastav oru�anih snaga Hrvatske vojske za �to je potrebno napisati zamolbu i predo�iti hrvatsku putovnicu ili domovnicu
 • �vicarsku putovnicu ili osobnu iskaznicu (ID)
 • potvrdu nadle�nog vojnog tijela �vicarske Konfederacije o reguliranoj vojnoj obvezi ovjerenu pe�atom "Apostille" i prevedenu na hrvatski jezik
 • zahtjev za prevo�enje u pri�uvni sastav mo�e se uputiti putem diplomatsko-konzularnog predstavni�tva ili neposredno prema mjestu prebivali�ta nadle�nom vojnom odsjeku u RH

7. IZDAVANJE POTVRDE O BORAVKU U INOZEMSTVU RADI KORI�TENJA PRAVA NA CARINSKU POVLATICU ZBOG POVRATKA U REPUBLIKU HRVATSKU

 • Više o samoj povlastici mo�ete prona�i na web stranici Carinsku uprave: www.carina.hr
 • za potvrdu je potrebno dostaviti potvrdu op�ine ili policije iz koje �e biti razvidan datum po�etka boravka u Švicarskoj i valjanu hrvatsku putovnicu u kojoj stoji adresa povratka; ukoliko ne, potrebno je prilo�iti potvrdu o prijavi prebivališta izdanu od MUP-a ili osobnu iskaznicu
 • za carinsku potvrdu pla�a se pristojba u iznosu od 97 CHF8. OVJERA POTPISA

 • U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu isklju�ivo hrvatski dr�avljani mogu ovjeriti svoj potpis na dokumentu (punomo�i, izjavi, ugovoru i sl). Dokument se mora potpisati pred konzularnim slu�benikom u veleposlanstvu. Osoba �iji se potpis ovjerava treba predo�iti va�e�u hrvatsku putovnicu ili va�e�u hrvatsku osobnu iskaznicu, kako bi se utvrdio njezin identitet i dr�avljanstvo. Za ovjeru potpisa napla�uje se konzularna pristojba u iznosu od 18CHF i to za svaki potpis koji se ovjerava. Dodatna pristojba se napla�uje ukoliko se tra�i i sastavljanje dokumenta.

 9. ZAHTJEVI ZA VIZE

 10. ZAHTJEVI ZA ODOBRENJEM BORAVKA ZA STRANCE U RH I ZA STJECANJE HRVATSKOG DR�AVLJANSTVA

 KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
23 September, 2000
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.