Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Gradsko kazali�te Jastrebarsko u �vicarskoj

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Z�richu najavljuju gostovanje Gradskog kazali�ta Jastrebarsko u �vicarskoj s kazali�nom predstavom nastalom prema djelu engleskog komediografa Raya Cooneya "KIDAJ OD SVOJE �ENE", koju je adaptirao i re�irao umjetni�ki voditelj kazali�ta, prof. Nino �krabe.
Turneju Gradskog kazali�ta Jastrebarsko omogu�ili su: Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog, Hrvatski kulturni klub Baden, Hrvatska katoli�ka misija Zug, Misijsko vije�e Schaffhausen i tvrtka RTM Hotels & Restaurants AG, Schaffhausen, koji Vas ujedno i pozivaju na predstave:

u petak, 19. svibnja 2006. u 20 sati, Schaffhausen

Dvorana St. Petruskirche, St. Petersstrasse 11 (Quartier Sandl�chli),

Schaffhausen


u subotu, 20. svibnja 2006. u 20 sati, Baden

Dvorana Roter Turm, Rathausgasse 5, Baden

- rezervacija na telefon 056 282 3686, ulaznice: 25 CHF odrasli, 15 CHF djeca i studenti

u nedjelju, 21. svibnja 2006. u 13.00 sati, Zug

Dvorana �upe Gut Hirt, Baarerstrasse 63, Zug

O predstavi:

Predstava "Kidaj od svoje �ene" je urnebesna komedija u dva �ina, �ija se radnja doga�a osamdesetih godina pro�log stolje�a u Zagrebu u kojoj glavni lik, taksist Ivan Kova� vodi dvostruki �ivot. Istovremeno ima jednu �enu na Tre�njevci, Maricu Kova�, Dalmatinku i navija�icu Hajduka, a drugu, Barbaru Kova�, Zagrep�anku, "purgericu", rokericu i navija�icu Dinama. Naravno da �ene ne znaju jedna za drugu, sve dok Ivan Kova� ne do�ivi prometnu nesre�u, koja poremeti njegov svakodnevni raspored i zbog koje dolazi do neobi�nog zapleta i niza komi�nih i zabavnih situacija, u kojima sudjeluju i susjedi, policajci, ali i znati�eljni novinar...

Pogledajte fotografije s prija�njih predstava i ako �elite doznati �to se dalje doga�alo do naklona publici, do�ite pogledati ovu urnebesnu komediju...

Predstava po�inje, mu�a nema...

... nakon njegovog dolaska...

...uklju�uje se susjed.

Situacija se komplicira

Poku�ava se sve razjasniti

U razja�njavanju poma�e susjed

Bo�e �to u�initi?

Mo�da je najbolje pasti...

...ili sve priznati novinarima?

...jer tko sam ja i �to se doga�a?

Naklon publici

Gradsko kazali�te Jastrebarsko, sastavljeno ve�inom od studenata, ove godine slavi 38. obljetnicu postojanja pod umjetni�kim vodstvom prof. Stjepana Nine �krabea, koji je ujedno i redatelj kazali�ta od samog osnutka. Do sad je s nizom predstava gostovalo u Zagrebu i okolici, ali i Virovitici, Hvaru, Istri te Be�u. Glumci kazali�ta u vi�e navrata su nagra�ivani, a posljednji put na Smotri kazali�nih amatera Zagreba�ke �upanije odr�anoj ove godine u travnju u Kri�u, gdje je diplomu za najbolju mu�ku ulogu dobio glumac Velimir Kokot, za ulogu taksiste Ivana Kova�a u predstavi "Kidaj od svoje �ene", dok je diploma za najbolju �ensku ulogu dodijeljena Ivani �u�ak za ulogu Marice Kova�, tako�er iz spomenute predstave. Mladi ansambl Gradskog kazali�ta Jastrebarsko se nada pozivu na ovogodi�nju dr�avnu smotru amaterskih kazali�ta Hrvatske, koja �e se odr�ati u Kastvu.

