Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Sve�ani prijam u rezidenciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Muriju kraj Berna

U rezidenciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Muriju pored Berna je u petak, 16. prosinca 2005. odr�an sve�ani prijem povodom zavr�etka jo� jedne radne godine. Prijemu, �iji je doma�in bio veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj dr. Mladen Andrli� sa suprugom, nazo�io je velik broj Hrvatica i Hrvata, osoba iz kulturnog, poslovnog i javnog �ivota. U svom pozdravnom govoru gospodin veleposlanik dr. Andrli� je, izme�u ostalog, nazo�nima za�elio sve najbolje i rekao po prilici slijede�e:

"Idemo ka isteku jo� jedne godine. U slijede�oj svi sami znate �to si �elite, a ja vam �elim i to, a i zdravlje, sre�u i zadovoljstvo. Vjerujem da Vam je i onaj jedan dio, u kojem ste sura�ivali s veleposlanstvom i konzulatom u Zuerichu, omogu�io da funkcionirate barem ne�to bolje nego ranijih godina. Nadamo se da �emo slijede�e godine sve to jo� pobolj�ati. S druge strane vjerujemo da su politi�ki ciljevi kao i gospodarski ukupne razvojne prespektive Hrvatske sve razvijeniji i �vr��i. I u tom smislu mislim da �emo svi zajedno jednom mo�i svjedo�iti, dakako i vlastitim doprinosom, ali i jednim ugodnim pogledom ipak ugodne �vicarske spram Hrvatske, jednom svekolikom napretku i boljitku i ovdje, a i u domovini Hrvatskoj.

Hvala Vam �to svi na svojim radnim mjestima i u privatnom, osobnom �ivotu, doista ne zaboravljate svoje hrvatsko podrijetlo, te �to me�u Vama ima dosta javnih djelatnika koji ne samo u svakodnevnom radu, ve� i u onim usporednim aktvinostima, u udrugama ili individualno, dajete jedan doprinos prepoznavanju Hrvatske i Hrvata kao jednog vjerodostojnog i kulturnog naroda koji funkcionira i u te�kim, a danas i u ovim lak�im okolnostima. U to ime �elim Vam svima �estit Bo�i� i sretnu Novu godinu i svako dobro, te dobar tek, jer u slijede�oj sobi je prire�en bogat izbor hrane ".

Gospodin veleposlanik se jo� zahvalio za velik izbor hrane i za sav pripremni posao, u kojem su sudjelovale �lanice Hrvatske zajednice �ena pri HKM Bern te djelatnice i djelatnici veleposlanstva. Uz bogati ap�ro gostima su ponu�ena i probrana hrvatska vina. Ugodna atmosfera bila je razlogom dru�enju Hrvata i nakon protokolom predvi�enog vremena.

Za Vas smo priredili i fotozapis s prijama


Pripremio M. Grabovac

 

Nastavak fotozapisa, kliknuti na minijaturnu sliku u nizu!KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
17 Dezember, 2005
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.