Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 

JAVNI POZIV ZA POHA�ANJE TE�AJA U�ENJA HRVATSKOG JEZIKA


Na temelju �lanka 7. Pravilnika o naknadi za u�enje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Kl: 011-02/07-03/01, Ur.br:521-V-07-03) od 24. sije�nja 2007.g ,
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA objavljuje JAVNI POZIV
za poha�anje te�aja u�enja hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveu�ili�ta u Zagrebu i Splitu za ljetni semestar akademske godine 2006./07.
Ljetni semestar na Filozofskom fakultetu Sveu�ili�ta u Zagrebu po�inje 26. velja�e 2007. g., a u Splitu 05.o�ujka 2007. g.
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija prema Pravilniku o naknadi za u�enje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, preuzima obvezu pla�anja �kolarine za u�enje hrvatskog jezika za kandidate hrvatskog podrijetla s prebivali�tem izvan granica Republike Hrvatske.


Kandidati su du�ni dostaviti sljede�u dokumentaciju:

1. zamolba
2. �ivotopis
3. preslika putovnice
4. pisani dokaz o hrvatskom podrijetlu kandidata - domovnica ili rodni list jednog od roditelja ili jednog od predaka do 4. nasljednog reda (�l. 2 Pravilnika), koji je hrvatskog podrijetla


Polaznici te�aja moraju imati policu zdravstvenog osiguranja va�e�u u Republici Hrvatskoj kao i potvrdu o neka�njavanju izdanu od dr�ave iz koje dolaze kako bi u MUP-u RH prijavili privremeni boravak za trajanja nastave.
Polaznici su du�ni redovno poha�ati nastavu te uz predo�enje svjedod�be o zavr�enom semestru stje�u pravo na poha�anje sljede�eg semestra.
Javni poziv stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Zamolbe za poha�anje te�aja zaprimaju se zaklju�no sa 18. velja�e 2007. g. Zamolbe pristigle do navedenog datuma proslje�uju se na razmatranje Povjerenstvu koje odlu�uje o izboru kandidata. Odlukom ministrice izabranim kandidatima utvr�uje se pravo na pla�anje �kolarine za u�enje hrvatskog jezika. Zamolbe dostavljene izvan navedenog roka ne�e se razmatrati.
Zamolbe kandidata zajedno s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na sljede�e adresu:
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH
Uprava za hrvatske manjine, iseljeni�tvo i useljeni�tvo
Odjel za hrvatsko useljeni�tvo
Petri�eva 5/6
10 000 Zagreb,

ili putem elektronske po�te na adresu:
hrvatsko.useljenistvo@mvpei.hr
Za dodatne informacije molimo obratite se na telefon: (+385 1) 4896-315

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
8 Februar, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.