O voditelju i redatelju kazali�ta:

Umjetni�ki voditelj i redatelj Gradskog kazali�ta Jastrebarsko Stjepan Nino �krabe, ro�en je 1947. u Jastrebarskom. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (komparativna knji�evnost i germanistika), a studirao je i na Goethe Institutu u Brannenburg/Degerndorfu u Njema�koj. �ivi i radi u Jastrebarskom, gdje od 1968. vodi dramsku grupu "Tomo Miklou�i�" (dana�nje Gradsko kazali�te Jastrebarsko), a od 1978. i dje�ju dramsku grupu, za koju pi�e i dramatizacije klasika dje�je knji�evnosti. S grupom "Tomo Miklou�i�" postavio niz djela, poput "Ljubice" A. �enoe, "La�ca" C. Goldonija, "Gospodskog djeteta" K. Mesari�a, "�enidbe" N. V. Gogolja, "Svete obitelji u razbojni�koj spilji", "Isusa u snack-baru", "Pomo�nice Marije" i dr.
U svom bogatom radu, bavio se prevo�enjem i publicistikom objavljuju�i tekstove u �asopisu "Kaj" i "Jastrebarskim novinama", �asopisu "15 dana" i ure�ivao rubriku "Retro" u �asopisu "Reporter", stalni je suradnik "Filmske enciklopedije", Leksikografskog zavoda "Miroslav Krle�a", a sura�ivao je i s Hrvatskom televizijom na serijalu o velikanima filmske glazbe. Pisanjem za kazali�te bavi se od 1971. Zajedno s Tahirom Muji�i�em i Borisom Senkerom napisao je brojne tekstove, koji su izvo�eni od niza kazali�nih skupina i kazali�ta. Kazali�na predstava "Glumijada" u izvo�enju kazali�ne skupine "Histrion", progla�ena najboljom predstavom 1980., a "Histo/erijada", tako�er u izvo�enju "Histriona", najboljim dramskim tekstom 1983. godine.
Od 1986. pi�e samostalno. Pored ostalog u zagreba�kom kazali�tu "Tre�nja" izveden je njegov tekst "Dedek Kajbum��ak", "Histrioni" su izveli "Su�enje Fa�niku", kazali�te "Komedija" musical "Lady �ram". Njegovi bo�i�ni igrokazi "Sveta obitelj u razbojni�koj spilji", "Isus u snack-baru", "Pomo�nica Marija" i "Blue Christmas", tiskani su 1990. Specijalno za Enu i Miju Begovi� napisao je djelo "Dvije sestre", koje je do�ivjelo praizvedbu u velja�i 1992. u Chicagu i potom zajedno s "Plavim Bo�i�em" izvedeno u nizu ameri�kih gradova i Kanadi. Povodom stote obljetnice HNK u Zagrebu dramatizirao je �enoinu "Kletvu", koja je praizvedena 1995., iste godine objavljena je knjiga njegovih novijih drama, a 1996. u kazali�tu "Kerempuh" odr�ana premijera predstave "Za kunu nade" te u New Yorku premijera "Sje�anja na Georgiju".
Scenarist je dokumentarnih filmova "Kolijevka biskupa" i "Lajbek je otkop�an", a kao scenarist igranog filma "Fergismajniht" nagra�en je na Hrvatskom filmskom festivalu "Pula 96" Zlatnom arenom za najbolji scenarij. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tu�man odlikovao je 1996. Ninu �krabea Redom Danice Hrvatske s likom Marka Maruli�a, a Ministarstvo prosvjete i �porta Republike Hrvatske dodijelilo mu je 1998. dr�avnu nagradu " Ivan Filipovi�".
Prema njegovom tekstu, a u re�iji Vlade �tefan�i�a, u o�ujku ove godine je u Dubrovniku izvedena prva hrvatska rock bajka "Ivana", posve�ena 130. obljetnici ro�enja i 65. godi�njici smrti Ivane Brli� Ma�urani�- hrvatskog Andersena.


 KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch


Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
2 Mai, 2006
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.