Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA


Na temelju Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu za u�enje hrvatskog jezika i stipendiranje iseljenika, useljenika i pripadnika hrvatske nacionalne manjine (NN broj 148/02) Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija raspisuje


N A T J E � A J


za dodjelu stipendija studentima i u�enicima za �k. g. 2005//2006

1. Pravo sudjelovanja na Natje�aj imaju u�enici i studenti:


- koji zadovoljavaju kriterij pripadnosti hrvatskom iseljeni�tvu i useljeni�tvu
- koji su u�enici srednjih �kola, odnosno studenti visokih u�ili�ta i nisu stariji od osamnaest,
odnosno dvadeset pet godina
- koji upisuju razred ili godinu dodiplomskog studija bez ponavljanja godine


2. Kriteriji za dodjelu stipendije su:


- redovno upisani razred srednje �kole ili godine studija za �k. g. 2005/2006.
- redovno upisani naredni razred/godina �kole/studija (pro�logodi�nji stipendisti)
- dobar uspjeh u dosada�njem �kolovanju
- socijalni status
- neprimanje stipendija iz drugih izvora


3. Novi kandidati du�ni su podnijeti sljede�u dokumentaciju:


- zamolbu za dodjelu stipendije
- �ivotopis
- domovnicu
- potvrdu o redovno upisanom razredu srednje �kole ili godine studija
- potvrdu o socijalnom statusu obitelji (potvrda o visini primanja ili potvrda o nezaposlenosti
roditelja ili staratelja)
- izjavu pod materijalnom odgovrno��u da se ne stipendira iz drugih izvora


4
. Natje�aj traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu.
5. Zamolbe koje su nepravodobne i nepotpune, kako je u Natje�aju odre�eno, ne�e biti razmatrane.
6. Na temelju provedenog Natje�aja Ministarstvo donosi odluku o dodjeli stipendije.
7. Na temelju provedenog Natje�aja Ministarstvo sklapa ugovor s u�enikom ili studentom kojem je
dodijeljena stipendija, a u kojem se detaljnije odre�uju prava i obveze davatelja i primatelja
stipendije.
8. Zamolbe za dodjelu stipendije dostaviti po�tom na adresu:


Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
Trg N. �. Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb
Uprava za hrvatske manjine, iseljeni�tvo i useljeni�tvo
s naznakom "Natje�aj za dodjelu stipendija"...

Original doc.pdf 94 k

 KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch


Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
16 Februar, 2006
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.