Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Sve�ani prijam u rezidenciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Muriju kraj Berna

U rezidenciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Muriju pored Berna je u petak, 15. prosinca 2006. odr�an sve�ani prijem povodom zavr�etka jo� jedne radne godine. Prijemu, �iji je doma�in bio veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj dr. Mladen Andrli� sa suradnicima, nazo�io je velik broj Hrvatica i Hrvata, osoba iz kulturnog, poslovnog i javnog �ivota. U svom pozdravnom govoru gospodin veleposlanik dr. Andrli� je, izme�u ostalog, nazo�nima za�elio sve najbolje i rekao po prilici slijede�e:

"Pred nama je kraj jo� jedne uspje�ne radne godine. Ja nisam bio sasvim siguran da �u i ove godine biti ve�eras ovdje sa Vama ali u svakom slu�aju koristim priliku zahvaliti se svima vama predstvanicima hrvatskih udruga u �vicarskoj koje su za nas iz veleposlanstva vrlo va�ne te svima vama koji ste u niz situacija kroz godinu pokazali opredjeljenje za Republiku Hrvatsku. Va�im zalaganjem i razumjevanjem prikazivali ste Republiku Hrvatsku u svim segmentima �ivota i to na najbolji mogu�i na�in. Tako�er mislim da svojim radom u udrugama, pojedina�no i privatno te bilje�enjem svih tih doga�anja �inite i nama iz diplomacije veliku uslugu za �to smo Vam posebno zahvalni. Sa nama su ve�eras i djelatnici predstavni�tva iz Lausanne,Geneve i iz Zuericha, generalni konzul Nenad Hoelbl. Smatram da je ova godina je po meni bila vrlo uspje�na na diplomacijskom polju u�injeni su veliki koraci ka jo� boljoj suradnji izme�u RH i �vicarske. Prije nekoliko dana sam imao �ast susresti se i sa novom predsjednicom Saveznog vije�a �vicarske konfederacije i ministricom vanjskih poslova, gospo�om Micheline Calmy-Rey koja danas vrlo pozitivno govori o Republici Hrvatskoj. Toplo se nadam da je svemu tome i hrvatska diplomacija ne�to pridonijela ali sa sigurno��u mogu re�i da ste svi vi koji �ivite i radite u �vicarskoj dali zna�ajan doprinos na tom polju. Ove godine smo imali i zanimljiv susret biv�eg ministra gospodarstva �vicarske gospodinom Deissom i ministrom gospodarstva Republike Hrvatske gospodinom Vukeli�em i ve� je najavljeno da �e se susreti nastaviti i slijede�e godine kada �e nova ministrica gospodarstva Doris Leuthard posjetiti Zagreb. Drugi va�an doga�aj je bio posjeta izaslanstva �vicarskog parlamenta saboru Republike Hrvatske. Zna�i politi�ki interes za bolje upoznavanje Republike Hrvatske od strane �vicarskih politi�ara postoji taj trend �e biti nastavljen i uzgred i u kraljevini Lichtenstein se de�avaju zna�ajni pomaci ka boljoj suradnji. Prije par tjedana u Vaduzu je otvoren du�an Kroata pa ako vas put nanese u glavni grad kraljevine Lichtenstein posjetite du�an Kroata koji je lako prona�i odmah pored bosssovog du�ana. U Lichtensteinu je najkasnije za dvije godine planiran veliki kulturni doga�aj predstavljanje hrvatske likovne umjetnosti. Prije nekoliko mjeseci je u organizaciji Hypo banke organiziran zna�ajan poslovni skup sa temom "Hrvatsko gospodarstvo" na kojem je sudjelovalo stotinjak poslovnih ljudi. Tako�er mi je drago da u konzularnim odjelim ovdje u Bernu kao i onom u Zuerichu nema nekih zna�ajnijih primjedbi na rad, to zna�i da smo postali jedno sasvim nezanimljivo konzularno predstvani�tvo i to je dobro da je tako. Na kraju bi se jo� zahvalio svima na odzivu, �alilo bih Vam svima sretne bo�i�ne blagdane i sretnu Novu godinu. Hrvatskoj zajednici �ena pri HKM Bern posebna zahvala na pomo�i za sav pripremni posao za ovu ve�er, Luki Raji�u za ukusan sir i �okoladu i naravno djelatnicima veleposlanstva jer bez njihove pomo�i te�ko da bi ova ve�er bila ovako uspje�na."

Ugodna atmosfera bila je razlogom dru�enju Hrvata i nakon protokolom predvi�enog vremena.

Za Vas smo priredili i fotozapis s prijama

 


Pripremio M.G.

 

 

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
16 Dezember, 2006
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.