Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Obavijest gra�anima Republike Hrvatske, koji �ive i rade u �vicarskoj

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji obavje�tava gra�ene Republike Hrvatske, koji �ive i rade u �vicarskoj da �e kao simbol zavr�enog projekta posve�enog integraciji starije populacije migranata u �vicarskoj, Savezne uprave za strance (Die eidgen�ssische Ausl�ndrerkommision-EKA), Nacionalnog foruma starijih i migracije u Bernu ( National Forum Alter & Migration in Bern), koji su kasnije poduprle i druge �vicarske institucije, poput Pro Senectute, CURAVIVA i AHV te susjedne zemlje Njema�ka i Austrija, ispred �vicarskog Parlamenta krenuti na put mali autobus, koji �e simboli�ki povezati , sa u �vicarskoj, a mogu�e je pro�irenje na Njema�ku i Austriju te Francusku.

Uz prigodni umjetni�ki program, sve�anost, kojoj �e uz ministricu vanjskih poslova �vicarske g�u Michele Calmy Rey te veleposlanike Njema�ke, Italije i Austrije nazo�iti i veleposlanik Republike Hrvatske, dr. Mladen Andrli�, �e se odr�ati 16. kolovoza 2005. u 16.00 sati ispred �vicarskog Parlamenta u Bernu (Bundesplatz).

O�ekuje se da �e sve�anosti nazo�iti pripadnici njema�ke, talijanske i austrijske, ali i drugih narodnosti koje �ive u �vicarskoj, me�u kojima i zasigurno brojni Hrvati.
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch


Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
29 July, 2005
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.